Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Kapinių šventės
Freitag, den 30. Januar 2009 um 09:46 Uhr
There are no translations available.

Galima daug išvardinti bendrų dalykų, kurie jungia įvairiuose kraštuose gyvenančius evangelikus. Kiekviename krašte jie taip pat turi tik savo kraštui būdingus bruožus, tradicijas. Kapinių šventės tikrai yra Baltijos evangelikų tradicijos ypatybė. Neteko aptikti šios tradicijos kilmės mokslinio tyrimo. Nėra žinoma kada ji gimė, kokios jos kilmės priežastys. Galime tik spėlioti, daryti prielaidas. Melstis kapinėse juk buvo būdinga ankstyvojoje Bažnyčioje, ypač Romos imperatorių vadovaujamais krikščionių persekiojimų laikais. Pamaldos kapinėse atgyja vėl prasidėjus krikščionių politiniam persekiojimui Kontrreformacijos laiku Prancūzijoje. Prancūzų reformatai - hugenotai- melsdavosi nuošaliose vietovėse, toliau nuo kardinolo šnipų ar gvardiečių akių. Dažnai kapinėse. Šiuo tikslu jie turėdavo greit ir patogiai surenkamas, lengvai nešiojamas sakyklas Dievo Žodžio skelbėjams. Vieną tokią teko matyti prancūzų protestantizmo istorijos draugijos muziejuje Paryžiuje. Pamaldos kapinėse- nėra naujiena krikščionybės istorijoje, tačiau šiais laikais daugiau niekur neteko to aptikti, bent jau Vakarų Europos evangelikų reformatų bažnyčiose. Baltijos kraštuose ši tradicija - gyva. Čia kapinių šventes švenčia dauguma šių kraštų tradicinių evangelikų: liuteronai, reformatai ir baptistai. Spėju, kad tai Rytų Bažnyčios įtaka, nes stačiatikiai ir sentikiai panašias šventes taip pat švenčia.

2008 m. vasarą įvyko 38 evangelikų reformatų kapinių šventės. Jose pamaldas laikė 5 kunigai. 21 kapinių šventė Biržų, 10 - Papilio, 6- Nemunėlio Radviliškio ir 1- Švobiškio evangelikų reformatų parapijose. Švenčių metu kapinės virsdavo gyva Kristaus surinkimo vieta, kur susitinka keletas krikščionių kartų. Tų, kurių kūnai ilsisi ramybėje ir tų, kurie tikėjimo kovą dar tęsia. Kapinių šventėse dalyvių nemažėja, gal ir daugiau nei seniau. Šventės dalyvių registracijos nėra. Tačiau kunigai surašo artimuosius ir jų paminėjimus, kuriuos skelbia šventės metu. Kunigų pateikti duomenys liudija, kad savo artimuosius minėdavo daugiau nei 10 ir iki 40 tikinčiųjų. Visi jie aukojo dvasininkų išlaikymui ir tuo pačiu tapo Dievo Žodžio tarnystės bendradarbiais. Visos kapinių švenčių metu dvasininkų surinktos aukos yra pervedamos Sinodui. Iš šių aukų Sinodas išlaiko dvasininkus ištisus metus. Dalis surinktų aukų taip pat skiriama kapinių šventėse patarnavusiems vargonininkams išlaikyti. 2008 metų kapinių švenčių surinktos aukos buvo lygios vieno dvasininko vidutiniam metiniam išlaikymui. Sinodas kanonu dar 2005 metais įtvirtino mūsų bažnytinėje tradicijoje biblijinį principą: „ Kas daug surinko, neturėjo pertekliaus, o kas mažai, nekentėjo nepritekliaus" (2 Kor.8,15; Iš.16,18) Tai suteikia galimybę plėsti dvasinės tarnystės ribas, aprūpinti Bažnyčią visu darbo laiku dvasiniam darbui pašvęstais Dievo Žodžio tarnais.

