Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
DEKALOGAS
Monday, 26 October 2009 18:30
There are no translations available.

Dešimt Dievo įsakymų arba Dekalogas (gr.δέκαλόγοι = dešimt teiginių). Dekalogas užrašytas Biblijoje, Senojo Testamento Išėjimo ir Pakartoto įstatymo knygose. Abu paminėti tekstai yra labai panašūs, tačiau dažniau naudojamas tekstas iš Išėjimo knygos (20,3-17). Judėjai dekalogą suskirsto į dvi dalis: pirmąją skirtą Dievo tautos pareigoms nustatyti santykyje su Dievu (sudaro I-IV įsakymai), o kita dalis (V-X) skirti žmonių tarpusavio santykiams. Šį suskirstymą išlaikė Rytų krikščionys (stačiatikiai) ir  jis buvo sugrąžintas per Reformaciją Vakarų Bažnyčioje (evangelikų reformatų ir anabaptistų konfesijose). Romos katalikai savo katekizme išlaiko augustiniškąjį suskirstymą, kuriame pranyksta II. Dievo įsakymas, o Dešimties įsakymų skaičiui išlaikyti Įsakymas X. „Negeisk" yra padalinamas du atskirus geidimo draudimo įsakymus. Romos katalikų katekizme naudojamą tokį įsakymų suskirstymą paliko savo išpažinimo raštuose ir mokyme - evangelikai liuteronai.

Heidelbergo katekizme (toliau- HK), viename labiausiai pasaulyje pripažintų evangelikų reformatų išpažinimo autoritetų, Dekalogui skiriami 24 klausimai ir atsakymai ( HK 92-115 kl. ). Žemiau pateikiame HK išdėstytus Dešimt Dievo įsakymų pagal Išėjimo kn. 20 sk. 2-17 eilutes:

I. Aš esu VIEŠPATS, tavo Dievas, kuris tave išvedžiau iš Egipto žemės, iš vergijos namų: Neturėsi kitų dievų, tktai mane.

II. Nedirbsi  sau jokio drožinio, nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje, čia, žemėje, ir vandenyse po žeme. Nesilenksi jiems ir negarbinsi jų, nes aš, VIEŠPATS, tavo Dievas, esu pavydulingas Dievas, skiriantis bausmę  vaikams už tėvų kaltę iki trečios ir ketvirtos kartos tų, kurie manęs atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų.

III. Netarsi be reikalo VIEŠPATIES, savo Dievo, vardo, nes VIEŠPATS nepaliks nenubausto to, kuris maudoja piktam jo vardą.

IV. Atsiminsi ir švęsi šabo dieną. Šešias dienas dirbk ir atlik visus savo darbus, bet septintoji diena yra  VIEŠPATES, tavo Dievo šabas; nedirbsi jokio darbo nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo tarnas ar tarnaitė, nei tavo galvijai, nei ateivis, gyvenantis tavo namuose. Per šešias dienas VIEŠPATS sukūrė dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas juose, bet septintąją dieną ilsėjosi. Todėl VIEŠPATS septintąją dieną palaimino ir pašventino ją.

V. Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumei žemėje, kurią VIEŠPATS, tavo Dievas tau skiria.

VI. Nežudysi.

VII. Nesvetimausi.

VIII. Nevoksi.

IX. Neliudysi melagingai prieš savo artimą.

X. Negeisi savo artimo namų; negeisi savo artimo žmonos, nei jo tarno, nei tarnaitės, nei jaučio, nei asilo - ar bet ko, kas yra tavo artimo"

Dievo įsakymai susiskirstomi į dvi dalis (HK 92kl.):

Dievo įsakymai sudaryti iš dviejų dalių: pirmieji keturi nurodo, kaip turime elgtis Dievo akivaizdoje; kiti šeši - kokios yra mūsų pareigos artimui.

HK duodama svarbi nuoroda į Šventąjį Raštą, kuris yra trumpa visų Dievo įsakymų dviejų dalių santrauka (HK 93 kl.): Jėzus jam atsakė: " ‘Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa savo širdimi, visa savo siela ir visu savo protu'. Tai pirmasis ir didžiausias įsakymas. Antrasis - panašus į jį: ‘Mylėk savo artimą kaip save patį'. (Mato 22,37-39)

Toliau HK išaiškinami įsakymai, jų reikalaivimai bei svarbiausios sąvokos, susijusios su šių įsakymų vykdymo:
HK 94 kl.: Ko Viešpats reikalauja pirmuoju įsakymu?
Kad aš dėl savo sielos išganymo ir palaimos, privalau vengti visokios stabmeldystės
(1), burtų, prietarų(2), negarbinti šventųjų ir kitų kūninių(3). Turiu iš tikro pažinti vienatinį tikrą Dievą (4), tik juo vienu pasitikėti(5), tik iš jo vieno nuolankiai(6) ir kantriai laukti gerų dalykų(7); visa širdimi jį mylėti(9), jo bijoti(10), jį garbinti(11). Verčiau visko atsižadėti, negu bent menkiausiu dalyku jam nusižengti(12).

Toliau taip bus pateikiamos HK nuorodos į Šv. Raštą atsakymams pagrįti:

(1) - 1 Korintiečiams 6, 9-10 : Ar nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės? Neapsigaukite! Nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei homoseksualistai, 10 nei vagys, nei gobšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės. Toliau žr.:  10, 7-14: Nebūkite stabmeldžiai, kaip kai kurie iš jų, - kaip parašyta: "Tauta sėdosi valgyti ir gerti ir kėlėsi žaisti".8 Neištvirkaukime, kaip kai kurie iš jų ištvirkavo ir žuvo vieną dieną dvidešimt trys tūkstančiai. 9 Negundykime Kristaus, kaip kai kurie iš jų gundė ir mirė nuo gyvačių.10 Nemurmėkite, kaip kai kurie iš jų murmėjo ir žuvo nuo naikintojo. 11 Visa tai jiems atsitiko kaip pavyzdžiai, ir užrašyti pamokyti mums, gyvenantiems amžių pabaigoje.12 Todėl, kas tariasi stovįs, težiūri, kad nekristų.13 Jums tekęs pagundymas tėra tik žmogiškas. Bet Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų gundyti daugiau nei jūsų jėgos leidžia, bet kartu su pagundymu duos ir išeitį, kad sugebėtumėte jį atlaikyti.14 Todėl, mano mylimieji, bėkite nuo stabmeldystės! Dar žr.:  1 Jono 5, 21 : Vaikeliai, saugokitės stabų! Amen.

(2) - Kunigų 19, 31 : Nesikreipkite į mirusiųjų dvasių iššaukėjus ir nieko nesiteiraukite žynių, kad per juos nesusiteptumėte. Aš esu Viešpats, jūsų Dievas. Dar žr.:  Pakartoto Įstatymo 18, 9-12 Kai įeisi į žemę, kurią Viešpats, tavo Dievas, tau duos, neišmok daryti tų tautų bjaurysčių. 10 Nebus tarp jūsų tokių, kurie leistų savo sūnų ar dukterį per ugnį, nei ateities spėjėjų, nei ženklų aiškintojų, nei kerėtojų, nei burtininkų, 11 nei žavėtojų, nei mirusiųjų dvasių iššaukėjų, nei žynių, nei raganių. 12 Visi, kurie taip daro, yra pasibjaurėjimas Viešpačiui, ir už tokias bjaurystes Jis išnaikins tas tautas, prieš tau užimant kraštą.

(3) - Mato 4, 10: Tada Jėzus atsako: "Eik šalin, šetone! Juk parašyta: VIEŠPATĮ, savo Dievą, tegarbink ir jam vienam tearnauk"(iš Pak.Įst.6,13). Dar žr.: Apreiškimas Jonui 19, 20: Žvėris buvo sugautas, o kartu su juo netikrasis pranašas, jo akyse daręs ženklus ir jais klaidinęs žmones, kurie buvo priėmę žvėries ženklą ir garbino jo atvaizdą. Jiedu gyvi buvo įmesti į ugnies ežerą, degantį siera. Dar žr.:  Apreiškimas Jonui 22, 8-9Aš, Jonas, visa tai mačiau ir girdėjau. Išgirdęs ir pamatęs, puoliau po kojų angelui, kuris man visa tai parodė, norėdamas jį pagarbinti. 9 Bet jis man pasakė: "Žiūrėk, kad to nedarytum! Juk ir aš esu tarnas, kaip tu ir tavo broliai pranašai, ir visi, kurie laikosi šios knygos žodžių. Dievą garbink!"

(4) - Jono 17, 3: Tai yra amžinasis gyvenimas: kad jie pažintų Tave, vienintelį tikrąjį Dievą ir Tavo siųstąjį Jėzų Kristų.

(5) - Jeremijo 17, 5-7: Taip sako Viešpats: "Prakeiktas žmogus, kuris pasitiki žmogumi ir laiko kūną savo stiprybe, kurio širdis nutolsta nuo Viešpaties. 6 Jis bus kaip krūmokšnis dykumoje ir nieko gero nematys. Jis gyvens sausoje, druskingoje ir negyvenamoje šalyje. 7 Palaimintas žmogus, kuris pasitiki Viešpačiu, kurio viltis yra Viešpats!

(6) - Psalmių 104, 27-28: Jie visi iš Tavęs laukia, kad duotum jiems maisto reikiamu metu. 28 Tu duodi jiems, jie rankioja. Tu ištiesi savo ranką, jie pasisotina gausiai. Dar žr.: Jokūbo 1, 17: Kiekvienas geras davinys ir kiekviena tobula dovana yra iš aukštybių, nužengia nuo šviesybių Tėvo, kuriame nėra permainų ir nė šešėlio keitimosi.

(7) - 1 Petro 5, 5-6: Taip pat jūs, jaunesnieji, būkite klusnūs vyresniesiems. Ir visi, paklusdami vieni kitiems, apsivilkite nuolankumu, nes "Dievas išdidiems priešinasi, o nuolankiesiems teikia malonę". 6 Tad nusižeminkite po galinga Dievo ranka, kad Jis išaukštintų jus metui atėjus.

(8) - Kolosiečiams 1, 11: kad, sustiprinti visokeriopa jėga iš Jo šlovės galios didžiai kantrybei ir ištvermei, su džiaugsmu
12 dėkotumėte Tėvui, kuris padarė mus tinkamus paveldėti šventųjų dalį šviesoje Dar žr.: Hebrajams 10, 36: Taip, reikia jums ištvermės, kad, įvykdę Dievo valią, gautumėte, kas pažadėta.

(9) - Mato 22, 37 (Pakartoto Įstatymo 6, 5) : Jėzus jam atsakė: " ‘Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa savo širdimi, visa savo siela ir visu savo protu'.

