Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Konsistorijos posėdžių apžvalga
Antradienis, 18 Lapkritis 2008 19:32
Konsistorijos posėdžių apžvalga

Nuo 2006 metų birželio 25 dienos, tik pasibaigus Sinodo suvažiavimui, pradėjo veikti naujai išrinkta trijų metų kadencijai sinodinė Bažnyčios institucija - Konsistorija. Ji turi aukščiausią sprendžiamąją galią laike tarp Sinodo suvažiavimų, sprendžia Bažnyčios ekonominius ir politinius klausimus, gali suspenduoti generalinio superintendento įgaliojimus, kviesti neeilinius Sinodo suvažiavimus.

Naujos sudėties Konsistorija: prezidentė dr. Renata Bareikienė, vice-prezidentas kun. Tomas Šernas, nariai dvasininkai gen. superintendentas kun. Rimas Mikalauskas, diak. Raimondas Stankevičius, diak. Sigita Švambarienė ir pasauliečiai nariai kurt. Vytautas Variakojis, Petras Puodžiūnas ir Danguolė Kairienė į savo pirmąjį posėdį susirinko tik pasibaigus eilinio Sinodo suvažiavimui Biržuose. Pirmajame posėdyje buvo apžvelgta Bažnyčios padėtis ir paskirta kito eilinio posėdžio data, jau po vasaros atostogų, spalio 06 dieną.

Antrasis 2007-2010 m. kadencijos Konsistorijos posėdis įvyko anksčiau. Dr. R. Bareikienė pasinaudojo Konsistorijos prezidento teise - ir sukvietė Konsistoriją į neeilinį posėdį rugsėjo 05 dieną Vilniuje. Tai buvo reikalinga siekiant pasiruošti neeiliniam ir jubiliejiniam Sinodo suvažiavimui Biržuose, tarptautinei Konferencijai minint 450-sias evangelikų reformatų Sinodo Lietuvoje metines. Posėdyje buvo patvirtinta sąmata, aptarta programa, kiti organizaciniai klausimai.

Trečiasis eilinis posėdis įvyko kaip ir buvo numatyta iš anksto: Biržuose, spalio 06 dieną. Darbotvarkėje buvo 18 klausimų. Patvirtintos sąmatos apmokėti dalyvio mokestį delegacijoms į Baltijos šalių ALFA konferenciją Jūrmaloje (spalio 19-20d.), bei vizito į Minską pas ten veikiančią baltarusių evangelikų reformatų bendruomenę (lapkričio 18d.) apmokant iš Sinodo lėšų dalyvių vizas. Abiejų delegacijų kelionės išlaidas palikta apmokėti patiems dalyviams. Taip pat nutarta išleisti spaudinį apie įvykusią tarptautinę Konferenciją minint Sinodo 450-sias metines Biržuose, pagal antrajame posėdyje sudarytą ir patvirtintą sąmatą. Medžiagą spaudai paruošti bei spausdinimo darbus atlikti patikėta kuratoriui dr. Mykolui Mikalajūnui. Sinodo 450-ties metų minėjimo metu buvo gauta dovanų bei piniginių aukų. Nutarta pinigines aukas paskirti administracinėms išlaidoms. Pastarasis didžia dauguma sudaro dvasininkų, ypač generalinio superintendento kelionių išlaidos, Sinodo autoparko išlaikymas. Nutarta taip pat padėkoti aktyviausiam jaunimui, kuris talkino Konferencijoje ir paremti kelionę į Jūrmalą, vandens parką.