Kapinių švenčių datos būdavo kasmet paskiriamos vis kitos, susitarus tikintiesiems ir kunigams. Kapinės - skirtingos. Vienos didesnės ar turinčios kasmet nemažai palaidojimų - jose kapinių šventės vyksta kiekvienais metais (pvz.: visose Biržų miesto, Kilučių naujosiose, Mikeleiškių, Šimpeliškių, Švobiškio, Žvirblių, Semeniškių, Dukurnių, Šilagalės, Satkūnų, Kubilių, Šleideriškių, Nemunėlio Radviliškio ir kit.), kitose kas antri metai (pvz.: Nausėdžių ir Zastaučių; Jakūbiškių ir Klausučių - pamainomis, o Dirvonakių, Pelaniškių, Užušilių ir kt. kas antri metai. Kitose - dar rečiau). Siekiama, kad per septynerius metus būtų visos, net labai senos kapinaitės aplankytos. Šventės įprastai vyksta kiekvieną savaitgalį: šeštadienių ir sekmadienių popietę. Išimtys - Sinodo suvažiavimo ar Konfirmacijos švenčių metu, kur dalyvauja visi kunigai. Siekiama ateityje išlaikyti pastovias kapinių švenčių datas, kad jos būtų įprastos. Apie kapinių šventes įprastai skelbiama Bažnyčios internetinėje svetainėje, Biržų ar Pasvalio rajonų ar kitoje spaudoje.

2008 m., lyginant su ankstesnių metų kapinių šventėmis, pastebėta džiugių dalykų. Kapinių šventėse Papilio ev. ref. parapijoje dalyvių ir paminėjimų bei aukų skaičius išaugo, kai kur net dvigubai (pvz.: Šilagalės, Satkūnų kapinėse). Kapinių šventės iš tiesų tampa jau išnykusių kaimų dar likusių senolių bei jų palikuonių - kitur gimusios jaunos kartos susitikimų vieta. Kapinių šventės iš esmės visur jau susideda iš dviejų dalių: pamaldų kapinėse ir agapės po pamaldų. Ten kur yra sąlygos po pamaldų susirenkama į kaimynystėje esančią sodybą (pvz.: 2008 m. gražūs suėjimai buvo po pamaldų Kilučių kapinėse Šlykų, Parovėjos - kaimo kultūros namuose, Nausėdžių - Viederių ir tradiciškai: Šimpeliškių - Burbulių; Šleideriškių- Kalvanų; Lyglaukių- Kairių sodybose. Kitur susirenkama šalia kapinių, paruošus vietą, atvirame ore. Vaišes atsineša kapinių šventės dalyviai. Visiems graži krikščioniško bendravimo dovana buvo šventės dalyvių surinkta ženkli užuojautos ir paramos auka nelaimės ištiktai tikėjimo sesei po Raščiūnų kapinių šventės (2008 m., Papilio ev. ref. parapija). Visos 2008 m. aplankytos ev. ref. kapinės buvo gražiai sutvarkytos. Labai gražiai, savo pačių jėgomis 2008 m. buvo sutvarkytos Nausėdžių kapinės. Suremontuoti kapinių vartai, išpjauti persenę medžiai.

Kapinėse ne visur evangelikai reformatai pasiduoda bendroms pasaulietinėms madoms - savo kapavietes įrėminti kvadratiniais aptvarais ar jas visai užbetonuoti. Kapinės išlieka žalios, mielos apsilankyti - „ramybės sodu". Ant paminklų sugrįžta Švento Rašto žodžiai. Evangelikų reformatų kapinės yra mūsų bažnyčios po atviru dangumi - tikėjimo tvirtovės su ištikimomis šventųjų įgulomis. Kiek ilgai šios įgulos išsilaikys saugodamos senas evangelikų reformatų parapijų sienas, evangeliško tikėjimo tradicijas? Tai priklauso nuo šių įgulų ainių gyvo tikėjimo šiandien. Dievo Žodžio mokinių dėmesys geriems senolių tikėjimo pavyzdžiams, pagarba tėvams ir motinoms yra laidas gyvajam Dievo Surinkimui ilgai gyventi šioje žemėje, kurią mums davė Viešpats.

R.M.