Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Mažasis (Kėdainių) katekizmas 1653
There are no translations available.

MAŽASIS KATEKIZMAS

arba
Trumpas Krikščioniško tikėjimo pamokymas
skirtas Lietuvos evangelikų reformatų parapijoms
(pirmą kart išspausdintas lenkiškai 1581 m. Vilniuje ir lietuviškai 1653 m. Kėdainiuose)
Visa mūsų krikščioniškos išminties esmė - pažinti
Viešpatį Dievą vieną Šventoje Trejybėje bei pažinti patį save

1. Klausimas:. Dėl to tave klausiu: Kas tu esi?

Atsakymas: Esu Žmogus dieviškas sutverimas, išmintingas nuo Dievo: Tėvo ir Sūnaus, ir Šventos Dvasios. Pagal Dievo panašumą sutvertas.

2. Klausimas: Kodėl Viešpats Dievas tave žmogumi sutvėrė?

Atsakymas: Idant jį pažinčiau, šlovinčiau ir mylėčiau bei meilėje su juo per amžius bučiau.

3. Klausimas: Iš kur turime mokytis pažinti Viešpatį Dievą?

Atsakymas: Iš Švento Rašto t.y. Pranašų ir Apaštalų knygų.

4. Klausimas: Ką tu žinai apie Viešpatį Dievą iš Švento Rašto?

Atsakymas: Žinau jog yra vienas Dievas: Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia.

5.Klausimas. Argi pažįsti tu Viešpatį Dievą?

Atsakymas: Pažįstu

6.Klausimas: Kaip gi jį pažįsti?

Atsakymas: Per Tikėjimą

7. Klausimas: O Tikėjimas iš kur?

Atsakymas: Iš Dievo Žodžio klausymo.

8. Klausimas: Kurio tu tikėjimo žmogus?

Atsakymas: Esu žmogus švento krikščioniško tikėjimo.

9. Klausimas: Dėl kurios priežasties esi žmogumi švento krikščioniško tikėjimo?

Atsakymas: Jog tikiu Viešpatį Jėzų Kristų ir esu pagal jo įsakymą pakrikštytas.

10. Klausimas: Kas yra Viešpats Kristus?

Atsakymas: Gyvojo Dievo Sūnus, kuris būdamas visada pašlovintu Dievu, nuo Tėvo atėjo į šį pasaulį ir tapo žmogumi. Viešpats Kristus yra Dievas ir Žmogus.

 

11. Klausimas: Kodėl visada buvęs pašlovintu Dievu jis tapo Žmogumi?

Atsakymas: Dėl nuodėmingo žmogaus, nuo Dievo atitolinto. Idant žmogus su Dievu gyventų, išganingai ir amžinai.

12. Klausimas: Iš kur tai žinia?

Atsakymas: Rašė apie tai Pranašai, kad Mesiju - Kristumi, Emanueliu ir Viešpačiu (JHVH) tai yra tikru Dievu apsireiškė. Ir pats Viešpats Jėzus Kristus savo žodžiais ir darbais tai pakankamai išreiškė. Taip pat ir Apaštalai tai mums patvirtina.

13.Klausimas: Ką krikščionis turi žinoti ir mokėti?

Atsakymas: Keturis dalykus:

  1. Dešimt Dievo įsakymų
  2. Krikščioniško tikėjimo išpažinimą
  3. Viešpaties maldą
  4. Šventus tikėjimo ženklus: Krikšto ir Šventos Vakarienės sakramentus.

14. Klausimas: Pasakyk Dešimt Dievo įsakymų.

Atsakymas:

Dievas ištarė šiuos žodžius: „Aš esu VIEŠPATS tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų:

1. Neturėsi kitų dievų, tiktai mane.

2. Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai , kas yra aukštai danguje, čia, žemėje, ir vandenyse, po žeme. Nesilenksi jiems ir negarbinsi jų, nes aš, VIEŠPATS, tavo Dievas, skiriantis bausmę vaikams už tėvų kaltę iki trečios ir ketvirtos kartos tų, kurie mane atmeta, bet ištikimai mylintis iki tūkstantosios kartos tuos, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų.

