Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Didžiųjų parapijų nuostatai
There are no translations available.

Kan. II-2003, Dėl didžiųjų parapijų nuostatų. Atšaukiamas Kan. III-2001 jį pakeičia šiuo kanonu priimtus Didžiųjų (pakeitimas Kan. IV.-2010) parapijų nuostatus. Su vėlesnių Sinodų papildymais (Kan. XIV-2004, Kan.VII-2005, Kan.IV-2007, Kan. III - 2008, Kan. IV. -2010, Kan.VI-2013N):

Parapijos sesija gali laisvai pasirinkti, pagal kuriuos parapijų nuostatus - didžiųjų ar mažųjų, tvarkytis. (papildymas Kan. IV. - 2010)

I. Parapija

1.       Parapija yra Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios -Unitas Lithuaniae- administracinis vienetas autonomiškai veikiantis Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios -Unitas Lithuaniae- Sinodo aktų bei šių nuostatų pagrindu pagal Dievo Žodį pildantis Kristaus surinkimo misiją.

2.      Parapiją sudaro parapijiečiai turintys Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios -Unitas Lithuaniae- Sinodo sprendimu parapijai aptarnauti paskirtą dvasininką - parapijos administratorių arba kleboną (toliau-dvasininką) ir pačių parapijiečių išsirinktą parapijos seniūnų Tarybą (toliau - Tarybą).

Klebonas (administratorius) atstovauja parapiją visose valstybinėse institucijose bei atstovaujamojo vardu turi teisę atlikti visus procesinius veiksmus Lietuvos Respublikos visuose teismuose, tame tarpe pareikšti ieškinį ir priešieškinį, atsisakyti pareikšto ieškinio ir jį pripažinti, sudaryti taikos sutartį, perįgalioti, gauti vykdomąjį raštą ir pateikti jį vykdytojui, gauti turtą, paduoti proceso atnaujinimo prašymą. (papildymas, Kan. III - 2008)

3.       Aukščiausias parapijos savivaldos organas yra parapijos Sesija - visuotinis parapijiečių susirinkimas.

4.       Dvasininkas yra Sinodo parapijai paskirtas ganytojas skelbti Dievo Žodį, administruoti sakramentus ir prižiūrėti parapijinį gyvenimą. Dvasininkas kartu su seniūnais atsako už tvarką parapijoje ir asmeniškai atsako už jo administruojamos parapijos misiją prieš Sinodą.

5.       Parapija gali gauti paramą ir teikti labdarą.

6.       Parapija gali turėti filijų, kurios tvarkosi pagal Filijų nuostatas. Filiją aptarnauja parapijos dvasininkas.

7.       Parapija neturinti Sinodo paskirto dvasininko, tačiau išlaikanti seniūnų atstovavimą per rinkimus superintendento sprendimu įgyja filijos statusą prie artimiausios prapijos, kviečiant šios parapijos dvasininką filijos aptarnavimui. Galutinai šios filijos priklausomybės statusas išsprendžiamas Sinode.

II. Seniūnijų sudarymo principai:

1.       Seniūnijos ribos nustatomos remiantis geografine padėtimi, t.y.:

a)      mieste seniūnijos sudaromos padalinus miestą į teritorijas su tiksliai išvardintomis kiekvienai seniūnijai priklausančiomis gatvėmis. Atsižvelgiama ir į parapijiečių skaičių kiekvienoje seniūnijoje, kad miestą geografiškai suskirsčius seniūnijomis, jose būtų apylygis parapijiečių skaičius;

b)      daugiau parapijiečių turinti miesto (kaimo arba gyvenvietės) bendruomenė išsirinkusi savo seniūną (seniūnus), tačiau neturinti Sinodo paskirto dvasininko, maldos namų ir esanti netoliese didesnį parapijiečių skaičių turinčios miesto bendruomenės, laikoma atskira seniūnija;

c)      mažiau parapijiečių turinti miesto (kaimo arba gyvenvietės) bendruomenė jungiama su arčiausiai esančia kita mažiau parapijiečių turinčia miesto (kaimo arba gyvenvietės) bendruomene į vieną seniūniją.