(10) - Patarlių 9, 10 : Viešpaties baimė - išminties pradžia, o Šventojo pažinimas - supratimas. Dar žr.: 1 Petro 1, 17 Ir jei kaip Tėvo šaukiatės To, kuris nešališkai teisia pagal kiekvieno darbą, su baime elkitės savo viešnagės metu,

(11) - Mato 4, 10 (Pakartoto Įstatymo 6, 13): Tada Jėzus jam atsakė: "Eik šalin nuo manęs, šėtone! Nes parašyta: ‘Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir Jam vienam tetarnauk!' "

(12) - Mato 5, 29-30 : Jeigu tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Geriau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą. 30 Ir jeigu tavo dešinioji ranka skatina tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. Geriau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą" Toliau žr.: 10, 37-39 : Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane - nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane - nevertas manęs. 38 Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, tas nevertas manęs. 39 Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs - atras ją.

HK 95kl.: Kas yra stabmeldystė?
Stabmeldystė yra tai, kad žmogus vietoje vienintelio tikrojo, savo žodžiu apsireiškusio Dievo arba šalia jo prasimano ir turi ką kita, kuo pasitiki ir kam visa širdimi atsiduoda (1)

(1) - Galatams 4, 8-9: Kitados, dar nepažindami Dievo, jūs vergavote dievams, kurie iš tikro nėra dievai. 9 Bet dabar, pažinę Dievą arba, geriau sakant, Dievo pažinti, - kaipgi galite grįžti prie menkų ir vargingų pradmenų, kuriems ir vėl norite vergauti?!Efeziečiams 5, 5: Nes jūs žinote, kad joks ištvirkėlis, netyras ar gobšas, kuris yra stabmeldys, nepaveldės Kristaus ir Dievo karalystės. Dar žr.: Dar žr.: Filipiečiams 3,19: Jų galas - pražūtis, jų dievas - pilvas ir jų garbė - gėda. Jie temąsto apie žemiškus dalykus.

HK 96 kl.: Ko Dievas reikalauja antruoju įsakymu?
Antruoju įsakymu Dievas reikalauja, kad mes jokiu būdu nevaizduotume Dievo ir negarbintume jo kitaip,
(1) nei pasakyta jo žodyje.
(2)

(1) - Pakartoto Įstatymo 4, 15-19 : ir įsakė man mokyti jus vykdyti tuos įsakymus ir paliepimus žemėje, kurią paveldėsite. 15 Gerai įsidėmėkite, kad tą dieną, kai Viešpats jums kalbėjo Horebe iš ugnies, jūs nematėte jokio pavidalo, 16 kad kartais nedirbtumėte sau drožinių, panašių į vyrą ar moterį, 17 panašių į kurį nors gyvulį, esantį žemėje, ar skraidantį padangėje paukštį, 18 ar šliaužiantį gyvį, ar žuvį, plaukiojančią vandenyse. 19 Kad kartais, pakėlęs akis į dangų ir pamatęs saulę, mėnulį, žvaigždes, nepaklystum, jų negarbintum ir nesilenktum tiems, kuriuos Viešpats, jūsų Dievas, sutvėrė tarnauti visoms tautoms. Dar žr.: Izaijo 40, 18-25 :   Su kuo tad palyginsite Dievą? Į ką panašų darysite Jo atvaizdą? 19 Amatininkas nulieja atvaizdą, auksakalys aptraukia jį auksu ir papuošia sidabrinėmis grandinėlėmis. 20 Kas neturtingas, pasirenka nepūvantį medį, susiranda išmanų amatininką, tas padaro drožinį ir pastato jį, kad nejudėtų. 21 Argi jūs nežinote? Argi negirdėjote? Argi nebuvo pranešta nuo pradžios? Argi nesuprantate iš pasaulio sutvėrimo?22 Jis sėdi virš žemės skliauto, jos gyventojai atrodo lyg skėriai. Jis ištiesia dangus lyg užuolaidas, išskleidžia juos lyg palapinę gyventi. 23 Jis kunigaikščius paverčia nieku ir žemės teisėjus padaro kaip tuštybę. 24 Jie bus ką tik pasėti, ką tik jų kamienai bus išleidę šaknis, kai Jis pūstelės, ir jie nuvys, viesulas nuneš juos kaip šiaudus. 25 "Su kuo mane palyginsite ir į ką Aš panašus?" - klausia Šventasis. Dar žr.: Apaštalų darbų 17, 29: Todėl, būdami dieviškos kilmės, neturime manyti, jog Dievybė yra panaši į auksą, sidabrą ar akmenį, įgavusį pavidalą žmogaus sumanymų ir sugebėjimų dėka. Dar žr.: Romiečiams 1, 22-23 : Vadindami save išmintingais, tapo kvaili. 23 Jie išmainė nenykstančiojo Dievo šlovę į nykstančius žmogaus, paukščių, keturkojų bei šliužų atvaizdus.

(2) - 1 Samuelio 15, 22- 23 : Samuelis atsakė: "Argi Viešpats labiau vertina deginamąsias aukas ir atnašas, negu paklusnumą Viešpaties balsui? Paklusti yra geriau negu aukoti ir klausyti yra geriau už avinų taukus. 23 Nepaklusnumas yra kaip žyniavimo nuodėmė ir užsispyrimas yra kaip stabmeldystė. Kadangi tu atmetei Viešpaties žodį, Jis atmetė tave, kad nebebūtum karaliumi". Dar žr.:  Jono 4, 23-24: Bet ateina valanda, - jau dabar ji yra, - kai tikrieji garbintojai garbins Tėvą dvasioje ir tiesoje, nes Tėvas tokių Jo garbintojų ieško. 24 Dievas yra Dvasia, ir Jį garbinantys turi garbinti dvasioje ir tiesoje.

HK 97 kl.: Ar visai negalima daryti atvaizdo?  Ar Dievo visai negalima vaizduoti?
Dievo vaizduoti negalima ir nedera jokiu būdu. Kūrinius leidžiama vaizduoti, tačiau Dievas draudžia daryti ir laikyti jų atvaizdus tam, kad juos garbintų arba kad jais Jam tarnautų.
(1)

(1) - Išėjimo 34, 13-14sugriauk jų aukurus, sutrupink atvaizdus ir iškirsk giraites. 14 Negarbink svetimų dievų, nes Viešpats yra pavydus Dievas. Dar žr.: 2 Karalių 18, 4-5: Ezekijas panaikino aukštumas, sudaužė atvaizdus, iškirto giraites, į gabalus sudaužė varinę gyvatę, kurią padarė Mozė. Nes iki to laiko izraelitai dar tebesmilkė jai ir vadino ją Nehuštanu. 5 Ezekijas pasitikėjo Viešpačiu, Izraelio Dievu. Tokio karaliaus Jude nebuvo nei iki jo, nei po jo.

HK 98 kl.: Ar negalima paveikslų bažnyčioje laikyti kaip mokomųjų priemonių?
Ne, paveikslų bažnyčioje negalima laikyti net kaip mokomųjų priemonių.
Neturime dėtis išmintingesni už Dievą,
(1) jis moko krikščionis ne per nebylius stabus, o per savo gyvojo žodžio pamokslus.(2)

(1) - Romiečiams 10, 14-15: Kaip žmonės šauksis To, kurio neįtikėjo? Ir kaip jie įtikės Tą, apie kurį negirdėjo? Kaip išgirs be skelbėjo? 15 Ir kaip jie skelbs, jei nebus pasiųsti? Kaip parašyta: "Kokios puikios kojos tų, kurie skelbia ramybės Evangeliją, kurie neša geras žinias!" Dar žr.: Timotiejui 3, 16-17: Ir neginčijamai yra didelė dievotumo paslaptis: Dievas buvo apreikštas kūne, išteisintas Dvasioje, matomas angelų, paskelbtas pagonims, įtikėtas pasaulyje ir paimtas į šlovę. Dar žr.: 2 Petro 1, 19: Taip pat mes turime dar tvirtesnį pranašų žodį. Jūs gerai darote, laikydamiesi jo tarsi žiburio, šviečiančio tamsioje vietoje, kol išauš diena ir jūsų širdyse užtekės aušrinė žvaigždė.

(2) - Jeremijo 10, 8 -10:   Jie visi yra kvaili ir neišmintingi. Medis yra tuštybės mokymas, 9 padengtas sidabrine skarda, atgabenta iš Taršišo ir Ufazo. Jis yra amatininko ir auksakalio dirbinys, apvilktas violetiniu ir raudonu drabužiu. Jie visi yra menininkų dirbiniai. 10 Tačiau Viešpats yra tikrasis Dievas, gyvasis Dievas ir amžinasis Karalius. Nuo Jo rūstybės dreba žemė ir Jo grūmojimo nepakelia tautos.

HK 99 kl.: Ko Dievas reikalauja trečiuoju įsakymu?
Trečiuoju įsakymu Dievas draudžia niekinti jo vardą ir piktžodžiauti, t. y. keikti jo vardą,
(1) neteisingai juo prisiekti,(2) minėti be reikalo. Tyliai stebėdami(3) taip darančius taip pat taptume šių baisių nuodėmių bendrininkais.(4) Šventą Dievo vardą galime vartoti tik su baime ir pagarba(5): išpažinti,(6) minėti ir garbinti(7) žodžiais ir darbais.(8)

(1) - Kunigų 24, 10-17: Izraelitės moters sūnus, kurio tėvas buvo egiptietis, susiginčijo su izraelitu stovykloje.11 Jį atvedė pas Mozę, kadangi jis piktžodžiavo ir keikė Dievą. Jo motina buvo Šelomita, Dibrio duktė iš Dano giminės. 12 Jį uždarė ir laukė Viešpaties nurodymo. 13 Viešpats įsakė Mozei: 14 "Išvesk piktžodžiautoją iš stovyklos. Visi, kurie girdėjo jį piktžodžiaujant, teuždeda savo rankas ant jo galvos, o visi žmonės teužmuša jį akmenimis. 15 Izraelitams sakyk: ‘Kas keikia Dievą, atsakys už savo nusikaltimą. 16 Kas piktžodžiaus Viešpaties vardui, turės mirti - jis bus užmuštas akmenimis, ar jis bus vietinis, ar ateivis. Kas piktžodžiaus Viešpaties vardui, bus baudžiamas mirtimi. 17 Kas nužudo žmogų, taip pat turi mirti.

(2) - Kunigų 19, 12: Neprisiekite neteisingai mano vardu ir nesutepkite savo Dievo vardo. Aš esu Viešpats.

