Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Dilys Povilas, kun., gen. superintendentas (1905-1995)
Wednesday, 04 November 2009 11:43
There are no translations available.

Generalinis superintendentas kun. Povilas Dilys
(1905 08 02 - 1995 07 24)

Kunigas Povilas Dilys gimė Vilniuje. Jo tėvas Juozapas Dilys (1866 - 1952) buvo kilęs iš Biržų vlsč., Svidžių kaimo, senos ev. reformatų giminės, motina - Eugenija Pfeferytė - liuteronų tikėjimo.

Būsimasis kunigas Povilas pradinę mokyklą lankė Vilniuje. Pirmojo pasaulinio karo metais Omske lankė gimnaziją. Tėvams 1921 m. sugrįžus į Lietuvą, gimnaziją Vilniuje užbaigė 1924 metais. Įstojo į Varšuvos universiteto ev. teologijos fakultetą, kurį baigė 1930 m. kandidato laipsniu. Tais pačiais metais ordinuotas Vilniaus ev.reformatų bažnyčios diakonu, 1931 m. - kunigu.

Tai buvo ypač sunkūs laikai: Lenkija buvo užgrobusi Vilniaus kraštą ir nepalankiai žiurėjo į kitataučius, ypač į evangeliškų tikybų žmones. Būta nesutarimų ir tautinės nesantaikos netgi tarp evangelikų. Kun.P.Dilys stengėsi sutaikyti Lenkijos evangelikus, tarpe kurių buvo didelė tautybių ir kalbų įvairovė. Gerų santykių palaikymas buvo Jo nuopelnas. Kitas Jo laimėjimas, reikšmingas lietuviams, buvo Vilniaus Sinodo draugiškų santykių palaikymas su Nepriklausomos Lietuvos reformatais. Varšuvai nepavyko panaikinti vilniečių reformatų savarankiškumo. Prie to nemažai prisidėjo ir kun. P.Dilys, kuris 1931- 1940 m. buvo Vilniaus Sinodo konsistorijos narys.

Karo frontui artėjant prie Vilniaus, kun. P.Dilys pasitraukė į Vakarus, ten Vokietijoje, Kylio universitete 1945 m. baigė ekonomikos mokslus. Iki 1951 metų dirbo šio universiteto Pasaulio ūkio instituto bibliotekos Rytų Europos skyriaus vedėju. Atvykęs į JAV, nuo 1952 m. buvo Čikagos ev. reformatų parapijos kunigu ir drauge dirbo Čikagos universiteto bibliotekoje. Nesant Toronte (Kanada) evangelikų kunigo, buvo pakviestas į liuteronų Išganytojo parapiją eiti klebono pareigas. Į Čikagą atvykdavo bent kartą per mėnesį ir atlaikydavo pamaldas reformatams. Išbuvęs Toronte virš 10 metų, pablogėjus sveikatai, 1994 m. birželio 18 d., po gražių išleistuvių, grižo Čikagon.

Kun. P.Dilys išeivijos lietuvių reformatų Sinodo 1966 05 25 buvo išrinktas superintendentu, o iškilmingai ordinuotas gen. superintendento kun. St.Neimano per XX-ąjį LERB Sinodą 1967 06 25. Nuo 1949 metų kun. P.Dilys - išeivijos lietuvių reformatų Bažnyčios kolegijos narys ir eidamas šias pareigas pasireiškė tarptautinėje bažnytinėje veikloje. Dar 1936 m. Jis atstovavo Vilniaus reformatų Sinodą Ženevoje, 1938 m. - Narvike (Norvegija), Lietuvos ev. reformatų Bažnyčią - I-jame ir II-jame Pasaulinės Bažnyčių Tarybos suvažiavimuose (1948 ir 1954 metais). Nuo 1966 m. buvo vienas iš lietuvių ekumeninio ratelio Čikagoje organizatorių.

Pablogėjus gen. superintendento kun. St.Neimano sveikatai, kun. P.Dilys buvo išrinktas išeivijos lietuvių reformatų Bažnyčios dvasiniu vadovu - generaliniu superintendentu.

Kun. P.Dilys nuo pat jaunų dienų atsidavęs tarnavo Bažnyčiai ir artimui, nepriklausomai kokių religinių įsitikinimų jis būtų. Dalyvavo ne tik tautinėje lietuviškoje veikloje, bet puoselėjo ir ekumeninę veiklą, ieškant kelių į sugyvenimą su skirtingomis pasaulio religijomis. Kun. P.Dilys buvo gerbiamas ne tik savųjų parapijiečių, bet ir kitų konfesijų tikinčiųjų. Turėjo nemažai draugų katalikų kunigų tarpe. Bičiuliški ryšiai Jį siejo su jėzuitų kunigu Antanu Saulaičiu, lankiusiu kun.P.Dilį jau pasiligojusį senelių namuose. Kunigaujant Toronte, Jo iniciatyva, kasmet, sausio mėnesį buvo laikomos ekumeninės pamaldos katalikų ir liuteronų bažnyčiose.

Kun. P.Dilys buvo ir spaudos darbuotojas, aktyviai prisidėjęs leidžiant Čikagoje išeivijos reformatų žurnalą „Mūsų Sparnai". Vilniečiams ypač brangūs Jo straipsniai Bažnyčios istorijos ir susitvarkymo tematika. Jo studijoje „Vilniaus ev. reformatų bažnyčios veikla 1918-1940 m." (Mūsų Sparnai" Nr.40 ir Nr.42) parodyta, kokį sunkų ir sudėtingą kelią turėjo nueiti ši Bažnyčia tuometiniame istoriniame laikotarpyje. Ypač gilūs ir prasmingi Jo teologiniai straipsniai, pamokslai - tai meilės Dievui ir visiems Jo tvariniams išraiška, atspindinti reformatų tikėjimo pricipus ir Jo paties kaip Žmogaus, Kunigo, Teologo, Krikščionio, Humanisto asmenybę. Iš Jo pamokslų semsis jėgų ateities kartos.

1992 metų birželio mėnesį kun. P.Dilys, lydimas anūkės Rasos Holenderytės, lankėsi Lietuvoje. Vilniaus ev. reformatų bažnyčioje, kartu su kun. Julium Norvila laikė pamaldas, pasakė turiningą, pamokantį pamokslą iš Jam itin brangios sakyklos, šiltai bendravo su parapijiečiais, Biržuose dalyvavo Sinode, taip pat laikė pamaldas.

Gavęs puikų teologinį išsilavinimą, kun. P.Dilys išliko labai paprastas, tolerantiškas visiems, nežiūrint padėties, išsilavinimo, tautybės, religijos, buvo labai darbštus ir punktualus. Vaikystę ir jaunystę praleidęs Vilniuje, gerai kalbėjo lenkiškai, rusiškai, gudiškai, vokiškai. Pasitraukęs į Vakarus vedė Haliną Slavėnienę Jakubėnaitę - iškilaus tarpukario Lietuvos evangelikų reformatų  generalinio superintendento prof. dr. kun. Povilo Jakubėno dukrą. Dilių šeimos dukra Erika pasekė Tėvo pėdomis ir tapo Čikagos lietuvių reformatų dvasininke.

Jonas Jasiukėnas