Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Antras parapijų sesijų savaitgalis
Lundi, 25 Février 2013 18:06
There are no translations available.

Kauno ev.reformatų bažnyčia    http://www.panoramio.comLietuvos evangelikų reformatų parapijose toliau vyksta parapijų visuotiniai susirinkimai. Praėjusį savaitgalį parapijų sesijos įvyko: Kaune, Šiauliuose, Alytuje ir Jonavoje. Iš visų keturiolikos įregistruotų evangelikų reformatų parapijų sesijos įvyko jau vienuolikoje. Ateinantį savaitgalį numatytos paskutinės parapijų sesijos:  Klaipėdos ir Biržų evangelikų reformatų parapijose, o kovo 9 d. - Kelmės reformatų parapijoje.

Kauno evangelikų reformatų parapijoje į visuotinį parapijiečių susirinkimą tikintieji susirinko istorinėje Kauno evangelikų reformatų bažnyčioje. Šiuo metu pastatas priklauso Lietuvos Respublikai, jį administruoja ir evangelikams reformatams geranoriškai leidžia naudotis pamaldų sale Mykolo Riomerio universiteto vadovybė. Kauno evangelikų reformatų bendruomenė ateinantiems 5-riems metams išsirinko savo vietinę savivaldą - parapijos seniūnų Valdybą iš 4 asmenų.

Jos pirmininku buvo išrinktas dr. Ugnius Mikučionis. Valdybos nariai: Eglė Grucytė, Irta Olga Lovkienė, Palmyra Renatė Vingrienė Delegatu į Neeilinį Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimą Vilniuje š.m. kovo 23 dieną bei eilinį Biržuose, per Jonines nuo Kauno evangelikų reformatų parapijos buvo išrinktas jau šios parapijos seniūnų Valdybos pirmininkas dr. Ugnius Mikučionis, delegate-kandidate advokatė Eglė Grucytė. Už savo išrinktuosius atstovus balsavo per 50 sprendžiamojo balso teisę turinčiųjų parapijiečių. Sesijoje svečių teisėmis dalyvavo iš Vilniaus ev. ref. parapijos atvykę šios parapijos klebonas kun. Raimondas Stankevičius ir neseniai į šios parapijos vadovybę išrinkti parapijos seniūnų Tarybos nariai, kiti parapijiečiai bei Tarybos pirmininkas Alvydas Verbickas. Šis vizitas atgaivina dvidešimties metų senumo Vilniaus ir Kauno evangelikų reformatų partnerystės tradiciją. Žinia, jog panašiai panašios bendravimo tradicijos tarp reformatų parapijų laikosi Panevėžio ir Šiaulių parapijiečiai.

Šeštadienį įvyko parapijos sesija Šiaulių evangelikų reformatų parapijoje. Šios parapijos administratorius - liuteronų kunigas Romas Pukys pradėjo sesiją Šv. Rašto žodžiais, giesme ir malda parapijos maldos namuose. Čia po vienu stogu jau daugiau kaip 20 metų kartu meldžiasi Šiaulių evangelikai reformatai ir liuteronai. Jei Panevėžyje reformatų gausiau nei liuteronų, tai Šiauliuose - reformatai yra mažuma mažumoje: kiek daugiau nei 20 tikinčiųjų, turinčiųjų sprendžiamojo balso teisę. Parapijos sesijoje svečio teisėmis dalyvavo Lietuvos evangelikų reformatų vice-superintendentas kun. Rimas Mikalauskas. Po kunigo-administratoriaus, parapijos seniūnų valdybos pirmininko Tado Pavinkšnio bei iždininkės pranešimų, parapijos sesija rinko savo naują vadovybę ir delegatą į Sinodą. Balsų dauguma parapijos seniūnų Valdybos primininku buvo išrinktas skautas-vytis mokytojas Romualdas Juozapas Prascevičius, seniūnų Valdybos nariais, be kunigo - administratoriaus Romo Pukio, išrinkti: Tadas Jokūbas Pavinkšnis, Danutė Ženčiauskienė ir Regina Aukščionienė. Delegatu į Sinodą išrinktas Valdybos pirmininkas Romualdas Juozapas Prascevičius, delegatu-kandidatu Marytė Girdvainienė. Revizijos komisijos nariais: Rima Lahayne, Kostas Čigas ir Vidmantas Jurgaitis.

Sekmadienį parapijų sesijos įvyko pačiose naujausiose Lietuvos evangelikų reformatų parapijose: Alytuje ir Jonavoje. Šios parapijos buvo įregistruotos 2000-siais metais ir ilgą laiką jose nebuvo aktyvios veiklos. Nuo 2011-jų Alytaus evangelikų reformatų parapijoje ėmė lankytis Vilniaus parapijos dvasininkai, šiai parapijai Sinodas paskyrė administratoriumi generalinį superintendentą kun. Tomą Šerną. Alytuje ir Jonavoje gyvena ne viena evangelikų reformatų šeima, atsikėlusi nuo Biržų krašto, o esant įregistruotam juridiniam asmeniui evangelikų reformatų vardu, būtina, kad juos atstovautų pagal bažnytinę teisę patvirtinti vietinės savivaldos vadovai, būtų išrinkti delegatai į Sinodą. Alytuje parapijos seniūnų Valdybos pirmininke išrinkta Skaidra Užalienė, ji kartu su kunigu-administratoriumi bei valdybos nariais Audra Trunciene bei Egle Matulevičiene sudaro Alytaus ev. ref. parapijos vietinę vadovybę - Valdybą. Delegate į Sinodą išrinkta Skaidra Užalienė, delegate-kandidate Eglė Matulevičienė.

Jonavos evangelikų reformatų parapijos administratoriumi, kaip ir Alytuje, yra paskirtas generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas. Šios parapijos Valdybos pirmininku išrinktas Regimantas Jakubėnas, Valdybos nariais, šalia kunigo-administratoriaus dar išrinkti Vaidotas Ickys bei Laima Kvietkauskienė. Jonavos evangelikams reformatams Sinode atstovaus delegatas Regimantas Jakubėnas arba delegatė kandidatė Ona Burčikienė

Visose praėjusio savaitgalio sesijose vyravo pakili nuotaika, parapijiečiai buvo aktyvūs. Vyrauja pasitikėjimo nuotaika, jog Neeiliniame Sinodo suvažiavime išrinkta naujoji Lietuvos evangelikų reformatų vadovybė pajėgs užbaigti pradėtus gražius Bažnyčios sutelkimo darbus. Bus pasiektas abipusės pagarbos ir pasitikėjimu pagrįstas Reformatų Bažnyčios ir Lietuvos Respublikos sambūvis.

Kovo 2 dieną, šeštadienį parapijos sesija numatyta Klaipėdoje. Kovo 3 dieną, sekmadienį - Lietuvos evangelikų reformatų sostinėje - Biržuose. Kovo 9 dieną - Kelmėje. Pasibaigus parapijų sesijoms, dar iki Neeilinio Sinodo suvažiavimo Vilniuje, į savo posėdžius turės susirinkti Sinodo dvasiniai ir pasaulietiniai kuratoriai.

InfoRef.lt