Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Lietuvos evangelikų reformatų sinodo suvažiavimas
Pirmadienis, 22 Birželis 2009 22:39

palaim_m

Šveicarijos evangelikų reformatų Bažnyčios paskatinta, Pasaulio evangelikų reformatų aljanso vadovybė 2009-uosius paskelbė Jono Kalvino 500 - jų gimimo bei kūrybinio palikimo metais. Lietuvos evangelikų reformatų sinodas taip pat atsiliepė į šį kvietimą ir 2009 m. eilinį suvažiavimą pažymėjo žymaus Ženevos teologo atminimu.

Malda. Sveikinimai. Darbas.

Birželio 20-21 dienomis Lietuvos evangelikų reformatų sinodas meldėsi, šventė Viešpaties Vakarienę ir posėdžiavo Biržuose. Bažnytinis sąskrydis prasidėjo atidarymo pamaldomis, kurių pabaigoje generalinis superintendentas kun. Rimas Mikalauskas paskelbė sinodo posėdžių pradžią. (Derėtų priminti, kad sprendžiamojo balso teisę suvažiavime turi visi evangelikų reformatų dvasininkai, pasaulietiniai vyresnieji - kuratoriai ir parapijose išrinkti vieneriems metams delegatai. Visi evangelikai reformatai, patvirtinę savo tikėjimą, gali dalyvauti atvirose sinodo sesijose patariamuoju balsu).

Šiemet suvažiavime dalyvavo 31 sprendžiamąjį balsą turintis dalyvis ir virš 20 svečių bei kitų dalyvių. Dėl ligos ir kitų pateisinamų priežasčių neatvyko 5 dvasininkai ir 2 kuratoriai. Į Biržų reformatų bažnyčią susirinko visi vietos, Papilio ir Nemunėlio Radviliškio (Biržų r.), Švobiškio (Pasvalio r.), Šiaulių, Panevėžio, Kėdainių, Klaipėdos, Kauno, Vilniaus parapijų delegatai.
Pirmojoje sesijoje buvo išrinkta 2009/2010 kadencijos sinodo vadovybė: direktorius - kuratorius Donatas Balčiauskas, cenzorius ir vicedirektorius - generalinis superintendentas kun. Rimas Mikalauskas, sekretorius - kun. Tomas Sakas.
Sinodą pasveikino Pasaulio reformuotų bažnyčių aljanso (angl. World Alliance of Reformed Churches, www.warc.ch ) vykdomojo komiteto Ženevoje vadovas - generalinis sekretorius kun. dr. Setri Nyomi. Aukščiausio rango vadovas iš Ženevos Lietuvoje lankosi jau antrą kartą.

sinodas2009_m

Beje, 1993 m. taip pat sinodo eiliniame suvažiavime Biržuose lankėsi generalinio sekretoriaus pareigas (1989-2000 m.) ėjęs čekas - kun. dr. Milan Opočensky (1931-2007). Lietuvos evangelikų reformatų sinodas 1922-aisiais priėmė sprendimą prisijungti prie šio pasaulinio aljanso ir nuo 1924 m. yra jo tikrasis narys. Sovietinės okupacijos metais, kai nebuvo galima iš Lietuvos atvykti į aljanso suvažiavimus, Lietuvos evangelikus reformatus atstovavo Lietuvių evangelikų reformatų sinodas emigracijoje. Iki šiol veikia jo atstovybė - Kolegija Čikagoje (JAV).
Sveikinimus raštu Lietuvių evangelikų reformatų sinodo kolegijos (JAV) vardu atsiuntė jos prezidentas dr. Paulius Slavėnas bei kun. diak. Erika Brooks-Dilytė. Presbiterionų Bažnyčios (JAV) vardu sveikinimus perdavė viešnia, šiuo metu dirbanti LCC tarptautiniame universitete Klaipėdoje, kun. Jane Holslag.

Sinodas priėmė raštu pateiktas generalinio superintendento kun. R.Mikalausko, Konsistorijos prezidentės dr. R.Bareikienės, Revizijos komisijos pirmininko G.Vaitiekūno metinės veiklos ataskaitas - pranešimus. Taip pat buvo priimti iš anksto pateikti raštu pranešimai iš evangelikų reformatų parapijų vadovybių ir Konsistorijos įsteigtų vaikų namų VĮ „Vaiko užuovėjos" Medeikiuose (Biržų r.) direktorės Daivos Janonienės pranešimas.

Vienu broliu Kristuje mažiau

Po pertraukos, antrojoje sesijoje, buvo svarstomas Lietuvos evangelikų reformatų sinodo sprendimu dar 2002 m. suspenduoto dvasininko - kun. diakono Algimanto Kvedaravičiaus bažnytinės atsakomybės - drausmės klausimas. Sinodas konstatavo, kad minėtas asmuo absoliučiai ignoruoja brolišką bendrystę, kvietimus pokalbiams, nepaisė nei vieno perspėjimo.
Demonstruoja nepagarbą aukščiausiai Lietuvos evangelikų reformatų bažnytinei vadovybei, savavališkai save įvardindamas sinodo jam nesuteiktais vardais ar pareigybėmis. Sinodas įvertino šio asmens elgesį ir veiksmus, kaip prieštaraujančius esminiam Šv. Rašto mokymui apie tikėjimo brolių santykius ir tikinčiojo atsakomybę prieš Dievą.

