Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
2012-ųjų Sinodas Biržuose
Antradienis, 26 Birželis 2012 15:17
Įprastai per Jonines, Biržuose susirinko šių metų eilinio suvažiavimo Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo delegatai nuo parapijų, kunigai ir pasaulietiniai kuratoriai. Daugeliui Sinodo dalyvių bei svečių šis ramus ir darbingas suvažiavimas buvo geru priminimu apie pernykštį, visiškai kitokį suvažiavimą, kuris vyko įtampoje ir nežinioje, bandant uždaryti bažnyčią, sutrukdyti Sinodo darbą. Daugelis prisiminė bemieges naktis bažnyčioje, kasdienius budėjimus ir tvirtą vienybę.

Suvažiavimas prasidėjo pamaldomis, kurių metu Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kun.Tomas Šernas paskelbė Sinodo pradžią, o vicesuperintendentas kun.Rimas Mikalauskas pamoksle priminė Sinodo pareigas, tikslus ir svarbą.

Sinodo suvažiavime dalyvavo ir sprendimus priėmė aštuoniolika parapijose išrinktų delegatų, devyni kuratoriai ir penki dvasininkai. Kiti pagal bažnytinę tvarką sprendžiamąją teisę turintys Sinodo nariai, nedalyvavę suvažiavime atsiuntė sveikinimo laiškus. Suvažiavimą sveikino: iš broliškos reformatų Bažnyčios Vokietijoje atvykę svečiai - Vokietijos ev. ref. sąjungos vardu Brandenburgo superintendentas kun.Ulrich Barnicke, Lippes krašto reformatų bažnyčios kun.Miroslav Danys, Sinodo garbės kuratorius kun.Erhard Mische iš Bremeno, Biržų merė Irutė Varzienė, Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija, Lietuvių evangelikų reformatų Kolegijos Amerikoje prezidentas kuratorius dr.Paulius Slavėnas ir kun.-diakonė Erika Brooks-Dilytė, kiti tikėjimo broliai ir sesės negalėję atvykti į Sinodą.

Pirmojoje suvažiavimo dalyje, po sveikinimų buvo išrinkti 2012 metų suvažiavimo Sinodo pareigūnai: Sinodo direktoriumi kuratorius Donatas Balčiauskas, Sinodo sekretoriumi - kun.Raimondas Stankevičius ir cenzoriumi -  Sinodo direktoriaus pavaduotojas ex officio, generalinis superintendentas, kun.Tomas Šernas. Sinodo suvažiavimo pradžioje, iki pietų pertraukos, buvo išklausyti generalinio superintendento, Konsistorijos Prezidento, Revizijos komisijos, parapijų bei su reformatų bažnyčia susijusių organizacijų pranešimai.

Po pietų vykusioje sesijoje buvo priimti Sinodo sprendimai - bažnytinės teisės aktai. Įprastai sprendimai Sinode yra ruošiami iš anksto ištisus metus, jų projektai svarstomi Dvasininkų sesijose, Konsistorijos posėdžiuose ir kuratorių bei visų delegatų priešsinodinėje sesijoje yra pateikiami Sinodo darbotvarkėn. Pirmiausia buvo apsvarstyti Misijų klausimai - dvasininkų paskyrimo ar su jais susiję klausimai. Dauguma kunigų liko tarnauti ankstesnėse tarnystės vietose. Permainų sulaukė Vilniaus evangelikų reformatų parapija, kurioje nuo parapijos klebono pareigų buvo atlaisvintas generalinis superintendentas kun.Tomas Šernas ir klebono pareigas eiti paskirtas iki šiol antrojo dvasininko pareigose buvęs kun.Raimondas Stankevičius. Vaikų namuose „Vaiko užuovėja" - toliau kapeliono pareigas vykdys kun.Sigita Švambarienė, atskirai Sinodo sprendimu Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija buvo įpareigota užtikrinti dvasinės tarnystės išlaikymo sąlygas. Pagal šį sprendimą - dvasinė tarnystė yra svarbiausia Bažnyčios užduotis ir aukotojai raginami prisiminti, jog buitinės vaikų pragyvenimo sąlygas yra įsipareigojusi užtikrinti valstybė, o už dvasinį ir dorovinį ugdymą atsakinga yra Bažnyčia. Bažnyčia neturi kitų pajamų, kaip tik aukomis surenkamas pinigines lėšas, kurios turi būti skirtos pirmiausia vaikų dvasiniam ugdymui. Sinodas pritarė Konsistorijos 2012 01 21 sprendimui ir patvirtino pernai metais ordinuoto katecheto Evaldo Tamariūno suspendavimą, jo paties prašymu.

Sinodas patvirtino labai svarbius ilgai derintus ir svarstytus Lietuvos evangelikų reformatų kuratorių nuostatus. Priimti kanoniniai nutarimai dėl kreipimosi į Biržų m. savivaldybę dėl pylimų prieš Biržų reformatų bažnyčią nukasimo, dėl reformatų paveldo bei, remiantis ankstesniais kanonais, patvirtinta kitų metų eilinio Sinodo data: eilinis 2013 metų Sinodo suvažiavimas vėl įvyks Joninių savaitgalį Biržuose: birželio 22-23 dienomis.

Pagrindinis Lietuvos evangelikų reformatų metų renginys baigėsi sekmadienį iškilmingomis Sinodo pamaldomis. Generalinio superintendento kun. Tomo Šerno pamokslo pagrindas buvo Šventojo Rašto tekstas iš 1 Jono 1,5-2,6. Sinodo 2012 metų eiliniame suvažiavime priimtus kanonus vicesuperintendentas kun. Rimas Mikalauskas paskelbė iš sakyklos. Kaip dera, šie teisiniai aktai yra vieši ir skelbiami iš sakyklos, jų kopijos ar tekstai skelbiami kiekvienoje evangelikų reformatų parapijoje per artimiausias pamaldas.

Po šventinių pamaldų dar ilgai nesiskirstė iš įvairių Lietuvos parapijų suvažiavę tikintieji, susirinkę Agapėje dalinosi šio ir ankstesnių Sinodų prisiminimais, nūdienos iššūkiais, nenuveiktais darbais ir ateities planais.

InfoRef.lt

Daugiau  sustabdytų Sinodo akimirkų: picasa