(3) - Mato 5, 37: Verčiau jūs sakykite: ‘Taip', jei taip, ‘Ne', jei ne, o kas viršaus, tai iš pikto". Dar žr.: Jokūbo 5, 12: Bet pirmiausia, mano broliai, neprisiekite nei dangumi, nei žeme, nei kitokia priesaika. Tebūnie jūsų "taip" - taip ir jūsų "ne" - ne, kad nepakliūtumėte į teismą.

(4) - Kunigų 5, 1: Jei kas girdi keikimą, bet atsisako liudyti, ką yra matęs ir žino, jis bus kaltas. Dar žr.: Patarlių 29, 24: Kas susideda su vagimi, nekenčia savo sielos; jis prisiekia sakyti tiesą, bet nieko nepasako.

(5) - Psalmių 99, 1-5 : Viešpats karaliauja, tegu dreba tautos. Jis sėdi tarp cherubų, tedreba žemė. 2 Viešpats yra didis Sione. Jis yra aukščiau nei visos tautos. 3 Tegiria jie Tavo vardą, didį ir baisų; Jis yra šventas. 4 Karaliaus galybė myli tiesą. Tu įtvirtini teisingumą, teisumą ir teisybę Jokūbe įvykdai. 5 Aukštinkite Viešpatį, mūsų Dievą, garbinkite priešais Jo sostą; Jis yra šventas. Dar žr.: Jeremijo 4, 2 : Tada prisieksi: ‘Kaip gyvas Viešpats!' tiesoje, teisingume ir teisume. Ir Jis bus palaiminimas tautoms, ir tautos girsis Juo".

(6) - Mato 10, 32 : Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir Aš jį išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje. Dar žr.: Romiečiams 10, 9-10 Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpažintas - į išganymą.

(7) - Psalmių 50, 14-15 Aukok Dievui padėką ir ištesėk Aukščiausiajam įžadus. 15 Šaukis manęs nelaimės dieną - tai išgelbėsiu tave, o tu šlovinsi mane". Dar žr.: 1 Timotiejui 2, 8 : Taigi trokštu, kad vyrai melstųsi visur, keldami aukštyn šventas rankas, be pykčio ir abejonių.

(8) - Kolosiečiams 3, 17 : Ir visa, ką bedarytumėte žodžiu ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per Jį dėkodami Dievui Tėvui.

HK 100 kl.: Ar keikti Dievo vardą ir prisiekti jo vardu yra tokia sunki nuodėmė, kad Dievas už tai pyksta ir baudžia?
Keikti Viešpaties Dievo vardą arba be reikalo juo prisiekinėti reiškia piktžodžiauti. Tai yra didžiausia nuodėmė,
(1) už kurią Dievas smarkiai pyksta ir grasina bausti. (2)

(1) - Kunigų 5, 1 : "Jei kas girdi keikimą, bet atsisako liudyti, ką yra matęs ir žino, jis bus kaltas.

(2) - Kunigų 24, 10-17 : Izraelitės moters sūnus, kurio tėvas buvo egiptietis, susiginčijo su izraelitu stovykloje. 11 Jį atvedė pas Mozę, kadangi jis piktžodžiavo ir keikė Dievą. Jo motina buvo Šelomita, Dibrio duktė iš Dano giminės. 12 Jį uždarė ir laukė Viešpaties nurodymo. 13 Viešpats įsakė Mozei: 14 "Išvesk piktžodžiautoją iš stovyklos. Visi, kurie girdėjo jį piktžodžiaujant, teuždeda savo rankas ant jo galvos, o visi žmonės teužmuša jį akmenimis. 15 Izraelitams sakyk: ‘Kas keikia Dievą, atsakys už savo nusikaltimą. 16 Kas piktžodžiaus Viešpaties vardui, turės mirti - jis bus užmuštas akmenimis, ar jis bus vietinis, ar ateivis. Kas piktžodžiaus Viešpaties vardui, bus baudžiamas mirtimi. 17 Kas nužudo žmogų, taip pat turi mirti.

HK 101 kl.: Ar galima dievobaimingai prisiekti Dievo vardu?
Dievobaimingai prisiekti galima, jei valdžia ar šiaip būtinybė to reikalauja ištikimybei ir tiesai paliudyti. Tokia priesaika tarnauja Dievo garbei ir artimo naudai, ji pagrįsta Dievo žodžiu
(1) ir buvo teisingai vartojama teisiųjų Sename ir Naujame Testamente. (2)

(1) - Pakartoto Įstatymo 6, 13 : Bijok Viešpaties, savo Dievo, Jam vienam tarnauk ir Jo vardu prisiek. Dar žr. ten pat: 10, 20 : Bijok Viešpaties, savo Dievo, Jam vienam tarnauk, glauskis prie Jo ir Jo vardu prisiek. Dar žr.: Jeremijo 4, 1-2 : "Izraeli, jei nori sugrįžti, - sako Viešpats, - grįžk pas mane. Jei pašalinsi savo bjaurystes, tau nereikės bėgti nuo manęs. 2 Tada prisieksi: ‘Kaip gyvas Viešpats!' tiesoje, teisingume ir teisume. Ir Jis bus palaiminimas tautoms, ir tautos girsis Juo". Dar žr.: Hebrajams 6, 16 : Žmonės prisiekia aukštesniais dalykais ir kiekvieno ginčo pabaigoje patvirtinimui imasi priesaikos.

(2) - Pradžios 21, 23-24 : Dabar tad prisiek Dievu, kad nekenksi nei man, nei mano vaikams, nei jų palikuonims, bet kaip aš maloningai su tavimi elgiausi, taip ir tu elgsiesi su manimi ir mano kraštu, kuriame gyveni kaip ateivis!" 24 Abraomas atsakė: "Prisiekiu". Dar žr.: Jozuės 9, 15 : Jozuė sudarė su jais taikos sutartį, pažadėdamas palikti juos gyvus, o izraelitų kunigaikščiai prisiekė jiems. Dar žr.: 1 Karalių 1, 29-30 : jis tarė: "Kaip gyvas Viešpats, kuris išvadavo mane iš visokių bėdų,
30 tavo sūnus Saliamonas karaliaus po manęs, kaip tau prisiekiau Viešpačiu, Izraelio Dievu. Jis sėdės soste vietoje manęs, ir tai aš padarysiu šiandien". Dar žr.: Romiečiams 1, 9 : Man liudytojas Dievas, kuriam tarnauju dvasia, skelbdamas Jo Sūnaus Evangeliją, jog be paliovos jus prisimenu savo maldose. Dar žr.: 2 Korintiečiams 1, 23 : Šaukiuosi Dievą liudytoju savo sielai, kad jūsų gailėdamas aš neatvykau į Korintą.

HK 102 kl.: Ar galima prisiekti šventaisiais ar kitais kūriniais?
Ne, negalima prisiekti nei šventaisiais, nei kitais kūriniais. Tikra priesaika yra šaukimasis visagalio Dievo: kad jis, vienintelis pažįstantis žmogaus širdį, paliudytų tiesą
(1) ir nubaustų neteisingai prisiekiantį.(2)

(1) - Romiečiams 9, 1- 2 : Sakau tiesą Kristuje, nemeluoju, - tai liudija ir mano sąžinė Šventojoje Dvasioje, 2 kad man labai sunku ir nuolat liūdi mano širdis. Dar žr.: Korintiečiams 1, 23 : Šaukiuosi Dievą liudytoju savo sielai, kad jūsų gailėdamas aš neatvykau į Korintą.

(2) - Mato 5, 34-37: O Aš jums sakau: iš viso neprisiekinėkite nei dangumi, nes jis - Dievo sostas, 35 nei žeme, nes ji - Jo pakojis, nei Jeruzale, nes ji - didžiojo Karaliaus miestas. 36 Neprisiek nei savo galva, nes negali nė vieno plauko padaryti balto ar juodo. 37 Verčiau jūs sakykite: ‘Taip', jei taip, ‘Ne', jei ne, o kas viršaus, tai iš pikto". Dar žr.: Mato 23, 16-22 : Vargas jums, aklieji vadai, kurie sakote: ‘Jei kas prisiektų šventykla, tai nieko, o jei kas prisiektų šventyklos auksu, tai jis įsipareigoja'. 17 Kvaili jūs ir akli! Kas gi didesnis - auksas ar šventykla, kuri pašventina auksą? 18 Arba vėl sakote: ‘Jei kas prisiektų aukuru, tai nieko, o jei kas prisiektų atnaša ant aukuro, tai jis įsipareigoja'. 19 Kvaili ir akli! Kas gi didesnis - atnaša ar aukuras, kuris pašventina atnašą? 20 Todėl, kas prisiekia aukuru, prisiekia juo ir viskuo, kas ant jo padėta, 21 o kas prisiekia šventykla, prisiekia ja ir Tuo, kuris joje gyvena. 22 Ir kas prisiekia dangumi, prisiekia Dievo sostu ir Tuo, kuris jame sėdi. Dar žr.: Jokūbo 5, 12 : Bet pirmiausia, mano broliai, neprisiekite nei dangumi, nei žeme, nei kitokia priesaika. Tebūnie jūsų "taip" - taip ir jūsų "ne" - ne, kad nepakliūtumėte į teismą.

