Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Generolas Stasys Nastopka
Sonntag, den 17. November 2013 um 16:24 Uhr
There are no translations available.

siaures_rytu_logo


Generolas leitenantas Stasys Nastopka su žmona J. Nastopkiene ir sūnumi T. Nastopka. XX a. IV deš.

Prieš daugiau kaip 75 metus, 1938-ųjų spalio 19-ąją, mirė ir po 3 dienų Rinkuškių evangelikų reformatų kapinėse buvo palaidotas garsus mūsų kraštietis generolas Stasys Nastopka. Būsimasis generolas gimė 1881 06 19 Rinkuškių kaimo valstiečių šeimoje.

Baigęs Bauskėje 6 realinės mokyklos klases, įstojo į Vilniaus karo mokyklą ir ją baigė 1907 m. Vėliau tarnavo karininku Rusijos kariuomenėje: 3-iajame Kauno pulke, 2-ajame Varšuvos tvirtovės pulke, 178-ajame pėstininkų Vendeno pulke. Pirmojo pasaulinio karo metu gavo papulkininkio laipsnį ir vadovavo pulkui, du kartus buvo sužeistas.

1918 m. sugrįžo į Lietuvą ir stojo savanoriu į pradėtą organizuoti Lietuvos kariuomenę. Jo pavardė minima jau pirmajame įsakyme kariuomenei. Pradžioje S. Nastopka ėjo įvairias pareigas krašto apsaugos ministerijoje, o 1919 03 11 buvo paskirtas atskiros brigados vadu. Su ja jis kovojo su bolševikais Lietuvos ir Latvijos teritorijoje. 1919 09 02 S. Nastopkai suteiktas brigados generolo laipsnis, o vėliau buvo paskirtas generalinio štabo viršininku. 1920 m. ėjo kariuomenės vado pareigas.

Vėliau S. Nastopka buvo divizijos vadu, kariuomenės inspektoriumi, karininku ypatingiems reikalams prie kariuomenės vado. Dėl susilpnėjusios sveikatos 1924 07 26 išėjo į atsargą ir apsigyveno Biržuose. Dalyvavo Lietuvos kūrėjų savanorių sąjungos veikloje, rūpinosi nemažu ūkiu.

Dalyvauti laidotuvėse atvyko kariuomenės vado ir krašto apsaugos ministro atstovas brig. gen. Gerulaitis, III divizijos štabo viršininkas pulk. Urbšas, VIII pulko vadas pulk. Butkevičius, IV pulko vadas pulk. Žadeika, I ir III pulkų atstovai, per 300 vyrų karių batalionas ir Šiaulių III pėstininkų divizijos patrankų baterija. Iš Latvijos atvyko Latvijos kariuomenės vado bei „Lačplėšio" ordino tarybos atstovai, generolas Kurelis, pulkininkas Skurbe.

Karstas buvo vežamas ant patrankos lafeto. Karstas nuleistas aidint karių orkestro atliekamai giesmei, nuaidėjus trims paskutinėms kariuomenės patrankų ir šautuvų salvėms.


Antanas Seibutis,
Biržų krašto muziejaus „Sėla" muziejininkas