Konsistorija atsižvelgė į tai, kad generalinis superintendentas, kaip trečiosios žemesniosios Sinodo institucijos atsakingas asmuo sudaro sandorius, atstovauja Bažnyčią teisinėse institucijose turi turėti patvirtintus įgaliojimus, reikalingus valstybinėse institucijose. Šie įgaliojimai buvo patvirtinti. Posėdyje taip pat buvo svarstomas dvasininkų išlaikymo klausimas. Dvasininkų išlaikymas buvo nustatytas dar 2005 metais, o nuo to laiko pastebima žymi infliacija. Buvo nutarta padidinti išlaikymui skirtą Sinodo dalį visiems dvasininkams. Nutarta, kad dvasininkų išlaikymo dydis būtų nustatytas atsižvelgiant į valstybės nustatytą minimalios mėnesinės algos dydį nuo 4 iki 0,2 MMA kiekvienam Sinodo dvasininkui pagal tarnybos vietą, pareigas ir krūvį. Taip pat patvirtintas išlaikymas ir naujas tarnybinių išlaidų limitas į Vilnių paskirtam dvasininkui diak. R.Stankevičiui. Posėdyje taip pat buvo aptartas Sinode daug diskusijų sukėlęs dvasininkų liturginių rūbų klausimas. Siekiant įvykdyti bažnytinėje teisėje keliamus reikalavimus: skirtingų laipsnių dvasininkų rūbuose išlaikyti skirtumus, reikalinga tuos skirtumus patvirtinti. Sinodas pavedė tai nuspręsti Konsistorijai. Konsistorija iš esmės pritarė dvasininkų sesijos pasiūlymams, tačiau nutarė pavesti dvasininkams dar kartą tai aptarti su kuratoriai bei parapijų seniūnais ir galutinį sprendimą priimti atsižvelgus į nuomonių įvairovę kitame posėdyje. Generalinis superintendentas Konsistoriją supažindino su jo priimtais bei Kolegialių sprendimų knygoje surašytais sprendimais laikotarpyje tarp Konsistorijos posėdžių. Prieštaravimų nebuvo. Taip pat generalinis superintendentas apžvelgė bažnytinės konsolidacijos eigą, teisines ir galimas kompromisines priemones ir galimybes sprendžiant konfliktines situacijas Bažnyčioje. Šias priemones Konsistorija įvertino palankiai. Tai atvėrė galimybę kompromisui susitikimuose į kuriuos generalinį superintendentą kvietė Teisingumo Ministras Petras Baguška 2007 m. lapkričio 06 bei gruodžio 10 dienomis.

Konsistorija už 2007 metus Pasaulio Reformatų Bažnyčių aljanso (WARC) narystės metinį mokestį, kuris vėliau buvo sumokėtas iš Bažnyčios administracinių lėšų. Konsistorija nutarė, kad narystės mokestis yra labai svarbus kaip solidarumo mokestis visai Bažnyčiai ir nutarė kreiptis į visus Sinode turinčius sprendžiamojo balso teisę: dvasininkus, kuratorius bei parapijų vadovybes pagal Sinode atstovaujamą delegatų skaičių sumokėtą mokestį savo aukomis kompensuoti Sinodo administracines išlaidas. Buvo paskaičiuota, kad nuo kiekvieno Sinode turimo balso po lygiai paaukojus po 60 litų būtų padengta visa narystės mokesčio suma. Taip pat buvo nutarta išlaikyti „Reformed World" prenumeratą Sinodo bibliotekai iš Sinodo spaudai skirtų lėšų.

Konsistorija taip pat pritarė naujiems, Bažnyčios 2003 metais įsteigtiems Biržų rajone, Medeikių gyvenvietėje veikiančių vaikų namų „Vaiko užuovėja" nuostatams.

Buvo nuspręsta atidaryti atskiras naujas banko sąskaitas Panevėžio ir Klaipėdos parapijose. Jas aptarnaus parapijų paskirti iždininkai, kuriuos Konsistorija taip pat patvirtino. Buvo svarstytos galima parama Panevėžio parapijai. Čia norima įsigyti įrangą bažnyčios apšildymui. Sinodas neturi lėšų parapijų buitiniams poreikiams, todėl buvo nutarta šią parapiją įtraukti į galimų projektų tarptautinei paramai gauti su sąlyga, kad tai bus daroma kartu su liuteronų parapija t.y. jiems pritariant ir dalyvaujant. Panevėžio reformatai laiko pamaldas bažnyčioje, kuri yra evangelikų liuteronų nuosavybė.

Kito eilinio posėdžio data paskirta 2007 metų gruodžio 8 d., Biržuose.

