Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Bažnyčios narių bei jų šeimų ir artimųjų apklausa
Mittwoch, den 18. April 2012 um 16:08 Uhr
There are no translations available.

Bažnyčios narių bei jų šeimų ir artimųjų, visų suinteresuotų santykiais su Lietuvos evangelikų reformatų teisėta vadovybe anketinė apklausa

Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos nutarimu pradėta vykdyti tikinčiųjų bei jų šeimų narių ar asmenų susijusių su evangelikais reformatais anketinė apklausa. Organizuojamos apklausos tikslas - surinkti informaciją, kuri padėtų teisiniuose procesuose išsiaiškinti esminius klausimus dėl Lietuvos evangelikų reformatų vadovybės. Tai padėtų apriboti tų asmenų veikimą, kurie neįgalioti veikia Lietuvos evangelikų reformatų vardu ir patraukti atsakomybėn asmenis, iššvaisčiusius bažnytinį turtą.

Anketas galima persisiųsti čia, o jas užpildytas prašome atsiųsti į Sinodo raštinę, adresu: Reformatų g. 3a, LT-41175, Biržai arba perduoti savo parapijos dvasininkams.

Anketoje pateikiami 7 klausimai apie Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios aukščiausią vadovybę bei juridinius asmenis, įregistruotus bažnyčios vardu:

1. Apie vyriausiąją Lietuvos evangelikų reformatų vadovybę - Sinodą. Jo įgaliojimai paskutinį kartą buvo aiškiai apibrėžti Sinodo aktuose: kanone V-1929 ir memoriale 17-1940

2. Lietuvos ev. ref. vyriausio dvasininko instituciją nustato taip pat kanonai (V-1929) bei jo įgaliojimus per išrinkimą (kan.VI-2010)

3. Eilinio Sinodo susirinkimų vieta ir laikas nustatytas iki II-jo pasaulinio karo priimtais Sinodo kanonais: XVII-1930; VIII-1935.

4. 2001 metais iš esmės buvo atstatytas bažnyčios teisėtas veikimas kanoniniais pagrindais. Nuo 1944 metų eilinių Sinodų susirinkimai buvo neįmanomi dėl karo veiksmų, vėliau dėl sovietinės valdžios draudimų. Nuo 1988 metų šių draudimų jau nebepaisyta, tačiau nebebuvo kompetentingos bažnytinės vadovybės, kuri prižiūrėtų kanonišką Sinodų sušaukimo bei jų sprendimų įforminimo tvarką. Nepaisant to, Lietuvos evangelikų reformatų suvažiavimai vyko Biržuose, per Jonines iki pat 1995 metų, kuomet valstybės pripažinimą liudijančius dokumentus įgiję asmenys nustojo vadovautis tradicine bažnytine teise. Jie ėmė vengti atsakomybės prieš tikinčiuosius ir į Sinodus nesusirinkdavo kanoniškai nustatytu laiku ir vietoje. Pavyzdys: 2001 metais vengdami atsakomybės valstybės bažnyčiai išduotus dokumentus užvaldę asmenys neatvyko į Sinodą Biržuose, per Jonines, bet liepos mėnesį organizavo Sinodo imitaciją Kaune.

5. Nuo 2001 metų, pasinaudodami valstybės išduotais dokumentais bažnyčią ima atstovauti neįgalioti asmenys. 2002 metų bei tų pačių metų neeiliniame Sinodo suvažiavimuose buvo ieškoma juridinės išeities. Buvo priimtas sprendimas įforminti įgaliotą Sinodą atstovauti juridinį asmenį, pasinaudojant valstybės galiojančiais įstatymais. Tuo buvo išspręstas svarbus klausimas - valstybės atstovai pirmą kartą oficialiai ėmė bendrauti su Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo įgaliota Lietuvos evangelikų reformatų vadovybe. Deja, 2003 metų pradžioje A.Kvedaravičius, naudodamasis užvaldytais juridinio asmens Sinodo kolegijos dokumentais įformina dar vieną juridinį asmenį su Lietuvos evangelikų reformatų pavadinimu. Šiuo metu veikia net 3 juridiniai asmenys, savo pavadinime turintys Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios pavadinimą. Tik vienas iš jų turi Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suteiktus įgaliojimus - juridinis asmuo: Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios -Unitas Lithuaniae- Sinodas. Tik šio juridinio asmens vadovybė: Konsistorija ir generalinis superintendentas buvo išrinkti eiliniuose Sinodo suvažiavimuose Biržuose ir per Jonines. Atkreipsime dėmesį, jog būtent šis juridinis asmuo dabar vedamoje baudžiamojoje byloje dėl Vilniuje iššvaistyto turto yra pripažintas nukentėjusiu (civiliniu ieškovu).

6. Jau buvo minėta apie Sinodo suvažiavimus Biržuose, todėl 1997 06 27-28 Kelmėje, 1997 10 18 Papilyje, 1998 06 27-28 Vilniuje, bei kiti nuo 2000 metų ne Biržuose vykę A. Kvedaravičiaus ar jo šalininkų organizuoti susirinkimai kanoniškai yra niekiniai. Juos pripažįstantys - pripažintų, jog A.Kvedaravičius ir kiti asmenys, nesilaikantys bažnytinės teisės esminių nuostatų, veikia legaliai.

7. Juridiniai asmenys - Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo kolegija (292077730) ir Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia (192103366), kol neturi Lietuvos evangelikų reformatų Sinode išrinktos vadovybės negali teisėtai atstovauti Lietuvos evangelikus reformatus. Pernai metų įvykiai pademonstravo, jog per vieną iš šių juridinių asmenų ir buvo iššvaistytas Lietuvos evangelikų reformatų bažnytinis nekilnojamas turtas. Byloje dėl iššvaisyto bažnytinio turto Vilniuje šiuos juridinius asmenis atstovaujantis fizinis asmuo A.Kvedaravičius yra pripažintas įtariamuoju.

Konsistorija nutarė kartu su anketomis rinkti evangelikų reformatų deklaracijas. Jas kviečiami užpildyti evangelikų reformatų parapijų nariai - tikėjimą evangelikų reformatų išpažinime oficialiai patvirtinę (konfirmavę) arba dar nespėję, bet krikštyti evangelikų reformatų bažnyčioje. Deklaracijos formą galite atsisiųsti čia. Šios deklaracijos papildytų 2007 metų Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios partnerių deklaraciją. Parapijiečių užpildyta deklaracija yra dokumentas paliudijantis vieningą Lietuvos evangelikų reformatų bei jų partnerių užsienyje nuostatą Lietuvos evangelikų reformatų bažnytinės vadovybės klausimais. Parapijiečių asmeninės deklaracijos dar yra liudijimas, jog bažnytinės administracijos klausimas eiliniams bažnyčios tikintiesiems yra aktualūs.
Deklaracijas, kartu su anketomis, prašome atsiųsti paštu į Sinodo raštinę ar perduoti parapijų dvasininkams.

Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos vardu,
viceprezidentas kun.Raimondas Stankevičius