Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Paskelbti duomenys apie vieningą Lietuvos ev. reformatų vadovybę
Pirmadienis, 15 Liepa 2013 15:35

ref.b.vln_m

Registrų centro duomenų bazėje jau paskelbti Neeilinio Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo (toliau tekste - Neeilinis Sinodas) 2013 m. kovo 23 d. Vilniuje ir ankščiau vykusiuose parapijų sesijose naujai išrinktų Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios bei visų jos parapijų duomenys apie juridinių asmenų vardu veikiančius atsakingus asmenis.

2013 metų vasario-kovo mėnesiais visose Lietuvos evangelikų reformatų parapijose tikintieji aktyviai dalyvavo parapijų sesijose. Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos paraginti parapijų ganytojai ir parapijiečiai viešai paskelbė apie numatytas parapijų aukščiausių savivaldos institucijų - parapijų sesijų susirinkimus visose vietovėse kur parapijų vardu veikia registruoti juridiniai asmenys. Viešai, iš anksto, nurodytoje vietoje ir laiku buvo kviečiami parapijiečiai išsirinkti savo atstovus į Neeilinį Sinodo suvažiavimą Vilniuje bei eilinį suvažiavimą Biržuose. Buvo numatyta, kad Sinodas, pagal bažnytinės teisės reikalavimus, išsirinks naują bažnytinę vadovybę ir būtų galutinai išspręstos ilgus metus šią tradicinę religinę bendriją varginusios bažnytinio atstovavimo problemos.

Lietuvos evangelikų reformatų parapijų paskelbtuose susirinkimuose asmeniškai dalyvavo arba iš anksto balsavo raštu daugiau nei 1300 bažnytinėje administracijoje sprendžiamojo balso teisė turinčių tikinčiųjų - dvasininkų ir pasauliečių. Jų įgalioti parapijų delegatai bei visi Sinodo pasaulietiniai ir dvasiniai kuratoriai susirinko į Vilnių 2013 metų kovo 23 dieną, Neeilinį suvažiavimą ir ten patvirtino savo valią išrinkti vieningai veikiančią kanoninę Bažnyčios vadovybę, jos valdymo organus: Seniorato vadovybę - vyriausiąjį Lietuvos evangelikų reformatų dvasininką - generalinį superintendentą kun. Tomą Šerną, jo pavaduotoju - vicesuperintendentą kun. Rimą Mikalauską. Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos prezidentą pasaulietinį Sinodo kuratorių Romualdą Petrą Puodžiūną ir viceprezidentą kun. Raimondą Stankevičių. Neeilinis Sinodas taip pat patvirtino visų Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios vardu veikiančių juridinių asmenų kanoniškai nustatyta tvarka galinčius atstovauti įgaliotus fizinius asmenis. Šiuo metu Lietuvoje veikia 3 juridiniai asmenys Lietuvos evangelikų reformatų pavadinimu. Pagal bažnytinę teisę juridinį asmenį Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia (j. a. kodas:192103366) atstovauja generalinis superintendentas ir jo pavaduotojas. Juridinį asmenį Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Sinodo kolegiją (j.a. kodas:292077730) Konsistorijos prezidentas ir jo pavaduotojas ir juridinį asmenį Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios -Unitas Lithuaniae- Sinodas (j.a. kodas:192100594) atstovauja generalinis superintendentas bei Konsistorijos prezidentas. Vadovaujantis tiek bažnytine teise, tiek valstybės įstatymais tradicinė religinė bendrija veikia pagal savo kanonus ir išrinktoji vadovybė ima veikti iš kart po Sinodo uždarymo pamaldų. Bažnyčios su valstybe santykiams išlaikyti apie naujai išrinktą bažnytinę vadovybę informacija yra pateikiama Teisingumo ministerijai. Ji yra valstybės atsakinga institucija už santykius su Bažnyčia. Teisingumo ministerija, susipažinusi su Bažnyčios atstovų pateiktais dokumentais, perdavė Registrų centrui duomenis apie naujai Neeilinio Sinodo patvirtintą Bažnyčios vadovybę. 2013 m. liepos 12 dieną Registrų centras šios duomenis įregistravo duomenų bazėje ir ji yra visiems suinteresuotiems asmenims prieinama. Nuo šiol bet kokie anksčiau buvę nesusipratimai, kildavę Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios santykiuose su Lietuvos Respublika, yra panaikinti. Bažnyčia patvirtino savo visų juridinių asmenų atstovavimo įgaliojimus ir visi juridiniai asmenys savo pavadinime turintys Lietuvos evangelikų reformatų arba evangelikų reformatų parapijos pavadinimą jau veikia atstovaujami kanoninės Bažnyčios vadovybės patvirtinti, įgalioti.

