Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Salamiestis: praeities ir dabarties akistata
Thursday, 05 December 2013 10:35
There are no translations available.

Auksė Skiparytė

Iš kairės: Salamiesčio ev.reformatų seniūnų valdybos pirmininkas Jonas Naktinis, Vilniaus ev.reformatų parapijos klebonas Raimondas Stankevičius, Salamiesčio Šv. Antano Paduviečio parapijos dvasininkas adm. mgr. Justas Jasėnas, Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas, vicesuperintendentas kun.Rimas MikalauskasLapkričio 30-ąją, gan niūrų šeštadienį, mažutėje Salamiesčio evangelikų reformatų bažnytėlėje, kur tądien tilpo visa Lietuva, buvo itin šviesu, jauku ir gera. Gal todėl, kad kiekvienas - tiek kunigas, tiek seimo narys, tiek savivaldybės meras, tiek amžių baigianti čia nugyventi kaimo moteris ir jos vos pakrutantis vyras, tiek daugiavaikė mama ir gausus jos tikėjimo brolių ar sesių būrys iš kitų parapijų - čia rado kažką sau. Istorijos detalę, psalmės posmą, pamokslo žodį... Ir dvasios šilumą, vadinamą bendryste.

Aarono palaiminimasTądien buvo minimos Salamiesčio evangelikų reformatų parapijos 430 metų įkūrimo metinės. Medinėje, beveik 200 metų senumo bažnyčioje, vyko Padėkos pamaldos, kuriose dalyvavo Lietuvos evangelikų reformatų gen. superintendentas kun. Tomas Šernas, vicesuperintendentas kun. Rimas Mikalauskas, kun. Raimondas Stankevičius, gausus ev. reformatų būrys iš įvairių Lietuvos parapijų.

Svečių būryje buvo Salamiesčio katalikų Šv. Antano Paduviečio parapijos administratorius kun. Justas Jasėnas, Seimo narys Aleksandras Zeltinis su žmona Simin Wieghard-Zeltinis, Kupiškio rajono savivaldybės meras Jonas Jarutis, Salamiesčio pagrindinės mokyklos direktorius Dalius Žvybas ir kiti garbingi svečiai.

Biržų evangelikų reformatų parapijos choras SD GLORIA (vad. Jūratė Duderienė)Jau pirmosios pamaldų akimirkos, palydėtos Biržų evangelikų reformatų parapijos choro „SD GLORIA" (vad. parapijos vargonininkė Jūratė Duderienė) atliekamų giesmių, liudijo iškilmingumą ir sunkiai žodžiais apibūdinamą laiko jausmą - fiksuojant „čia" ir „dabar" akimirkas, žvilgsnis vis strigdavo XIX amžiaus pradžios meistrų grubokai sukaltose bažnytėlės lubose ar langų stikliuose, pro kuriuos skverbėsi XXI amžiaus diena. Ant Dievo stalo buvo atversta paskutiniais XX amžiaus metais išleista Vilniaus ev.reformatų psalmių giedotojos (vad. Tamara Blažienė) Biblija, o Vilniaus ev. reformatų parapijos giedotojos mintį skraidindavo net į XVI amžių, mat giedojo psalmes, kurias naujai sueiliavo ir Ženevos melodijoms pritaikė chorvedė, kompozitorė Tamara Blažienė.

Dvasininkai prie Salamiesčio ev. reformatų bažnytėlėsViską į vietas sudėliojo kun.T. Šernas pamoksle nemažai dėmesio skyręs... laikui ir žmogaus požiūriui į jį. Pasak kunigo, „laikas mums yra labai brangus, turime su didele atsakomybe naudoti kiekvieną jo akimirką. Šiomis dienomis mes minime Salamiesčio ev.reformatų parapijos 430, Vilniaus ev.reformatų parapijos - 460 metų jubiliejus. Tai istorijos antspaudas. Parapijos metai susideda iš kito laiko. Iš žmogiškųjų minučių ir valandų". Pamoksle taip pat pabrėžta, jog reformatai nėra tie, kurie gyvena praeitimi ir praeityje, kurie sielojasi, kad vakar buvo geriau: „Mes stiprybę semiame ne iš praeities ir ne iš ateities - mes viltingai žvelgiame į dabartį. Mūsų džiaugsmą nulemia mūsų pasitikėjimas Kristumi, per Jį - dvasinio žmogaus požiūris į gyvenimą, kaip mes suvokiame savo laimėjimus ir savo pralaimėjimus. Ar mes žiūrime ir matome tik žemiškus reikalus, ar žvelgiame giliau, aukščiau?". Kalbėta ir apie širdies namus, kurie niekada neturėtų būti tušti; ir apie dvasines gėrio ir blogio grumtynes, ir apie dabartį, kurioje, Dievui vedant, turime ieškoti gyvenimo esmės ir prasmės.