2.      Parapijietis turi teisę priklausyti seniūnijai ne pagal gyvenamąją vietą, jei jis argumentuotai išreikš tokį norą parapijos dvasininkui arba Tarybai (papildymas Kan. IV. - 2010). Parapijos seniūnijų skaičių ir jų ribas tvirtina seniūnų Taryba. (papildymas- kan.VII-2005)

3.       Seniūnijai, kuri įsikuria maldos namus (koplyčią) ir gauna parapijos administratoriaus pritarimą bei tam neprieštarauja parapijos Taryba, suteikiamas parapijos filijos statusas. Galutinis filijos statusas tvirtinamas Sinode.

III.1      Seniūnijos susirinkimas ir seniūnų rinkimai (kan. IV-2007 pataisa)

1.       Seniūnija savo nuožiūra gali rinkti vieną, arba du seniūnus. Kai renkami du seniūnai daugiau balsų gavęs seniūnas yra pirmasis, mažiau - antrasis (papildymas Kan. IV. - 2010)

2.       Rinkti seniūnus turi teisę visi komfirmuoti abiejų lyčių parapijiečiai, kurie atiduoda parapijos nario metinę auką į parapijos valdybos kasą.

4.       Kandidatai turi būti ne jaunesni nei 20 metų.

5.       Tas pats asmuo kaip kandidatas į seniūnus turi teisę būti keliamas bei renkamas tik vienoje seniūnijoje.

6.       Rinkimai organizuojami kiekvienoje seniūnijoje prieš savaitę nurodytoje bei viešai paskelbtoje vietoje ir nurodytu bei viešai paskelbtu laiku. Prieš savaitę apie rinkimus turi būti paskelbta per pamaldas. (papildymas Kan. IV. -2010)

7.       Kiekvienas seniūnijos parapijietis atiduoda 1 balsą už 1 kandidatą, jei renkami du seniūnai - 2 balsai už du skirtingus kandidatus.

8.       Seniūnu išrenkamas daugiausiai balsų iš rinkimuose dalyvavusių seniūnijos parapijiečių gavęs kandidatas.

9.       Seniūnai renkami penkerių metų kadencijai.

III.2. Seniūno kompetencija:

1.       Seniūnas sudaro ir papildo tikslius seniūnijai priklausančių parapijiečių sąrašus (parapijiečių sąraše nurodoma: vardas, pavardė, gimimo metai, gyvenamosios vietos adresas, telefonas, krikšto, konfirmacijos ir santuokos datos, vaikai (jų gimimo metai, krikšto ir konfirmacijos datos);

2.       seniūnijoje renka parapijos nario metines aukas parapijos ir Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios -Unitas Lithuaniae- reikmėms ir perduoda į parapijos kasą, jei Taryba tai daryti nenusprendžia kitaip; (papildymas Kan. IV. -2010)

3.       informuoja dvasininką apie seniūnijoje esančią padėtį, iškilusius klausimus, problemas;

4.       rūpinasi seniūnijai priklausančių parapijiečių dalyvavimu pamaldose ir Bažnyčios veikloje; informuoja seniūnijos parapijiečius apie padėtį parapijoje;

5.       rūpinasi diakonine veikla.

6.       Privalo dalyvauti parapijos seniūnų Tarybos posėdžiuose ir turi juose sprendžiamojo balso teisę.

7.       Pirmas seniūnas su antruoju seniūnu (pavaduotoju) dirba kolegialiai, iškilusias problemas sprendžia kartu dialogo būdu, nesutarimo atveju ginčą išsprendžia dvasininkas.

III.3 Dėl galimų disciplinarinių priemonių seniūnų bei seniūnų pavaduotojų atžvilgiu:

1.       Parapijiečių išrinkto seniūno veikla negali būti nutraukta neribotam laikui vien parapiją aptarnaujančio dvasininko sprendimu.

2.       Akivaizdaus seniūno kompetencijos, kurią apibrėžė  III.2. 2, 3, 6 punktai, peržengimo atveju dvasininkas turi teisę sustabdyti jo veiklą iki kito parapijos seniūnų Tarybos posėdžio bei apie tai informuoja parapijos seniūnų Tarybos narius. (papildymas Kan. IV - 2010)

3. Jei seniūnas iki kito Tarybos posėdžio nepaiso šios disciplinarinės priemonės, seniūnų Taryba turi teisę sustabdyti seniūno veiklą neribotam laikui bei pirma laiko paskelbti seniūnijoje naujus seniūno rinkimus.

