Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Artėja eilinis 2012 m. Sinodo suvažiavimas Biržuose
Trečiadienis, 20 Birželis 2012 15:25

Joninės -  Lietuvos reformatų Sinodų suvažiavimo metas

Artėja Joninės ir su jomis - Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimas Biržuose. Birželio 23 dieną, 11 val. Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje prasidės Sinodo atidarymo pamaldos, jose Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas paskelbs naujos 2012 metų kadencijos Sinodo suvažiavimą atidarytu. Po pamaldų - pirmojoje sesijoje generalinis superintendentas pakvies Mandatų komisiją pranešti apie atvykusius Sinodo dalyvius ir bus išsirinkta Sinodo vadovybė: Sinodo direktorius - pasaulietis kuratorius, sekretorius - dvasininkas ir cenzorius - dvasininkas. Vice direktorius - nerenkamas. Kanonine tvarka šias pareigas eina generalinis superintendentas. Pirmoje Sinodo dalyje, kai išrinkta Sinodo vadovybė užims savo vietas prezidiume, bus pristatyti atvykę svečiai, išklausyti sveikinimai žodžiu ir raštu. Kitose sesijose numatomi bažnytinės vadovybės, Sinodo Revizijos komisijos, parapijų bei kitų bažnytinių ar su Bažnyčia susijusių institucijų pranešimai. Popietinėse Sinodo sesijose bus svarstomi bažnytinės teisės aktai. Šiemet sprendimams bus pristatomas priešsinodinėje sesijoje apsvarstytas bažnytinės vyresnybės - Sinodo dvasinių ir pasaulietinių kuratorių nuostatų projektas. Naujame projekte, pasitelkiant Sinodų šimtmetines tradicijas, priimtus aktus ir atsižvelgiant į XXI amžiaus iššūkius, siekiama sustiprinti Sinodo kuratorių instituciją, tiksliau nustatyti jų pašaukimo, kompetencijos ir rinkimų reikalavimus.

 

Sinodų galios ir paskirtis

Sinodas - Lietuvos evangelikų reformatų aukščiausioji bažnytinė vadovybė priima bažnytinės teisės aktus: kanonus ir memorialus. Paprastai jais priimami įvairūs nuostatai ar statutai, apibrėžiantys esmines parapijų  ar bažnytinių tarnautojų pareigas bei atsakomybę. Sinoduose yra sprendžiami paskutinės instancijos drausminės bylos, priimami sprendimai dėl dvasininkų misijų ir kiti visai Bažnyčiai svarbūs ir jau žemesnėse bažnytinės savivaldos instancijose svarstyti klausimai. Evangelikai reformatai išpažįsta, kad Bažnyčios vyriausiasis Vadovas - Kunigų Kunigas yra pats Dievo Sūnus ir mūsų Viešpats - Jėzus Kristus. Jis, būdamas žemiškosios Bažnyčios galva, šiandien tebevaldo ją savo Žodžiu - Dangiškuoju mokslu. Sinodas - kaip žemiškoji Dievo Surinkimo savivaldos kolegiali institucija besąlygiškai paklūsta Kristui ir jo Žodžiui. Sinodą sudaro tiek ordinuoton dvasinėn tarnystėn pašaukti dvasininkai, tiek iš pasaulietinių profesijų pragyvenantys tikintieji - Sinodo kuratoriai ir parapijų delegatai - visi reikalingi Kristaus atpirkimo ir klystantys žmonės. Nepaisant to, tai - aukščiausia žemiškoji bažnytinė savivaldos institucija. Senovėje  -  Šventuoju Sinodu pelnytai įvardinama dėl pagarbos šio Surinkimo Vadovui - Jėzui Kristui. Verta tai atsiminti šiandien, mums, jau XXI amžiaus evangelikų kartai - visiems pašauktiesiems tokiame Surinkime ne tik ketinantiems tarti žodį, bet ir turintiems teisę balsuoti, priimti sprendimus. Viešpats savo Žodyje įspėja, jog kam daug suteikė, iš to Jis daug ir pareikalaus, metui atėjus (plg.  Lk 12,47-48). Sinodo pirmutinė užduotis - Dievo, Šventoje Trejybėje vieno - pašlovinimas. Sinodas - iškiliausia vieta Dievą šlovinti liudijant jo malonę už praėjusius metus. Pastiprinti svyruojančius, paguosti verkiančius ir užkirsti kelią negerovėms ir, jei Dieve saugok, į Viešpaties Surinkimą įsibrautų vilkas avies kailyje - tokius šalinti, reikalauti krikščioniškos atsakomybės prasižengusiems, blogybių Dievo Surinkimuose nepakęsti. Gėdos sau ir Viešpaties Vardui nedaryti.