HK 103 kl.: Ko Dievas reikalauja ketvirtuoju įsakymu?
Ketvirtuoju įsakymu Dievas reikalauja, kad būtų pamokslaujama, mokoma ir išlaikoma ši tarnystė,
(1) kad mes šventadieniais uoliai lankytume bažnyčią (2) ir stropiai mokytumėmės Dievo žodžio,(3) vartotume šventuosius sakramentus, (4) viešai išpažintume Viešpatį ir duotume krikščioniškos išmaldos;(5) ir kad per visas savo gyvenimo dienas susilaikytume nuo piktų darbų, leistume Viešpačiui Dievui veikti mumyse per Šventąją Dvasią ir amžinąjį sabatą pradėtume šiame gyvenime. (6)

(1) - Pakartoto Įstatymo 6, 4-25 : Klausyk, Izraeli! Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Dievas! 5 Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis. 6 Šitie žodžiai, kuriuos tau šiandien skelbiu, tepasilieka tavo širdyje; 7 mokyk jų savo vaikus ir apie juos kalbėk, sėdėdamas savo namuose, būdamas kelionėje, guldamas ir atsikeldamas. 8 Prisitvirtink juos kaip ženklą prie savo rankos ir prie kaktos; 9 užrašyk juos ant durų staktų ir savo kiemo vartų. 10 Kai Viešpats, tavo Dievas, įves tave į žemę, kurią pažadėjo tavo tėvams, Abraomui, Izaokui ir Jokūbui, tu gausi didelius ir gerus miestus, kurių nestatei,
11 namus pilnus visokių gėrybių, kurių nekaupei, šulinius, kurių nekasei, vynuogynus ir alyvmedžių sodus, kurių nesodinai. Kai tu valgysi ir pasisotinsi,12 saugokis, kad nepamirštum Viešpaties, kuris tave išvedė iš Egipto žemės, iš vergijos namų. 13 Bijok Viešpaties, savo Dievo, Jam vienam tarnauk ir Jo vardu prisiek. 14 Negarbink dievų svetimų tautų, kurios gyvena aplink jus, 15 nes Viešpats, tavo Dievas, kuris yra tarp jūsų, yra pavydus Dievas; kad Viešpaties, tavo Dievo, pyktis neužsidegtų prieš tave ir Jis neišnaikintų tavęs nuo žemės paviršiaus. 16 Negundykite Viešpaties, savo Dievo, kaip gundėte Jį Masoje. 17 Uoliai vykdykite Viešpaties, savo Dievo, įsakymus, paliepimus ir įstatymus, kuriuos Jis tau davė. 18 Daryk tai, kas gera ir teisinga Viešpaties akivaizdoje, kad tau gerai sektųsi ir užėmęs paveldėtum gerąją žemę, apie kurią Viešpats prisiekė tavo tėvams, 19 kad išvarys visus tavo priešus iš tavo akivaizdos, kaip Viešpats kalbėjo. 20 Kai tavo sūnus ateityje klaus: ‘Ką reiškia Viešpaties, mūsų Dievo, duoti paliepimai, įstatymai ir įsakymai?', 21 jam atsakyk: ‘Buvome Egipte faraono vergai; Viešpats mus išvedė iš Egipto galinga ranka. 22 Jis darė Egipte mūsų akyse didelius ir baisius ženklus bei stebuklus prieš faraoną ir visus jo namus. 23 Jis mus iš ten išvedė, kad nuvestų į kraštą, kurį pažadėjo mūsų tėvams. 24 Viešpats mums įsakė vykdyti šituos įstatymus ir bijoti Viešpaties, mūsų Dievo, kad mums visuomet gerai sektųsi ir kad Jis saugotų mūsų gyvybę, kaip tai yra šiandien. 25 Tai bus mūsų teisumas, jei laikysime ir vykdysime visus šiuos įsakymus Viešpaties, savo Dievo, akivaizdoje, kaip Jis mums įsakė' ". Dar žr.: 1 Korintiečiams 9, 13-14 : Ar nežinote, kad tie, kurie tarnauja šventykloje, valgo iš šventyklos pajamų ir kad aukuro tarnai gauna dalį aukų? 14 Taip ir Viešpats patvarkė, kad Evangelijos skelbėjai gyventų iš Evangelijos. Dar žr.: 2 Timotiejui 2, 2 : ir, ką iš manęs girdėjai prie daugelio liudytojų, patikėk ištikimiems žmonėms, kurie sugebės ir kitus mokyti. Dar žr. toliau: 3, 13-17 : Pikti žmonės ir suvedžiotojai eis blogyn, klaidindami ir klysdami. 14 O tu pasilik prie to, ką išmokai ir įtikėjai, žinodamas, iš ko išmokai. 15 Tu nuo vaikystės žinai šventuosius Raštus, galinčius tave pamokyti išgelbėjimui per tikėjimą, kuris yra Kristuje Jėzuje. 16 Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, 17 kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui. Dar žr.: Titui 1, 5 : Aš tam palikau tave Kretoje, kad sutvarkytum, kas buvo likę nesutvarkyta, ir paskirtum kiekviename mieste vyresniuosius, kaip esu įsakęs.

(2) - Pakartoto Įstatymo 12, 5-12 : Eikite į vietą, kurią Viešpats, jūsų Dievas, išsirinks tarp jūsų giminių, kad ten būtų garbinamas Jo vardas. 6 Toje vietoje aukokite deginamąsias ir kitas aukas, dešimtines ir pirmųjų vaisių aukas, įžadų ir laisvos valios aukas, jaučių ir avių pirmagimius. 7 Ten valgykite Viešpaties, jūsų Dievo, akivaizdoje, džiaukitės viskuo, ką įsigysite jūs ir jūsų šeimos, kuo Viešpats, jūsų Dievas, jus palaimins. 8 Tada nedarysite to, ką mes čia šiandien darome, kiekvienas kas jam atrodo teisinga; 9 nes dar neįėjote į poilsį ir paveldą, kurį Viešpats, jūsų Dievas, jums duoda. 10 Bet kai pereisite per Jordaną ir apsigyvensite žemėje, kurią Viešpats, jūsų Dievas, jums duoda, ir kai turėsite taiką ir gyvensite ramybėje, 11 tada į tą vietą, kurią Viešpats, jūsų Dievas, išsirinks savo vardui, atnešite visa, ką įsakiau: deginamąsias aukas, dešimtines, jūsų pirmųjų vaisių aukas ir visa, ką būsite pažadėję Viešpačiui. 12 Ten Viešpaties, jūsų Dievo, akivaizdoje, džiaugsitės jūs, jūsų sūnūs ir dukterys, tarnai ir tarnaitės, taip pat ir levitai, gyvenantys jūsų miestuose, nes jie neturi jokios dalies nei paveldėjimo tarp jūsų. Dar žr.: Psalmių 40, 9-10 :  Skelbiau teisumą didelėje minioje, lūpų neužčiaupiau, Viešpatie, Tu žinai. 10 Tavo teisumo nepaslėpiau savo širdyje, apie Tavo ištikimybę ir išgelbėjimą kalbėjau. Nenutylėjau apie Tavo malonę ir tiesą dideliame susirinkime. Dar žr.:  Psalmių 68, 26 : Šlovinkite Dievą susirinkimuose, Viešpatį, kurie esate iš Izraelio giminės. Dar žr.: Apaštalų darbų 2, 42-47 : Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokymo, bendravimo, duonos laužymo ir maldų. 43 Baimė apėmė kiekvieną, nes per apaštalus vyko daug stebuklų ir ženklų. 44 Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visa bendra.45 Nuosavybę bei turtą jie parduodavo ir, ką gavę, padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo. 46 Jie kasdien vieningai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose tai vienur, tai kitur laužydavo duoną, vaišindavosi su džiugia ir tauria širdimi, 47 šlovindami Dievą, ir turėjo malonę visų žmonių akyse. O Viešpats kasdien gausino bažnyčią išgelbėtaisiais. Dar žr.: Hebrajams 10, 23-25: Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes ištikimas Tas, kuris pažadėjo. 24 Žiūrėkime vieni kitų, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus. 25 Neapleiskime savųjų susirinkimo, kaip kai kurie yra pratę, bet raginkime vieni kitus juo labiau, juo aiškiau regime besiartinančią dieną.

(3) - Romiečiams 10, 14-17:  Kaip žmonės šauksis To, kurio neįtikėjo? Ir kaip jie įtikės Tą, apie kurį negirdėjo? Kaip išgirs be skelbėjo? 15 Ir kaip jie skelbs, jei nebus pasiųsti? Kaip parašyta: "Kokios puikios kojos tų, kurie skelbia ramybės Evangeliją, kurie neša geras žinias!" 16 Bet ne visi pakluso Evangelijai. Nes Izaijas sako: "Viešpatie, kas patikėjo mūsų skelbimu?" 17 Taigi tikėjimas - iš klausymo, klausymas - iš Dievo žodžio. Dar žr.: 1 Korintiečiams 14, 31-32: Nes jūs visi galite vienas po kito pranašauti, kad visi pasimokytų ir visi būtų paguosti. 32 Pranašų dvasios yra paklusnios pranašams. Dar žr.: 1 Timotiejui 4, 13: Kol atvyksiu, užsiiminėk skaitymu, raginimu, mokymu.

(4) - 1 Korintiečiams 11, 23-24: Aš tai gavau iš Viešpaties ir perdaviau jums, kad Viešpats Jėzus tą naktį, kurią buvo išduotas, paėmė duoną 24 ir padėkojęs sulaužė ir tarė: "Imkite ir valgykite; tai yra mano kūnas, kuris už jus sulaužomas. Tai darykite mano atminimui".

(5) - Kolosiečiams 3, 16: Kristaus žodis tegul tarpsta jumyse. Mokykite ir įspėkite vieni kitus visokeriopa išmintimi, su dėkinga širdimi giedokite Viešpačiui psalmes, himnus ir dvasines giesmes. Dar žr.: 1 Timotiejui 2, 1: Taigi visų pirma prašau atlikinėti prašymus, maldas, užtarimus ir dėkojimus už visus žmones.

(6) - Psalmių 50, 14: Aukok Dievui padėką ir ištesėk Aukščiausiajam įžadus. Dar žr.: 1 Korintiečiams 16, 2: Pirmąją savaitės dieną kiekvienas iš jūsų teatideda pagal tai, kiek turi, kad rinkliavos neprasidėtų man atvykus. Dar žr.: 2 Korintiečiams 8,1-9: Be to, pranešame jums, broliai, apie Dievo malonę, suteiktą Makedonijos bažnyčioms. 2 Nors dideli vargai jas bandė, jos pasirodė kupinos džiaugsmo, ir jų gilus skurdas išsiliejo ypatingo dosnumo turtais. 3 Aš liudiju, kad jie pagal išgales ir viršydami išgales, savo noru, 4 prašyte prašė mus, kad mes priimtume dovaną ir jų dalyvavimą tarnavime šventiesiems. 5 Ir ne tik taip, kaip mes tikėjomės, bet visų pirma atsidavė Viešpačiui, o paskui Dievo valia ir mums. 6 Todėl mes paprašėme Titą, kad taip, kaip pradėjo, taip ir baigtų pas jus šią malonę. 7 Tad, būdami visa ko pertekę - tikėjimo, žodžio, pažinimo, visokeriopo uolumo ir meilės mums, - būkite pertekę ir šios malonės. 8 Tai sakau ne įsakydamas, bet norėdamas kitų uolumu patikrinti jūsų meilės nuoširdumą. 9 Nes jūs pažįstate mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonę, jog Jis, būdamas turtingas, dėl jūsų tapo vargšu, kad jūs per Jo neturtą taptumėte turtingi. Dar žr.: Hebrajams 4, 9-11:  Taigi sabato poilsis tebepasilieka Dievo tautai, 10 nes, kas įeina į Jo poilsį, taip pat ilsisi po savo darbų, kaip Dievas ilsėjosi po savųjų. 11 Tad stenkimės įeiti į tą poilsį, kad niekas nebenupultų, sekdamas ano neklusnumo pavyzdžiu.

