Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Vilniaus parapijos jubiliejus
Saturday, 14 December 2013 21:31
There are no translations available.

Viktorija Liauškaitė

jubiliejus bendra_m Gruodžio 7 d. Vilniuje vyko šventinės pamaldos, skirtos paminėti pirmųjų pamaldų pagal reformatų liturgiją 460 metų sukaktį. Pirmą kartą tokios pamaldos laikytos LDK kunigaikščio Mikalojaus Radvilos Juodojo Lukiškių dvare, Vilniuje, 1553 m. gruodžio 2 d.

Šventines pamaldas  laikė Lietuvos ev.reformatų gen. superintendentas kun.Tomas Šernas ir Vilniaus parapijos klebonas kun.Raimondas Stankevičius. Jose taip pat dalyvavo liuteronų vyskupas kun.Mindaugas Sabutis, kun.Reincholdas Moras, gausus Vilniaus parapijos tikinčiųjų būrys ir svečiai. Gaila, jog prastos oro sąlygos sutrukdė į iškilmes atvykti biržiečiams ir kitiems toliau gyvenantiems reformatams.

Pirmasis į atvykusiuosius kreipėsi gen. superintendentas kun. T. ŠernasSusirinkusiuosius pasveikino trimitų garsai bei jungtinio choro „Giesmė" ir „Pagirių dainoriai" (vad. Janina Parmanackienė) atliekama muzika.  Pirmasis į atvykusiuosius kreipėsi gen. superintendentas kun.T.Šernas: „Džiaugiuosi jus matydamas čia - šiuose Dievo namuose. Čia meldėsi įvairūs žmonės, įvairių luomų bei tautybių, bet juos vienijo Dievo Žodis. Bažnyčia yra tiek, kiek mes laikomės Dievo Žodžio. Būkime krikščionys visur. Stebuklas, kad evangelikai reformatai ir liuteronai atsilaikė per tiek amžių istorijos verpetuose... Įdomu, ką pasakytų šiandien kun. Jonas Šepetys, kuris po 1918 m. Sinodo šioje bažnyčioje pradėjo laikyti pamaldas lietuvių kalba? Remdamiesi vienas į kitą, stovėkime ant tvirto pamato, kuris išlieka per amžius - tai Dievo Žodis".

Vilniaus ev. reformatų parapijiečių grupė giedojo XVI a. psalmes, kurias naujai sueiliavo ir Ženevos melodijoms pritaikė chorvedė, kompozitorė Tamara Blažienė.

Šventinėse pamaldose giedojo ir mūsų jaunimas Liuteronų vyskupas kun.Mindaugas Sabutis pasveikino susirinkusiuosius su šiuo gražiu jubiliejumi ir palinkėjo tikėjimo broliams reformatams dabar, turint laisvę išpažinti savo tikėjimą, jo neprarasti ir savo širdyse. Nepabūgęs pūgos iš Klaipėdos atvykęs liuteronų kun.Reincholdas Moras taip pat pasveikino vilniečius su iškilia data ir prisiminė, kaip jis 1988 m. sukvietė Vilniaus ev. reformatus į skverelį prie bažnyčios bendrai maldai. Kun.R.Moras daug metų talkino reformatams, laikydamas pamaldas reformatų bažnyčiose.

Konsistorijos prezidentas, Panevėžio parapijos pirmininkas kurt.Petras Romualdas Puodžiūnas perdavė šiltus panevėžiečių sveikinimus.

Vilniaus parapijos klebonas kun.R.Stankevičius perskaitė Seimo nario Aleksandro Zeltinio sveikinimą Vilniaus parapijai 460 metų jubiliejaus proga.

Po iškilmingų pamaldų žmonės neskubėjo skirstytis, o susirinko Agapei parapijos namuose, šalia bažnyčios. Gen. superintendentas kun.T.Šernas įdomiai pateikė Vilniaus ev. reformatų parapijos kūrimosi istoriją. Taigi...

... dar šiek tiek istorijos

1553 metų gruodžio 2 d. Mikalojaus Radvilos Juodojo dvare Vilniaus priemiestyje, Lukiškėse, įvyko pirmosios evangelikų pamaldos pagal šveicarišką - reformuotą katalikišką - liturgiją. 1562 metais Vilniuje, Radvilų rūmuose (dab. šv. Jonų ir Pilies gatvių sankryža) įkurti maldos namai reformatams, o 1574 m. persikelta į kitapus gatvės esantį Stanislovo Goštauto sklypą. 1581 metais, gavus karaliaus Stepono Batoro privilegiją, prie Hornostajų rūmų (dab. A.Volano g.) pastatyta mūrinė Vilniaus ev. reformatų bažnyčia. Deja, prasidėjus religiniams persekiojimams, Vilniaus ev. reformatų bažnyčia net keturis kartus (1591, 1611, 1639, 1682) deginta, plėšta, griauta, žudyti kunigai, bažnyčios tarnautojai. Tikintieji neturėjo ramybės net išsikėlę už miesto sienos į Reformatų kapines (dab. Reformatų skveras). Tik devintoji Vilniaus reformatų bažnyčia, pastatyta 1835 m., tarnauja ir šiandien.

1947 metais sovietų valdžios nutarimu bažnyčia uždaryta.

1988 metais Biržų kunigas R. Moras sukvietė Vilniaus reformatus į skverelį prie bažnyčios bendrai maldai. Susibūrę vilniečiai pamažu pradėjo atkurti parapiją. 1989 metų birželio 14 d. įregistruota Vilniaus ev. reformatų bendruomenė, 1990 m. sausio 14 d. tikintieji grįžo į savo bažnyčią - pamaldas laikė kun.R.Moras.

Remontuojant bažnyčios pastatą 1992-1994, 2005-2012 metais, reformatai meldėsi bonifratrų Šv. Kryžiaus bažnyčioje, VU Alumnate, N. Testamento baptistų maldos namuose, Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje.

2012 metų spalio 28 d. Vilniaus reformatų parapija sugrįžo į savo maldos namus. Šventines sugrįžimo pamaldas laikė gen. superintendentas kun.T.Šernas ir Vilniaus parapijos klebonas kun.R.Stankevičius.

Aurelijos Arlauskienės nuotraukos