Istoriniai išbandymai

Šiuo metu Lietuvos evangelikų reformatų Sinode sprendžiamojo balso teisę turi 8 ordinuoti dvasininkai; 12 paties Sinodo pašauktų kuratorių - pasauliečių bei 11 - je parapijų išrinkti 21 parapijų delegatas. Negalintys atvykti - atsiunčia Sinodui sveikinimus raštu, kurie yra pagarbus atsiprašymas dėl vienokių ar kitokių priežasčių negalinčiojo atvykti. Neatvykimas į Sinodo suvažiavimą be pateisinamos priežasties vertinamas kaip vienas didžiausių nusižengimų krikščioniškai atsakomybei tiek dvasininkams, tiek kuratoriams bei parapijų delegatams. Per daugiau nei 450 metų Lietuvos ev. ref. Sinodo veikimą ne kartą buvo, jog Sinodas iš vis nesusirinko. Kaip taisyklė, tai įvykdavo didžiųjų visuomenės suiručių - epidemijų, karų metais. Per pastaruosius šimtmečius tokių didžių bėdų buvo nemažai: XIX a. sukilimai; XX du pasaulietiniai karai ir ilgi sovietmečio metai, kuomet Sinodo suvažiavimai komunistinės valdžios buvo draudžiami. Lietuvai jau beatgaunant laisvę, Sąjūdžiui prasidėjus, evangelikai reformatai 1988 metais, per Jonines, be jokių raginimų suvažiavo į Biržus. Deja, dėl dvasininkų ir kuratorių stygiaus, pradingusios visos kartos bažnytinių vadovų - posovietiniai Sinodo suvažiavimai buvo pilni entuziazmo, emocijų ir klaidų, tinkamai nedokumentuoti. 2000 metais Sinodo suvažiavimas iš vis neįvyko. Kaip per karą ar marą.... Nuo 2001 metų, dėka sutelktumo, Dvasininkų sesijų pastangomis buvo nutraukta negalės grandinė ir Lietuvos evangelikų reformatų Sinodai užtikrintai rinkosi į savo eilinius suvažiavimus Biržuose. Pernai bandymus sužlugdyti Sinodą - pelnytai galima laikyti ateistinės ideologijos paveiktų asmenų nevykusį mėginimą suardyti aukščiausiosios bažnytinės vadovybės darbą. Tikintieji šį įžūlų pasikėsinimą pergyveno skaudžiai, tačiau sutelktai, maldoje su Dievo Žodžiu. Prisimindami šiuos įvykius šiandien galime pasakyti, jog Dievą mylintiems viskas tik į gerą (plg. Rom 8,28). Prasidėjo teisiniai procesai, kuriuose susidarė sąlygos pilietiškai patraukti atsakomybėn bažnytinei bendrystei nepriklausančius neramumų kurstytojus ir bažnytinio turto grobstytojus.

Kviečiame bažnytinei bendrystei

Visi evangelikai reformatai, jų šeimos nariai ir visi geros valios žmonės yra kviečiami į Sinodo atidarymo pamaldas birželio 23 dieną, 11 valandą Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje. Po pamaldų, iki pietų vyksiantys Sinodo posėdžiai yra atviri ir juose svečių ar stebėtojų teisėmis gali dalyvauti visi evangelikų reformatų išpažinimą gerbiantys asmenys.

Sinodo iškilmingos uždarymo pamaldos su Viešpaties Vakariene - sekmadienį, birželio 24 dieną, 11 valandą.

Kun. Rimas Mikalauskas,
Lietuvos evangelikų reformatų vicesuperintendentas