Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Vizitas Vengrijos ev. reformatų bažnyčios Sinode
Penktadienis, 30 Lapkritis 2012 13:47
vengrija_mGalime pasidžiaugti gana stipriais ir senais bendradarbiavimo saitais su Vengrijos ev. reformatų bažnyčia. Svarbu paminėti, kad ši partnerystė neapsiriboja formaliu bendravimu, bet duoda gražių vaisių. Pirmą kartą Vengrijos evangelikų reformatų bažnyčia į Sinodo suvažiavimą Budapešte pakvietė užsienio delegaciją, kurioje man teko garbė atstovauti Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčią.  Sinode taip pat dalyvavo Prancūzijos, Korėjos, Amerikos, Čekijos, Olandijos ir Vokietijos Vestfalijos krašto atstovai.

Vengrijos evangelikų reformatų bažnyčios istorija

Ši Bažnyčia turi tokias pat gilias tradicijas, kaip ir Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia. XVIa. Europoje vykusi reformacija ir ypač Kalvino teologijos sklaida jau 1550m. įsitvirtino Vengrijoje. 1567 metų Sinode Debrecene vengrai priėmė Haidelbergo katekizmą bei Antrąjį šveicariškąjį išpažinimą. Valdant imperatoriui Jozefui II 1781m. visoms krikščionių bažnyčioms buvo garantuota išpažinimo laisvė, protestantai nebebuvo persekiojami. Tikinčiųjų skaičius  sparčiai augo, todėl 1881m. buvo įsteigta Visuotinė Debreceno reformatų bažnyčios asamblėja, kuri suvienijo visas evangelikų reformatų bendruomenes Vengrijoje. Tačiau po pirmojo pasaulinio karo pasikeitus valstybių sienoms apie pusė milijono Vengrijos reformatų atsidūrė už oficialių šalies sienų. Šiuo metu Vengrijos reformatų bažnyčiai save priskiria apie 2.5 milijono žmonių iš kurių apie 800 tūkstančių gyvena septyniose kaimyninėse valstybėse.

Kartu su reformacija Vengriją pasiekė ne tik Biblija prieinama gimtąją vengrų kalba bei Ženevos psalmių vertimai, bet ir platus mokyklų tinklas, kuris turėjo neabejotinos įtakos vengrų kalbos, literatūros ir apskritai tautinio identiteto formavimuisi. Vėliau šį tinklą sustiprino ir reformatų steigtos kolegijos, universitetai, kuriuose subrendo ne tik žymūs teologai, bet ir poetai, mokslininkai, politikai.

Vengrijos reformatų bažnyčią sudaro 1249 parapijų, kurios sujungtos  į 27 presbiterijas - keturiuose distriktuose  - Danubian, Transdanubian, Cistibiscan, Transtibiscan. Kiekvienam distriktui vadovauja reformatų vyskupas. Vienas iš jų Sinodo yra renkamas visos Bažnyčios vyriausiuoju vyskupu 6 metų kadencijai, tačiau ne ilgiau kaip 3 kadencijas. Šiuo metu vyriausiojo vyskupo pareigas eina kun.dr.Gustav Bolcskei. Tikinčiuosius aptarnauja 1550 kunigų.

Aukščiausias Bažnyčios valdymo organas - Sinodas, kuris renkamas 6 metų kadencijai ir suvažiuoja  į dvi sesijas - rudens ir pavasario. Sinodą sudaro 100 narių. Šiuo metu Vengrijos reformatų bažnyčia yra atsakinga už  1 ligoninės, 257 diakoninės veiklos centrų, 122 švietimo įstaigų ir 11 administracinių centrų darbą.

vengrija1Sinode svarstyti klausimai ir priimti sprendimai

Sinodas prasidėjęs giesmėmis, Dievo Žodžio skaitymu bei malda istoriniuose Sinodo rūmuose, pastatytuose 1909m. tęsėsi iki vėlaus vakaro nagrinėjant ne tik Vengrijos bet ir visoms pasaulio reformatų bažnyčioms aktualius klausimus. Vengrijos reformatų bažnyčia yra didžiausia savo narių skaičiumi Europoje, tačiau joje tikinčiųjų mažėja, kaip ir visoje Europoje.  Bene pagrindine tokių mažėjimo priežasčių  - žmogiškųjų vertybių kaita. Kuklumas ir nuolankumas Dievui dažnai traktuojamas kaip asmenybės silpnumas, o ne dvasios stiprybės požymis. Individualumas net ir tikinčius žmones atskiria nuo bendruomenės. Globalėjančioje visuomenėje nyksta ryšiai su konkrečia vieta, bendruomene ar religija, žmogus renkasi sau patogiausia dvasios apsnūdimo ar stabmeldiško religingumo formas, o ne perima tėvų ir senelių gyvenimo būdą.  Tai šių dienų išbandymas Bažnyčiai, bet kartu ir galimybė. Juk esminiai klausimai apie gyvenimo prasmę, meilę ir tikėjimą tebėra aktualūs, Bažnyčia yra pajėgi padėti į juos atsakyti. Tokioje šviesoje buvo aptarta Bažnyčios koncepcija. Ji turi išlaikyti tradicinius tikėjimo pamatus, tačiau neprarasti ryšio su šių dienų aktualijomis. Ypač svarbus parapijų vaidmuo, bendruomeniškumas. Sveikos parapijos bruožas - tolygus visų amžiaus grupių paskirstymas. Kiekvienai amžiaus grupei reikalinga skirtinga pagalba bei tikėjimo pastiprinimas. Nemažiau svarbu išlaikyti bendruomenes atviras naujiems nariams. Tokių bendruomenių funkcionavimui reikalingi žmogiškieji ir finansiniai ištekliai, todėl tai gana sudėtingas, tačiau gyvybiškai kiekvienai Bažnyčiai būtinas procesas.