IV.       Parapijos Sesija

1.       Šaukiama ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Ją kviečia dvasininkas, parapijos Taryba, parapijos Revizijos komisija, gen. superintendentas 1/3 parapijos narių pagal sąrašą su parašais prašymu. Superintendento vizitacijos metu taip pat turi būti šaukiama parapijos Sesija. (papildymas Kan. IV - 2010)

2.       Gali rinkti 3 asmenų parapijos Revizijos komisiją ne iš Tarybos narių. (papildymas Kan. IV - 2010)

3.       Tvirtina parapijos Tarybos projektus-pasiūlymus Sinodui

4.       Renka Tarybos pirmininką. (papildymas Kan. IV - 2010)

5.      Renka delegatus į Sinodą. Parapijos seniūnijos teikia delegatų kandidatūras į Sinodą. (Papildymas-Kan. XIV-2004)

6.        Sesija yra teisėta jei apie ją buvo paskelbta parapijiečiams viešai, iš anksto ir pamaldų metu, bet ne vėliau kaip prieš savaitę, bei joje dalyvauja parapijos dvasininkas arba superintendentas ir daugiau nei pusė seniūnų, o jos sprendimai neužprotestuoti Konsistorijos per dvi savaites nuo protokolo išsiuntimo datos. (papildymas Kan. IV - 2010)

7.       Sesijos metu turi būti vedamas priimtų sprendimų protokolas, kurį pasirašo pirmininkas ir sekretorius, o dalyvių sąrašas su parašais pridedamas. (papildymas Kan. IV - 2010)

V. Parapijos Taryba

1.       Tarybą sudaro visi parapijoje išrinkti seniūnai, Tarybos pirmininkas bei parapiją aptarnaujantys dvasininkai. (papildymas Kan. IV - 2010)

2.       Parapijos Tarybos kompetencija:

a)           tvirtina parapijos Valdybos sudėtį;

b)           tvirtina parapijos Valdybos ataskaitas;

c)           prižiūri bei administruoja parapijos žinioje esantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį Sinodo turtą. Klausimai, susiję su nekilnojamojo turto įsigijimu ar jo pardavimu bei ilgalaikės nuomos sutartys parapijos Tarybai pateikus raštišką prašymą, derinamos su Sinodu bei Sinodo Konsistorija;

d)           reguliariai (1 kartą per metus) pateikia Sinodui ataskaitas apie parapijos organizacinę, finansinę bei juridinę veiklą. Ataskaita pateikiama raštiškai Sinodo Konsistorijai ne vėliau kaip per 1 mėnesį iki Sinodo darbo pradžios;

e)           sprendžia parapijoje aukomis išlaikomų parapijos narių šelpimo klausimus;

f)            sprendžia organizacinius parapijoje vykstančių renginių bei švenčių, kapinių priežiūros klausimus;

g)           siūlo ir svarsto kandidatus į Sinodo delegatus;

h)           įgalioja dvasininko ar parapijos valdybos parinktus bei pasiūlytus kompetentingus asmenis specialiai spręstinoms parapijos finansinėms ar juridinėms problemoms spęsti.

i)             Taryba suteikia teisę laikinai eiti seniūno pareigas kandidatui į seniūnus arba kadenciją baigusiam seniūnui tol, kol įvyks rinkimai seniūnijoje. Juose gali būti patvirtintas seniūnų Tarybos laikinai ėjęs pareigas seniūnas arba išrinktas naujas. (Papildymas-Kan.VII-2005)

3.       Taryba renkasi ne rečiau kaip du kartus per metus. Taryba pati paskiria savo posėdžių datą arba Tarybą kviečia Klebonas (administratorius). Tarybos susirinkimas gali būti taip pat sušauktas jei to reikalauja daugiau nei pusė (50% + 1) Tarybos narių arba superintendento sprendimu. Tokiu atveju superintendentas parapiją aptarnaujančiam dvasininkui (-kams) ir Tarybai ne vėliau kaip prieš dvi savaites pateikia raštišką kvietimą atvykti į Tarybos posėdį bei prideda raštišką svarstytinų klausimų sąrašą. (papildymas Kan. IV - 2010)

4.       Taryba iš Tarybos narių išsirenka Tarybos pirmininko pavaduotoją (pakeitimas Kan. IV - 2010).

Tarybos pirmininkas:

a)         Surenka pasiūlymus ir sudaro posėdžių dienotvarkes.

b)         Koordinuoja seniūnų veiklą.

c)         Pateikia ar įgalioja pateikti parapijos veiklos ataskaitą parapijos sesijai bei Sinodui.

