Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Kovo 29 d. konsistorijos posėdis
Dimanche, 06 Avril 2008 15:32
There are no translations available.

Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija susirinko į eilinį (Nr. 06-58) posėdį Biržuose, 2008 m. kovo 29 dieną. Posėdį Dievo Žodžiu ( 1 Petro 2, 4-12) ir malda pradėjo Konsistorijos narys dvasininkas generalinis superintendentas kun. Rimas Mikalauskas. Darbotvarkėje buvo kiek daugiau nei dešimt klausimų, kurių dalis perkelta iš ankstesnių posėdžių. Vienas svarbiausių klausimų - Romos katalikų arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus kvietimas dalyvauti ekumeninėse pamaldose Šiluvoje 2008 metų rugpjūčio 11 dieną.

Romos katalikai šiemet mini Mergelės Marijos apreiškimo Šiluvoje 400-sias metines. Ta proga Šiluvoje rugpjūčio mėnesį yra planuojami jubiliejiniai renginiai, pamaldos. Generalinis superintendentas kun. Rimas Mikalauskas arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus kvietimu dalyvavo, kartu su Lietuvos stačiatikių, evangelikų liuteronų, metodistų ir Tikėjimo Žodžio Bažnyčių atstovais ar vadovais, susitikime Kaune vasario 29 dieną. Arkivyskupas domėjosi ar kitų krikščioniškos Bažnyčios palaikytų jų sumanymą laikyti ekumenines pamaldas Šiluvoje. Lietuvos evangelikai reformatai yra įpratę kasmet dalyvauti ekumeninėse pamaldose Pasaulinės maldos už krikščionių vienybę savaitės metu, sausio mėnesį. Tačiau, šių ekumeninių pamaldų vieta, laikas ir aplinkybės yra kitokios. Dar iki Konsistorijos posėdžio šis kvietimas buvo išplatintas ne tik Konsistorijos nariams, bet ir visiems dvasininkams bei kuratoriams. Nebuvo vieningos nuomonės, nes ekumeniškai bendrauti įpratę tikintieji taip pat įžvelgė, jog pati susitikimo proga - neįprasta, vienos konfesijos doktrininė šventė. Visi prisiminė, kad pernai, Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo Lietuvoje 450 metų jubiliejui skirtoje konferencijoje Biržų tvirtovėje bei Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje sekmadienio pamaldose dalyvavo pakviesti Romos katalikų Bažnyčios aukšti dvasiniai atstovai. Šioje evangelikų reformatų konfesinėje šventėje svečiai buvo pakviesti į mokslinę konferenciją bei į evangelikų pamaldas. Svečiams buvo suteiktas žodis.

Konsistorijoje nuomonėms išsiskyrus, balsų dauguma buvo nuspręsta, kad evangelikai reformatai numatomose ekumeninėse pamaldose Šiluvoje nedalyvaus. Marijos apsireiškimo šventė bei jos istorinis kontekstas yra ypatinga Romos katalikų konfesinė šventė. Evangelikų reformatų dalyvavimas joje gali sudaryti iškreiptą ekumeninio bendradarbiavimo suvokimą, kurį mes grindžiame bendrų krikščioniškų doktrinų išpažinimu ir praktiniu bendradarbiavimu visuomenėje, o ne vienos kurios nors konfesijos mokymu ar iš kitos pusės - abejingumu savo konfesinei tradicijai. Šiuo atveju ekumeninės pamaldos organizuojamos Romos katalikų doktrinos Mergelės Marijos apsireiškimo proga. Tai neatitinka evangelikų reformatų išpažinimo, užrašyto II Helvetinėje konfesijoje: „jeigu bažnyčios, pasinaudodamos krikščioniška laisve, pamaldžiai švenčia Viešpaties gimimo, apipjaustymo, kančios ir prisikėlimo, dangun žengimo, Šventosios Dvasios atsiuntimo mokiniams paminėjimą, tam visiškai pritariame. Tačiau nepritariame iškilmėms, skirtoms žmonėms arba šventiesiems. Šventės iš tiesų siejasi su pirmąja įstatymo lentele ir priklauso tik vienam Dievui; o galų gale šventės, skirtos šventiesiems ir mūsų panaikintos, turi daug absurdiškų, nereikalingų ir visiškai netoleruotinų dalykų. Vis dėlto pripažįstame esant naudinga, kai tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje šventuose pamoksluose žmonėms siūloma prisiminti šventuosius ir visiems parodoma, kad reikia sekti šventais jų pavyzdžiais. (XXIV sk. Apie šventes, pasninkus ir valgio pasirinkimą, §3, Kristus ir šventųjų iškilmės).

Posėdyje buvo sutarta, kad dvasininkai Bažnyčios internetinei svetainei paruoštų straipsnius atspindinčius evangelikų reformatų požiūrį į menamo laikotarpio Šiluvos istorijos sudėtingus klausimus.

Generalinis superintendentas informavo, kad Europos reformatų Bažnyčių vadovų suvažiavime Paryžiuje Pasaulio reformuotų Bažnyčių aljanso generalinis sekretorius kun. dr. Setri Nyomi patvirtino apie galimybę aplankyti mūsų Bažnyčią 2009 metais. Šie metai svarbūs tarptautinei evangelikų reformatų bendrijai tuo, kad bus minimas Jono Kalvino gimimo 500 metų jubiliejus. Konsistorija nutarė generalinio sekretorių pakviesti apsilankyti per Joninės, eiliniame Sinodo suvažiavime.

