Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Filijų nuostatai
There are no translations available.

(Priedas prie parapijų nuostatų patvirtintų Kan. II-2001 ir Kan.II-2003)

I. Filija

 1. Filija yra Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios-Unitas Lithuaniae (toliau- LERB-UL) parapijos autonominis vienetas, veikiantis savarankiškai parapijos sudėtyje LERB-UL Sinodo aktų, Parapijų savivaldos nuostatų bei šių nuostatų pagrindu.
 2. Filiją sudaro atokiau nuo parapijos gyvenanti tikinčiųjų grupė, kuri turi savo maldos namus (bažnytėlę, koplyčią) arba apibrėžtą ir tinkamą vietą, kurioje gali būti susirenkama pamaldoms.
 3. Filija neturi juridinio asmens teisių.

II. Filijos įsteigimas

 1. Filiją steigti turi teisę daugiau nei 10 tikinčiųjų grupė.
 2. Susirinkime, dalyvaujant parapijos dvasininkui, tikintieji (konfirmuoti ir mokantys nustatytu būdu bažnyčiai išlaikyti mokestį) raštu pareiškia norą parapijos Valdybai arba parapijos Tarybai, priklausomai nuo parapijos dydžio.
 3. Pareiškime turi būti nurodytas maldos namų (bažnytėlės, koplyčios) adresas, tikinčiųjų sąrašas ir išrinktasis filijai atstovauti seniūnas, jo adresas ir telefonas.
 4. Apie filijos steigiamąjį turi būti viešai pranešta ne vėliau kaip viena savaitė iki susirinkimo. Filijos kitų susirinkimų ir pamaldų laikas turi būti praneštas pamaldų metų filijoje.
 5. Artimiausiame parapijos Valdybos arba Tarybos (priklausomai nuo parapijos dydžio) susirinkime priimamas sprendimas dėl filijos įsteigimo ir apie tai informuojamas LERB-UL superintendentas ir Konsistorija.
 6. Dėl pamaldų ir dvasinio aptarnavimo filijos seniūnas tariasi su parapijos dvasininku.
 7. Artimiausio Sinodo metu filijos įsteigimas turi būti patvirtintas atskiru Sinodo nutarimu.
 8. Dėl parapijos, kuri turi mažiau nei 10 konfirmuotų tikinčiųjų tapimo artimiausios parapijos filija - galutinis sprendimas priklauso LERB-UL Sinodui.
 9. Parapijos seniūnija gali tapti parapijos filija, jeigu išpildo šiuos nuostatus.

III. Savivalda, teisės ir pareigos

 1. Susirinkimas yra aukščiausias filijos savivaldos organas. Jis išsirenka savo nuožiūra vieną ar daugiau seniūnų, tačiau daugiausiai balsų surinkęs seniūnas yra vyriausias filijos seniūnas (vyr.seniūnas).
 2. Seniūnas/Vyr. seniūnas atstovauja filiją parapijos Valdyboje arba parapijos Taryboje, priklausomai nuo parapijos dydžio.
 3. Filijos seniūno/vyr. seniūno teisės ir pareigos yra apibrėžtos šiais nuostatais ir papildomai yra tokios pat kaip seniūnijų seniūnų teisės ir pareigos, nurodytos Kan.II-2001: II.2, II.3 "LERB mažų parapijų savivaldos nuostatų" punktuose arba Kan. II-2003: III.1,III.2, III.3 "Didesniųjų parapijų nuostatų" punktuose (pakeitimas- kan.II-2003). Priklausomai nuo to, pagal kuriuos nuostatus tvarkosi parapija, kuriai priklauso filija.
 4. Filijos seniūnas/vyr. seniūnas sprendžiamojo balso teise dalyvauja parapijos Valdybos arba Tarybos posėdžiuose, priklausomai nuo parapijos dydžio. Filijos tikintieji gali sprendžiamojo balso teise dalyvauti parapijos sesijoje, kurios parapijai priklauso.
 5. Filijai priklausantys parapijiečiai renka parapijos delegatą į Sinodą parapijos sesijoje.
 6. Filijos tikintieji moka parapijos metinį mokestį bei kitas aukas už kurių surinkimą ir saugojimą yra atsakingas filijos seniūnas/vyr. seniūnas.
 7. Filija laisvai disponuoja savo surinktomis aukomistiesioginiams poreikiams tenkinti, tačiau filijos seniūnas/vyr. seniūnas apie aukas informuoja parapijos Valdybą/Tarybą bent kartą per metus ir 10-ją aukų dalį perduoda į parapijos kasą.
 8. Parapijos savivaldoje filijos tikintieji dalyvauja sprendžiamuoju balsu parapijos Sesijoje bei per savo per savo seniūną/vyr.seniūną Valdyboje arba Taryboje.

IV.  Revizija

 • 1. Parapijos Revizijos komisija tikrina filijos finansinę veiklą, kontroliuoja kilnojamo ir nekilnojamo turto panaudojimą ir apskaitą.
 • 2. Revizija atliekama ne rečiau kaip vieną kartą per metus.
 1. Revizijos rezultatai išdėstomi raštu ir pranešami parapijos Tarybos bei parapijos Sesijos susirinkime.