Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Mažųjų parapijų nuostatai
There are no translations available.

Kanonas II-2001. Apie aktualizuotus parapijų nuostatus. Sinodas vienbalsiai patvirtina (Su papildymu: Kan.IV-2008, Kan. V -2010):

Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčios mažųjų parapijų savivaldos NUOSTATUS

Parapijos sesija gali laisvai pasirinkti, pagal kuriuos parapijų nuostatus - didžiųjų ar mažųjų, tvarkytis. (papildymas Kan. V - 2010)

I. Parapija

1.      Parapija yra LERB administracinis vienetas autonomiškai veikiantis LERB Sinodo aktų bei šių nuostatų pagrindu.

2. Parapiją sudaro parapijiečiai turintys LERB Sinodo sprendimu parapijai aptarnauti paskirtą dvasininką - parapijos administratorių arba kleboną (toliau-dvasininką) ir pačių parapijiečių išsirinktą parapijos seniūnų Valdybą (toliau - Valdybą). Klebonas (administratorius) atstovauja parapiją visose valstybinėse institucijose bei atstovaujamojo vardu turi teisę atlikti visus procesinius veiksmus Lietuvos Respublikos visuose teismuose, tame tarpe pareikšti ieškinį ir priešieškinį, atsisakyti pareikšto ieškinio ir jį pripažinti, sudaryti taikos sutartį, perįgalioti, gauti vykdomąjį raštą ir pateikti jį vykdytojui, gauti turtą, paduoti proceso atnaujinimo prašymą. (papildymas, Kan. IV - 2008)

3.      Aukščiausias parapijos savivaldos organas yra parapijos Sesija - visuotinis parapijiečių susirinkimas.

4.      Dvasininkas yra Sinodo parapijai paskirtas ganytojas skelbti Dievo Žodį, administruoti sakramentus ir prižiūrėti parapijinį gyvenimą. Dvasininkas kartu su seniūnais atsako už tvarką parapijoje ir asmeniškai atsako už jo administruojamos parapijos veiklą prieš Sinodą.

II.1. Rinkimai į seniūnų į Valdybą:

1.      Rinkti seniūnus į Valdybą turi teisę visi konfirmuoti abiejų lyčių parapijiečiai, kurie bent kartą per metus dalyvauja Šv. Vakarienėje ir aukomis: darbu ar pinigais remia Bažnyčią bei moka kasmetinį parapijos nario mokestį.

2.      Kandidatai į seniūnus turi būti ne jaunesni nei 20 metų, išpildyti II.2. sąlygas bei žinoti LERB parapijų savivaldos principus.

3.      Parapijos seniūnai yra renkami parapijos Sesijoje slaptu balsavimu prieš tai nustačius renkamų į Valdybą seniūnų skaičių.

II.2. Seniūnų pagrindinės teisės ir pareigos:

1.      Nuolat gilintis į Dievo Žodžio pažinimą ir išmanyti LERB bažnytinę tvarką.

2.      Pažinti savo parapijiečius, sudaryti ir papildyti tikslius parapijai priklausančių parapijiečių sąrašus;

3.      Rinkti parapijos nario metines aukas parapijos ir visos LERB reikmėms ir jas perduoti į parapijos kasą;

4.      Rūpintis Bažnyčios ūkinėmis reikmėmis, tvarka bei ramybe joje;

5.      Informuoti dvasininką apie parapijoje esančią padėtį, iškilusius klausimus, problemas;

6.      Rūpintis parapijiečių lankomumu bei aktyvumu Bažnyčioje; informuoti parapijiečius apie padėtį parapijoje;

7.      Seniūnas turi teisę, reikalui esant, privačiai ar seniūnų akivaizdoje reikšti broliškas pastabas dvasininkui dėl jo poelgių, tačiau jis nėra atsakingas už jo tarnystę.