3. Netarsi be reikalo VIEŠPATIES , savo Dievo vardo, nes VIEŠPATS nepaliks nenubausto to, kuris be reikalo mini jo vardą.

4. Atmink ir švęsk atilsio dieną. Šešias dienas dirbsi visus savo darbus, bet septintoji diena yra VIEŠPATIES, tavo Dievo, šabas; nedirbsi jokio darbo nei tu, nei tavo sūnus ar duktė , nei tavo tarnas ar tarnaitė, nei tavo galvijai , nei svečias tavo namuose. Per šešias dienas VIEŠPATS sutvėrė dangų ir žemę, jūrą ir visą, kas juose, bet sekmą dieną ilsėjosi. Tad VIEŠPATS palaimino septintąją dieną ir ją pašventino.

5. Gerbk tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumei žemėje, kurią VIEŠPATS, tavo Dievas, tau skiria

6. Nežudysi.

7. Neištvirkausi.

8. Nevogsi.

9. Nemeluosi.

10. Negeisi tavo artimo namų; negeisi tavo artimo žmonos, tarno ar tarnaitės, nei bet ko kas priklauso tavo artimui. ( Iš 20, 1-17)

 

15. Klausimas: Kaip šie Dievo įsakymai yra padalinami?

Atsakymas: Į dvi dalis. Vienoje lentelėje yra keturi įsakymai, privalomi mūsų bendrystei su Dievu. Viešpats Kristus įvardija šiuos įsakymus vienų sakiniu: „Mylėsi Viešpatį, savo Dievą visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis". (Įst6,5; Mt 22,37 ) Antroje lentelėje- šeši įsakymai, kurie privalu bendrystėje su artimu. Viešpats Kristus šiuos įsakymus trumpai įvardija: „Mylėsi savo artimą, kaip patį save" ( Kun 19, 18b; Mt 22, 39).

16. Klausimas. Ar gali šiuos įsakymus įvykdyti ir per tai būti išganytu?

Atsakymas: Ne, negaliu, nes nepajėgiu.

17. Klausimas. Tai kam gi reikalinga tuos Viešpaties įsakymus žinoti, nes nei jų įvykdyti, nei per juos išganytas gali būti?

Atsakymas: Kad galėčiau pažinti savo sugedusią prigimtį bei polinkį į piktą. Tai pažinęs ieškočiau išgelbėjimo, nuodėmių atpirkimo ir atleidimo Viešpatyje Jėzuje Kristuje. Šventos Dvasios atgimdytas naujam gyvenimui per mano širdin įrašytą Dievo įstatymą Viešpačiui Dievui gyvenčiau.

18. Klausimas. Kaip žmogus išganomas?

Atsakymas: Per Dievo malonę, kurios dalininku tampu tikėdamas.

19. Klausimas: Išpažink tikėjimą:

Atsakymas:

Tikiu Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją; ir

Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį,

kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos,

kentėjo prie Poncijaus Piloto, nukryžiuotas, numirė ir palaidotas;

nužengė į pragarą; trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių;

įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje,

iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.

Tikiu Šventąją Dvasią,

šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą,

nuodėmių atleidimą,

kūno prisikėlimą

ir amžinąjį gyvenimą. Amen.

20. Į kiek dalių šis tikėjimo išpažinimas suskirstomas?

Atsakymas: Į keturias dalis.

Pirma skirta: Dievui Tėvui ir moko apie Sutvėrėją.

Antra skirta: Dievo Sūnui, moko apie atpirkimą ir nuteisinimą mūsų per tikėjimą t.y. apie Išganytoją.

Trečia skirta: Šventajai Dvasiai ir mokina mus apie mūsų pašventinimą.

Ketvirta skirta pamokinti: Apie šventą Surinkimą - palaimintą ir išpuoštą Dievo malonėmis bažnyčią.

21. Ar tobulas tikėjimas iš tavęs kyla ?

Atsakymas: Tobulo tikėjimo manyje nėra...

