Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Generalinis superintendentas ir Senjorato Kanceliarija (atnaujinta 2013 03 25)
There are no translations available.

2006 m. eilinis Sinodo suvažiaivmas priėmė sprendimą (kan.I-2006), kuriuo Sinodo vykdomoms funkcijoms atlikti įsteigė generalinio superintendento t.y. Sejorato raštinę (kanceliariją). Senjorato raštinė dirba tiesioginiame generalinio superintendento pavaldume. Generalinio superintendento teikimu Konsistorija tvirtina Senjorato raštinės darbuotojų: sekretoriaus-kanclerio ir buhaltertio kandidatūras tarnystei. Jie išlaikomi iš Sinodo lėšų. Pagal poreikius Konsistorija gali patvirtinti ir kitius Senjorato raštinės tarnautojus, skirdama išlaikymą arba savanoriškam darbui.

2004 birželio 27 dieną Sinodas Lietuvos evangelikų reformatų generaliniu superintendentu išrinko laikinai ėjusį šias pareigas kun. R.Mikalauską. (Superintendentu ordinuotas 2004-08-28, Biržuose) Bažnyčios superintendentas yra vyriausias dvasininkas vyskupo pareigose, kuris turi Sinodo įgaliojimus atstovauti Bažnyčią, prižiūri bažnytinę discipliną bei Sinodo sprendimų įvykdymą. 2004 m. birželio 27 dieną Lietuvos evangelikų reformatų generaliniu superintendentu išrinko laikiinai ėjusį šias pareigas kun. R.Mikalauską. Superintendentu t.y. vyresniuoju kunigu jis buvo ordinuotas 2004-08-28, Biržuose. Kun. R.Mikalauskas eilinio Sinodo suvažiavime 2007 m. buvo perrinktas eiti šias pareigas antrai kadencijai (2007-2010m.). 2010 m. birželio 24d. Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas generalinio superintendento pareigoms išrinko kun. Tomą Šerną (kadencija 2010-2013). Kun. Tomas Šernas buvo perrinktas toliau eiti generalinio superintendento pareigas antrai (trijų 2013/2016 metų) kadencijai 2013 03 23 Neeiliniame Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavime Vilniuje. Vice-superintento pareigose 2013-2016 metams liko kun. Rimas Mikalauskas.

Senjorato raštinės adresai:

Reformatų g. 3a
LT-41175 Biržai

Tel.: (8-450) 35100
Faks.: (8-450) 31486

Išrinkus ir paskyrus eiti generalinio superintendento pareigas kun. Tomą Šerną, buvo nuspręsta įrengti patalpas Raštinės vadovo padalinui Vilniuje, kur reziduoja generalinis superintendentas.

Gerosios Vilties g. 1A, LT-03147, Vilniu
Tel.: (8-5) 2406595

Raštinėje dirba:

Kun. Tomas Šernas, generalinis superintendentas, Raštinės vadovas, tel.: +370 655 4367; el. paštas: vilnius @ ref.lt

Kun. Rimas Mikalauskas,vice-superintendentas, mob. tel. +370 686 66383; el. paštas: senior @ ref.lt (raštinėjė - nereguliariai, laisvu nuo pastoralinės tarnystės laiku)

Kanclerė - Jūratė Kiškienė, mob. tel.:  +370 655 43676 (kasdien darbo dienomis)

Buhalterė - Rita Daugienė, mob. tel.: +370 656 45008 (antradieniais  ir penktadieniais)

Kanclerio (Raštinės sekretoriaus) pareigybinai NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS
1. Bendrieji reikalavimai pareigybei: aukštasis išsilavinimas, raštvedybos taisyklių, dokumentų valdymo principų išmanymas, kompiuterinis raštingumas, geri organizaciniai, bendravimo gebėjimai, Evangelikų reformatų konfirmacijos ar jai atitinkančio evangeliško išpažinimo akto pažyma.
2. Pavaldumo ryšiai: tiesioginis pavaldumas - gen. superintendentui; kiti funkcinio ryšio vadovai - Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija; Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas.
3. Darbe vadovaujasi: Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo aktais, Konsistorijos nutarimais ir generalinio superintendento kolegialiais sprendimais; raštvedybos taisyklėmis, šiais pareiginiais nuostatais.
4. Pareigybės tikslas: atlikti ir užtikrinti tinkamą Senjorato raštinės (Sinodo kanceliarijos) veiklos vykdymą, ruošiamų dokumentų ir gaunamos informacijos konfidencialumą, dokumentų saugumą ir archyvavimą.
II. PAREIGOS
1. Vykdyti gen. superintendento pavedimus, susijusius su dokumentacijos rengimu, išsiuntimu bei kita organizacine veikla.
2. Rengti ir įforminti dokumentus pagal Dokumentų rengimo ir įforminimo bei Raštvedybos taisykles.
3. Užtikrinti siunčiamos/gaunamos korespondencijos registravimą, paskirstymą tolesniam vykdymui bei kontroliuoti vykdymo terminus.
4. Informuoti gen. superintendentą apie gautus pranešimus.
5. Saugoti dokumentus ir laiku juos archyvuoti. Užtikrinti dokumentų saugumą, apskaitą ir efektyvų dokumentų valdymo procesą.
6. Priminti gen. superintendentui būtinus darbus, rengiamus posėdžius, pasitarimus.
7. Kviesti dalyvius į posėdžius, pasitarimus, juos registruoti.
8. Protokoluoti Konsistorijos posėdžius, ruošti darbotvarkės projektus.
9. Priimti ir teikti informaciją telefonu, perduoti ir priimti žinias faksu, elektroninėmis ryšio priemonėmis.
10. Rūpintis, kad:
netrūktų kanceliarinių prekių;
patikimai ir tiksliai veiktų organizacinė technika;
darbo vieta būtu tvarkinga.
11. Teikti pagalbą organizuojant renginius, priimant svečius.
12. Vykdyti gen. superintendento vienkartines užduotis Lietuvos evangelikų reformatų Senjorato vardu, nenumatytas šiuose pareiginiuose nuostatuose.
III. TEISĖS
1. Kontroliuoti dokumentų užduočių vykdymą.
2. Informuoti gen.superintendentą apie raštvedybos bei dokumentų saugojimo būklę ir teikti siūlymus dėl darbo tobulinimo.
3. Šaukti Senjorato raštinės darbuotojų pasitarimus.
4. Gauti ir dirbti su bažnytinė konfidencialia informaciją.
5. Teikti siūlymus bažnytiniais organizaciniais klausimais.
6. Organizuoti Senjorato raštinės darbą, ieškoti, priimti aukas (lėšas) ir, patvirtinta bažnytinės teisės normomis tvarka, jas naudoti Sinodo raštinės darbui vykdyti.
7. Reikalauti tarnybinės atsakomybės iš Sinodo raštinės darbuotojų.
8. Gauti Bažnyčios vadovybės skirtą kanclerio tarnystei išlaikymą.
9. Turėti 2 poilsio dienas per savaitę ir metinių atostogų (nenutraukiant išlaikymo) 30 darbo dienų per metus.
10. Suderinus su Bažnyčios vadovybę, turėti kitas pareigas ar darbo vietą.

IV. ATSAKOMYBĖ
Atsako už:
1. tvarkingą techninių priemonių naudojimą;
2. gautų dokumentų registravimą, sisteminimą, ir pateikimą gen. superintendentui bei kitiems atsakingiems asmenims;
3. užduočių vykdymo kontrolę;
4. dokumentų saugumą;
5. teisingą darbo laiko naudojimą.