Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Kregždė Martynas, garb. kuratorius (1922-2004)
Thursday, 12 November 2009 11:30
There are no translations available.

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo garbės kuratorius Martynas Kregždė

Martynas Kregždė gimė Rygoje, lietuvių - išeivių iš Biržų krašto - šeimoje 1922 metų birželio 9 dieną. Krikštytas Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje, konfirmuotas Rygoje. Mokėsi Rygos gimnazijoje, vėliau Rygos universitete. Daug Jo vaikystės dienų prabėgo Biržų krašte, vasarojant pas gimines.

Karo pabaigoje Martynas Kregždė buvo išvežtas darbams į Vokietiją. Po karo įstojo į Hanoverio technikos universitetą, baigęs jį, penkiasdešimtųjų metų pradžioje emigravo į JAV, Niujorką, šešiasdešimtųjų pradžioje persikėlė gyventi į Kalifornijos valstiją. Los Angeles mieste baigė Pietines Kalifornijos universitetą, tęsė darbą aviacijos ir aeronautikos srityje: Rockwell International Co., vėliau Boeing kompanijose. Martynas Kregždė vadovavo inžinierių grupei, kuri dirbo prie NASA įgyvendintų projektų: erdvėlaivio "Apollo" skrydžio ir sėkmingo nusileidimo į Mėnulį 1969 metais, daugkartinio naudojimo kosminių laivų kūrimo programose. Garbės kuratorius buvo gavęs garbingą APOLLO ACHIVMENT AWORD - NASA apdovanojimą už pasiekimus aeronautikos srityje (1969) ir JAV prezidento padėkos raštą už minėtus nuopelnus.

Nors ir labai užsiėmęs darbu, Martynas Kregždė nenutolo nuo lietuvių reikalų, išeivijos reformatų Bažnyčios. Biblijos pažinimas, Dievo žodžio autoritetas įdiegė nuoširdų krikščionišką tikėjimą, kurį liudija Jo darbai ir aktyvus bendruomeninis gyvenimas. Jis skyrė dideles aukas Kristaus Bažnyčios misijai, vaikų ir senelių reikmėms tiek JAV, tiek Lietuvoje. Kur. M.Kregždė solidžiai parėmė lietuvišką ekumeninį Biblijos išleidimą. Jo noras, kad kiekviena reformatų šeima Lietuvoje turėtų Bibliją, pildomas, Jo skirtomis lėšomis atspausdintas konfesinis Šventasis Raštas yra dovanojamas tikėjimo broliams ir seserims. Paskutinė Martyno Kregždės krikščioniškos meilės auka - didelė piniginė parama "Vaiko užuovėjos" globos namams Medeikiuose.

Garbės kuratoriaus Martyno Kregždės mirtis yra skaudi netektis evangelikų reformatų ir visai Lietuvos ekumeninei krikščioniškai bendruomenei. Pagal velionio valią Jo kūnas buvo palaidotas Rygoje, šeimos kapavietėje. "Palaiminti mirusieji, kurie miršta Viešpatyje, - taip sako Dvasia, - jie turi atilsėti nuo savo vargų, nes jų darbai juos lydi" (Apr. 14, 13b).

R.M.