22. Kaip tikėjimą įgyti?

Atsakymas: Tik Šventai Dvasiai veikiant per Dievo Žodžio pažinimą, per maldą į Viešpatį Dievą ir per Jėzaus Kristaus įsteigtų Sakramentų šventimą.

23. Kaip meldies Viešpačiui Dievui?

Atsakymas: Taip, kaip mus Viešpats Kristus išmokė Evangelijoje (Mt 6, 9-13):

Tėve mūsų kuris esi danguje,

  1. teesie šventas tavo vardas,
  2. teateinie tavo karalystė,
  3. teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.
  4. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir
  5. atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
  6. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto, nes tavo yra karalystė ir galybė, ir garbė per amžius. Amen.

24. Iš kiek dalių Viešpaties malda susideda?

Atsakymas: Iš dviejų dalių. Jas sudaro šeši meldimai. Pirmi trys priklauso Dievo pašlovinimui, o likusieji trys - dėl bažnyčios ugdymo.

25. Kodėl Dievą Tėvu vadiname?

Atsakymas: Nes savo Sūnuje mus už savo vaikus prisiėmė, Šventa Dvasia pašventina.

26. Kokie yra Sakramentai, kuriuos švenčiant tikėjimas mumyse ugdomas?

Atsakymas: Šventas Krikštas ir šventa Viešpaties Vakarienė

27. Kas tai yra Krikštas?

Atsakymas: Krikštas yra atgimimo apiplovimas ir atnaujinimas Sūnaus kraujuje. Krikštu Dievas Tėvas priima mūs į tėvišką bendrystę jo mylimajame Sūnuje. Tai vyksta per Šventą Dvasią, kurios ženklu, antspaudu ir liudijimu yra krikšto vanduo.

28.Kas įsteigė šventą Krikštą?

Atsakymas: Viešpats Jėzus Kristus. Tai liudija šv. Matas paskutiniame Evangelijos skyriuje: „Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, mokindami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos."" (Mt 28,18-20)

29. Iš Evangelijos suprantame, jog vaikai dar tikėjimo neturi, tad ar krikščionių vaikai turi būti krikštijami?

Atsakymas: Turi būti krikštijami. Viešpats Dievas savon sandoron ir karalystėn ne tik suaugusius bet ir mažus vaikus priima, kaip Abraomui Dievas yra pažadėjęs būtį jam ir jo palikuonių Dievu (Pr 17 sk.). Tuo pažadu pasitikint krikščionių vaikai vietoj apipjaustymo, turi būti krikštijami, nes jiems skirta Dievo Sandora, skirtas ir Naujosios Sandoros antspaudas - šv. Krikštas.

(Vaikai prasideda ir gimsta prigimtinėje nuodėmėje Ps 50,7; Jn 3,6 ; Rom 7,17 ir yra reikalingi nuo jos būti apiplautais Jėzaus Kristaus krauju (1Jn 1,7) t.y. būti paženklinti Šv. Krikštu - Naujosios Sandoros antspaudu. )

30. Kas yra Šventa Viešpaties Vakarienė?

Atsakymas: Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūno ir Kraujo bendrystė, pagal Jo Įstatymą regimuose Duonos ir Vyno ženkluose.

31. Kas įsteigė Viešpaties Vakarienę?

Atsakymas: Viešpats Jėzus Kristus. Tai liudija Evangelijos bei apaštalo Povilo pirmame laiške Korintiečiams, skyriuje vienuoliktame: „ Viešpats Jėzus, tą naktį, kurią buvo išduotas, paėmė duoną, padėkojęs laužė ir tarė: „Imkite, valgykite. Tai yra mano kūnas už jus laužiamas. Tai darykite mano atminimui." Taip pat po vakarienės jis paėmė taurę ir tarė: „ Ši taurė yra Naujoji Sandora mano kraujuje. Kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui. Kada tik valgote šią duoną ir geriate iš šios taurės, jūs skelbiate Viešpaties mirtį, kol Jis ateis." (1 Kor 11,23-26)

32. Kokia Viešpaties Vakarienės nauda mums?

Atsakymas: Kaip per šv. Krikštą esame įskiepijami į Kristaus Kūną, taip per Viešpaties Vakarienę esame jame atnaujinami ir sustiprinami Viešpaties Jėzaus Kristaus bendrystėje.

