Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Sinodas baigtas iškilmingomis šventinėmis pamaldomis
Ketvirtadienis, 27 Birželis 2013 10:03

Gražina Dagytė

sinodas bendra_2013mBirželio 22 - 23 dienomis Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje vyko Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas. Jau seniai įprasta, kad Biržų mieste Joninių metu evangelikai reformatai renkasi į Sinodo susirinkimą. Pirmąją dieną įvairių bažnyčių atstovai posėdžiauja, o antrąją dieną pasirašomi priimti Sinodo dokumentai bei švenčiamos iškilmingos pamaldos su Viešpaties Vakariene.
Šįmet Sinodo uždarymo pamaldos užtruko ilgiau nei įprasta. Pirmiausiai gausus būrys tikinčiųjų buvo pakviestas melstis už keturis krikštijamus vaikus, jų tėvus, globėją ir krikštatėvius. „Krikštas nėra tai, ką mes patys išsigalvojame. Tai Jėzaus Kristaus regimas malonės ir sandoros ženklas", - kalbėjo kunigas, ev. reformatų bažnyčios vicesuperintendentas Rimas Mikalauskas. Šiuos žodžius jis tarė ne tik kaip dvasininkas, bet ir kaip dviejų nepilnamečių berniukų krikštatėvis. Tikintieji vėliau tarpusavyje šnekučiavosi, jog krikšto tėvai prisiima labai svarbias, atsakingas pareigas. Krikštijamųjų globėja, kunigė Sigita Švambarienė taip pat tapo krikštamote.


Netrukus buvo pradėtas kitas rimtas ritualas - pasaulietinių Sinodo kuratorių įvedimas tarnystėn. Šios garbingos pareigos patikėtos Šiaulių krašto tikinčiųjų atstovui Holger Lahayne. Visos bažnyčios akivaizdoje priesaiką davė į katecheto (diakono) tarnystę pašauktas tikėjimo brolis Neilas Čijunskas. Generalinis superintendentas kunigas Tomas Šernas jam ir visiems susirinkusiesiems priminė, jog dvasininkais būti gali tik išbandyti krikščionys, kurie „ne vyno gerėjai, ne siekiantys pelno". Priminta, kad bažnyčioje jie neturi teisės savivaliauti bei privalo gyventi pagal apaštališkąjį mokymą. Be to, pastebėta, jog dvasininkais tegali būti „vienos žmonos vyrai". Už priesaiką priėmusį dvasininką meldėsi visa bažnyčia, prašydama Dievo, kad šis katechetas būtų apdovanotas pamaldumu, kad būtų apsaugotas nuo blogo ir nepavyzdingo gyvenimo.

n.cijunskas_mKaip ir įprasta, ką tik ordinuotas diakonas tikintiesiems pasakė savo pirmąjį pamokslą, meldėsi už save ir tikėjimo brolius bei seseris. „Žvelgdamas į jūsų akis ir jausdamas jūsų širdžių plakimą, esu ramus", - iškilmingų pamaldų dalyviams tvirtino Neilas Čijunskas. Naujasis katechetas visiems priminė, jog „Dievas yra dvasia ir jo garbintojai turi jį šlovinti dvasia". Pasak dvasininko, tikras Viešpaties garbinimas yra tik tada, kai į Dievo artumą ateiname visiškai juo pasitikėdami. „Dievo garbinimas - mūsų dvasios atsakas Dievo dvasiai. Dievas trokšta gyvo ir tikro jausmo ir tikrų garbintojų tyra dvasia... Dievas visada buvo, yra ir bus. Viskas Dievo valioje", - kalbėjo diakonas N.Čijunskas. Jis stebėjosi, kodėl žmonės prisimena savo artimųjų ir draugų gimtadienius, bet pamiršta sekmadieniais ateiti į šventyklą. Naujasis dvasininkas tikinčiuosius ragino būti ir Dievo žodžio skelbėjais, ir vykdytojais.

Po pamokslo iškilmingų pamaldų dalyviams iš sakyklos buvo paskelbti Sinode priimti kanonai bei trumpai supažindinta su kitais Sinode priimtais nutarimais. Po pamaldų dvasininkai, Sinodo delegatai bei visi tikintieji fotografavosi atminčiai. Bažnyčios šventoriuje žmonės giesmėmis, gėlių puokštėmis, atminimo dovanėlėmis sveikino savo naująjį dvasininką N.Čijunską, kuratorių Holger Lahayne bei 10 metų kunigystės jubiliejų švenčiančią kunigę Sigitą Švambarienę.

Šventė baigta prie bendro vaišių stalo.

Nuotraukos autorės.

Daugiau nuotraukų iš Sinodo čia.