Papilio kvartetas (vad. Vigilija Macienė) Po pamokslo skambėję Papilio kvarteto (vad.Vigilija Macienė) atliekami kūriniai vertė apmąstyti kiekvieną ką tik išgirstą žodį.

Po iškilmingo minėjimo (kurio šiemet tikrai nebūtų įvykę, jei ne idėjos autorė mokytoja Aldona Janilionienė bei šios minties įgyvendintojai - Diana Burbulytė, kun. R.Mikalauskas, Salamiesčio ev. reformatų parapijos seniūnų valdybos pirmininkas Jonas Naktinis ir parapijiečiai, Salamiesčio miestelio bendruomenė ir jos pirmininkas Virginijus Bernotas), pamaldų dalyviai, nusifotografavę prie laukujų bažnyčios durų, visi patraukė į Salamiesčio bendruomenės namus. Ten parapijos seniūnų valdybos pirmininkas J.Naktinis, kartu su parapijos administratoriumi kun. R.Mikalausku priėmė Seimo nario A.Zeltinio, Kupiškio rajono savivaldybės mero J.Jaručio, mokyklos direktoriaus D. Žvybo, miestelio bendruomenės pirmininko V. Bernoto taip pat Konsistorijos prezidento Sinodo kuratoriaus Petro Romualdo Puodžiūno, Vilniaus ev. reformatų parapijos tarybos pirmininko Alvydo Verbicko ir kitų sveikinimus ir dovanas.

Kun.Rimo Mikalausko paskaita apie SalamiestįKun. R. Mikalauskas supažindino su Salamiesčio istorijos štrichais. Salamiestis - istorinė evangelikų reformatų lietuviška parapija, esanti Kupiškio rajone. Juzefo Naronovičiaus-Naronskio 1645 m. Biržų kunigaikštystės žemėlapyje Salamiestis iš tiesų buvo pati piečiausia kunigaikštystės salelė ir, matyt, nemaža gyvenvietė su ev. reformatų bažnyčia. Istoriniai šaltiniai mini, kad evangelikų reformatų parapija Salamiestyje jau buvo apie 1583 metus, taip pat čia veikė parapijinė mokykla. Parapija išgyveno ir atlaikė sunkiausią XVIII a. vidurio kontrreformacijos laikotarpį ir išliko šalia kitų Biržų krašto ev. reformatų parapijų, buvo mažiausia iš jų.

XX a., pirmosios Nepriklausomos Lietuvos Respublikos laikotarpiu, parapijai Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas suteikė Papilio ev. reformatų filijos statusą, ir ją pamaldoms su Komunija aplankydavo Papilio ev. reformatų kunigai. Pamaldos vykdavo kiekvieną sekmadienį, jas laikydavo vietoje gyvenęs šventėjas ir vargonininkas Jokūbas Lapienė.

Salamiesčio bažnyčia buvo viena iš penkių sovietmečiu veikusių Lietuvos ev. reformatų bažnyčių (Biržų, Papilio, Nemunėlio Radviliškio ir Švobiškio). Čia, nors ir retai, tačiau buvo laikomos pamaldos.

Dabar Salamiesčio ev. reformatų parapija jau nebeturi vietinio ganytojo. Parapijai patarnauti atvyksta kunigas iš Biržų evangelikų reformatų parapijos.

Po Agapės aplankytas tuose pačiuose bendruomenės namuose įsikūręs muziejus, kuriame eksponuojami sertifikuotos tautinio paveldo meistrės Danutės Palaimienės nuostabūs darbai - šiaudiniai sodai, žvaigždės, eglutės žaislai.

Aurelijos Arlauskienės nuotr.