Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Dovana evangelikų reformatų bendruomenei
Thursday, 06 February 2014 09:48
There are no translations available.

siaures_rytu_logo

Petras Jukonis (dešinėje) evangelikų reformatų kunigui įteikė Jono Yčo taurę, kurią ilgus metus saugojo politiko senelis Petras Krisiukėnas. Ilgai saugojęs savo senelio Petro Krisiukėno palikimą - Karaliaučiaus (Kionigsbergo, dab. Kalingrado) universiteto garbingą apdovanojimą - vardinę sidabro taurę, politikas, žinomas sportininkas Petras Jukonis ją padovanojo Biržų evangelikų reformatų bendruomenei. Ši taurė 1928 metais buvo įteikta profesoriui Jonui Yčui pirmosios paskaitos, pradedant seminarų ciklą, proga. Relikvija po J. Yčo mirties 1931 metais atiteko kunigui Fridrikui Barneliui, kuris 1940 m. išvykdamas į Vokietiją taurę atidavė savo parapijiečiui ir geram draugui P. Krisiukėnui, pas kurio anūką ji ir sulaukė šių dienų.

Ant taurės išgraviruotas užrašas vokiečių kalba, lietuviškai jis skamba maždaug taip: „Gerbiamam prof. Dr. Yčui pirmosios paskaitos svečiuose prisiminimui. Prof. Dr. Kaiserlingas, universiteto Albertina rektorius, dr. Gehonemanas, Karaliaučius, 1928. 01. 12, dirbti ir nedvejoti". Taip už nuopelnus istorijos mokslui buvo pagerbtas mūsų kraštietis. Apie Jono ir Martyno Yčų darbus Lietuvai ir Biržų kraštui daug rašyta; jie didžiuliai ir turbūt dar nepakankamai įvertinti. Ypač Biržuose. P. Jukonio dovana verčia dar kartą pažvelgti į J. Yčo kai kuriuos darbus ir, be abejo, Karaliaučiaus universiteto, dar vadinamo pagal jo įkūrėjo vardą Albertina (lot. Albertus), reikšmę Lietuvos kultūrai.

Visiems žinoma, jog Karaliaučiaus universitete studijavo Martynas Mažvydas, Kristijonas Donelaitis, daugumos XVI - XVIII a. Lietuvos didikų sūnūs. Kunigaikščiai Radvilos buvo įsteigę bendrabutį, kuriame gyveno ir iš Biržų kilę studentai. Universitetas turėjo didžiulę biblioteką bei archyvą, kuriuose buvo surinkti lietuviškos raštijos šedevrai, tad istorikas bei pedagogas J. Yčas po darbo pirmosiose Lietuvos Vyriausybėse (jis buvo švietimo ministras ir 1918 - 1919 m. padėjo pagrindus tautinei švietimo sistemai) doktorantūros studijas pasirinko būtent šioje mokslo įstaigoje. Tuo laiku universitete veikė Lietuvių seminaras, kuriam vadovavo talentingas mokslininkas Jurgis Gerulis, vėliau tapęs rektoriumi.

Pažintis su šiuo nepaprasto likimo asmeniu bei kitais mokslininkais J. Yčui labai pravertė lietuvinant Klaipėdos kraštą (1925 - 1927 m.). Didžiausia J. Yčo duoklė gimtajam Biržų kraštui buvo jo monografija „Biržai. Tvirtovė, miestas ir kunigaikštystė". Medžiagą šiam darbui teko rinkti Švedijos, Prancūzijos archyvuose jau kamuojant sunkiai ligai. Brolis Martynas dar spėjo prieš mirtį parodyti surinktą knygos ruošinį, kuriuo profesorius labai džiaugėsi.

Lietuvos ir Biržų krašto patriotas J. Yčas paliko istorinius saitus su Karaliaučiaus universitetu bei Mažąja Lietuva. Sovietmečiu buvęs Kaliningrado pedagoginis institutas, vėliau Valstybinis universitetas, dabar, vadovaujamas provakarietiškai nusiteikusių mokslininkų, išsikovojo, kad jam būtų suteiktas Imanuelio Kanto vardas. Su universitetu ryšius palaiko Mažosios Lietuvos muziejus, kuriam vadovauja Pabiržės vidurinę mokyklą 1974 m. baigęs istorijos daktaras Jonas Genys. Tad, siekiant įamžinti ir pagerbti tiek daug Biržams nusipelniusius žmones, reikėtų su šiomis įstaigomis glaudžiau bendradarbiauti.

Biržuose gali iškilti paminklas atminti Salaspilio mūšiui, kuriam vadovavo Karaliaučiaus universiteto auklėtinis Jonas Chodkevičius. Jeigu atsiranda vietos su Biržais nesusijusiems įvykiams pažymėti, tai ar neatsiras lėšų ir didiesiems biržiečiams - Jonui ir Martynui Yčams įamžinti. Vieta lyg ir yra - buvusi miesto estrada. Čia buvo reformatų kapinės ir tai būtų simboliška, nes Jonas Yčas buvo palaidotas kapinėse, kurias sovietų valdžia sunaikino - dabar jo kapo vieta nežinoma. Martynas Yčas Amžinojo poilsio atgulė toli nuo Lietuvos... Biržams, tiesa, liko du pačių Yčų sukurti paminklai - jau minėta knyga apie Biržus ir siaurasis geležinkelis...

Petras Ąžuolėnas