Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Vasario 9 d. konsistorijos posėdis
Sonntag, den 06. April 2008 um 15:33 Uhr
There are no translations available.

Vasario 9 dieną, kaip ir buvo numatyta, į savo eilinį (Nr.05-57) posėdį Biržuose susirinko Konsistorija. Dalyvavo visi jos nariai dvasininkai ir pasauliečiai. Posėdžiui pirmininkavo Konsistorijos prezidentė dr. Renata Bareikienė. Svečio teisėmis posėdyje dalyvavo Sinodo finansininkė Rita Daugienė. Po šv. Rašto skaitinio bei Kėdainių katekizmo (1653) įžangos, maldos ir pirminių protokolinių posėdžio procedūrų, buvo išklausytas R. Daugienės pranešimas (jis buvo pateiktas ir raštu) apie 2007 Sinodo finansinius metus. Patvirtintas 2008 metų Sinodo biudžetas.

Konsistorija patvirtino numatomas vasaros stovyklų datas bei dvasinius vadovus joms: tradicinė vaikų stovykla Nemunėlio Radviliškyje - liepos 26 - rugpjūčio 02 dienomis, dvasinis vadovas - diak. R.Stankevičius; jaunimo stovykla liepos 5 -12d., dvasinis vadovas - kun. R.Mikalauskas ir šeimų stovykla rugpjūčio 14 -17d., dvasinis vadovas - diak. S.Švambarienė.

Pernai metų eiliniame Sinode Konsistorijai buvo pavesta patvirtinti dvasininkų liturginių rūbų formą. Konsistorija 2007 10 06 posėdyje šį klausimą atidėjo, siekdama į diskusiją šiuo klausimu  įtraukti parapijas ir kuratorius. Dvasininkai projektą pristatė parapijų vyresniesiems ir kuratoriams. Niekas iš kuratorių ar parapijų atskirai Konsistorijai savo pastabų ar pasiūlymų nepateikė. Konsistorija, atsižvelgdama į gautus pasiūlymus ir atsiliepimus bei Dvasininkų sesijos rekomendacijas vienbalsiai patvirtino dvasininkų liturginius rūbus diakonams (katechetams), kunigams, superintendentams ir generaliniam superintendentui. Kunigams ir superintendentams paliekama dabar praktikoje naudojama forma. Diakonų (katechetų) ir generalinio superintendento liturginiai rūbai turės nežymią skiriamąją detalę - skirtingų (pilkos ir vyšninės) spalvų apvadėlį ant rankogalių.

Posėdyje buvo atkreiptas dėmesys, kad parapijose trūksta giesmynų. 1942 metų giesmynas 2001 metais buvo perleistas. Tačiau šios laidos giesmynų jau nebėra, o poreikis liko. Būtina pradėti ruošti naują evangelikų reformatų giesmyną, kuris būtų pritaikytas tradiciniam ir šiuolaikiniam evangelikų reformatų dvasiniam ugdymui bei vartojimui parapijose. Tokio giesmyno paruošimas - ne vienerių metų darbas. Šis darbas reikalauja didelių lėšų, teologijos, muzikos, literatūros bei istorijos specialistų. Atkreiptas dėmesys į giesmės mylėtojo Jono Jasiukėno mėgėjišką ir didelį nuveiktą darbą, jo redaguotas giesmes. Atsižvelgus į muzikos specialistų nuomones, vienok, buvo nutarta pasinaudoti senųjų kancionolų, St.Dagilo ir A.Šerno giesmynų palikimu, kaip pagrindu naujo giesmyno leidimui. Bet kokiu atveju, naujo giesmyno paruošimui reikalingas laikas ir profesionalūs, savo srities specialistai. Pradėjus jau dabar rinkti aukas giesmyno leidybai ir ieškoti profesionalių darbuotojų, būtų galima po 5-10 metų tikėtis gero rezultato. Giesmyno paruošimui žvalgomieji darbai patikėti generaliniam superintendentui. Išlieka būtinybė dar kartą, jau trečią, perleisti kun. A. Šerno paruoštą ir Bažnyčios 1942 m. išleistą giesmyną. Šio klausimo sprendimas atidėtas kitam posėdžiui.