Išpažįstame ir dėkojame Dievui, jog Jėzus Kristus mus savo mirtimi atpirko nuo nuodėmių amžiams bei savo krauju apiplovė ir mūsų nuodėmės dėl jo yra atleidžiamos. Esame amžinam gyvenimui gaivinami.

Viešpaties Vakarienės platesnis išaiškinimas

33. Koks maistas ir gėrimas yra Viešpaties Vakarienės metu dalinamas?

Atsakymas: Dvejopas: vienas - žemiškas arba kūniškas, o kitas - dangiškas arba dvasiškas.

34. Kuris yra žemiškas maistas ir gėrimas?

Atsakymas: Viešpaties laužyta šventa Duona ir palaimintas šventas Vynas Taurėje

35. Kuris maistas ir gėrimas yra dangiškas arba dvasiškas?

Atsakymas: Pats mūsų Viešpats Jėzus Kristus - gyvenimo duona ir kūnas mirčiai išduotas, jo šventas kraujas mūsų nuodėmėms nuplauti ir nuo jų atpirkti pralietas.

36. Kas yra šių dovanų prižiūrėtojas ir dalintojas?

Atsakymas: Du yra dalintojai ir prižiūrėtojai: vienas žemiškas ir regimas- Kristaus tarnas, o kitas - dangiškas, pats Jėzus Kristus.

37. Ką dalina Kristaus tarnas, o ką pats Viešpats Kristus?

Atsakymas: Kristaus tarnas dalina pašventintą regimą žemišką maistą ir gėrimą. Regimas Šventos Komunijos dalis - Duoną ir Vyną.  Viešpats Kristus dalina save:  nukryžiuotą Kūną mūsų gyvenimo maistu, o savo išlietą Kraują dvasiniu gyvenimo gėrimu.

38. Kam tos šventos dovanos tenka?

Atsakymas: Dvejopiems svečiams ir viešnioms: kūnui ir dvasiai. Kūnai ima kūnišką ir regimą maistą: pašventintą Duoną ir gėrimą: pašventintą Vyną Taurėje.

Mūsų dvasios ima dvasišką, neregimą maistą ir gėrimą: Viešpaties Jėzaus Kristaus tikrą Kūną ir Kraują t.y. priima Jėzų Kristų su visomis jo malonėmis.

39. Kaip tas šventas dovanas priimame?

Atsakymas: Žemiški kūnai žemiškus ženklus ima kūniškomis rankomis. Dvasiniai kūnai pačia Jėzaus Kristaus dvasiška ranka maitinami neregimu maistu - tikėjimu.

40. Koks šventos Viešpaties Vakarienės tikslas ir nauda?

Atsakymas: Tikslas: Būti Sakramentu, šventu antspaudu ir  mūsų padėka Dievui dėl tobulo mūsų atpirkimo ant kryžiaus.

Nauda: Viešpaties Vakarienėje mes turime šventą ženklą -Sakramentą, tikrą mūsų amžinojo gyvenimo ir bendrystės su Jėzaus Kristaus Kūnu ir Krauju patvirtinimą.

41. Ar nuodėmių atleidimą ir amžinąjį gyvenimą gauname per regimai išorinę Viešpaties Vakarienės bernystę?

Atsakymas: Ne. Tik iš vidinės ir dvasinės bendrystės Jėzaus Kristaus Kūne ir Kraujuje, kuris tik pats yra dangiškoji duona ir kas pas jį ateina nebealks ir nebetrokš per amžius. Tas kuris valgo tą dangiškąją duoną, turi amžinąjį gyvenimą ir Kristuje gyvena, kaip Jėzus Kristus pats yra pasakęs ( Jn 6, 35.54.56)  Amen.

Pabaiga
Kalba redaguota
2011
Biržai