HK 104 kl.:  Ko Dievas reikalauja penktuoju įsakymu?
Penktuoju įsakymu Dievas reikalauja, kad savo tėvui ir motinai, taip pat vyresniesiems reikštume pagarbą, meilę ir ištikimybę, paklusniai priimtume jų gerą pamokymą ir sudraudimą (1) ir kantriai pakęstume jų silpnybes,(2) nes Dievas nori jų rankomis mus valdyti.(3)

(1) - Išėjimo 21, 17 : Kas keikia savo tėvą ar motiną, tas baudžiamas mirtimi. Dar žr.: Patarlių 1, 8 : Mano sūnau, klausyk tėvo pamokymų ir neatmesk motinos nurodymų. Dar žr. ten pat: 4, 1: Vaikai, klausykite tėvo pamokymo. Būkite atidūs, kad įgytumėte supratimo. Dar žr.: Romiečiams 13, 1-2: Kiekviena siela tebūna klusni aukštesnėms valdžioms, nes nėra valdžios, kuri nebūtų iš Dievo. Esančios valdžios yra Dievo nustatytos. 2 Todėl kas priešinasi valdžiai, priešinasi Dievo tvarkai. Kurie priešinasi, užsitraukia sau teismą. Dar žr.: Efeziečiams 6, 1-9: Jūs, vaikai, klausykite Viešpatyje savo tėvų, nes tai teisinga. 2 "Gerbk savo tėvą ir motiną", - tai pirmasis įsakymas su pažadu: 3 "Kad tau gerai sektųsi ir ilgai gyventum žemėje". 4 Ir jūs, tėvai, neerzinkite savo vaikų, bet auklėkite juos drausmindami ir mokydami Viešpatyje. 5 Jūs, vergai, klausykite savo žemiškųjų šeimininkų su baime ir drebėjimu, nuoširdžiai kaip Kristaus, 6 ne dėl akių tarnaudami, lyg žmonėms įtinkantys, bet kaip Kristaus vergai, iš širdies vykdantys Dievo valią. 7 Noriai tarnaukite kaip Viešpačiui, o ne žmonėms, 8 žinodami, jog kiekvienas, tiek vergas, tiek laisvasis, jei daro ką gera, gaus atlyginimą iš Viešpaties. 9 Ir jūs, šeimininkai, tą patį darykite jiems. Liaukitės grasinę, žinodami, kad ir jiems, ir jums yra Viešpats danguje ir Jis nedaro skirtumo tarp asmenų. Dar žr.: Kolosiečiams 3, 18-4,1: Jūs, žmonos, būkite atsidavusios savo vyrams, kaip dera Viešpatyje. 19 O jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas ir nebūkite joms šiurkštūs. 20 Jūs, vaikai, visuose dalykuose klausykite savo tėvų, nes tai patinka Viešpačiui. 21 O jūs, tėvai, neerzinkite savo vaikų, kad jie nepasidarytų baukštūs. 22 Jūs, vergai, visame kame pakluskite savo šeimininkams pagal kūną, ne dėl akių tarnaudami, kaip žmonėms patikti norėdami, bet iš tyros širdies, bijodami Dievo. 23 Ir ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip Viešpačiui, o ne žmonėms, 24 žinodami, kad iš Viešpaties gausite palikimą kaip atlyginimą, - nes jūs tarnaujate Viešpačiui Kristui. 25 O kas daro neteisybę, susilauks atlygio už tai, ką padarė, ir nebus žiūrima asmens. 4,1 O jūs, šeimininkai, duokite vergams, kas teisinga ir kas dera, atsimindami, kad ir jūs turite Šeimininką danguje.

(2) - Patarlių 20, 20: Kas keikia tėvą ir motiną, to žiburys užges visiškoje tamsoje. Dar žr. ten pat toliau: 23, 22: Klausyk savo tėvo ir nepaniekink savo motinos, kai ji pasensta. Dar žr.: 1 Petro 2, 18 : Tarnai, su visa baime būkite klusnūs šeimininkams, ne tik geriems ir švelniems, bet ir rūstiems.

(3) - Mato 22, 21 : Jie atsakė: "Ciesoriaus". Tuomet Jėzus jiems tarė: "Atiduokite tad, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo - Dievui". Dar žr.: Romiečiams 13, 1-8 : (plg. Efeziečiams 6, 1-9; Kolosiečiams 3, 18-21) Kiekviena siela tebūna klusni aukštesnėms valdžioms, nes nėra valdžios, kuri nebūtų iš Dievo. Esančios valdžios yra Dievo nustatytos. 2 Todėl kas priešinasi valdžiai, priešinasi Dievo tvarkai. Kurie priešinasi, užsitraukia sau teismą. 3 Nes valdininkų bijoma ne gera darant, o bloga. Nori nebijoti valdžios? Daryk gera, ir susilauksi iš jos pagyrimo. 4 Juk valdininkas yra Dievo tarnas tavo labui. Bet jei darai bloga - bijok, nes jis ne veltui nešioja kardą. Jis yra Dievo tarnas ir baudžia, įvykdydamas rūstybę darantiems pikta. 5 Todėl reikia paklusti ne tik dėl rūstybės, bet ir dėl sąžinės. 6 Juk todėl ir mokesčius mokate, nes anie yra Dievo tarnai, nuolatos užsiimantys tais dalykais. 7 Atiduokite visiems, ką privalote: kam mokestį - mokestį, kam muitą - muitą, kam baimę - baimę, kam pagarbą - pagarbą. 8 Niekam nebūkite ką nors skolingi, išskyrus meilę vienas kitam, nes kas myli, tas įvykdo įstatymą.

HK 105 kl.: Ko Dievas reikalauja šeštuoju įsakymu?
Šeštuoju įsakymu Dievas reikalauja, kad mes nei mintimis, nei žodžiais, nei judesiais, nei veiksmais, nei patys, nei per kitus nepaniekintume, neįžeistume ir nežudytume savo artimo,
(1) nenešiotume prieš jį neapykantos ir nekerštautume;(2) taip pat kad patys savęs nežalotume ir tyčia nestatytume į pavojų.(3) Valdžia todėl ir nešioja kalaviją, kad užkirstų kelią šiam blogiui. (4)

(1) - Pradžios 9, 6 : Kas pralieja žmogaus kraują, jo kraujas taip pat bus pralietas, nes žmogus sutvertas pagal Dievo atvaizdą.Kunigų 19, 17-18 : Nelaikykite širdyje neapykantos prieš savo brolį. Sudrauskite savo artimą, kad jums nebūtų nuodėmės dėl jo. 18 Nekeršykite ir atleiskite savo artimui. Mylėkite savo artimą kaip patys save. Aš esu Viešpats. Dar žr.: Mato 5, 21-22 : "Jūs girdėjote, kad protėviams buvo pasakyta: ‘Nežudyk'; o kas nužudo, turės atsakyti teisme. 22 O Aš jums sakau: kas be reikalo pyksta ant savo brolio, turės atsakyti teisme. Kas sako savo broliui: ‘Pusgalvi', turės stoti prieš sinedrioną. O kas sako: ‘Beproti', tas smerktinas į pragaro ugnį. Dar žr. toliau ten pat: 26, 52 : Tuomet Jėzus jam tarė: "Kišk kalaviją atgal, kur buvo, nes visi, kurie griebiasi kalavijo, nuo kalavijo ir žus. Dar žr.:

(2) - Patarlių 25, 21-22 : Jei tavo priešas alksta, pavalgydink jį, jei trokšta - pagirdyk. 22 Taip darydamas, krausi žarijas ant jo galvos, ir Viešpats atlygins tau. Dar žr.: Mato 18, 35 : Taip ir mano dangiškasis Tėvas pasielgs su jumis, jeigu kiekvienas iš širdies neatleisite savo broliui jo nusižengimų". Dar žr.: Romiečiams 12, 19 : Nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai rūstybei, nes parašyta: "Mano kerštas, Aš atmokėsiu", - sako Viešpats. Dar žr.: Efeziečiams 4, 26 :  "Rūstaudami ir nenusidėkite". Tegul saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės!

(3) - Mato 4, 7 : Jėzus jam atsakė: "Taip pat parašyta: ‘Negundyk Viešpaties, savo Dievo' ". Dar žr.: Romiečiams 13, 11-14 : Taip elkitės, suprasdami, koks dabar laikas. Išmušė valanda mums pabusti iš miego. Dabar mūsų išgelbėjimas arčiau negu tada, kai įtikėjome. 12 Naktis nuslinko, diena prisiartino. Todėl nusimeskime tamsos darbus, apsiginkluokime šviesos ginklais! 13 Kaip dieną, elkimės dorai: nepasiduokime apsirijimui ir girtavimui, gašlavimui ir paleistuvavimui, vaidams ir pavydui, 14 bet apsirenkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi ir netenkinkite kūno geidulių.

(4) - Pradžios 9, 6 : Kas pralieja žmogaus kraują, jo kraujas taip pat bus pralietas, nes žmogus sutvertas pagal Dievo atvaizdą. Dar žr.: Išėjimo 21, 14 : Jei kas savo artimą tyčiomis nužudo panaudodamas klastą, tą paimk ir nuo mano aukuro, kad jis mirtų. Dar žr.: Romiečiams 13, 4 : Juk valdininkas yra Dievo tarnas tavo labui. Bet jei darai bloga - bijok, nes jis ne veltui nešioja kardą. Jis yra Dievo tarnas ir baudžia, įvykdydamas rūstybę darantiems pikta.

HK 106 kl.: Ar šeštuoju įsakymu Dievas draudžia tik žudyti?
Šeštuoju įsakymu drausdamas žudyti, Dievas nori pasakyti, kad jis nekenčia ir žmogžudystės šaknų:
pavydo, neapykantos, rūstybės, keršto
(1) -
visa tai jo akyse yra slapta žmogžudystė. (2)

(1) - Patarlių 14, 30 : Sveika širdis - kūno gyvybė, o pavydas pūdo kaulus. Dar žr.: Romiečiams 1, 29 : Todėl jie pilni visokio neteisumo, netyrumo, piktybių, godulystės ir piktumo, pilni pavydo, žudynių, nesantaikos, klastingumo, paniekos, apkalbų. Dar žr. ten pat toliau : 12, 19 : Nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai rūstybei, nes parašyta: "Mano kerštas, Aš atmokėsiu", - sako Viešpats. Dar žr.: Galatams 5, 19-21 :  Kūno darbai aiškūs - tai paleistuvavimas, ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas,
21 pavydai, žmogžudystės, girtavimai, orgijos ir panašūs dalykai. Įspėju jus, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės. 20 stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumai, nesantaikos, pavyduliavimai, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldymai. Dar žr.: 1 Jono 2, 9-11 Kas sakosi esąs šviesoje, o savo brolio nekenčia, tas dar tebėra tamsoje.
11 O kas savo brolio nekenčia, tas yra tamsoje, vaikščioja tamsoje ir nežino, kur einąs, nes tamsa užgulė jam akis.
10 Kas myli savo brolį, tas pasilieka šviesoje, ir jame nėra nieko piktinančio.

