Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Priešsinodinė sesija Biržuose
Sonntag, den 17. Mai 2009 um 12:44 Uhr
There are no translations available.

birzubaz_mEilinio 2009 m. Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimo tiksli data: 2009 06 20-21 d. 9:30 val. dalyvių registracijos pradžia Biržų ev. ref. bažnyčioje, atidarymo pamaldų pradžia - 10:00 val.

Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos kvietimu į atvirą Konsistorijos posėdį - Prešsinodinę sesiją - gegužės 16 dieną, į Biržus suvažiavo didžioji dauguma eiliniam 2009 metų Sinodo suvažiavimui išrinktų delegatų iš Vilniaus, Biržų, Kėdainių, Nemunėlio Radviliškio, Panevėžio, Klaipėdos, Šiaulių ir Kauno ev. ref. parapijų. Taip pat atvyko didžioji dauguma kuratorių bei dvasininkų. Priešsinodinę sesiją malda ir Dievo Žodžiu pradėjo gen. sup. kun. Rimas Mikalauskas. Posėdžiui pirmininkavo Konsistorijos prezidentė kuratorė dr. Renata Bareikienė. Sesijoje buvo diskutuojama dėl teikiamų klausimų svarstyti Sinodo suvažiavime, patvirtinta išankstinė darbotvarkė ir diskutuoti svarstytini klausimai. Sesijoje buvo pristatytas kandidatas į lektorius ev. teol. studentas Evaldas Tamariūnas iš Vilniaus. Daugiau laiko buvo paskirta bažnytinės disciplinos kausimo nagrinėjimui dėl dar 2002 metais Sinode suspenduoto kun.-diakono A.Kvedaravičiaus. Aktualus klausimas - ar šio asmens veiklą dar įmanoma vertinti kaip brolaus Kristuje? Šiuo sunkiu ir skaudžiu klausimu buvo išklausyti pasisakymai. Sesijos dalyvių sutarimu buvo

konstatuota, jog mokymas apie krikščionišką atsakomybę yra įvykdytas ir reikalingi jau oficialūs Sinodo sprendimai, kurie atvertų kelią teisminiams procesams. Pritariant absoliučiai sesijos dalyvių daugumai, vienam susilaikius ir niekam neprieštaraujant šis klausimas įtrauktas į Sinodo darbotvarkę.

Buvo pateikta informacija apie Bažnyčios finansinę padėtį, pasidžiaugta tarnystės vaisiais ir nuveiktais darbais per prabėgusius metus. Didesnis dėmesys atkreiptas į Bažnyčios reformatoriaus ir iškilaus Ženevos teologo Jono Kalvino gimimo 500 metų jubiliejaus minėjimą. Numatyta liepos mėnesį visose Lietuvos evangelikų reformatų parapijose pamaldose paminėti J.Kalviną, panaudojant jo teologinį palikimą skelbti Dievo Žodį, paruošti informaciją apie jo veiklą ir gyvenimą bažnytinėje spaudoje, skaityti paskaitas. Šiemet į Sinodą atvyks aukštas svečias - Pasaulio reformuotų Bažnyčių aljanso (anglų k.: World Aliance of Reformed Churches, sutrumpintai - WARC) generalinis sekretorius iš Ženevos kun. dr. Setri Nyomi. Jis paskelbs pranešimą šių metų minimo J.Kalvino jubiliejinių metų tema, taip pat dalyvaus Sinodo iškilmingose pamaldose Biržuose, pamokslaus. Tai bus antrasis Pasaulio reformatų Bažnyčių aljanso generalinio sekretoriaus vizitas Lietuvoje. 1992 metais Sinode Biržuose viešėjo tuo metu buvęs WARC generalinis sekretorius - kun. dr. Milan Opočensky.

Priešsinodinė sesija patikslino eilinio Sinodo suvažiavimo laiką. Sinodų nustatyta eilinio Sinodo suvažiavimo data yra Joninės. Šiemet ši šventė yra savaitės viduryje, šalia nėra laisvos nuo darbo dienos, dėl to sunku į Sinodo sesijas atvykti dirbantiems pasaulietiniams delegatams, kuratoriams. Buvo nutarta, jog Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas į eilinį 2009 m. posėdį susirinks savaitgalį prieš Jonines - birželio 21-22d., kanoniškai patvirtintoje vietoje - Biržuose.

Priešsinodinės sesijos darbas vyko sklandžiai, užteko laiko neformaliam bendravimui pertraukų metu. Sesijos dalyviai buvo sočiai pamaitinti čia pat, parapijos namuose, šaunių Biržų ev. ref. parapijos šeimininkių - virėjų Irenos, Marytės ir Dianos pagamintu maistu. Konsistorijos vardu už konstruktyvų darbą, pakilią nuotaiką dėkojo Konsistorijos prezidentė, o priešsinodinę Sesiją malda užbaigė Vilniaus ev. ref. parapijos klebonas ir Konsistorijos vice-prezidentas kun. Tomas Šernas. Visi kartu sugiedoję giesmę „Dieve Tėve mielas, laimink mūsų sielas..." ne visi sesijos dalyviai skubėjo išsiskirstyti, dar ilgai bendravo parapijos namuose.

InfoRef.lt
Audronės Risakovienės nuotrauka