d)         Pirmininkauja Tarybos posėdžiams.

e)         Jei Tarybos pirmininkas negali eiti savo pareigų, jo pareigas atlieka pirmininko pavaduotojas.

f)         Jei Tarybos pirmininkas ir pavaduotojas nedalyvauja posėdyje, pirmininkauja dvasininkas. (papildymas 4 a-f  Kan. IV - 2010)

g)     Tarybos pirmininkas kartu su dvasininku: oficialiai atstovauja parapiją jos kompetencijos ribose santykiuose su Lietuvos Respublikos valstybinėmis institucijomis, kitų konfesijų bendruomenėmis bei užsienio Reformatų Bažnyčių parapijomis" (papildymas Kan.VI-2013N)

5.      Taryba renkasi ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki posėdžio viešai nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku su dvasininko arba Tarybos pirmininko pateiktu darbotvarkės projektu. Raštišką pranešimą apie rengiamą parapijos Tarybos susirinkimą privalo gauti kiekvienas Tarybos narys arba tai turi būti paskelbta pamaldų metu ne vėliau kaip prieš savaitę iki Tarybos posėdžio.

6.       Kiekviename parapijos Tarybos posėdyje turi būti vedamas priimtų sprendimų protokolas, kurį pasirašo visi jame dalyvavę Tarybos nariai. Protokolas pasirašomas tiksliai raštiškai jį suformulavus. (papildymas Kan. IV - 2010)

7.       Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių ir dvasininkas arba superintendentas.

8.       Tarybos nutarimų kopijos siunčiamos Sinodo Konsistorijai ir, jai neužprotestavus (per dvi savaites nuo išsiuntimo dienos), įgyja juridinę galią.

VI. Parapijos valdyba:

1. Kandidatūras į Valdybą siūlo dvasininkas ir seniūnai.

2. Valdybą sudaro Tarybos patvirtinti atskiras atsakingas pareigas parapijos administravime bei misijoje turintys parapijiečiai.

3. Valdybos narių pareigybes bei jų etatų išlaikymą nustato Taryba.

4.       Valdyba yra Tarybos vykdomasis organas, kuris vykdo priimtus Tarybos kompetencijoje esančius sprendimus ir yra įpareigota per materialiai atsakingo už parapijos turtą Valdybos narį ne rečiau kaip du kartus per metus pateikti ataskaitą Tarybai.

5. Valdybos posėdžiai kviečiami pagal poreikį. Juos kviečia dvasininkas, Valdybos sekretorius arba materialai atsakingas už parapijos turtą Valdybos narys. Dvasininko pavedimu Valdybos sekretorius veda Valdybos reikalų protokolą.

6.       Valdyba oficialiai atstovauja parapiją jos kompetencijos ribose santykiuose su Lietuvos Respublikos valstybinėmis institucijomis, kitų konfesijų bendruomenėmis bei užsienio Reformatų Bažnyčios parapijomis.

7.       Valdyba parenka pagal kompetentingumo kriterijus asmenis specialiai spręstinoms parapijos finansinėms ar juridinėms problemoms spręsti bei gali siūlyti juos patvirtinti Taryboje nuolatinei tarnystei Valdyboje.

8.       Valdybos susirinkimams pirmininkauja dvasininkas, Valdybos sekretorius arba materialiai atsakingas už parapijos turtą Valdybos narys. Valdybos narių susirinkimas ir jo sprendimai teisėti, jei jis vyksta su dvasininko žinia bei jame būtinai dalyvauja Valdybos sekretorius ir materialiai atsakingas už parapijos turtą Valdybos narys.

VII.      Revizijos komisija

1.       Revizijos komisija gali būti renkama 5 metams iš 3 asmenų. Jei revizinė komisija nerenkama, jos funkcijos deleguojamos Sinodo revizinei komisijai. (pakeitimas Kan. IV - 2010)

2.       Revizijos komisija tikrina parapijos finansinės operacijas, kontroliuoja kilnojamo ir nekilnojamo turto panaudojimą ir apskaitą.

3.       Revizija atliekama raštiškai pareikalavus ne mažiau 1/3 Tarybos narių, 1/4 parapijos narių, dvasininkui arba savo iniciatyva. (pakeitimas Kan. IV - 2010)

4.       Revizijos rezultatai išdėstomi raštu ir pranešami parapijos Tarybos bei parapijos Sesijos susirinkime.