Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Savaitgalio parapijų sesijose - pakili nuotaika!
Lundi, 18 Février 2013 16:18
There are no translations available.

Praėjęs savaitgalis - reformatai pakiliai rinko savo atstovus į Sinodą, patvirtino savo vietines vadovybes

Vilniaus evangelikų reformatų parapijos sesija.    Aurelijos Arlauskienės nuotr.Praėjusį savaitgalį, vykdydamos Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos 2013 01 26 nutarimą, evangelikų reformatų parapijos paskelbė apie parapijų sesijų susirinkimus. Lietuvoje yra registruota 14 juridinių asmenų su evangelikų reformatų parapijos pavadinimu. Visose evangelikų reformatų parapijose yra numatyti visuotiniai parapijiečių susirinkimai. Šį savaitgalį tokie susirinkimai jau įvyko 7 parapijose. Išrinkta vietinė parapijų atstovybė - bažnytinė vadovybė, o sykiu išrinkti tų parapijų delegatai į nacionalinį Lietuvos evangelikų reformatų suvažiavimą - Lietuvos evangelikų reformatų Sinodą, neeilinį jo suvažiavimą 2013 m. kovo 23 dieną Vilniuje, bei eilinį tų pačių metų birželio  22-24 dienomis Biržuose.

Neeiliniame Sinodo suvažiavime Vilniuje yra numatoma išrinkti ir patvirtinti laike tarp Sinodų suvažiavimų veikiančią antro, po paties Sinodo nacionalinio lygmens bažnytinę savivaldos instituciją - Konsistoriją arba dar kitaip vadinamą Sinodo Kolegiją. Pastaroji yra renkama iš Sinodo narių 3 metų kadencijai ir susideda iš Konsistorijos prezidento - pasaulietinio Sinodo kuratoriaus bei viceprezidento - dvasininko ir likusių 6 narių: 3 kunigų ir 3 pasauliečių. Tikimasi, jog visuotiniai, praktiškai vienu metu visose Lietuvos evangelikų reformatų parapijose išrinktos ir parapijų sesijų patvirtintos vadovybės, delegatai nebeleis gimdyti iškreiptų mitų apie neva vienu metu veikiančias "dvi Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčias" arba kokį „bažnytinį susiskaldymą". Tikrovė parodė, jog tokie mitai ar platinami gandai yra parankūs nusikalsti linkusiems asmenims,  grobstyti bažnytinį turtą, prisistatinėti ir veikti Bažnyčios vardu. Apie didelės vertės bažnytinio turto išvaistymą jau rašyta šalies spaudoje, vyksta teisiniai procesai, siekiant sugrąžinti Bažnyčiai nusikalstamai vos ne per mėnesį išpardavinėtą nekilnojamąjį turtą Vilniuje. Apsaugotas dar nespėtas parduoti turtas - bažnyčių pastatai bei klebonijos ir parapijų namai Biržų, Pasvalio ir Kupiškio rajonuose.

Pirmoji parapijos sesija pasidėjo šeštadienį, vasario 16 dieną Kupiškio rajone, Salamiestyje, kur nuo 1583 metų veikia evangelikų reformatų bendruomenė. Šiuo metu - tai viena mažiausių evangelikų reformatų bendruomenių, skaudžiai paliesta kaimo emigracijos ir natūralios senatvės procesų. Parapijos sesiją Salamiesčio evangelikų reformatų bažnytėlėje pamaldomis pradėjo šios parapijos administratorius kun. Rimas Mikalauskas, atvykęs iš Biržų. Po pranešimo bei parapijos sesijos pirmininkaujančio, sekretoriaus bei rinkimų komisijos patvirtinimo įvyko parapijos vyresniųjų valdybos, jos pirmininko ir delegato į Sinodo suvažiavimus rinkimai. Buvo nutarta, jog parapijos Valdybą sudarys kunigas ir du išrinkti parapijiečiai. Suskaičiavus balsus paaiškėjo, jog Salamiesčio evangelikų reformatų parapijos valdybą, be administratoriaus kun. Rimo Mikalausko dar sudarys parapijiečiai Jonas Naktinis ir Rimantas Ajutis gyvenantys Salamiestyje. Valdybos pirmininku absoliučia balsų dauguma išrinktas Jonas Naktinis, jis taip pat deleguojamas Salamiesčio ev. ref. parapijai atstovauti Sinodo suvažiavimuose 2013/2014 metais.

Vasario 16 dieną parapijų sesijos įvyko dar Panevėžyje ir Pasvalio rajone, Švobiškyje. Panevėžio evangelikų reformatų parapijoje, be parapijos administratoriaus kun. Raimondo Stankevičiaus parapijos seniūnų Valdybos nariais buvo išrinkti: Palmyra Griciūnienė, Lilija Kutraitė, Irena Skiauterytė, Emilis Valkiūnas, Donatas Yčas. Valdybos pirmininku - Petras Romualdas Puodžiūnas. Jis sykiu buvo išrinktas delegatu į Sinodą. Delegatu-kandidatu į Sinodą išrinktas Donatas Skiauteris.

Švobiškio evangelikų reformatų parapijoje be kunigo administratoriaus seniūnų valdybą išrinkti: Odeta Rapkevičienė, Aldona Sabienė, Vilma Čabienė, jos pirmininku vėl perrinktas Pranas Rauktys. Šią parapijai Sinode atstovaus delegatė Odeta Rapkevičienė ir delegatė-kandidatė Vida Arlauskienė.

Vasario 17 dieną į parapijų sesijas susirinko Biržų r. Nemunėlio Radviliškio, Vilniaus bei Biržų r. Papilio evangelikų reformatų parapijos. Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų parapijos valdybą be šios parapijos administratorės kun. Sigitos Švambarienės, sudarys Dalia Karosienė, Emilija Šarvienė, Liuda Šarnienė ir Nijolė Šernaitė, pirmininke Sinodo kuratorė mokytoja Valerija Kubiliūnienė. Parapijos delegatu  išrinktas Imantas Pavinkšnis, delegate-kandidate  Dalia Karosienė.

Sostinėje gausiai susirinkę parapijiečiai Vilniaus evangelikų reformatų parapijos seniūnų Tarybos primininku išsirinko Alvydą Verbicką. Vilniaus reformatų bendruomenei atstovaus delegato teisėmis Danguolė Juršienė ir Sinodo kuratorė Dr. Renata Bareikienė, delegatais-kandidatais Nerijus Krikščikas ir Justas Brazauskas. Be seniūnų Tarybos pirmininko Alvydo Verbicko ir parapijos klebono kun. Raimondo Stankevičiaus seniūnų Tarybą sudaro: Vida Cupreva, Donata Indriūnaitė, Auksė Tamariūnienė, Danguolė Juršienė, Irena Petrylienė, Dalia Gudliauskienė, Raimondas Natka, Olga Marija Tamulėnaitė, Marytė Trečiokaitė.

Biržų rajone Papilio evangelikų reformatų parapijoje į valdybą, be administratoriaus kun. R.Mikalausko, išrinkti: Danutė Musteikienė, vargonininkė Vigilija Macienė, Jonas Kvedaravičius, Alis Pavilonis, Lina Masilionienė. Parapijos valdybos pirmininku išrinktas Dr. Jonas Alfredas Naktinis. Delegatais į Sinodą buvo išrinkti Vigilija Macienė ir Dr. Jonas Alfredas Naktinis, delegatu-kandidatu Alfredas Šlekys.

Į Kėdainių evangelikų reformatų parapijos seniūnų Valdybą ateinantiems penkeriems metams išrinkti: Ramūnas Šeliakas, kurt. Algimantas Dagys, Zelma Jodinskienė, o Valdybos pirmininke Rita Marchertienė. Delegatu į Sinodą - Audronė Risakovienė, delegatu-kandidatu Sinodo kuratorius Algimantas Dagys.

Apie parapijų sesijas yra skelbiama iš anksto ne tik iš sakyklų bažnyčiose, bažnytinėse informacijos priemonėse, internete,  bet ir vietinėje visuomeninėje spaudoje. Sesijose gali dalyvauti visi norintieji, tačiau balsavime tik tos parapijos, kurios sesija vyksta parapijiečiai, patvirtinę savo išpažinimą (konfirmuoti) toje parapijoje arba konfirmuoti kitoje parpaijoje, bet gyvenantys šios parapijos ribose. Negalima balsuoti keliose parapijose. Dėl gyventojų migracijos nemažai biržiečių laikinai ar pastoviai gyvena kitose rajonuose, todėl turėtų iki parapijų sesijų apsispręsti ar priskirti save prie vietinės bendruomenės ir joje dalyvauti bažnytinės savivaldos rinkimuose, ar vykti į savo ankstesnės parapijos sesiją. Bažnytinė vadovybė ragina parapijiečius, išvykusius gyventi į kitas parapijas, jose prisiregistruoti ir įsilieti į vietinių parapijų gyvenimą. Biržai, kaip ypatingas istorinis, kultūrinis ir religinis Lietuvos evangelikų reformatų centras, „reformatų sostinė" - yra stipri traukos vieta daugeliui tikinčiųjų ir nei vienas nėra atstumiamas. Visada galima kreiptis dėl patarnavimų, tačiau, išvykus gyventi kitur, pravartu prisiminti, jog Viešpats Jėzus Kristus savo tarnystės pavyzdžiu ragina jo mokinius suvokti, jog esame pašaukti tarnauti ten, kur gyvename, vietinėse bendruomenėse.

Artėjantį, kitą savaitgalį numatytos parapijų sesijos Kaune, Šiauliuose, Alytuje bei Jonavoje. Kovo pradžioje - Kelmėje, Klaipėdoje ir Biržuose.

Kun. Rimas Mikalauskas