Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimas Biržuose
Dienstag, den 18. November 2008 um 18:54 Uhr
There are no translations available.

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimas Biržuose

Image "Šlovinkite Viešpatį. Dėkokite Viešpačiui, nes jis geras, nes jo ištikimoji meilė amžina." - šiais 106 psalmės žodžiais iškilmingas Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo 2007 eilinio suvažiavimo uždarymo pamaldas šv. Jono Krikštytojo sekmadienį, birželio 24 dieną, Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje pradėjo kunigas Rimas Mikalauskas - Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas. Pamaldų metu buvo įvykdytas vienas iš Sinodo suvažiavimo nutarimų: diakono-katecheto tarnystei ordinuotas Klaipėdos universiteto, evangeliškosios teologijos katedros paskutiniojo kurso studentas Raimondas Stankevičius. Paskelbti priimti nauji Sinodo teisiniai aktai - kanonai, Viešpaties Vakarienėje dalyvavo dvasininkai, kuratoriai, Sinodo delegatai ir į pamaldas susirinkę tikintieji.

(Spauskite čia norėdami pamatyti Giedriaus Vaitiekūno nuotraukas)

Šių metų eilinis Sinodo suvažiavimas - ypatingas, nes Lietuvos evangelikai reformatai šiemet švenčia 450 metų evangelikų reformatų Sinodo susirinkimų sukaktį. Vokietijoje ir Šveicarijoje 16 amžiaus antrojo dešimtmečio pabaigoje prasidėjusi Vakarų Bažnyčios Reformacija greitai pasiekė Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę. Istorijos šaltinių liudijimu Abraomas Kulvietis apie 1540 metus vadovavo Vilniuje veikiančiai naujai, protestantiškai mokyklai - Reformacijos kūdikiui Lietuvoje. 1551 metais savo dvare Lukiškėse, prie Vilniaus, kunigaikščio Mikalojaus Radvilos Juodojo dvare jau buvo laikomos evangeliškos pamaldos. 1557 metų gruodžio 14 dieną, minimas Sinodo suvažiavimas Vilniuje. Jame buvo priimtas tikėjimo išpažinimas su kalvinistine Viešpaties Vakarienės teologine interpretacija. Nuo šių metų evangelikų reformatų Sinodai kasmet susirenka į suvažiavimus, kurių metu apsprendžia tikėjimo ir bažnytinės organizacijos reikalus Lietuvoje. Sinodų suvažiavimų vieta 16-19 amžiais dažniausiai būdavo valstybės sostinė Vilnius, tačiau taip pat ir kitos evangelikų reformatų parapijos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Tik didžiausių politinių suiručių ar karų metu Sinodas nesuvažiuodavo į savo sesijas. Nuo 1920 metų pastovi eilinių Lietuvos evangelikų reformatų Sinodų suvažiavimų vieta - Biržai, Joninių metu.

Šių metų eiliniame Sinodo suvažiavime dalyvavo dvasininkai, Sinodo kuratoriai ir delegatai ar atstovai iš Biržų, Nemunėlio Radviliškio, Papilio (visos - Biržų r.), Salamiesčio (Kupiškio r.), Švobiškio (Pasvalio r.) , Kėdainių, Panevėžio, Klaipėdos, Šiaulių ir Vilniaus evangelikų reformatų parapijų. Negalėję atvykti į suvažiavimą dvasininkai ir kuratoriai atsiuntė savo sveikinimus bei atsiprašymus.

