Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Kas svarbu parapijų sesijose?
Ketvirtadienis, 14 Vasaris 2013 12:55

Skaidrių ir abipusiai pagarbių Reformatų Bažnyčios ir Valstybės santykių galimybė

Biržuose 2013 m. sausio 26 dieną posėdžiavusi Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija įpareigojo visas Lietuvos evangelikų reformatų parapijas iki 2013 m. kovo 8 d. sušaukti parapijų sesijas bei išrinkti parapijų vadovybes 5 metų kadencijai, sykiu išrinkti delegatus į Neeilinį Sinodą vyksiantį 2013 m. kovo 23 d. Vilniuje bei į eilinį Sinodą vyksiantį 2013 m. birželio 22-24 d. Biržuose. Šiuo sprendimu Konsistorija ne tik ketina išspręsti po Konsistorijos prezidento kurt. dr. Mykolo Mikalajūno mirties iškilusią būtinybę išrinkti naują Konsistorijos prezidentą, bet sykiu spręsti įsisenėjusią Bažnyčios santykių su valstybe problemą, faktiškai paneigiant sklandančius gandus, jog neva Lietuvoje yra dvi Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios.... Bus suvienodinti visų parapijų vietinės savivaldos vadovybių rinkimų kadencijos, viešai ir demokratiškai patvirtinti jų įgaliojimai. Bažnyčia - Dievo Surinkimas - konkretūs parapijiečiai, savo tikėjimą patvirtinę ir liudijantys, išlaikantys darbais ir aukomis.

Vadovaujantis bažnytinės teisės nuostatomis parapijų sesijas šaukia parapijų valdybos, tarybos ar parapiją aptarnaujantis, Sinodo paskirtas administratorius - kunigas. Apie sušaukimą yra skelbiama parapijų bažnyčiose, vietinėje ir bažnytinėje spaudoje, informacijos priemonėse. Sudaromos sąlygos visiems evangelikams reformatams dalyvauti parapijinės ir Sinodo lygmens bažnytinės atstovybės rinkimuose, tuo sustiprinti pasitikėjimą visų lygių Lietuvos evangelikų reformatų bažnytinėse vadovybės santykių su valstybe.

Apie sesijų darbotvarkę, kas kaip ir kur gali rinkti parapijos atstovus, balsuoti?

Iš esmės visose Lietuvos evangelikų reformatų parapijų sesijose numatoma panaši pagrindinė darbotvarkė: sesijas pradeda parapijų kunigai - administratoriai ar klebonai, patvirtinama pati sesijos darbotvarkė, išsirenkamas sesijos pirmininkas, sekretorius ir balsų skaičiavimo komisija. Kunigas pristato parapijos veiklos ataskaitą, po jos, vadovaujantis Sinodo kanonais, patvirtinama iš kiek narių bus sudaryta parapijos atstovybė, pasiūlomi kandidatai į ją ir jos vadovas - parapijos pirmininkas. Po to - kandidatai į Sinodo delegatus. Apie savo parapijos kandidatus į abiejų lygmenų bažnytinę vadovybę parapijiečiai gali sužinoti iš savo kunigo arba paskaityti skelbimus Bažnyčios internetinėje svetainėje, parapijų skelbimuose. Rinkimai į delegatus bei parapijų atstovybes vyks slaptu balsavimu. Siekiant sudaryti galimybę nevaržomai dalyvauti bažnytinės savivaldos rinkimuose, parapijose sudaroma išankstinio balsavimo galimybė. Dėl silpnos sveikatos ar kitų priežasčių daug ištikimų parapijiečių numatytą parapijos sesijos dieną negali dalyvauti, tačiau yra pilnateisiai bažnyčios nariai (konfirmuoti ir aukojantis bažnyčios išlaikymui). Išankstinio balsavimo forma yra panaši kaip ir valstybiniuose rinkimuose. Balsuotojas gavęs savo parapijos balsavimo biuletenį, pagal jame pateiktą balsavimo procedūrą atžymės renkamus kandidatus į Sinodo delegato, parapijos valdybos ir pirmininko pareigas. Biuletenį įdės į voką, kurį užklijuos ir ant voko parašys savo duomenis bei tai, jog balsavimo biuletenį gavo, tai patvirtins parašu. Tokį voką galima perduoti parapijos sesijai per savo seniūną ar artimus, arba atsiųsti paštu parapijos kunigui. Svarbu, kad laiškas pasiektų iki parapijos sesijos. Joje, vykdant balsavimą, minėti vokai bus parapijos sesijos akivaizdoje atplėšti ir balsai suskaičiuoti, patys vokai surinkti patvirtinti, jog balsavimo biuleteniai buvo gauti ir konkretus parapijietis balsavo. Svarbu dar atkreipti dėmesį, jog balsavimai vyksta pagal parapijas. Dėl migracijos nemažai parapijiečių gyvena kitose parapijose ar užsienyje, bet savo ryšių su parapija dar nėra nutraukęs. Jei jie nėra prisirašę prie naujos parapijos, jie balsuoja pagal savo konfirmacijos vietą, arba balsuoja parapijoje pagal gyvenamą vietą. Negalima balsuoti dvejose parapijose vienu metu.