(2) - 1 Jono 3, 15 : Kiekvienas, kas nekenčia savo brolio, yra žmogžudys, o jūs žinote, kad joks žmogžudys neturi amžinojo gyvenimo, jame pasiliekančio.

HK 107 kl.: Ar pakanka to, kad savo veiksmais, piktomis mintimis ir jausmais nenužudome artimo?
Dievas smerkia pavydą, neapykantą ir rūstybę ir nori, kad mylėtume artimą kaip patys save,
(1)
būtume kantrūs, taikingi, romūs, gailestingi ir malonūs,(2) nekenktume ir gera darytume net savo priešams.(3)

(1) - Mato 7, 12 : Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite; nes tai Įstatymas ir Pranaša. Dar žr. toliau ten pat: 22, 39 : Antrasis - panašus į jį: ‘Mylėk savo artimą kaip save patį'. Dar žr.: Romiečiams 12, 10 : Švelniai mylėkite vienas kitą broliška meile; pagarbiai vertinkite kitus aukščiau nei save.

(2) - Mato 5, 3-12 : "Palaiminti vargšai dvasia, nes jų yra dangaus karalystė. 4 Palaiminti, kurie liūdi, nes jie bus paguosti.
5 Palaiminti romieji, nes jie paveldės žemę.
6 Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisumo, nes jie bus pasotinti. 7 Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo. 8 Palaiminti tyraširdžiai, nes jie regės Dievą. 9 Palaiminti taikdariai, nes jie bus vadinami Dievo vaikais. 10 Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisumo, nes jų yra dangaus karalystė. 11 Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus šmeižia ir persekioja bei meluodami visaip piktžodžiauja. 12 Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes didelis jūsų atlygis danguje. Juk lygiai taip persekiojo ir iki jūsų buvusius pranašus". Dar žr.: Luko 6, 36 : Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas yra gailestingas. Dar žr.: Romiečiams 12, 10-18 : Švelniai mylėkite vienas kitą broliška meile; pagarbiai vertinkite kitus aukščiau nei save. 11 Uolumu nebūkite tingūs; būkite liepsnojančios dvasios, tarnaukite Viešpačiui. 12 Džiaukitės viltimi, būkite kantrūs išmėginimuose, nepaliaujamai melskitės. 13 Dalinkitės šventųjų poreikiais, puoselėkite svetingumą. 14 Laiminkite savo persekiotojus, laiminkite, o ne keikite. 15 Džiaukitės su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais. 16 Būkite vienminčiai tarpusavyje. Negalvokite apie didelius dalykus, bet sekite nuolankiaisiais. Nebūkite išmintingi savo akyse. 17 Niekam neatmokėkite piktu už pikta, rūpinkitės tuo, kas dora visų žmonių akyse. 18 Kiek įmanoma ir kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikingai su visais žmonėmis. Dar žr.: Galatams 6, 1-2 : Broliai, jei žmogus įpuola į kokią nuodėmę, jūs, dvasiniai žmonės, pataisykite tokį romumo dvasioje, žiūrėdami savęs, kad ir patys nebūtumėt sugundyti. 2 Nešiokite vieni kitų naštas, ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą. Dar žr.: Efeziečiams 4, 2-3 : Su visu nuolankumu bei romumu, su ištverme pakęsdami vienas kitą meilėje, 3 siekite išsaugoti Dvasios vienybę taikos ryšiais. Dar žr.: Kolosiečiams 3, 12 : Todėl, kaip Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir ištverme. Dar žr.: 1 Petro 3, 8 :
Galiausiai visi būkite vienminčiai, užjaučiantys kitus, mylintys brolius, gailestingi, draugiški.

(3) - Išėjimo 23, 4-5 : Jei sutinki beklaidžiojantį savo priešo jautį ar asilą, privalai jį nuvesti jam. 5 Jei matai tavęs nekenčiančio žmogaus asilą, parkritusį po našta, nepraeik, bet padėk jį pakelti. Dar žr.: Mato 5, 44-45 : O Aš jums sakau: mylėkite savo priešus, laiminkite jus keikiančius, darykite gera tiems, kurie nekenčia jūsų, ir melskitės už savo skriaudėjus ir persekiotojus, 45 kad būtumėte vaikai savo Tėvo, kuris danguje; Jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Dar žr.: Romiečiams 12, 20-21 (Patarlių 25, 21,22) : Todėl, jei tavo priešininkas alkanas, pavalgydink jį, jei trokšta, pagirdyk jį. Taip darydamas, tu sukrausi žarijas ant jo galvos. 21 Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk pikta gerumu.

HK 108 kl.: Ko Dievas reikalauja septintuoju įsakymu?
Septintuoju įsakymu Dievas reikalauja, kad santuoka būtų laikoma šventa.
Dievas prakeikė svetimavimą, todėl turime to vengti,
(1) iš visos širdies tam priešintis - gyventi skaisčiai bei drausmingai
tiek šventoje santuokoje, tiek už jos ribų.
(2)

(1) - Kunigų 18, 30: Laikykitės mano nuostatų. Nedarykite to, ką darė pirma jūsų gyvenusieji. Aš esu Viešpats, jūsų Dievas".Efeziečiams 5, 3-5 : Todėl ištvirkavimas, visoks netyrumas ar godumas tenebūna net minimi pas jus, kaip pridera šventiesiems; 4 taip pat nešvankumas, kvaila šneka ar juokų krėtimas jums netinka, verčiau tebūna dėkojimas. 5 Nes jūs žinote, kad joks ištvirkėlis, netyras ar gobšas, kuris yra stabmeldys, nepaveldės Kristaus ir Dievo karalystės. Dar žr.:

(2) - Judo1, 22-23 :  Vieniems, kurie abejoja, būkite gailestingi, 23 kitus bijodami gelbėkite, traukdami iš ugnies, bodėdamiesi net jų kūnu suteršto drabužio. Dar žr.: 1 Korintiečiams 7, 1-9 :  Atsakau į jūsų laišką. Gerai daro vyras, neliesdamas moters. 2 Tačiau ištvirkavimui išvengti kiekvienas teturi sau žmoną ir kiekviena sau vyrą. 3 Vyras teatlieka pareigą žmonai, o žmona vyrui. 4 Žmona neturi valios savo kūnui, bet vyras. Panašiai ir vyras neturi valios savo kūnui, bet žmona. 5 Nesitraukite vienas nuo kito, nebent abiems susitarus kuriam laikui, kad atsidėtumėte pasninkui ir maldai, paskui vėl būkite drauge, kad šėtonas negundytų jūsų nesusilaikymu. 6 Tai sakau leisdamas, o ne įsakydamas. 7 Norėčiau, kad visi žmonės būtų tokie kaip aš. Bet kiekvienas turi iš Dievo savo dovaną, vienas tokią, kitas kitokią. 8 Nesusituokusiems ir našlėms sakau: jie gerai darys, pasilikdami tokie kaip aš. 9 Bet, jei negali susilaikyti, tegul tuokiasi. Geriau tuoktis negu degti. Dar žr.: 1 Tesalonikiečiams 4, 3-8 : Nes tokia Dievo valia - jūsų šventėjimas; kad susilaikytumėte nuo ištvirkavimo 4 ir kiekvienas iš jūsų mokėtų saugoti savąjį indą šventume ir pagarboje, 5 o ne aistringame geiduly, kaip pagonys, kurie nepažįsta Dievo; 6 kad nė vienas neperžengtų ribų ir šituo dalyku neapgaudinėtų savo brolio, nes Dievas už visa tai keršija, kaip jau esame įspėję ir patvirtinę.
7 Dievas nepašaukė mūsų nedorybei, bet šventumui. 8 Todėl, kas tai atmeta, ne žmogų atmeta, bet Dievą, kuris ir davė mums savo Šventąją Dvasią. Dar žr.: Hebrajams 13, 4 : Tebūna visų gerbiama santuoka ir nesuteptas santuokos patalas. O ištvirkėlius ir svetimautojus teis Dievas.

HK 109 kl.: Ar Dievas septintuoju įsakymu draudžia sulaužyti santuoką ir nieko daugiau?
Mūsų kūnas ir siela yra mumyse gyvenančios Šventosios Dvasios šventykla, todėl Dievas reikalauja, kad mes laikytume juos švarius, skaisčius ir šventus. Vadinasi, jis taip pat draudžia visus begėdiškus veiksmus,
(1) gestus, judesius, žodžius, mintis, geismus - visa, kas tik gali žmogų sugundyti paleistuvauti.(2)

(1) - 1 Korintiečiams 15, 33 : Neapsirikite: "Blogos draugijos gadina gerus papročius!" Dar žr.: Efeziečiams 5, 18 : Ir nepasigerkite vynu, kuriame pasileidimas, bet būkite pilni Dvasios.

(2) - Mato 5, 27-29 : "Jūs girdėjote, jog protėviams buvo pasakyta: ‘Nesvetimauk!' 28 O Aš jums sakau: kiekvienas, kuris geidulingai žiūri į moterį, jau svetimauja savo širdyje. 29 Jeigu tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Geriau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą. Dar žr.: 1 Korintiečiams 6, 18-20 : Saugokitės ištvirkimo! Bet kokia kita žmogaus daroma nuodėmė nepaliečia kūno, o ištvirkėlis nusideda savo kūnui. 19 Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau? 20 Jūs esate nupirkti už didelę kainą. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu ir savo dvasia, kurie yra Dievo. Dar žr.: Efeziečiams 5, 3-4 : Todėl ištvirkavimas, visoks netyrumas ar godumas tenebūna net minimi pas jus, kaip pridera šventiesiems; 4 taip pat nešvankumas, kvaila šneka ar juokų krėtimas jums netinka, verčiau tebūna dėkojimas.