Mes galime džiaugtis, kad Lietuvos evangelikai reformatai šiandien yra vieningi kaip niekada ir kad nuo šiandien galime su viltimi žvelgti į ateitį, jog visa Lietuvos evangelikų reformatų bendrija išlaikys ir stiprins be išorinių trikdžių savo tikėjimą, pagrįstą Dievo Žodžiu evangelikų reformatų - Kristaus Bažnyčios tradicijos ištakų, prie kurių grąžino Reformacija, ypač Jano Huso, Martyno Liuterio, Ulricho Cvinglio, Jono Kalvino ir kitų Bažnyčios daktarų mokymas - sako Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas.

Deja, Neeilinio Sinodo priimti sprendimai dar neužbaigia visų problemų, kurios pastaruosius keletą metų kamavo Lietuvos evangelikus reformatus. Teismuose ir ikiteisminio tyrimo įstaigose vis dar sprendžiamos bylos dėl 2011 m. Vilniuje perleisto ar iššvaistyto iš esmės viso Lietuvos evangelikams reformatams priklausiusio nekilnojamojo turto, kurio vertė įvairiais vertinimais yra beveik 17 mln. litų.

Be abejonės, džiaugiamės bendruomenės vieningumu ir susitelkimu bei galimybe visuose Evangelikų reformatų bažnyčiose laisvai rinktis ir išpažinti tikėjimą, tačiau visi suprantame, jog nueita tik pusė kelio. Mūsų Bažnyčios vardu veikę neįgalioti asmenys labai stipriai pakenkė Bažnyčiai tiek materialine, tiek moraline prasme - pažymi Lietuvos evangelikų reformatų vicesuperintendentas kunigas Rimas Mikalauskas.

Pasak Lietuvos evangelikų reformatų bendruomenę atstovaujančio advokato Tado Kelpšo - bendruomenė siekia susigrąžinti visą prarastą turtą ir tikisi, jog teisėsauga bus ryžtinga bei visus kaltus asmenis dėl iššvaistyto ar pasisavinto turto patrauks atsakomybėn. Aišku, kad bendruomenė sieks ir civilinės atsakomybės - visus nuostolius sieks prisiteisti ne tik ne tik baudžiamosiose bylose, bet reikalaus iš kaltų asmenų atlyginti žalą ir civiline tvarka.

Šiuo metu teismuose yra pareikšti ieškiniai buvusiems vadovams - Algimantui Kvedaravičiui ir Daliai Liaukevičienei dėl padarytos žalos Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios religinei bendruomenei, kuriais siekiama prisiteisti, kaip nurodoma ieškiniuose - jų pasisavintus iš viso 250 000 litų. Artimiausiu metu šiems asmenims ruošiamasi pareikšti dar papildomus civilinius ieškinius dėl aukščiau paminėto išvaistyto evangelikų reformatų bendruomenės turto.

2011 metais Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Sinodas kreipėsi į teisėsaugos institucijas dėl A. Kvedaravičiaus neteisėtų veiksmų, - Lietuvos evangelikų reformatų turto iššvaistymo ir pasisavinimo bei spekuliavimo bažnyčios ir jos bendruomenės vardu, neturint religinės bendruomenės įgaliojimų bei jos neatstovaujant. Šioje baudžiamojoje byloje yra pareikšti įtarimai A. Kvedaravičiui ir kriminalinę praeitį turinčiam pil. Jakov Strokanov.

Lietuvos evangelikų reformatų bendrija yra viena iš devynių Lietuvoje veikiančių tradicinių religinių bendrijų, kuri pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją laisvai tvarkosi pagal savus kanonus ir statutus. Pagal 2011 metų Lietuvos gyventojų surašymo duomenis evangelikais reformatais save laiko beveik 7000 Lietuvoje gyvenančių asmenų, o šiuo metu Lietuvoje yra įsteigta ir veikia 14 evangelikų reformatų parapijų.

InfoRef.lt