Dar šiek tiek apie išankstinį balsavimą

Norintys dalyvauti išankstiniame balsavime gali apie savo parapijos atstovybėn bei Sinodo kandidatus į delegatus informaciją surasti www.ref.lt parapijų skiltyse. Ten pat sudarysime sąlygas rasti išankstinio balsavimo biuletenio kopiją ir balsavimo procedūros aprašymą. Išankstinio balsavimo biuletenyje yra palikta galimybė, vieta įrašyti savo siūlomus kandidatus bei už juos balsuoti. Balsuojantys išankstiniame balsavime ant voko, kuriame bus įdėtas biuletenis, turi užrašyti: savo vardą, pavardę gimimo metus, adresą bei parapiją, kad būtų galima sutikrinti duomenis apie teisę balsuoti. Šį voką kitame voke perduoti ar pasiųsti paštu parapijos dvasininkui.

Delegatai į Sinodą

Vadovaujantis Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo Kanonu VI-1957 į Lietuvos evangelikų reformatų Sinodą parapijos renka šiuo kanonu patvirtintą skaičių delegatų: Biržų - 8; Vilnius - 2, Papilys - 2 ir visos kitos parapijos po vieną. Kartu su delegatu išrenkamas delegatas - kandidatas, kuris pilnateisiai gali pavaduoti delegatą, jei šis susirgtų ar dėl kokių kitų priežasčių Sinodo sesijos darbe negalėtų dalyvauti. Vadovaujantis bažnyčios teise - visi konfirmuoti evangelikai reformatai turi teise dalyvauti Sinodo posėdžiuose ir juose pasisakyti, nebent būtų priimtas Sinodo nutarimas apie uždarą vieną ar kitą posėdį. Tik tokiu atvejų jame dalyvauja tik Sinodo delegatai, delegatai-kandidatai bei Sinodo dvasiniai ir pasaulietiniai kuratoriai. Likus nemažiau savaitei iki Sinodo suvažiavimo į savo pasiruošiamąjį Sinodui posėdį susirinks Konsistorija, kartu su Sinodo dvasinais ir pasaulietiniais kuratoriais (priešsinodinė sesija), kad paruoštų Sinodo darbotvarkei keliamus klausimus, sprendimų projektus, aptartų keliamus kandidatus į atsakingas bažnytinės vadovybės pareigas ateinančių 3 metų kadencijai.

Jau šį savaitgalį t.y. vasario 16-17 dienomis, parapijų sesijos įvyks šeštadienį Salamiestyje( Kupiškio r.), Švobiškyje (Pasvalio r.), Panevėžyje. Sekmadienį Vilniuje, Papilyje ir Nemunėlio Radviliškyje (Biržų r.), Kėdainiuose.

Biržų evangelikų reformatų parapijos seisija kviečiama kovo 3 dieną, ji prasidės pamaldomis Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje.

Kun. Rimas Mikalauskas, Lietuvos ev. ref. vice-superintendentas