HK 110 kl.: Ką Dievas draudžia aštuntuoju įsakymu?
Aštuntuoju įsakymu Dievas draudžia ne tik vogti ir plėšti - už tai baudžia ir valstybė.
(1) Dievo akyse vagystė yra ir sukčiavimas, t. y.: noras paveržti artimo turtą prievarta ar teisinėmis priemonėmis,(2) neteisingas svėrimas, matavimas, seikėjimas, prekiavimas, lupikavimas ar pan. (3)
Be to, Dievas draudžia šykštėti (4) ir nenaudingai eikvoti jo dovanas.(5)

(1) - Išėjimo 22, 1 :  "Jei kas pavagia jautį ar avį ir jį papjauna ar parduoda, jis sugrąžins penkis jaučius už jautį ir keturias avis už avį. Dar žr.: 1 Korintiečiams 5, 9-11 : Jums rašiau savo laiške, kad nebendrautumėte su ištvirkėliais. 10 Suprantama, ne su visais šio pasaulio ištvirkėliais, gobšais, plėšikais ar stabmeldžiais, nes tada reikėtų pasitraukti iš šio pasaulio. 11 Bet jums rašiau, kad nebendrautumėte su tuo, kuris vadinasi brolis, o yra ištvirkėlis, gobšas, stabmeldys, keikūnas, girtuoklis ar plėšikas. Su tokiu net nevalgykite kartu. Dar žr.: 6, 9-10 : Ar nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės? Neapsigaukite! Nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei homoseksualistai, 10 nei vagys, nei gobšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės.

(2) - Michėjo 6, 9-11 :  Viešpaties balsas šaukia miestui (išmintinga yra bijotis Tavo vardo): "Klausykite skeptro ir To, kuris jį paskyrė! 10 Ar dar tebėra nedorėlio namuose nedorybės turtai ir pasibjaurėtinai sumažintas saikas? 11 Ar laikyti nekaltais tuos, kurie naudoja neteisingas svarstykles ir apgaulingus svarsčius? Dar žr.: Luko 3, 14 : Taip pat ir kariai klausė: "Ką mums daryti?" Jis jiems atsakė: "Nieko neskriauskite, melagingai neskųskite, tenkinkitės savo alga". Dar žr.: Jokūbo 5, 1-6 :
Nagi dabar jūs, turtuoliai, verkite ir raudokite dėl jums artėjančių negandų!2 Jūsų turtai supuvę ir jūsų drabužiai kandžių sukapoti. 3 Jūsų auksas ir sidabras surūdijo, ir jų rūdys prieš jus liudys ir ės jūsų kūnus kaip ugnis. Jūs susikrovėte turtų paskutinėmis dienomis. 4 Štai šaukia jūsų laukus nuvaliusių darbininkų užmokestis, kurį jūs nusukote, ir pjovėjų šauksmai pasiekė kareivijų Viešpaties ausis. 5 Jūs gašliai gyvenote žemėje ir mėgavotės; jūs nupenėjote savo širdis tarsi skerdimo dienai. 6 Jūs pasmerkėte ir nužudėte teisųjį: jis jums nesipriešina.

(3) - Pakartoto Įstatymo 25, 13-15 : Nelaikysi savo maiše dviejų skirtingų svarsčių- didesnių ir mažesnių. 14 Nelaikysu savo namuose dviejų skirtingų saikų - didesnio ir mažesnio. 15 Turėsi tik pilną ir teisingą svarstį, turėsi tik pilną ir teisingą saiką,  kad ilgai gyventum žemėje, kurią VIEŠPATS, tavo Dievas, tau duoda. Dar žr.: Psalmių 15, 5 : kuris neskolina pinigų palūkanoms gauti, nepriima kyšių prieš nekaltą žmogų. Kas šitaip elgiasi, niekada nesusvyruos. Dar žr.: Patarlių 11, 1 : Viešpats nekenčia neteisin gų svarstyklių, bet teisingos svarstyklės Jam patinka. Dar žr. toliau ten pat: 12, 22 : Melagių nekenčia Viešpats, bet Jis mėgsta tuos, kurie elgiasi sąžiningai. Dar žr.: Ezechielio 45, 9-12 : Taip sako Viešpats Dievas: "Izraelio kunigaikščiai, užtenka smurto ir priespaudos! Vykdykite teismą ir teisingumą, neatimkite iš mano tautos jos nuosavybės. 10 Jūs turite naudoti teisingas svarstykles, teisingą efą ir teisingą batą. 11 Efa ir batas turi būti to paties dydžio. Bate arba efoje turi tilpti dešimta dalis homero; homeras bus jūsų saikų matas. 12 Šekelio svoris turi būti dvidešimt gerų. Dvidešimt šekelių, dvidešimt penki šekeliai ir penkiolika šekelių tesudaro vieną miną. Dar žr.: Luko 6, 35 : Bet mylėkite savo priešus, darykite gera ir skolinkite, nieko nesitikėdami. Tuomet jūsų atlygis bus didelis, ir jūs būsite Aukščiausiojo vaikai; nes Jis maloningas ir nedėkingiesiems, ir piktiesiems.

(4) - Luko 12, 15 : Bet mylėkite savo priešus, darykite gera ir skolinkite, nieko nesitikėdami. Tuomet jūsų atlygis bus didelis, ir jūs būsite Aukščiausiojo vaikai; nes Jis maloningas ir nedėkingiesiems, ir piktiesiems. Dar žr.: Efeziečiams 5, 5 : Nes jūs žinote, kad joks ištvirkėlis, netyras ar gobšas, kuris yra stabmeldys, nepaveldės Kristaus ir Dievo karalystės.

(5) - Patarlių 21, 20 : Išmintingo žmogaus namuose yra brangių daiktų ir aliejaus, kvailys iššvaisto juos. Dar žr. ten pat , toliau: 23, 20-21 : Nebūk su girtuokliais ir nevalgyk su besočiais. 21 Girtuokliai ir rajūnai nuskurs, o mieguistumas aprengs skarmalais. Dar žr.: Luko 16, 10-13 : Kas ištikimas mažame dalyke, tas ištikimas ir dideliame, o kas neteisingas mažame, tas neteisingas ir dideliame. 11 Jei nebuvote ištikimi, tvarkydami neteisiąją Mamoną, tai kas jums patikės tikruosius turtus? 12 Ir jeigu nebuvote ištikimi su svetimu daiktu, tai kas jums duos tai, kas jūsų? 13 Joks tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams, nes jis arba vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno prisiriš, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai".

HK 111 kl.: Ko Dievas reikalauja iš mūsų aštuntuoju įsakymu?
Aštuntuoju įsakymu Dievas reikalauja, kad mes visaip rūpintumėmės artimo gerove, elgtumėmės su juo taip,
kaip patys norime, jog kiti su mumis elgtųsi, ir sąžiningai dirbtume, kad galėtume padėti skurstantiems ir stokojantiems.
(1)

(1) - Izaijo 58, 5-10 : Ar tai pasninkas, kokį Aš pasirinkau, kad žmogus vargintų per dieną savo sielą, nulenktų galvą kaip nendrę, klotų po savimi ašutinę ir pasibarstytų pelenų? Ir tai jūs vadinate pasninku, Viešpačiui priimtina diena? 6 Ar ne toks pasninkas, kurį Aš pasirinkau: pašalinkite nedorybės pančius, išlaisvinkite pavergtuosius, suteikite laisvę prislėgtiesiems, sulaužykite kiekvieną jungą. 7 Pasidalink maistą su alkanu, benamius ir vargšus parsivesk į namus, pamatęs nuogą, aprenk jį, nesislėpk nuo savo paties kūno. 8 Tada tavo šviesa nušvis kaip aušra, tavo sveikata išsiskleis greitai, tavo teisumas eis pirma tavęs ir Viešpaties šlovė lydės tave. 9 Tu šauksies, ir Viešpats atsakys, prašysi pagalbos, ir Jis tars: ‘Aš čia!' Jei pašalinsi iš savo tarpo priespaudą, negrasinsi ir nekalbėsi tuštybių, 10 jei alkstantį pasotinsi kaip pats save ir prispaustajam padėsi, tada tavo šviesa spindės tamsoje ir tavo tamsybė taps šviesa. Dar žr.: Mato 7, 12 : Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite; nes tai Įstatymas ir Pranašai". Dar žr.: Galatams 6, 9-10 : Nepavarkime daryti gera, nes savo metu pjausime derlių, jei nepailsime! 10 Tad, kol turime laiko, darykime gera visiems, o ypač tikėjimo namiškiams. Dar žr.: Efeziečiams 4, 28 : Kas vogdavo, tegu daugiau nebevagia, bet dirba, darydamas savo rankomis gerus darbus, kad turėtų iš ko padėti stokojančiam.

HK 112 kl.: Ko Dievas reikalauja devintuoju įsakymu?
Devintuoju įsakymu Dievas reikalauja, jog neteisingai ar negailestingai neliudytume, neiškreiptume kieno nors žodžių, neapkalbinėtume ir nešmeižtume, nepadėtume neištyrus lengvabūdiškai ko nors nuteisti,
(1) bet kad, bijodami baisios Dievo rūstybės, vengtume melo ir klastos,(2) kaip ypatingų piktojo darbų, teisme ir visais kitais atvejais palaikytume tiesą ir drąsiai ją išsakytume,(3) kaip įmanydami gintume savo artimo garbę ir gerą vardą. (4)

(1) - Psalmių 15 : 1 VIEŠPATIE, kas gali svečiuotis Tavo palapinėje? Kas gali gyventi tavo šventajame kalne? 2 Žmogus, kuris dorai gyvena, daro kas teisu ir kalba tiesą iš grynos širdies; 3 Kas nešmeižia nė vieno, kas nedaro nieko pikta bičiului  ir  nejuodina kaimyno; 4 kas laiko niekam tikusiu, ką Dievas atmeta, o VIEŠPATIES  bijančius gerbia, kas net nuostolį patirdamas laikosi žodžio, 5 kas be palūkanų skolina ir nepaperkamas liudyti prieš nekaltą, kas tik taip elgiasi, tas bus saugus per amžius. Dar žr.: Patarlių 19, 5:  Neteisingas liudytojas neliks nenubaustas; kas meluoja, neišsisuks. Dar žr.: Mato 7, 1-2 : Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami. 2 Kokiu teismu teisiate, tokiu ir patys būsite teisiami, ir kokiu saiku seikite, tokiu ir jums bus atseikėta.

(2)  - Kunigų 19, 11-12 : Nevokite. Nemeluokite. Neapgaudinėkite vieni kitų. 12 Neprisiekite neteisingai mano vardu ir nesutepkite savo Dievo vardo. Aš esu VIEŠPATS. Dar žr.: Patarlių 12, 22 :   Melagių nekenčia Viešpats, bet Jis mėgsta tuos, kurie elgiasi sąžiningai. Dar žr. toliau ten pat: 13, 5 : Teisusis nekenčia melo, bet nedorėlis yra atstumiantis ir susilaukia gėdos. Dar žr.: Jono 8, 44 : Jūsų tėvas - velnias, ir jūs norite vykdyti savo tėvo troškimus. Jis nuo pat pradžios buvo žmogžudys ir nesilaikė tiesos, nes jame nėra tiesos. Kalbėdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo Tėvas. Dar žr.: Apreiškimas Jonui 21, 8 : Bet bailiams, netikintiems, nešvankėliams, žudikams, ištvirkėliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera; tai yra antroji mirtis.

