Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Burbulys Kostas, kun. (metodistų)
Wednesday, 04 November 2009 11:57
There are no translations available.

Prisimenant metodistų kunigą Kostą Burbulį /1903 - 2002/

Kunigo Kosto Burbulio gimimo data dokumentuose įrašyta: 1903 metai kovo 25 diena, Biržų apskritis ir valsčius, Šimpeliškių kaimas. Bet Jis savo gimimo data laikė tą, kada įtikėjo, patyrė atgimimo išgyvenimą.

Kunigo Kosto Burbulio tėvai buvo reformatai, bet Jis anksti nutarė, kad reformatų tikėjimas per daug pasaulietiškas ir pasuko metodistų evangelizacijos keliu. Dėl tos veiklos buvo persekiojamas ir atėjus sovietams buvo įtrauktas į tremiamų į Sibirą sąrašus. Ir tik Dievo apvaizda Jį išgelbėjo nuo pražūties. 1944 metais rusams užimant Lietuvą žinojo, kad reikia pasitraukti iš Tėvynės. Burbulių šeima, tuo metu su žmona jau augino keturis sūnus, maldoje prašė Dievo ženklo, ar likti vietoje, ar trauktis į Vakarus. Jei lengvai seksis gauti leidimą išvykti į Vokietiją, tai bus ženklas trauktis. Leidimą gavo lengvai. Išvykus iš Šiaulių, kur gyveno ir dirbo mokytoju, miestas jau kitą dieną buvo užimtas rusų. Besitraukdami patyrė daug vargo ir sunkumų. Prie Tauragės Burbulys buvo paimtas apkasų darbams. Žmona su vaikais išvyko į Vokietiją. Kai bedirbdamas susirgo, vokiečiai paleido. Pateko į Vokietiją, susirado šeimą, apsigyveno Finstervalde prie Berlyno. Teko išgyventi pabėgėlių stovyklų vargus, bet sugebėjo baigti teologinius mokslus ir per Bažnyčių pasaulinę pagalbos organizaciją (Church Worl Service) pasiekė Ameriką. Su žmona ir sūnumis apsigyveno Ilinojaus valstijoje, susirado patenkinamus darbus.

Kun.Kosto Burbulio esminis bruožas buvo Jo gilus tikėjimas į Dievo Žodį, kaip išreikšta Biblijoje. Jis buvo nenuilstamas plunksnos darbuotojas, parašė daugybę knygų, knygelių. Paskutinę parašė būdamas 95 metų amžiaus, kaip Jis pats pratarmėje rašė: "ranka vos bepasirašau. Mašinėle dar rašau, bet darau daug klaidų, galva ir rankos nebedirba darniai". Ją taip ir pavadino Paskutinė Kosto Burbulio knyga. Tikėjimo žodžio leidykla ją išleido 1999 metais. Didžiausias kun.Burbulio darbas - viso Švento Rašto vertimas į dabartinę lietuvių kalbą. Tuo metu A.Vėliaus ir dr.A.Jurėno pilni Biblijos vertimai dar nebuvo pasirodę. Retenybė lietuvių teologinės literatūros kraityje - didelės apimties tikinčiųjų liudijimų rinkinys Gyvoji Evangelija. Tai lietuvių arba Lietuvoje gyvenusių žmonių įtikėjimo parodymai su apie 100 žmonių biografijomis, tame skaičiuje Jo paties, Jo žmonos Alisos Cyliūtės Burbulienės, Jono Gylio, Martyno Klumbio, Elžbietos Stakionytės Viederienės ir kitų.

Kitas monumentalus Jo darbas - daugelio tomų Komentarai apie kiekvieną atskirą Biblijos knygą, tai unikalus reiškinys lietuvių teologinėje literatūroje. Katalikų kunigas Antanas Rubšys yra išleidęs 4 knygų veikalą: Raktas į Naująjį Testamentą, viena knyga ir Raktas į Senąjį Testamentą trys knygos.

Kun.K.Burbulys gyvendamas JAV rūpinosi lietuvių spauda, važinėjo po visą šalį ir Kanadą organizuodamas spaudos darbuotojus, įsteigė Lietuvių Evangelikų Spaudos Centrą. (Vėliau, įsteigus Lietuvių Evangelikų Taryba, Centras buvo prie jos prijungtas). Aktyviai jame dirbo, negailėdamas jėgų, įjungdamas į šį darbą ir šeimą. Žmona Jam visą gyvenimą buvo uoli talkininkė, giliai tikinti, pamaldi moteris. Visas kun.Kosto Burbulio gyvenimas ir išgyvenimai rodo, kad Dievas yra gyvas ir sergsti savo vaikus, rūpinasi kiekvienu žmogumi. "Jam vienam teesie padėka ir garbė už tai", - rašė metodistų kunigas Kostas Burbulys Gyvojoje Evangelijoje.

"V.r.ž" inf.