Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Eilinis Konsistorijos suvažiavimas Biržuose
Dienstag, den 20. Oktober 2009 um 10:23 Uhr
There are no translations available.

konsist__mEilinis Konsistorijos suvažiavimas (Nr.17-69) Biržuose

2009 m. spalio 17 dieną Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija susirinko į eilinį (Nr. 17-69) posėdį. Dalyvavo visi nariai, išskyrus kun. Sigitą Švambarienę, kuri Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos yra deleguota į patirties pasikeitimo kursus Presbiterionų Bažnyčioje (JAV). Posėdį Dievo Žodžiu (Ps 30) ir malda pradėjo generalinis superintendentas kun. Rimas Mikalauskas. Darbotvarkėje 10 klausimų. Posėdžiui pirmininkavo Konsistorijos prezidentė dr. Renata Bareikienė, protokolavo - Senjorato kanclerė Jūratė Kiškienė.

Vienas svarbiausių - finansinė padėtis VšĮ „Vaiko užuovėja". Šis klausimas buvo svarstytas rugsėjo mėn. Tada Konsistorija įpareigojo vaikų namų tarybą (kuri yra taip pat Konsistorijos komisiją vaikų namų klausimais) išnagrinėti situaciją ir pateikti siūlymus/rekomendacijas sprendimams priimti. Šio posėdžio metu VšĮ „Vaiko užuovėja" direktorė Daiva Janonienė pateikė išsamią finansinę analizę. Ekonominis sunkmetis tiesiogiai palietė vaikų namus. Įstaigos veiklos finansinė sąmata 2009 m. Biržų raj. savivaldybės administracijos biudžeto skyriaus sprendimu sumažinta nuo 570 iki 400 tūks. litų t.y. savivaldybė neįvykdė savo metų pradžios finansinių įsipareigojimų vaikų namams. Biudžeto paskirtų lėšų užteks tik spalio mėn. minimaliems darbuotojų atlyginimams išmokėti. Įstaigos komunaliniams mokesčiams ir visiems vaikų poreikiams turės užtekti vaikų gaunamų globos išmokų bei labdaros lėšų. Direktorė pagalbos kreipėsi į Biržų r. ūkininkus. Jie geranoriškai remia vaikų namus maisto produktais- pienu, kruopomis, daržovėmis. Pagalbos kvietimui aktyviai atsiliepė Lietuvos evangelikai reformatai. Džiugina Vilniaus ir Panevėžio evangelikų reformatų parapijų pagalba, iš šių parapijų jau ne kartą organizuotos labdaros siuntos vaikų namams. Kun. Rimas Mikalauskas rekomendavo fiksuoti paramą maistu, kad matytųsi valgiaraštyje visa vieno vaiko maitinimui skiriama suma, tiek iš valstybinių, tiek ir iš paaukotų lėšų. Iki šiol paaukotos mastui lėšos valgiaraštyje nebuvo fiksuojamos. Aukotojai turi žinoti savo indėlį. Kun. Tomas Šernas pasiūlė „Vaiko užuovėjai" atidaryti specialią Sinodo sąskaitą. Buvo nutarta skirti atskirą eilutę esamoje sąskaitoje. Norintys paremti vaikų namus per Sinodo sąskaitą turi įrašyti aukos paskirties tikslą: „vaikų namams". Posėdyje nutarta: surengti labdaros koncertą „Vaiko užuovėjai" paremti (atsakingi Biržų ev. ref. parapijos jaunimo vadovai). Atsižvelgiant į vaikų namų direktorės pastangas išlaikyti perspektyvius ir patyrusius, gerus darbuotojus socialinėje vaikų tarnystėje - Konsistorija nutarė skirti lėšų juos paremti iš Sinodo lėšų. Tai atlikti vadovaujantis Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos paramos teikimo nuostatais, patvirtintais Konsistorijos 2005-01-08 (Protokolas Nr. 4-30). Juose numatyta, kad Konsistorija iš Sinodo lėšų gali paremti studijuojančius ir dvasinėje tarnystėje gerai besidarbuojančius asmenis. Direktorė Daiva Janonienė pranešė, jog per praėjusį mėnesį gauta parama iš parapijiečių ir geros valios žmonių situaciją stabilizavo, nebrendama į skolas. Tai teikia pagrįstos vilties sėkmingai pergyventi iškilusius išbandymus. Daug priklausys nuo gamtinių sąlygų, nes vaikų namų šildymui žiemos laikotarpiu daugiausiai sunaudojama lėšų.

