Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
2012 m. priešsinodinė sesija
Samstag, den 02. Juni 2012 um 09:53 Uhr
There are no translations available.

priessinodine_1mGegužės 25 d. Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija susirinko į išplėstinį posėdį - priešsinodinę sesiją. Dalyvavo Konsistorijos nariai, kuratoriai, 2012 m. Sinodo delegatai. Viso 22 dalyviai. Posėdį Dievo žodžiu (2 Timotiejui 2,11-14) ir malda pradėjo gen. superintendentas kun.Tomas Šernas.

Pagrindinis priešsinodinės sesijos klausimas - Sinodo suvažiavimo darbotvarkės patvirtinimas, laiko ir procedūrų aptarimas. Sinodo darbotvarkės projekte buvo pasiūlyti 9 klausimai. Sinodalai aktyviai diskutavo, kėlė ir svarstė opius klausimus. Kuratorius Donatas Balčiauskas priminė, kad Sinodas ne kartą kreipėsi į Biržų rajono savivaldybę dėl pylimų nukasimo. Jau priimtas rajono Tarybos sprendimas, bet darbai nevyksta. Todėl kuratorius pasiūlė dar kartą kreiptis į Savivaldybę ir šį klausimą įtraukti į darbotvarkę. Pritarta ir kuratoriaus dr.Arūno Baublio siūlymui Sinodo darbotvarkę papildyti klausimu apie reformatų paveldą.

Aptarus siūlomus klausimus, buvo papildyta ir patvirtinta 2012 m. Sinodo darbotvarkė: Mandatinės komisijos pranešimas; Sinodo direktoriaus ir prezidiumo rinkimai; sveikinimai; pranešimai - gen. superintendento, Konsistorijos prezidento, Sinodo revizijos komisijos, parapijų vadovų pranešimai, kitų su bažnyčia susijusių organizacijų pranešimai (VšĮ „Vaiko užuovėja", LERJD Radvila, choras „Giesmė"); kuratorių nuostatų svarstymas; dvasininkų misijų klausimai; apie kreipimąsi į Biržų rajono savivaldybę dėl reformatų paveldo; parapijų prašymai; naujai pasiūlyti ir dar nesvarstyti klausimai; eilinio 2013 m. Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimo Biržuose, Joninių metu posėdžių laiko patikslinimo. Priminsime, jog 2013 metais baigia savo kadenciją 2010 metais įgaliojimus gavusi Konsistorija bei generalinis superintendentas, todėl 2013 metų eilinis Sinodo suvažiavimas bus rinkiminis.

Sinodo darbe kviečiami dalyvauti svečiai iš užsienio ir Lietuvos broliškų bažnyčių, kiti svečiai. Vadovaujantis Bažnyčios Kanonais, dvasininkai ir kuratoriai, negalintys dalyvauti Sinode, atsiunčia atsiprašymą, paaiškindami neatvykimo priežastis ir tuo pačių pasveikina Sinodą. Parapijose išrinktus delegatus, negalinčius dalyvauti Sinodo sesijose pakeičia parapijų sesijose kartu su delegatais išrinkti kandidatai.

Kuratorius dr.A.Baublys 2011 m. parengė Kuratorių nuostatų projektą. Memorialu 10-2011 Kuratorių projektas priimtas ir perduotas svarstyti ir tobulinti Konsisitorijoje. Buvo pateikta eilė pasiūlymų/papildymų. Posėdžio metu nutarta pakoreguotus Kuratorių nuostatus teikti Sinodui patvirtinti.

Šiais metais gauti keturi prašymai Sinodui bažnytinei ištuokai. Sinode jie nebus svarstomi. Numatoma per ateinančius metus peržiūrėti esamą bažnytinių ištuokų tvarką ir paruošti šiuo klausimu bažnytinės teisės projektą, reglamentuojanti ištuokų procedūras, atsižvelgiant į šiuo metu galiojančius valstybinės teisės aktus ir pamatinius krikščioniškojo tikėjimo principus. Šie klausimai jau svarstomi Dvasininkų sesijose.

Kovo mėn. Konsistorija svarstė situaciją VšĮ „Vaiko užuovėja", įpareigojo direktorę D.Janonienę pašalinti nustatytus trūkumus. Priešsinodinėje sesijoje išklausyta ataskaita apie atliktus darbus: įsteigta vaikų namų taryba (3 vaikai. 3 darbuotojai), didesnis dėmesys skiriamas darbui su įstaigos personalu (pokalbiai, susirinkimai, sielovadinis darbas), vykdomos rūkymo prevencijos programos ir kt. Bažnyčia - „Vaiko užuovėjos" steigėjas, todėl kun.R.Mikalauskas akcentavo sielovadinio darbo, o kuratorius dr.A.Baublys - darbuotojų mokymo svarbą.

Vadovaujantys ev. reformatų Sinodo kanonais (kan. XVII-1930 ir kan. VIII-1935) 2012 m. Sinodas prasidės birželio 23 d. (šeštadienis) 11 val. Biržų ev. reformatų bažnyčioje atidarymo pamaldomis; po to - Sinodo sesijos - posėdžiai. Registracija nuo 10 val. Birželio 24 d. 11 val. šventinės Sinodo uždarymo pamaldos su Viešpaties Vakariene. Po pamaldų Agapė.

InfoRef.lt