Suvažiavimo pradžioje Sinodas išsirinko savo vadovybę: Sinodo direktorių, kuris renkamas iš pasaulietinių Sinodo narių ir dvasininkus-  cenzorių bei sekretorių. 2007 metų Sinodo direktorius išrinktas kuratorius Donatas Balčiauskas, cenzoriumi kun. Rimas Mikalauskas ir sekretoriumi kun. Tomas Šernas. Po Sinodo vadovybės rinkimų, susirinkusį Sinodą sveikino Vokietijos evangelikų reformatų sąjungos atstovas kun. Erhard Mische,  Pasaulio reformuotų bažnyčių aljanso (World Aliance of Reformed Churches, www.warc.ch ) generalinis sekretorius dr. kun. Setri Nyomi sveikinimą atsiuntę raštu. Sveikinimą Lietuvių evangelikų reformatų Sinodo Kolegijos Jungtinėse Amerikos Valstijose vardu iš Čikagos laišku atsiuntė diakonė Erika Brooks. JI tikisi taip pat atvykti ir dalyvauti šių metų rugsėjo mėnesio 15-16 dienomis Sinodo 450 metų jubiliejaus paminėjimui skirtoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Biržuose. Apie savo dalyvavimą šioje konferencijoje patvirtino Europos reformatų vadovų tarybos prezidentas dr. kun. Gustav Bölcskei - Vengrijos reformatų bažnyčios vyriausiasis vyskupas, WARC vice-prezidentas dr. kun. Gottfried Löcher iš Šveicarijos bei svečiai iš Vengrijos, Rumunijos, Slovakijos, Lenkijos, Baltarusijos, Švedijos, Vokietijos, Prancūzijos , Šveicarijos, Nyderlandų ir kitų šalių evangelikų reformatų bažnyčių. Apie savo dalyvavimą Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo 450 metų jubiliejaus minėjime patvirtino taip pat Nyderlandų, Šveicarijos ambasadoriai, Vokietijos ir Didžiosios Britanijos ambasadų atstovai.

Sinodas vienu iš savo pirmųjų sprendimų pasiuntė sveikinimo laiškus Lietuvos Respublikos Prezidentui, Vyriausybei ir Seimui, melsdamas Dievo palaiminimo prasmingiems darbams. Išreiškė viltį, kad valstybės institucijų ir Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo santykiai bus pagrįsti abipusės pagarbos ir teisingumo principais ir tai leis bendrai spręsti iškilusius laikmečio iššūkius.

Per septynias Sinodo suvažiavimo sesijas buvo priimti 25 sprendimai- kanonai ir memorialai. Pateikti generalinio superintendento kun. Rimo Mikalausko, Konsistorijos prezidento kurt. Donato Balčiausko ir Sinodo revizijos komisijos pirmininko Alfredo Dagio pranešimai, pranešimai iš parapijų, vaikų globos namų Medeikiuose, Biržų r. direktorės Daivos Janonienės ir Lietuvos evangelikų reformatų jaunimo draugijos „Radvila" centro valdybos pirmininkės Viktorijos Statauskaitės, Konsistorijos Sinodo 450 m. jubiliejaus komisijos pirmininkės dr. Renatos Bareikienės pranešimai. Šie metai ypatingi tuo, kad Sinodo suvažiavimo pradžia pasibaigė generalinio superintendento, Konsistorijos bei Revizijos komisijos trijų metų įgaliojimų ir darbo kadencijos. Vienas svarbiausių šių metų Sinodo uždavinių buvo suteikti įgaliojimus naujai Bažnyčios vadovybei ateinantiems trims metams. Trijų metų kadencijai išrinkta žemesnioji Sinodo institucija - Konsistorija. Ją sudaro 8 nariai, iš jų keturi dvasininkai ir keturi pasauliečiai. Konsistorijos prezidentas visuomet yra renkamas pasaulietis, vice-prezidentas visuomet yra dvasininkas. Pirmą kart Bažnyčios istorijoje Konsistorijos vadovu, prezidente, buvo išrinkta moteris. Ja tapo dr. Renata Bareikienė iš Vilniaus. 2007-2010 metų kadencijai į Konsistoriją buvo išrinkti kun. Tomas Šernas (vice-prezidentas, Vilnius), kun. Rimas Mikalauskas (Biržai), diak. Sigita Švambarienė (Biržai) ir pasauliečiai nariai: Danguolė Kairienė (Biržai), Petras Romualdas Puodžiūnas (Panevėžys) ir Vytautas Variakojis (Biržai). Ateinančius trejus metus Lietuvos evangelikų reformatų generalinio superintendento t.y. vyskupo pareigas vykdys vyresnysis kunigas Rimas Mikalauskas. Į Sinodo revizijos komisiją išrinkti: Vyda Gasiūnienė (Nemunėlio Radviliškis), Irena Narvidienė ir Elzė Dagienė (Biržai), Giedrius Vaitiekūnas(pirm.) ir Danguolė Juršienė (Vilnius).