Buvo išklausyta generalinio superintendento informacija apie pasiūlymus papildyti Kuratorių nuostatas. Kuratoriai yra pastovūs Sinodo nariai su sprendžiamuoju balsu. Siūlymas - Sinode išrinktus asmenis į atsakingas Konsistorijos nario, Revizinės komisijos ar kitas reikšmingas bažnytines pareigas, skelbti kuratoriais pagal pareigas tai kadencijai, kuriai jie yra šiose pareigose Sinodo išrinkti ar paskirti. Sinodas turėtų patvirtinti kuratorinių pareigų sąrašą. Pasibaigus kadencijai, pasibaigtų ir kuratoriaus teisės. Taip pat iškyla klausimas dėl garbės kuratoriaus statuso suteikimo kuratoriams, kurie išrinkti, tačiau nebepajėgia eiti savo pareigų (dėl neįgalumo, senatvės ar kitų priežasčių nebedalyvauja Sinodo sesijose), nes pagal galiojančią tvarką garbės kuratoriais gali būti tik užsieniečiai arba kitų broliškų bažnyčių nusipelnę Reformatų Bažnyčiai Lietuvoje asmenys. Diskutuotina, ar nederėtų renkant naujus kuratorius įvesti 3, 5 ar 10 metų kadencijas, kad kuratoriai, kurie dėl įvairių priežasčių nebegalintys šių pareigų eiti, galėtų nevaržomai ir garbingai pasitraukti iš pareigų pasibaigus jų kadencijai. Lieka atviras klausimas diskusijai - ar Sinodas negalėtų patvirtinti parapijose išrinktų seniūnų Tarybų/Valdybų pirmininkų kuratoriais pagal pareigas jų kadencijos laikotarpiui. Sutarta, kad šiuo klausimu turi būti suformuluoti pasiūlymai, kurie turi būti diskutuojami dvasininkų, kuratorių ir parapijų vyresniųjų susitikimuose arba asmeniškai teikiami pasiūlymai  Konsistorijai.

Generalinis superintendentas informavo Konsistoriją apie vykstančius bažnytinės konsolidacijos procesus: apie ruošiamą naują Lietuvos religinių bendrijų ir bendruomenių įstatymo projektą, susitikimus Teisingumo ministerijoje, apie savo vizitą Prancūzijoje, kurios metu lankė evangelikų reformatų parapijas Paryžiuje, domėjosi Bažnyčios diakonine veikla ir, apskritai, evangelikų reformatų Bažnyčios Prancūzijoje gyvenimu. Prancūzijoje evangelikai reformatai sudaro apie 0,5% visų šalies gyventojų (apie 350 000 tikinčiųjų, su virš 400 dvasininkų), turi 2 teologijos mokyklas. Pačiame Paryžiuje yra 10 parapijų su jaukiomis ir kukliomis bažnyčiomis. Savo vizitą Paryžiuje generalinis superintendentas baigė dviejų dienų Pasaulio reformuotų bažnyčių aljanso Europos nacionalinių bažnyčių vadovų suvažiavime. Jame dalyvavęs WARC generalinis sekretorius kun. dr. Setry Nyomi padėkojo generaliniam superintendentui už kvietimą dalyvauti Lietuvos evangelikų reformatų  450-metų Jubiliejaus minėjime Biržuose ir apgailestavo, kad negalėjo atvykti. Tačiau, paminėjo, kad yra pasiryžęs aplankyti Lietuvą ir atvykti į Sinodo suvažiavimą Biržuose minint pasauliniu mastu Jono Kalvino 500 metines 2009 metų birželio mėnesį. Apie generalinio superintendento vizitą Prancūzijoje bei Europos reformatų vadovų susitikimą generalinis superintendentas pažadėjo paruošti pranešimus raštu.

Šiuo metu aktualus yra bendradarbiavimo su Švedijos Misijos Sandoros t.y. Mission Covenant Church - antra pagal dydį Švedijos protestantiška, nevalstybine evangeliška reformuota Bažnyčia. Praeityje su šia Bažnyčia buvo įgyvendinta nemažai bendrų projektų dirbant su jaunimu ir vaikais. Labai gera švedų patirtis dirbant su bažnytiniais skautais, organizuojant stovyklas ir nuolat dirbant su parapijos vaikais bei jaunimu. Deja, pastaraisiais metais ši partnerystė nebėra aktyvi. Daugelis anksčiau dirbusių asmenų pakeitė savo tarnystės vietas, gavo naujas pareigas. Bažnyčia, kaip dvasinė institucija nuolatos gyva per Dievo veikimą asmeninėse iniciatyvose. Norint vėl ją sužadinti reikia paskleisti abipusę informaciją apie vienoje ir kitoje Baltijos pusėje vykstančią evangelišką misiją, iššūkius, poreikius ir džiaugsmus. Švedijos krikščionys pakvietė mūsų vadovus apsilankyti Švedijoje ir aptarti tolimesnes galimas bendradarbiavimo perspektyvas. Konsistorija nutarė pirma raštu pasiųsti surinktą informaciją apie mūsų Bažnyčios veiklą, iniciatyvas ir poreikius, prašydama to paties iš švedų pusės. Toliau, nustačius galimus bendrus veiksmus, siųsti į Švediją asmenis, kurie tiesiogiai kuruotų konkrečius partnerystės projektus.

Konsistorija patenkino Biržų parapijos prašymą dalį jos mokesčio Sinodui įskaityti į jos padarytas išlaidas Sinodo bei Sinodo 450 metų Jubiliejaus minėjimo metu. Patenkintas ir Vilniaus parapijos prašymas atleisti ją nuo mokesčio Sinodui už surinktas aukas diak. R.Stankevičiaus buto išlaikymui iki šios Konsistorijos kadencijos pabaigos.

Kitas eilinis Konsistorijos posėdis numatytas kovo 29 d. Biržuose.