Atsižvelgiant į šių dienų situaciją, buvo analizuojama finansinė padėtis Dvasininkų fonde. Aptarti siūlymai dėl taupymo, peržiūrint dvasininkų išlaikymą. Svarbu - teisingumo principas skiriant dvasininkams išlaikymą, taip pat atsižvelgti į jų tarnystės krūvį, motyvaciją bei jų tarnystės vaisius parapijose. Ar parapijiečiai patenkinti jų darbų, ar auga parapijiečių aktyvumas parapijose, kiek surenkama aukų. Reikalingi aiškūs kriterijai, pvz: formalūs (pamaldų skaičius, paskelbti straipsniai ir t.t.), žmoniškieji kriterijai - dvasininko pastangos/iniciatyva, parapijos įnašas. Numatyta diskusiją pradėti šia tema Dvasininkų sesijoje, jos siūlymus pateikti vėliau Konsistorijai. Konsistorija įgaliojo gen. superintendentą kitame posėdyje pranešti Konsistorijai apie Dvasininkų sesijos rekomendacijas. Generalinis superintendentas kun. Rimas Mikalauskas painformavo, jog dvasininkai dar vasarą ėmėsi priemonių dėl taupymo ir nuo savo bendro išlaikymo jau skyrė į Dvasininkų fondą 10% savo metinių pajamų, jas įnešdami į Sinodo sąskaitą. Taip pat, kad nuo pat pradžių toliau tebeskiria savo 10% dalį nuo savo išlaikymo kas mėnesį. Dvasininkai taip pat įneša 15% savo mėnesio išlaikymo į Sinodo sąskaitą dvasininkų bažnytiniam pensijiniam išlaikymui. Šiuo metu kas mėnesį 4% nuo įmokos iš šių lėšų skiriama vieninteliam ligos patale gulinčiam emeritui kun. Petrui Čiapui. Dvasininkai taip pat yra aukotojai parapijose, kur kiekvienas individualiai aukoja tikslines aukas bažnytinėse reikmėse ir yra pavyzdys savo parapijiečiams.

Praeitame Konsistorijos posėdyje kun. Tomas Šernas siūlė sušaukti neeilinį Sinodo suvažiavimą dar šiais metais, kuriame būtų patvirtinti Diakoninės tarnystės nuostatai. Konsistorija nutarė, kad Sinodo neeilinis suvažiavimas susijęs su papildomomis Sinodo išlaidomis, taip pat Sinodo nariams gan sudėtinga prieš Kalėdas susirinkti. Nėra paruošta net pirminio minimų nuostatų projekto, sunku tikėtis kokybiško darbo per trumpą laiką. Nutarta atsisakyti neeilinio Sinodo suvažiavimo sušaukimo. Nutarta ruošti Diakoninės tarnystės nuostatus. Po jų viešo aptarimo svarstyti ir priimti juos Konsistorijoje. Po jų praktinio veikimo ir išbandymo, svarstyti galimybę pateikti eilinio Sinodo suvažiavimui.

Posėdžio metu buvo svarstytas gen. superintendento pateikti Senjorato kanclerio pareiginiai nuostatai. Jie buvo patvirtinti atsižvelgus į Konsistorijos pataisas.

Apžvelgiant bažnytinę situaciją, buvo pasidžiaugta:

- aktyviu, nuoširdžiu parapijiečių dalyvavimu Švobiškio ev. reformatų bažnyčios pašventinimo 220 metų paminėjime;

- choro „Giesmė" koncertu ir jaunimo naujų kontaktų užmezgimu Varšuvoje, Lenkijos ev. reformatų Bažnyčios organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Kalvinizmas ir šiuolaikinės Europos šaknys";

- gen. superintendento dalyvavimu Europos reformatų vadovų suvažiavime Vupertalyje (Vokietija).

Vykdant reformacinį švietimą visuomenėje ir akademinėje erdvėje, nutarta lapkričio mėn. organizuoti paskaitas J.Kalvino teologinio palikimo temomis Vilniuje ir Kėdainiuose. Kai tik bus tikslios datos ir vieta, pranešti per parapijas bei informacijos priemones. Pranešimus kviečimas skaityti - Šiaulių ev. ref. parapijietis Holger Lahayne.

Konsistorija svarstė gautą iš JAV ambasados kvietimą generaliniam superintendentui kun. R.Mikalauskui ateinančių metų pradžioje dalyvauti Nevyriausybinių organizacijų patirties kursuose Amerikoje. Visas su kelione iškilusias išlaidas padengia JAV vyriausybė. Konsistorija sutiko išleisti kun. R.Mikalauską šiai stažuotei ir linki Dievo palaiminimo.

Kitą eilinį Konsistorijos posėdį nutarta kviesti š.m. lapkričio 28 d., 9:45 val. Biržuose.

Konsistorijos nariai darbą baigė kun. Tomo Šerno malda ir 230 giesme.

InfoRef.lt