Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Vilniaus reformatų žinios Nr. 2 2008 m.
Mittwoch, den 19. November 2008 um 11:11 Uhr
There are no translations available.

Jėzus Kristus - gyvas, jis iš tiesų prisikėlė! Sveiki sulaukę Velykų!

Jėzaus Kristaus Surinkime, švenčiame Didįjį Sekmadienį ir tegul Viešpaties šlovė gaivina mūsų širdis gyventi ir tarnauti Gyvajam Dievui visą mūsų gyvenimą, per amžius ir kartų kartas.

Amžinos ramybės davėjau, visagalis Dieve. Garbiname ir šloviname Tave, jog mūsų išteisinimui prikėlei iš numirusių savo Sūnų ir leidai mums laimingai sulaukti iškilmingų Velykų švenčių. Mes neverti Tavo malonės meldžiame, duok, kad mes, pasitikėdami Tavimi, būtume dėkingi tau už visas geradarystes. Viešpatie, nudalyk mums ir tą malonę, kad mes pametę nuodėmes ir netikusius papročius, priderančiai švęstumėm šias ir visas kitas Tavo atsiminimo šventes, noriai klausytumės Tavo Žodžio, maldoje su Tavimi bendrautume ir suvoktume mūsų sielų išganymo vertę. Veik mūsų širdis geriems sumanymams ir darbams. Sutverk, mumyse, kas Tau Viešpatie, patinka. Užlaikyk mus tikrame tikėjime. Jei įpuolame pagundon ir varguosna, Tu mus drausmink ir paguosk. Leisk Tavąja galia įveikti gyvenimo sunkybes. Jei liepsi eiti per sielvartų ugnį, Tu pats sergėk mus nuo nevilties, vesk savo tiesos keliu į dangaus Karalystę. Priduok kantrybės sunkiausiose kovose. Mums numirus gi ir iš numirusių prisikėlus, duok mums pamatyti mūsų tikėjimo vainiką - amžintąjį sielų išganymą. Tai padaryk dėl Jėzaus Kristaus, tavojo mielojo Sūnaus. Amen.

(Pagal 85 maldą iš 1910 m. Lietuvos evangelikų reformatų parapijoms giesmyno su maldų priedu.)

Kun. Rimas Mikalauskas

Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas