Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Paskutinis 2008-jų metų eilinis Konsistorijos posėdis
Dienstag, den 23. Dezember 2008 um 09:26 Uhr
There are no translations available.

konsistorijaGruodžio 20 dieną, šeštadienį Biržuose į paskutinį 2008-jų metų eilinį posėdį susirinko Konsistorija. Nuo savo kadencijos pradžios 2007 metų birželio pabaigoje Konsistorija buvo susirinkusi 10 kartų ir savo trijų metų kadencijos laike jau yra pusiaukelėje iki naujų Konsistorijos rinkimų 2010 metų birželio mėnesį.

Konsistorijos posėdį Dievo Žodžiu (laiškas Judo 17-25) ir malda pradėjo gen. sup. kun. R. Mikalauskas. Posėdžiui pirmininkavo Konsistorijos prezidentė dr. Renata Bareikienė. Dalyvavo visi Konsistorijos nariai ir posėdžio viešnia, Sinodo finansininkė Rita Daugienė. Po įžangos, posėdžio procedūrinio senojo protokolo perskaitymo ir patvirtinimo, pirmuoju klausimu buvo svarstomas 2009 metų Sinodo biudžetas. Rita Daugienė pristatė kruopščiai parengtą praėjusių kalendorinių metų Sinodo pajamų ir išlaidų dokumentą. Supažindino su esama Sinodo finansine situacija ir pristatė kitų metų biudžeto projektą.

Lyginant su kalendoriniais 2007 metais tiek Sinodo pajamos, tiek išlaidos išaugo. Daugiausiai yra surenkama aukų į Dvasininkų išlaikymo fondą. Šiemet vos ne puse padidėjusios sumos dvasininkų išlaikymui buvo surinktos aukos Papilio ev. ref. parapijoje, kapinių švenčių metu vasarą. Dvasininkų išlaikymui daugiausiai ir yra išleidžiama. Nuo 2008-jų vasaros pagausėjo dvasininkų, skirtas visas šiuo metu įmanomas dvasinės tarnystės krūvis Sinodo atsakomybėn perėjusioms Panevėžio ir Kauno ev. ref. parapijoms. Dėl senstančių automobilių ir pabrangusio kuro pagausėjo transporto išlaidų. Džiugina, nors ir negausiai, bet pastoviai dvasininkų-emeritų paramai auganti suma. Kasmet didėjanti gyventojų pajamų mokesčio suma: 2007 m. buvo 12 328 litai; 2008 m. jau - 15 570 litų. (Mokesčių inspekcijos pervesti pinigai į ev. ref. parapijų, ev. ref. choro „Giesmė", ev. ref. jaunimo draugijos „Radvila" ir ev. ref. vaikų namų „Vaiko užuovėja" sąskaitas čia neįskaityti). Pilietinė parama jau kelis kart viršijo kasmetinę valstybės teikiamą mūsų Bažnyčiai paramą. Darytina išvada, kad dirbantys Lietuvos gyventojai pasitiki ev. ref. Bažnyčia ir ją yra labiau linkę paremti finansiškai, nei Vyriausybė. Pastaroji, turėdama savo išlaikomus tarnautojus Teisingumo ministerijoje, iki šiol nesugeba nustatyti, kuris ev. ref. juridinis asmuo iš tiesų atstovauja Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčią ir daugiau kaip puse savo skiriamų evangelikams reformatams lėšų nusiunčia nuo Sinodo atsiskyrusio A. Kvedaravičiaus atstovaujamai „popierinių parapijų kolegijai".

Pagal projektus šiemet taip pat gauta daugiau lėšų iš užsienio partnerių ir krikščioniškų fondų. Vienas jų didžiausių - GAW (Adolfo Gustavo fondas), kuris remia Nemunėlio Radviliškio ev. ref. parapijos namų ir jaunimo centro remontą. Šio fondo dėka šiemet buvo pakeista parapijos namų stogo danga, langai. Numatoma pereiti prie vidaus darbų įrengiant dvasininkui gyventi, bendruomenės veiklai bei visos Lietuvos ev. ref. vaikų ir jaunimo vasaros stovyklų veiklai tinkamas patalpas.

Žvelgiant į naujus metus, matyti, kad biudžete, dėl padidėjusio krūvio, šiuo metu jaučiamas lėšų stygius kitų metų dvasininkų išlaikymui. Panevėžio ir Kauno ev. ref. parapijos nėra dar pajėgios finansiškai savo dvasininkus išlaikyti ir dvasininkų tarnystę jose reikia padengti iš aukų pačių dvasininkų surenkamų kitose, iš esmės Biržų krašto ev. ref. parapijose. Tai nėra naujas dalykas, nes praeityje ir Biržų krašto parapijų dvasininkai būdavo rimtai paremiami aukomis iš užsienio. Ateina laikas plėsti ev. ref. misiją Lietuvoje ir galima didžiuotis, kad tam reikalingos lėšos didžiausia dalimi jau paaukojamos mūsų tikinčiųjų Lietuvoje. Tikimasi, kad numatytą trūkstamą dvasininkų išlaikymui sumą pavyks surinkti per ateinančius metus. Bažnyčia išsilaiko tik iš aukų, kurių planuoti neįmanoma, todėl visuomet reikalinga pasitikėti Bažnyčios galva Jėzumi Kristumi ir tikėtis derliaus, atliekant gerai savo pareigas Viešpaties vynuogyne. Po diskusijų, Konsistorija patvirtino kalendorinių 2008 metų Sinodo biudžetą, kaip žmogišką pastangą su pagarba naudoti Viešpaties patikėtas materialias dovanas dvasinei misijai.

Konsistorijos pareiga yra planuoti administracinį darbą. Sinodo lėšų ir laiko taupymui pasitarnauja naujosios technologijos. Dvasininkai jau kelis kartus buvo susirinkę į savo sesijas virtualioje erdvėje. Pasinaudojant skype programa, konferencijos būdu, yra aptariami konkretūs klausimai, priimami sprendimai. Virtualus susitikimai negali visiškai pakeisti įprastų posėdžių. Dvasininkų pasiūlymu, Konsistorija taip pat planuoja kitais metais susitikti virtualiame posėdyje. Priimtas taip pat sprendimas, pasinaudoti teikiama projektams parama ir pardavus senus automobilius, bei išnaudojant susikaupusį amortizacijos fondą įsigyti kelis nedidelius, ekonomiškus lengvuosius automobilius. Jau artimiausioje ateityje vieną iš jų skirti kun. R. Stankevičiui, aptarnaujančiam Panevėžio ir Kėdainių ev. ref. parapijas.

Dr. Renata Bareikienė pristatė R. katalikų vadovų kvietimą 2009 m. liepos 26 dieną į ekumenines pamaldas, paminint Lietuvos tūkstantmetį. Buvo iš principo pritarta dalyvauti ekumeninėse pamaldose, pavedant šį klausimą Dvasininkų sesijai.

Vaikų namų kapelionė kun. Sigita Švambarienė pristatė vaikų namų Medeikiuose įvykdytą reorganizaciją. Pasidžiaugta, kad po kruopštaus pasiruošimo buvo pereita prie „šeimynų sistemos", kuri iš karto atnešė džiugių rezultatų. Vaikai ėmė gyventi šeimynomis iki 12-13 asmenų naujai pertvarkytose, tam pritaikytose patalpose. Auklėtojai dabar yra arčiau vaikų, vaikai labiau vertina savo artimą aplinką, palaiko švarą, tvarką. Sumažėjo maisto sąnaudos. Vaikų namai po didelio būrio triukšmo „nutilo" ir ėmė vyrauti ramybė, vaikai nebėra nerviškai įsitempę. Vaikų namuose išaugo iki 35. Dėl to padidėjo valstybinis finansavimas, pasibaigus remontams, atsirado lėšų darbuotojams pakelti atlyginimą. Konsistorija su džiaugsmu priėmė šias džiugias naujienas ir patvirtino algų pakėlimą, išreiškė padėką direktorei Daivai Janonienei ir darbuotojams, skirdama iš vaikų namų misijai skirtų aukų darbuotojų kultūrinei-poilsinei programai paremti lėšų. Buvo tartasi apie galimybes kitais metais surengti konferenciją Biržuose, pažymint ev. ref. vaikų globos namų penkerių metų jubiliejų. Taip pat kun. S. Švambarienė informavo apie jos patarnavimus lankant Nemunėlio Radviliškyje veikiančius Onos Milienės senelių namus. Šių namų steigėjai yra vietinės ev. ref. ir R. katalikų parapijos. Šiuose namuose gyvena per puse vienos ir kitos konfesijos senelių. Konsistorija sutarė, kad reikalinga ieškoti taip pat finansinės paramos dvasinei misijai ne tik seneliams, bet ir darbuotojams paremti.

Posėdyje taip pat buvo aptarti dvasinio švietimo, nekilnojamo turto bei disciplinariniai klausimai, ruošiantis kitų metų Sinodo eiliniam suvažiavimui. Dvasininkų tarnystės ateities perspektyvos, dvasinės misijos vizijos.

Kitas Konsistorijos eilinis posėdis numatytas Biržuose, Jubiliejinių 500 gimimo Jono Kalvino 2009 metų vasario 14 dieną.

InfoRef.lt