Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Biržuose Teisingumo ministras susitiko su reformatais
Saturday, 23 February 2013 20:30
There are no translations available.

Lietuvos Respublikos Teisingumo Ministras Juozas BernatonisNeabejotinai yra datų, kurios ypatingai patenka į Lietuvos valstybės ir Bažnyčios santykių istoriją. Tokia data yra 2013 m. vasario 19-ji. Pirmą kartą po Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atstatymo, per prabėgusius beveik 23 metus, Lietuvos evangelikų reformatų bažnytinių namų slenkstį peržengė aukščiausio rango Valstybės pareigūnas, atsakingas tiesiogiai už Valstybės ir Bažnyčios santykius mūsų Valstybėje - Teisingumo ministras Juozas Bernatonis. 2013 metų vasario 19 dieną Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos vadovas svečiavosi Biržų evangelikų reformatų parapijos namuose bei maldos namuose. Susitiko su Biržų evangelikų reformatų parapijos dvasininkais, vyresniaisiais bei kitais aktyviais bendruomenės nariais.

Pagal turimus istorinius duomenis, Lietuvos Respublikos aukščiausieji pareigūnai tik kelis kartus buvo peržengę Lietuvos evangelikų reformatų maldos namų slenksčius: Jų Ekscelencijos Lietuvos Respublikos Prezidentai Antanas Smetona Biržuose 1927 m. bei Kazys Grinius - Klaipėdoje 1926 m.. Žinoma, neįskaičiuojame pačių evangelikų reformatų valstybės aukštų pareigūnų: finansų ir švietimo ministrų Martyno ir Jono Yčų, krašto apsaugos ministro pulkininko leitenanto Jono Variakojo ar Lietuvos Respublikos kariuomenės vado generolo Silvestro Žukausko, Lietuvos kariuomenės štabo viršininko generolo Stasio Nastopkos bei kitų valstybės pareigūnų, kurie buvo aktyvūs Reformatų Bažnyčios nariai, Sinodo kuratoriai. Prisimenant JE Prezidentą Kazimierą Grinių, verta pažymėti, jog jo sūnus Liūtas Grinius jau buvo auklėjamas evangelikų reformatų išpažinime ir iki mirties JAV buvo aktyvus evangelikų reformatų bendruomenės narys emigracijoje.... O jei prisiminti Lietuvos valstybės laikus viduramžiais, tai evangelikų reformatų parapijos patyrė daug malonių iš aukščiausiųjų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės vyrų: pradedant Lietuvos didžiosios kunigaikštienės ir Lenkijos karalienės Barboros Radvilaitės broliu Biržų-Dubingių kunigaikščiu, Lietuvos kariuomenės vadu Mikalojumi Radvilu Ruduoju, jo vaikais ir vaikaičiais. Šio kunigaikščio dovanotame žemės sklype Biržuose ir šiandien stovi Biržų evangelikų reformatų bažnyčia, parapijos namai, klebonija, kur pirmą kartą apsilankė jau modernios Lietuvos valstybės aukščiausias pareigūnas - Teisingumo ministras.

Ministrą į parapijos namus atlydėjo Biržų socialdemokratų kandidatas į Seimą Biržų-Kupiškio rinkimų apylinkėje Aleksandras Zeltinis su žmona. Tikėtina, jog jo įsigilinimas į Biržų krašto evangelikų reformatų problemas didele dalimi prisidėjo prie aprašomo istorinio Teisingumo ministro apsilankymo Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje. Parapijos namuose buvo susirinkę Biržų evangelikų reformatų parapijos seniūnų Taryba, parapijos ir Seniorato raštinės tarnautojai, Sinodo delegatai nuo Biržų parapijos, kiti aktyvūs parapijiečiai ir ne tik iš Biržų parapijos.