Ketvirtasis Konsistorijos posėdis įvyko kaip buvo numatyta. Jame dalyvavo vėl visi Konsistorijos nariai. Pirmuoju klausimu buvo išklausytas gen. superintendento pranešimas, jog Rokiškio prokuratūra tiria A. Kvedaravičiaus skundą dėl Brastos Biblijos. Skundžiama, kad Papilyje buvusi Brastos Biblija yra pavogta. Tokie skundai buvo jau tirti Panevėžio ir Biržų prokuratūrose nuo 2001 metų. Tyrimai buvo nutraukiami nerandant nusikalstamos veiklos. Pati Biblija, kaip Sinodo nuosavybė yra saugoma Biržų bažnyčioje. 2007 metais Biržų prokuratūra buvo apskųsta, teigiant, kad ji negalinti objektyviai ištirti situacijos ir tyrimas buvo perkeltas į Rokiškį. Rokiškyje byla buvo taip pat nutraukta rugpjūčio mėnesį, tačiau vėl atnaujinta to paties skundėjo prašymu... Šį kart buvo klabama apie tai, kad Bibliją reikalinga išvežti į Rokiškį. Konsistorija konstatavo, kad Brastos Biblija yra itin reikšmingas materialus ir dvasinis Sinodo turtas, kurį gelbėdamas nuo galimo išniekinimo kuratorius Petras Zablockas 2001 metais iškilmingai, eilinio Sinodo suvažiavimo metu, perdavė Sinodui. Konsistorija atsižvelgdama į teisinę šio tyrimo pusę nutarė tyrimui netrukdyti ir toliau naudoti Bibliją pamaldose.

Generalinis superintendentas informavo Konsistoriją apie gautus kvietimus dalyvauti kasmetiniame WARC Europos vadovų suvažiavime 2008 metų sausio pabaigoje, Paryžiuje bei gegužės mėnesį Škotijos Bažnyčios generalinėje asamblėjoje. Taip pat apie Presbiterionų Bažnyčios (JAV) generalinę asamblėją. Buvo nutarta pritarti generalinio superintendento vizitui į Paryžių, apmokant kelionės išlaidas. Taip pat siųsti Bažnyčios atstovą į Škotiją bei suteikti diak. Erikai Brooks įgaliojimus atstovauti mūsų Bažnyčią Presbiterionų Bažnyčios (JAV) generalinėje asamblėjoje JAV.

Konsistorija pritarė dėl Bažnyčios internetinės svetainės atnaujinimo bei taip pat paremti jaunimo draugijos „Radvila" internetinę svetainės sukūrimą.

Buvo diskutuojama apie 2008 metų bažnytinės veiklos akcentus. Nutarta naujais metais skirti daugiau dėmesio darbui su jaunimu ir vaikais: „Veskime mažuosius pas Dievą". Praėję metai buvo skirti Sinodo 450 metų jubiliejui paminėti. 2009 ji tarptautinė reformatų bendruomenė minės Ženevos didžiojo teologo Jono Kalvino 500-sias gimimo metines.

Būtina paskirti dvasininko misiją aptarnauti Kauno reformatų parapiją, ją atkurti. Nutarta generalinio superintendento priežiūroje laikinai misijai paskirtas diak. R.Stankevičius.

Konsistorija nutarė kreiptis į parapijas prašant surinkti aukas Lietuvos Biblijos draugijai paremti. Mūsų Bažnyčia yra viena iš draugijos steigėjų. Joje aktyviai dirba dr. M.Mikalajūnas (kurį Konsistorija taip pat sveikina su 70 metų jubiliejumi!), o dr. R.Bareikienė yra draugijos tarybos narė.

Klausimai dėl dvasinės veiklos sąlygų gerinimo Vilniaus parapijoje - vieni aktualiausių. Pasidalinta pastebėjimais bei planais įsigyti naujas patalpas dvasininkui bei parapijos veiklai. Aptartos Sinodo finansinės galimybės, galimi projektai.

Nutrata kreiptis į Vokietijos reformatų sąjungą, prašant pratęsti paramą kun. E.Misches tarnystei Lietuvoje pagal Konsistorijos 2003 metais jam suteiktus įgaliojimus.

Kitas eilinis posėdis numatytas 2008 metų vasario 9 dieną, Biržuose.

InfoRef.lt