Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Neimanas Stasys
Wednesday, 04 November 2009 10:07
There are no translations available.

Genaralinis superintendentas kun.Stasys Neimanas su dukra RitaGeneralinis superintendentas kun. Stasys Neimanas
(1899 03 04 - 1995 03 17)

Kunigas Stasys Neimanas - lietuvių ev. reformatų Bažnyčios išeivijoje generalinis superintendentas, net 65 savo gyvenimo metus paskyrė Dievo Žodžio skelbimui. Jis daug metų rūpinosi savo Bažnyčios tikinčiaisiais, gyvenančiais ne tik išeivijoje, bet ir Lietuvoje. Iki savo amžiaus pabaigos Jis buvo ypatingai susirūpinęs Lietuvos ev. reformatų Bažnyčios problemomis ir jos tolesniu likimu.

Stasys Neimanas gimė Biržų raj. Papilio miestelyje, kunigo Adolfo ir Marijos Neimanų šeimoje. Mokėsi Biržų mokykloje. Pirmojo pasaulinio karo metu kartu su tėvais pasitraukė į Rusiją. Semipalatinske baigė gimnaziją. 1918-1919 m. studijavo Tomsko universitete teisę. 1919 m. sugrįžo į Lietuvą netekęs tėvo, kuris jau pasirengęs grįžti į Tėvynę, staiga susirgo ir mirė. Jį amžinajam poilsiui priglaudė Semipalatinsko stačiatikių kapinės. Sugrįžęs į Lietuvą, Stasys 1923-1925 m. mokytojavo Panevėžio gimnazijoje. 1929 m. baigęs Kauno universiteto ev. teologijos fakultetą, Sinodo buvo ordinuotas reformatų Bažnyčios diakonu ir paskirtas padėjėju kun. Jonui Šepečiui Papilio parapijoje. 1931 m. ordinuotas kunigu ir paskirtas Nem. Radviliškio parapijos klebonu. 1936 m. lapkričio 19 d. išrinktas LERB kolegijos nariu.

Kun.Stasys Neimanas buvo vedęs Kazimierą Rimkevičiūtę (1901-1984), su kuria 56 bendro gyvenimo metus dalinosi šeimos džiaugsmais ir rūpesčiais, išaugino dukras Margaritą ir Ievą bei sūnus Stasį ir Joną.

Užėjus karo audroms, kun. St.Neimanas su žmona Kazimiera ir keturiais mažamečiais vaikais, bijodami naujosios valdžios represijų, pasitraukė į Vokietiją. Čia tuoj pat pradėjo aktyvią bažnytinę ir visuomeninę veiklą: lankė po karo pasitraukusius mūsų žymiuosius veikėjus, rūpinosi evangelikų organizuotos veiklos atstatymu. Buvo vienas iš iniciatorių, kurie 1946 m. gegužės 30 d. sušaukė išeivių evangelikų suvažiavimą Hanau mieste, buvo išrinktas į Laikinąją Lietuvos evangelikų vyriausiąją Bažnyčios tarybą, o 1946 m. lapkričio 9-10 d.d. Lebenstadte įvykusiame ev. liuteronų ir reformatų Bažnyčių atstovų bendrame Sinode - į Vyriausiąją lietuvių evangelikų Bažnyčios tarybą. Joje darbavosi iki 1948 m. gruodžio 8 d., kol reformatai ir liuteronai susiorganizavo savarankiškam veikimui. 1949 m. kun.St.Neimanas dalyvavo antrajame išeivijos ev. reformatų Sinode.

1950 m. kovo mėnesį su žmona, dukrom ir sūnumis emigravo į JAV. Netrukus Čikagos lietuvių ev. reformatų buvo pakviestas kunigauti į naujai įsisteigusią parapiją, tapo ilgamečiu šios parapijos klebonu.

1953 metais išeivijos ev. reformatų Sinodas kun. St.Neimaną išrinko Lietuvos ev. reformatų Bažnyčios superintendentu. 1954 m. Sinode buvo iškilmingai ordinuotas šioms pareigoms. 1966 m. Vokietijoje mirus LERB gen. superintendentui Konstantinui Kurnatauskui (1878 04 09 - 1966 02 03), šios pareigos buvo patikėtos kun. St.Neimanui.

Kun. St.Neimanas buvo nepaprastai aktyvus bažnytinės spaudos darbuotojas. Jo plunksnai priklauso daug mūsų Bažnyčios istorinės ir kitokios medžiagos, kuri mums, Lietuvos ev. reformatams, turi neįkainojamą vertę.

Jonas Jasiukėnas