8.      Rūpintis diakonine veikla.

9.      Savo asmeniniu gyvenimu privalo liudyti krikščionišką tikėjimą (Mt 5,16).

II.3 Disciplinariniai punktai :

1.      Parapijiečių išrinkto seniūno veikla negali būti nutraukta neribotam laikui vien parapiją aptarnaujančio dvasininko sprendimu.

2.      Akivaizdaus seniūno pareigų, kurias apibrėžė II.2 punktai, peržengimo atveju dvasininkas turi teisę sustabdyti jo veiklą iki kito Valdybos posėdžio bei apie tai raštiškai informuoti Valdybos narius.

3.      Jei seniūnas iki kito Valdybos posėdžio nepaiso šios disciplinarinės priemonės, Valdyba turi teisę savo posėdyje sustabdyti jo veiklą iki artimiausios parapijos Sesijos. Apie tai dvasininkas paskelbia per artimiausias pamaldas.

4.      Seniūnui nepaklusus Valdybos susirinkime priimtiems disciplinariniams sprendimams, parapijos Sesija turi teisę sustabdyti seniūno veiklą neribotam laikui bei pirma laiko paskelbti naujo seniūno rinkimus.

III. Valdybos santykis su dvasininku:

1.      Valdybą derina visus spręstinus parapijos kaip juridinio ir finansinio vieneto klausimus su dvasininku.

2.      Raštiška informacija apie Valdybos susirinkimų vietą, laiką bei darbotvarkę sudaroma kartu su dvasininku.

3.      Su dvasiniu darbu parapijoje susijusius klausimus sprendžia dvasininkas.

4.      Dvasininkas privalo dalyvauti visuose parapijos Sesijos bei Valdybos susirinkimuose.

5.      Nesusipratimai, kurie kyla tarp dvasininko ir Valdybos ar parapijos Sesijos sprendžiami pirmiausia kreipiantis į LERB superintendentą, vėliau - Sinodo Konsistorijoje arba Sinode.

IV. Valdyba:

1.      Sudaro į ją išrinkti seniūnai ir dvasininkas (-ai). Valdyba pati pasirenka ir pasiskirsto pareigybes, tačiau privalo būtinai būti Valdybos pirmininkas kurį renka parapijos sesija, jo pavaduotojas ir iždininkas.

1.1  Valdybos pirmininkas:

1.1.1  Koordinuoja Valdybos darbą;

1.1.2  Visiems Valdybos nariams iš anksto pateikia posėdžio darbotvarkę

1.1.3  Kolegialiai su Valdyba priima sprendimus, jei netikslinga laukti (kviesti) posėdžio.

1.2  Valdybos pirmininko pavaduotojas atlieka pirmininko pareigas, kai negali jų atlikti pats pirmininkas

1.3  Iždininkas atsakingas už parapijos aukų, metinio mokesčio surinkimą, kasą, finansines operacijas, jei nėra Valdybos paskirto tam darbui specialisto. (1.1.-1.3. pakeitimai Kan. V - 2010)

2.      Renkama parapijos sesijoje 5 metams. (pakeitimas Kan.VI-2007)

3.      Privalo ne rečiau kaip kartą per metus pateikti ataskaitą parapijos Sesijai.

4.      Renkasi dvasininko, pirmininko ar ½ seniūnų pareikalavimu ne vėliau kaip prieš savaitę nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku bei sprendžia raštiškai pateiktos darbotvarkės klausimus. (papildymas Kan. V - 2010)

5.      Valdybos posėdyje turi būti vedamas priimtų sprendimų protokolas, kurį pasirašo visi posėdyje dalyvaujantys seniūnai bei dvasininkas. Protokolas pasirašomas tiksliai raštiškai jį suformulavus

6.      Posėdžiams pirmininkauja Valdybos pirmininkas arba dvasininkas.

7.      Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau nei pusė seniūnų ir dvasininkas.