Sinodas savo darbo metu priėmė sprendimus nustatančius dvasininkų tarnystės sutartis bei išlaikymo sąlygas ir papildė 2005 metais savo priimtus sprendimus. Dvasininkai yra išlaikomi Sinodo lėšomis, kurias iš esmės sudaro tikinčiųjų aukos tiesiogiai arba per dvasininkus surinktos parapijose. Dvasininkai įpareigoti nuo savo išlaikymo dešimtąją dalį mokėti į Sinodo kasą, taip pat pavesta Konsistorijai nustatyti nuo išlaikymo skirtą dalį dvasininkų bažnytiniam pensijos fondui. Dvasininkai taip pat privalo savo patarnavimų metu surinktas aukas registruoti ir kas mėnesį pervesti į Sinodo kasą. Sinodo išlaikomi dvasininkai negali dirbti kito darbo be bažnytinės vadovybės sutikimo. Sinodas patvirtino dvasinės tarnystės nuostatas. Pagal senus bažnytinius teisiniais aktus nustatyti dvasinės tarnystės laipsniai lietuvių kalba, suteiktas leidimas į diakonus ordinuoti vyresniųjų kursų teologijos studentus, tačiau sugriežtintos pašaukimo sąlygos. Patvirtintas neordinuotų dvasininkų tarnautojų - šventėjų pašaukimas dvasinei tarnystei. Nustatyta galimybė kviesti dvasininkus tarnystei iš kitų evangeliškų bažnyčių ne Sinodo dvasininkų teisėmis, išskyrus evangelikų liuteronų dvasininkus. Pastarieji, vadovaujantis senaisiais susitarimais, tarnauja tokiomis pačiomis sąlygomis ir teisėmis kaip ir Sinodo ordinuoti dvasininkai. Taip pat patvirtino dvasininkų tradicinius liturginius rūbus, naudotus iki šiol, tačiau su skirtingomis detalėmis pagal dvasininkų laipsnius. Sinode buvo svarstyti klausimai apie Sinodo pasaulietinius narius - kuratorius. Su pataisomis pakartotas 1926 metų Sinodo sprendimas dėl 1% kuratorių mokesčio Sinodui. Nuo jo atleisti nedirbantys pensininkai, įvestas vienerių metų bandomasis laikotarpis kandidatams į kuratorius. Kuratorių teisės ir atsakomybė sukėlė daugiau klausimų, diskusijų ir Sinodas pavedė Konsistorijai per ateinančius metus ruošti pasiūlymus šia tema kitų metų eiliniam Sinodo suvažiavimui. Pakartoti nutarimai dėl Sinodo teisių bei Sinodo įgaliotos kompetentingos vadovybės teisės santykiuose su valstybės atsakingomis institucijomis. Paskirtos dvasininkų misijos į parapijas.

Į neeilinį ir neformalų savo suvažiavimą 2007 metų Sinodas susirinks dar šių metų rugsėjo 15-16 dienomis Biržuose - Sinodo 450 metų iškilmingą minėjimą bei tarptautinę mokslinę konferenciją: „Šlovinki Dievą besikeičiančiame pasaulyje".

Eilinio kitų metų Sinodo suvažiavimo data ir vieta, nustatyta dar 1930 metais, išlieka ta pati - Biržai, per Jonines.

Kun. Tomas Šernas
Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo sekretorius