Algimantas Kvedaravičius, sūnus Petro, Lietuvos evangelikų reformatų sinodo sprendimų (Kan.I-2009) buvo atskirtas nuo Lietuvos evangelikų reformatų bažnytinės bendrystės pagal visas bažnytinės teisės normas, įskaitant Gdansko agendoje (1637 m.) nurodytą Disciplinos Formą, sk. IX Excommunicatio. Sinodas pripažino jį nebeesantį broliu Kristuje ir leido Bažnyčios atsakingiems asmenims pradėti tyrimą bei veiksmus, pareikalaujant iš jo atsakomybės pagal valstybės patvirtintas teisines normas.

Kalvino palikimas
Trečiosios sinodo sesijos metu vyko Pasaulio reformuotų bažnyčių aljanso generalinis sekretorius kun. dr. Setri Nyomi paskaita: „Jono Kalvino teologinis palikimas. Socialiniai ir bažnytinės vienybės klausimai." Garbus svečias atsakė į gausius sinodo dalyvių klausimus. Klausytojus domino, ar/kiek auga pasaulinė reformatų bendrija, taip pat kitais metais planuojamas dviejų didžiausių pasaulinių reformatų sąjungų susivienijimas.setri_m

Dr. S. Nyomi paminėjo, kad reformatų bažnyčios guviai auga Afrikos ir Azijos kontinentuose. 2010 m. birželį Grand Rapids mieste (JAV) įvyksiančiame dviejų didžiausių reformatų sąjungų jungtiniame suvažiavime dalyvaus virš 2000 delegatų. Jie atstovaus daugiau nei 90 milijonų evangelikų reformatų pasaulyje. Svečias pranešė, kad gautas pasiūlymas naujos evangelikų reformatų pasaulinės sąjungą vadinti „Pasaulinė reformatų bažnyčių bendrija". Anglų ir prancūzų kalboje žodis „bendrija" turi aiškią Viešpaties Komunijos reikšmę. Tuo pabrėžiama, kad bažnyčias nares vienys Šv. Vakarienės sakramentas.

Klausytojus taip pat domino kun. dr. Setri Nyomi gimtosios Ganos reformatų bažnyčia, ir apskritai,- Afrikos reformatai. Prelegentas pastebėjo, kad teologine prasme didžioji dauguma Afrikos reformatų bažnyčios yra konservatyvios, labai svarbus Šv. Rašto autoritetas, o socialine - tikinčiųjų bažnyčioje dauguma palaiko kairiąsias politines partijų programas. Europoje ar JAV - priešingai, teologine prasme - daugiau liberalių reformatų bažnyčių, jų tikintieji labiau remia dešinės pakraipos partines programas.

Kanonai
Kitose sinodo sesijose buvo patvirtinta viena dvasininko misija dėl Klaipėdos evangelikų reformatų parapijos. Ją pavesta administruoti dvasininkui iš Kauno. Visų kitų dvasininkų misijos liko kaip ir pernai.

Patvirtintas vienas Klaipėdos universiteto HMF evangeliškos teologijos studentas lektoriaus pareigoms. Šios pareigos suteikia teisę padėti kunigams tarnystėje parapijose, yra kandidato į ordinuoto dvasininko tarnystę praktika.
Sinodas taip pat priėmė sprendimą dėl kitų metų eilinio suvažiavimo. Eilinių sinodo suvažiavimų data yra to paties sinodo patvirtinta 1930 ir 1935 metų kanonais: Joninių metu, artimiausias savaitgalis prieš ar po Joninių (nes reikalingos 2 nuo darbo laisvos dienos). Kitais metais, atsižvelgiant, kad įprastu sinodo suvažiavimo metu vyks pasaulinių aljansų jungtinis suvažiavimas Amerikoje ir ten yra deleguoti aukščiausi Bažnyčios atstovai, buvo nutarta padaryti išimtį ir 2010 metų sinodo eilinį suvažiavimą sušaukti gegužės 15-16 dienomis, Biržuose.

Viešpaties Vakarienėbazycia_20090621

Antrąją sinodo suvažiavimo dieną iškilmingose pamaldose pamokslavo svečias iš Ženevos kun. dr. Setri Nyomi.

Generalinis superintendentas kun. R.Mikalauskas paskelbė priimtus sinodo nutrimus. Sinodo dalyviai, kartu su į pamaldas atvykusiais parapijiečiais iš visų Lietuvos evangelikų reformatų parapijų dalyvavo Viešpaties Vakarienėje, pamaldų dalyvius palaimino aukštas svečias iš Ženevos.

 

Po pamaldų dauguma tikinčiųjų susirinko Biržų evangelikų reformatų parapijos namų kiemelyje, kur tęsėsi neformalus bendravimas prie vaišių stalų. Sinodo direktorius visų suvažiavimo dalyvių vardu dėkojo Biržų evangelikų reformatų prapijai už svetingumą bei sudarytas geras sąlygas sinodo darbui, pasidžiaugė sklandžia sinodo darbo eiga ir sklandžiu svarbiausios Lietuvos evangelikų reformatų šventės darbu.

InfoRef.lt

Daugiau nuotraukų žiūrėkite čia ir čiapicasa1