8.      Sprendimus priima Valdyba paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai pirmininkaujančio balsas yra lemiamas;

9.      Prižiūri bei administruoja parapijos žinioje esantį kilnojamą ir nekilnojamą Sinodo turtą. Klausimai, susiję su nekilnojamo turto įsigijimu ar jo pardavimu, bei ilgalaikės nuomos sutartys (ilgesnės nei vieneri metai) Valdybai pateikus raštišką prašymą, derinamos su Sinodo Konsistorija ir turi būti patvirtintos Sinodo;

10.  Reguliariai (1 kartą per metus) pateikia Sinodui ataskaitas apie parapijos organizacinę, finansinę bei juridinę veiklą. Ataskaita pateikiama raštiškai Sinodo Konsistorijai ne vėliau kaip 1 mėnesį iki Sinodo darbo pradžios;

11.  Sprendžia organizacinius parapijoje vykstančių renginių bei švenčių, kapinių priežiūros klausimus;

12.  Siūlo ir svarsto kandidatus į Sinodo delegatus;

13.  Valdybos pirmininkas kartu su dvasininku: (pakeitimas Kan. V - 2010)

13.1    oficialiai atstovauja parapiją jos kompetencijos ribose santykiuose su Lietuvos Respublikos valstybinėmis institucijomis, kitų konfesijų bendruomenėmis bei užsienio Reformatų Bažnyčių parapijomis.

13.2    parenka pagal kompetentingumo kriterijus asmenis specialiai spręstinoms parapijos finansinėms ar juridinėms problemoms spręsti.

13.3    Sprendžia parapijoje aukomis išlaikomų parapijos narių šelpimo klausimus;

14.  Valdybos nutarimai siunčiami Sinodo Konsistorijai ir, jai neužprotestavus (per dvi savaites nuo išsiuntimo dienos), įgyja juridinę galią.

V. Sesija

 1. Šaukiama ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Ją gali sukviesti LERB superintendentas, dvasininkas, Valdyba, daugiau nei pusė parapijos narių grupė arba parapijos Revizijos komisija. (pakeitimai Kan. V - 2010)
 2. Sesija yra teisėta jei apie ją buvo paskelbta parapijiečiams iš anksto, pamaldų metu ir ne vėliau kaip prieš savaitę bei joje dalyvauja dvasininkas ir daugiau nei pusė seniūnų, o jos sprendimai neužprotestuoti Konsistorijos per dvi savaites nuo protokolo išsiuntimo datos. (pakeitimai Kan. V - 2010)
 3. Tvirtina Valdybos projektus-pasiūlymus Sinodui.
 4. Renka delegatus į Sinodą.
 5. Nustato Valdybos narių-seniūnų skaičių, tačiau ne mažiau 3 seniūnų.
 6. Siūlo kandidatus į seniūnus.
 7. Renka Valdybą arba ją paleidžia paskirdama naujus rinkimus.
 8. Renka Valdybos pirmininką arba jį atleidžia paskirdama naujus rinkimus. (pakeitimai Kan. V - 2010)
 9. Tvirtina Valdybos ataskaitas.
 10. Gali rinkti parapijos Revizijos komisiją ne iš Valdybos narių. (pakeitimai Kan. V - 2010)
 11. Yra galutinė sprendžiamoji instancija parapijoje. Turi teisę perduoti klausimus spręsti LERB superintendentui, Sinodo Konsistorijai arba Sinodui.
 12. Sesijos metu turi būti vedamas priimtų sprendimų protokolas, kurį pasirašo pirmininkas ir sekretorius, o dalyvių sąrašas su parašais pridedamas. (pakeitimai Kan. V - 2010)

VI. Revizijos komisija

 1. Gali būti renkama 5 metams iš 3 asmenų. (pakeitimai Kan. V - 2010)
 2. Tikrina parapijos finansines operacijas, kontroliuoja jos pajamas ir išlaidas, kilnojamo ir nekilnojamo turto panaudojimą ir apskaitą.
 3. Jei Revizijos komisija nerenkama, jos funkcijos deleguojamos Sinodo Revizijos komisijai. (pakeitimai Kan. V - 2010)
 4. Revizijos rezultatai išdėstomi raštu ir pranešami parapijos Sesijos susirinkime.