Sinode buvo aptartas kunigų skyrybų klausimas. Daug kalbėta apie skyrybų prevenciją, kuri turėtų būti realizuota dar pasiruošimo santuokai etape. Dauguma patvirtino, kad pasiruošimui santuokai turėtų būti skiriamas kur kas didesnis dėmesys.  Šeimos turėtų jaustis saugios ir užtikrintos, kad iškilus šeimyniniams rūpesčiams neliks vienos, bet ras pagalbą Bažnyčioje.

Vengrai ruošiasi paminėti jubiliejinius Haidelbergo katekizmo metus, sykiu mini ir jo leidimą vengrų kalba 450 metų sukaktį. 2013 m. rengiamasi išleisti naują papildytą šio katekizmo leidimą.

Budapešte veikia stipri emigrantų korėjiečių presbiterionų bendruomenė. Vengrijos Sinodas gavo jų prašymą prisijungti prie Vengrijos reformatų bažnyčios. Prašymas buvo patenkintas. Paminėtina, jog Vengrijos reformatų bažnyčioje tomis pačiomis teisėmis ilgus metus gyvuoja škotų presbiterionų bendruomenė.

Sinodas taip pat patvirtino, ko gero, didžiausio reformatų jaunimo festivalio "Starpoint" pasiruošimo programą. Festivalis planuojamas Liepos 23-27 dienomis Mezotur mieste. Festivalio tema: identitetas - kas aš esu? Džiugu, kad šiame festivalyje jau turėjome galimybę dalyvauti praėjusį kartą. Į šį renginį Lietuvos reformatų Bažnyčios vadovybė gali pasiųsti 2 atstovus, kuriems Vengrijos reformatų bažnyčia padengs pragyvenimo išlaidas Vengrijoje. Jei būtų daugiau norinčių atvykti, visi bus priimti, tačiau svečių dalyvavimo išlaidoms padengti Vengrijoje bus taikomas  100 eurų mokestis.

vengrija2Sinode buvo kalbama apie bažnyčios moto. Šiuolaikiniame interneto dominuojamame pasaulyje iškilo poreikis Bažnyčią pristatyti vos keliais žodžiais. Sinodo delegatai pasirinko moto: "Kristaus ambasadorius" remiantis  2Kor. 5:19-20 "Juk tai Dievas Kristuje sutaikė su savimi pasaulį, nebeįskaito žmonėms nusikaltimų ir patikėjo mums sutaikymo žinią. Taigi Kristaus vietoj einame pasiuntinių pareigas, tarsi pats Dievas ragintų per mus. Kristaus vardu maldaujame: Susitaikykite su Dievu".

Vengrijos reformatų bažnyčios internetiniame puslapyje(http://www.reformatus.hu/our-church/), rengiamasi sukurti rubriką" Vengrijos reformatai nuo A iki Z". Čia būtų pateikiami atsakymai į dažniausiai žmonių pateikiamus klausimus apie reformatų tikėjimą. Galime pasidžiaugti, kad galimybę išgirsti atsakymus į rūpimus klausimus savo svetainėje jau turime gana seniai.

Bažnyča ir bendruomeniškumas

Tęsdami diskusiją apie bažnyčios atnaujinimą lankėmės Szigetszentmiklos parapijoje. Miesteliui, kurio gyventojai sovietmečiu dirbo vietinėse gamyklose, pasikeitus politinei ir ekonominei situacijai teko susidurti su įvairiomis socialinėmis problemomis: bedarbyste, alkoholizmu, vaikų ir jaunimo užimtumo stygiumi. Atgauti nacionalizuoti pastatatai buvo renovuoti, pamažu ėmė burtis bendruomenė. Šios bendruomenės pagrindu tapo atrastas tikėjimo džiaugsmas, todėl norint juo pasidalinti būrėsi Biblijos studijų, vaikų ir jaunimo ugdymo, senjorų ir kt. grupės. Galimybė mažose grupelėse studijuoti Šventąjį Raštą, melstis, aptarti sekmadienio pamokslą, pasidalinti kasdieniais rūpesčiais bei džiaugsmais padarė Bažnyčią gyvu Dievo surinkimu,  o ne tik formalia institucija. Remiantis Mk. 10, 14 „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė" ypatingas dėmesys skiriamas vaikų ugdymui. Šeimos skatinamos į pamaldas atsivesti ir mažuosius Bažnyčios narius, nes teikiant krikšto sakramentą ne tik tėvai ir krikštatėviai, bet ir visa bendruomenė prisiima atsakomybę, kad vaikas augtų tikėjime ir Dievo dvasioje. Interviu su šios Bažnyčios kunigu galite A.Harmathy rasti čia http://www.reformatus.hu/mutat/7525/ (anglų k.)

Bendradarbiavimo perspektyvos

Su Vengrijos evangelikų reformatų bažnyčia mus vienija kur kas daugiau negu istoriniai ryšiai. Šių dienų iššūkių akivaizdoje turėdami bendrus reformatų teologijos pagrindus kartu mėginame juos įveikti. Esame dėkingi už šios Bažnyčios pagalba vis dar tebesitęsiančiuose teismo procesuose. Taip pat galime pasidžiaugti, kad jau gautas pakvietimas jaunimo atstovams dalyvauti anksčiau minėtame "Starpoint" festivalyje, o tai  puiki galimybė iš arčiau pažinti šią Bažnyčią.

Inga Krisiukėnaitė
Lietuvos reformatų bažnyčios atstovė Vengrijos ev. reformatų Sinode