Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Eilinis (Nr. 17-70) Konsistorijos posėdis Vilniuje
Dienstag, den 18. Dezember 2012 um 10:09 Uhr
There are no translations available.

Lapkričio 24 d. Vilniuje, Gerosios Vilties gatvėje, reformatų parapijos namuose, įvyko XVII-as šios kadencijos Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos posėdis. Jaukiose, gražiai sutvarkytose parapijos patalpose Konsistorijos narius pasitiko Vilniaus ev. ref. parapijos seniūnų Tarybos pirmininkė Vida Cupreva, 2012 m. Sinodo direktorius kuratorius Donatas Balčiauskas ir parapijos namų tarnautoja Kristina Šernaitė. Posėdį Šv. Rašto šiai dienai skirtu skaitiniu iš „Gyvenimo palydovo" (Apreiškimo 20, 11-15) pradėjo gen.superintendentas kun.Tomas Šernas. Maldoje prisiminėme a.a. Konsistorijos prezidentą Mykolą Mikalajūną. Perskaičius ir parašais patvirtinus praeito posėdžio protokolą, apžvelgus priimtų sprendimų vykdymą, pradėti svarstyti pagrindiniai darbotvarkės klausimai. Posėdžiui pirmininkavo viceprezidentas kun.Raimondas Stankevičius.

VšĮ „Vaiko užuovėja" - nevyriausybinė vaikų globos įstaiga, kurią 2003 m. įsteigė Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija. Viešosios įstaigos finansavimo šaltiniai yra globos išmokos, savivaldybės biudžeto bei labdaros lėšos. Savivaldybė su VšĮ „Vaiko užuovėja" yra sudariusi bendradarbiavimo sutartį, kurioje įsipareigojo finansuoti darbo užmokesčio, komunalines, remonto ir kt. išlaidas. Steigėjas rūpinasi paramos lėšų gavimu, kuris pirmiausia būtų skirtas dvasiniam darbuotojų ir vaikų ugdymui. Biržų raj. savivaldybė nepajėgia visų savo įsipareigojimų įvykdyti dėl stygiaus lėšų, o tos kurios pagal susitarimą yra skiriamos - ženkliai pakilus kuro irmaisto produktų kainoms nuo 2008 metų, bažnyčia turi rūpintis ne tik teikiama socialinės globos kokybe, vaikų ir darbuotojų dvasiniu ugdymu, bet ir papildomų finansavimo šaltinių paieška. Todėl situacija „Vaiko užuovėjoje" - vienas iš pagrindinių paskutiniųjų metų Konsistorijos posėdžių klausimų. Šiame posėdyje svarstyti du siūlymai: veiklos tęsimas arba įstaigos likvidacija. Balsų dauguma nuspręsta tęsti „ Vaiko užuovėjos" veiklą. Konsistorija įpareigojo VšĮ „Vaiko užuovėja" direktorę Daivą Janonienę ir kapelionę kun. Sigitą Švambarienę kitam posėdžiui pateikti vidaus pertvarkos planą. Vykdant 2012 metų eilinio Sinodo nutrarimus, kapeliono darbas vaikų namuose turi būti išlaikomas iš tikslinių aukų, vaikų namams. Konsistorijos posėdyje buvo nustatytas dvasininko tarnystės vaikų namuose laikas ir išlaikymas. Bažnyčios partneriai evangelinės bažnyčios Švedijoje ir Lichtenšteine yra pažadėję pradėti rinkti tikslines aukas vaikų namų Medeikiuose kapeliono išlaikymui. Parneriai savo pažadėjimą vykdo, prieš kelias dienas dalis surinktų aukų iš Lichtenšteino jau pasiekė Sinodo sąskaitą banke.

Panevėžio ev. reformatų bažnyčios statybos komisija atrinko architekto Gintaro Stauskio projektą. Kadangi tai išskirtinis projektas, architektas dar kartą susitiko su Konsitorijos nariais pasidalinti mintimis ir įsitikinti ar vienodai suprantame užduotį. Aptarti statybos etapai, išsakyti pageidavimai.

Konsistorija patvirtino priešsinodinės sesijos datą. Išplėstinis Konsistorijos posėdis vyks 2013 m. gegužės 18 d.

Apžvelgiant bažnytinę situaciją, buvo išklausyta:

- informacija apie rudeninę dvasininkų sesiją (plačiau www.ref.lt);
- prieš mėnesį bažnyčių duris atvertas parapijiečiams Vilniuje, Papilyje ir Salamiestyje;
- kuratorius D.Balčiauskas padėkojo vyresniesiems kunigams: generaliniam superintendentui Tomui Šernui ir vicesuperintendentui Rimui Mikalauskui už dalyvavimą atidengiant atminimo lentą generolui Silvestrui Žukauskui. Pagrįstai galime didžiuotis pirmuoju Lietuvos kariuomenės vadu gen.S.Žukausku, kartu su kitais evangelikais reformatais Lietuvos laisvės aukštais karininkais: gen.K.Ladyga, gen.St.Nastopka ar pulkininku leitenentu J.Variakoju - savo karo vadų patirtį atidavusių Lietuvos laisvei apginti;
- išklausyta išsami Lietuvos reformatų bažnyčios oficialios pasiuntinės Vengrijos reformatų Sinode Ingos Krisiukėnaitės ataskaita apie Vengrijos reformatų Sinodo suvažiavimą Budapešte. (plačiau www.ref.lt).

Posėdis pabaigtas malda.

Kitas eilinis Konsistorijos posėdis numatytas Biržuose 2013 m. sausio 26 d. 09:45 val.

InfoRef.lt