Susitikimą pradėjo Biržų ev. ref. parapijos klebonas ir Lietuvos evangelikų reformatų vice-superintendentas kun. Rimas Mikalauskas, pasveikindamas atvykusį Teisingumo ministrą bei jį lydėjusius asmenis, trumpai primindamas apie istorinį šio susitikimo pobūdį visiems susitikimo dalyviams. Tiek Bažnyčiai, tiek Valstybei yra svarbu išlaikyti abipusius pasitikėjimo, geros valios bei bendrystės skaidrumo santykius. Iki šiol reformatų kunigams ne kartą teko lankytis valstybinėse institucijose, sprendžiant ne tiek pačios mažumos - tradicinės religinės bendrijos, bet kiek tos bendrijos, kaip mažumos Bažnyčios, pagarbių santykių su Valstybe problemą. Žlugus sovietinei imperijai, pasitraukė ir jos antibažnytinė politika. Senoje patirtyje, bet naujose sąlygose ėmė dirbti valdininkai ir bažnyčios tarnautojai - visiems stigo Laisvės patirties. Tuo pasinaudojo tretieji asmenys, Laisvę naudodami savo asmeninei naudai. Teisinės spragos ar Valstybės tarnautojų bei tikinčiųjų patiklumas nedoriems žmonėms leido toli nueiti. Prireikė daug metų, kad yla iš maišo išlįstų. Šiandien žinome nesąžiningų veikėjų pavardes, pareikšti įtarimai ir ieškiniai Teismuose dėl pagrobto didelės vertės bažnytinio turto. Reformatų bendruomenė tikisi, jog Teismai, prokuratūra gerai atliks savo darbą. Šioje srityje jau beveik du metus dirba patyrę Bažnyčios teisininkai, konkrečiais savo darbo rezultatais įrodę savo munduro garbę. Bažnyčia - tikinčiųjų bendruomenė yra pašaukta kasdienio gyvenimo ir tikėjimo liudijimui ir gyvenimas vietoje nestovi. Parapijos ruošiasi Neeiliniam Sinodo suvažiavimui Vilniuje š.m. kovo 23 dieną. Iš praeities mokomės nekartoti klaidų, bendruomenės ateitį patikime Dievo valiai ir tikinčiųjų pašaukimui tarnauti Viešpaties garbei. Teismai savo atliks, tuo neabejojame, o mes gyvename pagal mums patikėtą Bažnyčios tvarką, esame palikti tvarkytis mums patikėtuose namuose, kol šeimininkas - Jėzus Kristus sugrįš. Aukšto valstybės pareigūno vizitas kanoninėje Lietuvos evangelikų reformatų Sinodų sostinėje Biržuose teikia vilčių, jog Lietuvos Respublikos vadovai atkreipia dėmesį į savo piliečius, įsiklauso į jų tikybinio ir pilietinio gyvenimo poreikius. Tuo sustiprina Lietuvos evangelikų reformatų pasitikėjimą savo Valstybe. „Žvelgiame į ateitį su viltimi, tikėdamiesi šviesių, abipusės pagarbos Valstybės ir jos pripažintos tradicinės religinės mažumos santykių" - kalbėjo kun. Rimas Mikalauskas.

Teisingumo ministras Juozas Bernatonis padėkojo susirinkusiems tikintiesiems už galimybę iš arti pažinti bendruomenės aktyvą, vietinių žmonių poreikius ir rūpesčius. Minėjo, jog yra jau nemažai įsigilinęs ir susipažinęs su evangelikų reformatų reikalais. Pabrėžė, jog socialdemokratų nuostata rūpintis konkretaus žmogaus poreikiais apima ir išorines dvasinio gyvenimo sąlygas. Tikisi, jog Biržai turės savo krašto tinkamą atstovą Seime, kuris žinos šio krašto žmonių poreikius, rūpesčius ir juos deramai atstovaus Parlamente. Savo ruoštu patikino, jog stengsis, kad Valstybės ir Bažnyčios santykiai būtų grįsti pagarba, supratimu.

Po susitikimo parapijos namuose, Teisingumo ministras apsilankė Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje, kur buvo supažindintas su šios bažnyčios istorija, šio krašto giliomis ekumeninėmis tradicijomis bei evangelikų reformatų esminėmis tikėjimo mokymo tiesomis. Susitikimą bažnyčioje Teisingumo ministras baigė įrašydamas šiuos žodžius į bažnyčios svečių knygą: „Džiaugiuosi apsilankęs Jūsų bažnyčioje, kurioje jaučiasi Jūsų bendrumas, tikėjimas... Linkiu geriausios kloties ateityje ir džiaugiuosi mūsų įvairove. Būkite laimingi. Juozas Bernatonis, Teisingumo ministras".

InfoRef.lt