Vyksta naujo Lietuvos religinių bendrijų ir bendruomenių įstatymo projekto ruošimo darbai. Teisingumo ministerijos darbuotojai yra atsakingi už projekto paruošimą. Tradicinės religinės bendrijos ir bendruomenės yra informuojamos apie projekto paruošimo eigą, taip pat gali aktyviai dalyvauti jo paruošimo darbe. Šiuo tikslu gan dažnai vyksta susitikimai Teisingumo ministerijoje visų tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų vadovų su Teisingumo ministerijos darbuotojais už apskrito stalo. Susitikimuose ne kartą dalyvavo taip pat ministras Petras Baguška. Pastebėta, kad reikalingas glaudesnis tradicinių religijų vadovų tarpusavio bendradarbiavimas išreiškiant vieningą poziciją bendram labui. Tai tapo viena iš priežasčių glaudžiau bendradarbiauti tradicinėms Lietuvos konfesijoms. Šių metų kovo 27 d. Lietuvos tradicinių religinių bendrijų vadovai pasirašė bendradarbiavimo susitarimą ir įkūrė vadovų tarybą. Jos darbui koordinuoti paskirtas koordinatorius - teisininkas. Taryba susirinks nutarimams tvirtinti, o darbas vyks per atstovus ar tiesiogiai bendraujant vadovams. Tarybos veikla gali būti formalizuota, ją įregistruojant kaip juridinį asmenį, jei vadovai nuspręs apie tokią būtinybę. Kol kas į tarybos sudėtį įeina Lietuvos sentikių Bažnyčios, Lietuvos žydų bendrijos vadovai ir Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas. Konsistorija pritarė generalinio superintendento dalyvavimui šioje Taryboje. Atstovu tarybos darbo grupėje paskirtas diak. Raimondas Stankevičius.

Pernai Vengrijos evangelikų reformatų Debreceno distrikto superintendentas su dar dviejų asmenų delegacija viešėjo Lietuvoje bei dalyvavo mūsų Sinodo 450 metų jubiliejaus minėjime Biržuose. Gautas kvietimas Lietuvos evangelikų reformatų generaliniam superintendentui apsilankyti Debrecene, pamokslauti katedralinėje Debreceno bažnyčioje bei susipažinti su evangelikų reformatų gyvenimu Vengrijos evangelikų reformatų Bažnyčioje ir gilinti mūsų abipusį bendradarbiavimą.  Generalinis superintendentas kviečiamas atvykti gegužės 15-20 d. Konsistorija pritarė generalinio superintendento kun. R.Mikalausko vizitui į Debreceną.

Vokietijoje, Bavarijoje, Jozefstalio centre kasmet vyksta dvasinio tobulinimosi ekumeniniai kursai, kuriuose dalyvauja tradicinių konfesinių mažumų savo krašte dvasininkai. Šiemet iš mūsų Bažnyčios nutarta į šiuos kursus siųsti diak. Sigitą Švambarienę.

Pasidalinta mintimis apie galimybes pakviesti ir suburti tinkamus asmenis konstruktyviam darbui rengiant naująjį giesmyną. Pasidalinta informacija apie naujai išleistą evangelikų liuteronų giesmyną ir galimybę pasinaudoti bent iš  dalies jau nuveiktu evangelikų liuteronų gražiu darbu. Pasikeista mintimis apie evangelikų reformatų giesmyno sandarą. Sutarta, kad verta atkurti klasikinę psalmyno dalį - Psalmyną, pagal Ženevos psalmių melodijas. Pastaroji dalis reikalinga visiškai naujo darbo, o giesmių dalyje būtų galima pasinaudoti jau atliktais darbais. Maldyną ruošti Stanislavo Dagilio (1910) redaguoto giesmyno pagrindu.

Konsistorija patenkino Kėdainių evangelikų reformatų parapijos prašymą perimti dalį Kėdainių parapijoje esančių 2 pastatų išlaikymo išlaidų. Atsižvelgta į tai, kad Kėdainių parapija neturi vietoje tarnaujančio dvasininko, yra negausi, o parapijos nekilnojamas turtas yra kartu ir Sinodo turtas.

Konsistorijoje pasidalinta evangelikų reformatų Bažnyčios Lietuvoje veiklos vizija. Šį kartą buvo diskutuojama dvasinės tarnystėje iškylančių praktinių socialinių garantijų dvasininkams: moterims ir vyrams, jų tarnystės ypatumo ir lygiateisiškumo tarnystėje klausimais.

Konsistorija nutarė 2008 m. gegužės 24 dieną sukviesti į atvirą Konsistorijos posėdį t.y. priešsinodinę sesiją visus dvasininkus, kuratorius ir parapijų išrinktus delegatus ar atstovus susirinkti įprastoje vietoje - Biržuose, 9:45val. parapijos namuose Reformatų g. 3a. Artimiausiu metu paruošti darbotvarkę, kurią Konsistorija turi neformaliai aptarti ir pateikti galutinę iki priešsinodinės sesijos likus dviem savaitėms (iki gegužės 10 d.). Kitą eilinį Konsistorijos posėdį sukviesti Panevėžyje, konkrečią kito eilinio Konsistorijos suvažiavimo datą paskirti priešsinodinėje sesijoje.