Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Sinodo komisijos (nauja-2013 03 25)
Monday, 21 May 2012 09:17
There are no translations available.

Bažnyčios gyvenimo reikalams spręsti sudaromos komisijos. Priklausomai nuo iškilusio klausimo sudėtingumo - skirtingi jų lygiai ir kompetencijos. Komisijos - pastoviai veikiančios arba tikslinės. Jos taip pat skirstomos pagal tai, kuri iš bažnytinių institucijų jas sudarė: Sinodas, Konsistorija, generalinis superintendentas ar parapijos vadovybė. Pagal savo uždavinius ir atsakomybę svarbiausios yra Lietuos evangelikų reformatų Sinodo (toliau- Sinodas) sudarytos komisijos.


Ilgalaikės Sinodo komisijos

Sinodo Mandatų Komisija. ( 5 metų kadencijos) Sudaryta Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo Neeiliniame suvažiavime (kan. I-2013N) 5 metų kadencijai iš trijų narių: Astra Kiškienė (Biržai, pirmininkė), Aušra Pačiagonytė (Vilnius) ir Kristina Šernaitė (Vilnius) bei kandidatė: Vijolė Nikšienė (Biržai). Mandatinė komisija yra atsakinga už rinkiminių procerdūrų teisėtumą, Sinodo dalyvių ir delgatų įgaliojimų patikrinimą ir balsų skaičiavimo darbą. Pagal įgaliojimus veikia kaip laikina, kol Sinodas pats išrinks naują ar šiai pratęs įgaliojimus.

Sinodo revizijos komisija (3 metų kadencijos) veikia pagal Sinodo patvirtintą tvarką. Yra nuolatos veikianti komisija ir atsiskaito už savo veiklą eilinių Sinodų suvažiavimo metu. Nuo 2005 metų Sinodo revizijos komisijai buvo suteikti įgaliojimai tikrinti visų bažnytinių institucijų: Konsistorijos, Senjorato ir kitų Sinodo ar jo institucijų įsteigtų organizacijų ir parapijų finansinę, ūkinę veiklą. Sinodo revizijos komisija veikia pastoviai, išrenkama Sinodo metu 3 metų kadencijai. Sudėtis - 5 asmenys. Eilinių Sinodo suvažiavimų metu pateikiami komisijos pranešimai, paruošti prieš Sinodo suvažiavimą, ne vėliau kaipo iki birželio 15 d. Revizijos komisija vadovaujasi Sinodo patvirtintais darbo nuostatais (Kan.X-2005).

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo Neeiliniame suvažiavime 2013 03 23 Vilniuje išrinkta Sinodo revizijos komisija (Kan. IX-2013N): Sinodo kurt. Giedrius Vaitiekūnas (Vilnius), Eglė Grucytė (Kaunas), Danguolė Juršienė (Vilnius), Irena Narvidienė (Biržai) ir Sinodo kurt. Elzė Dagienė (Biržai).

2010-2013 veikusios Sinodo revizijos komisijos sudėtis (kan.VIII-2010): Giedrius Vaitiekūnas (Vilnius), Danguolė Juršienė (Vilnius), Vyda Gasiūnienė (Nemunėlio Radviliškis), Irena Kartanienė (Panevėžys), Donata Pranulienė (Biržai).
2007-2010 veikusios Revizijos komisijos sudėtis: Vida Gasiūnienė, Danguolė Juršienė, Irena Narvidienė, Giedrius Vaitiekūnas (pirmininkas) ir Elzė Dagienė (Kan. XI-2007).

Tikslinės
Sinodo komisija kuratorių nuostatoms parengti - tikslinė Sinodo komisija, sudaryta 2008 metais (Kan. II-2008). Pasaulietinių Sinodo kuratorių sena tradicija, kylanti nuo Reformacijos laikų, įvairiais istoriniais laikotarpiais vykdė labai svarbias bažnytinės savivaldos funkcijas. Reikalingi šiam laikmečiui aktualius Bažnyčios vyresniųjų-pasauliečių - kuratorių įgaliojimus ir atsakomybę reglamentuojantys nuostatai. Komisija sudaro: kuratoriai dr.A.Baublys (pirmininkas), dr.M.Mikalajūnas, dr.R.Bareikienė, P.Krkščiukienė, kun.R.Stankevičius ir D.Gudliauskienė.
Ši komisija atliko savo darbą, Kuratorių nuostatų projektą pristatė (2011 metų priešsinodinėje sesijoje). Projektas paliktas svarstyti (Dvasininkų, kuratorių ir parapijų susirinkimuose). Kuratorių nuostatatai patvirtinti 2012 metų eiliniame Sinodo suvažiavime Biržuose kan. VI-2012.