Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Kadaras Andrius, kun. gen. superintendenas (1831-1902)
Tuesday, 03 November 2009 13:59
There are no translations available.

Andrius KadarasKunigas Andrius Kadaras

Andrius Kadaras gimė 1831 m. lapkričio mėn. 24 d. Kadarų kaime arba Rigmantiškiuose, tuo metu Panevėžio apskrityje, Kauno gubernijoje, N. Radviliškio parapijoje. Kadaro tėvai buvo laisvi ūkininkai, susipratę lietuviai. Pradžios mokslą ir auklėjimą Andrius gavo namie. Po to mokėsi Kėdainių mokykloje. 1824 m. Kėdainių gimnazija rusų valdžios įsakymu buvo uždaryta, Kadaro tėvai sūnų nuvežė į vienintelę tuo laiku tebeveikiančią reformatų gimnaziją Slucke, Minsko gub. miestelyje. Gimnaziją baigė jau būdamas 23 metų 1855 m. Tais pačiais metais A. Kadaras įstojo į Tartu (tada Dorpato) universiteto Teologijos fakultetą. Po ketverių metų gavo akademinį titulą „Evangelikų teologijos kandidatas", o 1860 m. sausio mėn. Papilyje Kadaras buvo įšventintas diakonu, tų pačių metų liepos mėn. Sinodo metu Biržuose - kunigu. Kunigas A. Kadaras buvo pirmasis lietuvis reformatų kunigas, kuris tarnavo generalinio superintendento pareigose. Jis buvo vienas iš iniciatorių, kad Vilniaus parapijoje būtų pamaldos laikomos lietuvių kalba.

1875 m. Kadaras buvo įšventintas Žemaitijos distrikto konsinjoru (vicesuperintendentu), 1885 m. išrinktas Ev. Reformatų kolegijos nariu. 1888 m., mirus superint. Konstantinui Močiulskiui, tapo Žemaitijos distrikto superintendentu, o 1893 m., vietoje mirusio gen. superintendento Juozapo Glovackio (Іосифъ Гловацкій), visos Ev. Ref. Bažnyčios (Unitas Lithuaniae) generaliniu superintendentu. 1886 m. apdovanotas aukso kryžiumi.

Kun. A.Kadaras mirė 1902 m. birželio 5 d. (pagal senąjį kalendorių). Iki mirties jį globojo ir slaugė jo žmona Ona, generalinio superintendento Stepono Lipinskio duktė. Jie užaugino sūnus Bronislovą, Steponą, dukterį Mariją-Emą. Visą tarnystės laiką kun. A. Kadaras buvo Lietuvos patriotas, sąžiningas, mėgstantis sakyti tiesą į akis. Jis buvo mylimas parapijiečių - Papilio reformatų.

R.S.