(3) - 1 Korintiečiams 13,4- 6:  Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi; meilė nesigiria ir neišpuiksta. 5 Ji nesielgia nepadoriai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, nemąsto piktai, 6 nesidžiaugia neteisybe, džiaugiasi tiesa; Dar žr.: Efeziečiams 4, 25 : Tad, atmetę melą, "kiekvienas tekalba tiesą savo artimui", nes esame vieni kitų nariai.

(4) - 1 Petro 3, 8-9 : Galiausiai visi būkite vienminčiai, užjaučiantys kitus, mylintys brolius, gailestingi, draugiški. 9 Neatsilyginkite piktu už pikta ar keiksmu už keiksmą, bet, priešingai, laiminkite, žinodami, kad ir patys esate pašaukti paveldėti palaiminimo. Dar žr. toliau ten pat: 4, 8 : Visų pirma karštai mylėkite vienas kitą, nes meilė uždengia gausybę nuodėmių.

HK 113 kl.: Ko Dievas reikalauja dešimtuoju įsakymu?
Dešimtuoju įsakymu Dievas reikalauja, kad stengtumėmės nepalikti savo širdyje vietos nė mažiausiam geiduliui ir minčiai, prieštaraujančiai kuriam nors Dievo įsakymui, bet nuolat visa širdimi priešintumėmės nuodėmei ir mėgtume tiesą.
(1)

(1) - Psalmių 19, 7-14 : Tobulas Viešpaties įstatymas, jis gaivina sielą. Viešpaties liudijimas tikras, išminties moko paprastuosius. 8 Viešpaties nuostatai teisingi, jie džiugina širdis. Viešpaties įsakymas tyras, akims duoda šviesybę. 9 Viešpaties baimė gryna, ji išlieka per amžius. Viešpaties sprendimai - tiesa, jie visi iki vieno teisingi. 10 Brangesni jie už auksą, už gryniausią auksą; jie saldesni už medų, už korių syvą. 11 Tavo tarnas jais įspėjamas; kas jų laikosi, gauna didelį atpildą. 12 Kas pastebi savo klaidas? Nuvalyk nuo manęs man nežinomas kaltes. 13 Savo tarną apsaugok nuo akiplėšiškumo, kad nuodėmės manęs nepavergtų. Tada būsiu doras ir išvengsiu didelių nuodėmių. 14 Tepatinka Tau mano lūpų žodžiai ir mintys mano širdies, Viešpatie, mano stiprybe, mano atpirkėjau. Dar žr.: 139, 23-24 :  Ištirk mane, Dieve, pažink mano širdį; išbandyk mane ir pažink mano mintis. 24 Matyk, ar aš einu nedorėlių keliu, ir vesk mane keliu amžinuoju! Dar žr.: Romiečiams 7, 7-8 : Ką tad pasakysime? Gal įstatymas yra nuodėmė? Jokiu būdu! Bet aš nebūčiau pažinęs nuodėmės, jei nebūtų įstatymo. Nebūčiau suvokęs geismo, jei įstatymas nebūtų pasakęs: "Negeisk!" 8 Bet nuodėmė, per įsakymus gavusi progą, pažadino manyje visokius geismus, o be įstatymo nuodėmė negyva.

HK 114 kl.: Ar atsivertusieji į Dievą gali tuos įsakymus iki galo įvykdyti?
Ne, net atsivertusieji į Dievą negali iki galo Dievo įsakymų įvykdyti,
nes šiame gyvenime net ir švenčiausieji turi tik menką reikiamo paklusnumo dalį.
(1)
Tačiau žmonės, atsivertę į Dievą, rimtai pasiryžta gyventi pagal Dievo įsakymus, ir ne pagal kelis iš jų, o pagal visus. (2)

(1) - Ekleziasto 7, 20 :  Nėra žemėje teisaus žmogaus, kuris visad gera darytų ir niekad nenusidėtų. Dar žr.: Romiečiams 7, 14-15 :  Nes mes žinome, kad įstatymas yra dvasiškas, o aš esu kūniškas, parduotas nuodėmei. 15 Aš net neišmanau, ką darąs, nes darau ne tai, ko noriu, bet tai, ko nekenčiu. Dar žr.: 1 Korintiečiams 13, 9 : nes mes žinome iš dalies ir mes pranašaujame iš dalies. Dar žr.: 1 Jono 1, 8-10 : Jei sakome, kad neturime nuodėmės, - klaidiname patys save, ir nėra mumyse tiesos. 9 Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių.

(2) - Psalmių 1, 1-2 : Palaimintas žmogus, kuris nesielgia, kaip pataria bedieviai, nestoja į nusidėjėlių kelią, nesėdi su apjuokėjais, 2 bet mėgsta Viešpaties įstatymą ir mąsto apie Jo įstatymą dieną ir naktį. Dar žr.: Romiečiams 7, 22-25: Juk kaip vidinis žmogus aš gėriuosi Dievo įstatymu. 23 Bet savo nariuose matau kitą įstatymą, kovojantį su mano proto įstatymu, ir paverčiantį mane belaisviu nuodėmės įstatymo, kuris yra mano nariuose. 24 Vargšas aš žmogus! Kas išlaisvins mane iš šito mirties kūno! 25 Bet ačiū Dievui - per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų! Taigi aš pats protu tarnauju Dievo įstatymui, o kūnu - nuodėmės įstatymui. Dar žr.: Filipiečiams 3, 12-16 : Nesakau, kad jau esu šitai gavęs ar tapęs tobulas, bet vejuosi, norėdamas pagauti, nes jau esu Kristaus Jėzaus pagautas. 13 Broliai, aš nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs. Tik viena tikra: pamiršdamas, kas už manęs, ir siekdamas to, kas priešakyje, 14 veržiuosi į tikslą aukštybėse, siekiu apdovanojimo už Dievo pašaukimą Kristuje Jėzuje. 15 Taigi visi, kurie esame subrendę, taip mąstykime. O jeigu jūs apie ką nors manote kitaip, tai Dievas jums ir tai apreikš. 16 Kiek bebūtumėme pasiekę, vadovaukimės ta pačia taisykle ir taip mąstykime.

HK 115 kl.: Jei niekas šiame gyvenime neįstengia įvykdyti dešimties Dievo įsakymų, kodėl Dievas taip griežtai juos nurodo?
Viešpats Dievas taip griežtai mums nurodo savo įsakymus todėl, kad bręsdami vis geriau suprastume savo nuodėmingumą ir vis labiau ieškotume nuodėmių atleidimo ir išteisinimo Kristuje;
(1) kad, melsdami Dievą šventos malonės, be paliovos iš visų jėgų stengtumėmės tapti panašūs į Dievą, kol galiausiai pasibaigus šiam gyvenimui pasieksime tobulumą.(2)

(1) - Psalmių 32, 5 : Savo nuodėmę Tau išpažinau ir savo kaltės neslėpiau. Tariau: "Išpažinsiu savo nusikaltimus Viešpačiui". Tada atleidai man kaltę. Dar žr.: Romiečiams 3, 19-26 : Mes gi žinome, kad, ką besakytų įstatymas, jis kalba tiems, kurie yra įstatymo valdžioje, kad visos burnos užsičiauptų ir visas pasaulis pasirodytų kaltas prieš Dievą, 20 nes įstatymo darbais Jo akivaizdoje nebus išteisintas nė vienas žmogus. Per įstatymą tik pažįstame nuodėmę. 21 Bet dabar, nepriklausomai nuo įstatymo, yra apreikštas Dievo teisumas, kurį paliudijo Įstatymas ir Pranašai, - 22 Dievo teisumas, tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems, kurie tiki. Nėra jokio skirtumo, 23 nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės, 24 o išteisinami dovanai Jo malone dėl atpirkimo, kuris yra Jėzuje Kristuje. 25 Dievas Jį paskyrė permaldavimo auka, veikiančia per tikėjimą Jo kraujo galia. Jis parodė savo teisumą tuo, kad, būdamas kantrus, nenubaudė už nuodėmes, padarytas anksčiau, 26 ir parodė savo teisumą dabartiniu metu, pasirodydamas esąs teisus ir išteisinantis tą, kuris tiki Jėzų. Dar žr.: 7,7 : Ką tad pasakysime? Gal įstatymas yra nuodėmė? Jokiu būdu! Bet aš nebūčiau pažinęs nuodėmės, jei nebūtų įstatymo. Nebūčiau suvokęs geismo, jei įstatymas nebūtų pasakęs: "Negeisk!" Dar žr. toliau ten pat : 7,24-25 : Vargšas aš žmogus! Kas išlaisvins mane iš šito mirties kūno! 25 Bet ačiū Dievui - per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų! Taigi aš pats protu tarnauju Dievo įstatymui, o kūnu - nuodėmės įstatymui. Dar žr.: 1 Jono 1, 9 : Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių.

(2) - 1 Korintiečiams 9, 24 : Argi nežinote, kad lenktynėse bėga visi, bet tik vienas gauna laimėtojo apdovanojimą? Taigi bėkite taip, kad laimėtumėte! 25 Kiekvienas varžybų dalyvis nuo visko susilaiko; jie taip daro, norėdami gauti vystantį vainiką, o mes - nevystantį. Dar žr.: Filipiečiams 3, 12-14 : Aš nesakau, kad jau esu šitai gavęs ar tapęs tobulas, bet vejuosi, norėdamas pagauti, nes jau esu Jėzaus pagautas. 13  Vis dėlto, broliai, nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs. Tik viena tikra: pamiršęs kas už manęs, aš veržiuosi pirmyn, 14 į tikslą, siekiu laimikio aukštybėse, prie kurio Dievas kviečia Kristuje Jėzuje. Dar žr.: 1 Jono 3, 1-3 : Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus Tėvas: mes vadinamės Dievo vaikai - ir esame! Pasaulis nepažįsta mūsų, nes ir Jo nepažino. 2 Mylimieji, dabar mes esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad, kai Jis pasirodys, būsime panašūs į Jį, nes matysime Jį tokį, koks Jis yra. 3 Kiekvienas, kas turi Jame tokią viltį, skaistina pats save, nes ir Jis yra skaistus.

Šiuo 115 klausimu ir atsakymu Dekalogo komentarą Haidelbergo katekizmas pabaigia