Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Kurnatauskas Konstantinas, kun.dr., gen. superint. (1878 -1966)
Thursday, 12 November 2009 11:34
There are no translations available.

PROF. DR. KUNIGAS KONSTANTINAS KURNATAUSKAS

Prof. dr. gen. superint. kun. Konstantinas Kurnatauskas buvo kilęs iš senos kunigų šeimos, kurios pirmtakas Andriejus Kurnatovskis atvyko į Lietuvą iš Poznanės 1676 m. ir tarnavo Slucko kunigaikštijos pastarosta. Net 9 kunigai tarnavo Lietuvos reformatų Bažnyčiai "Unitas Lithuaniae". Vladislavas kunigavo Kelmėje ir Izabeline, buvo išrinktas vicesuperintendentu, eiliavo religines giesmes; Boguslavas - Papilyje ir Izabeline, buvo Gardino distrikto vicesuperintendentu; Boguslavas Samuelis kunigavo ir mokytojavo Slucke; Titas, Konstantino senelis, buvo vicesuperintendentas; Oskaras, Konstantino tėvas, vicesuperintendentas; Felicijanas - Slucko parapijos kunigas, tikybos mokytojas; Jonas kunigavo Izabeline; Vytautas, Konstantino sūnėnas, Papilyje. / "Sėjėjas" Nr.8, 1938 m./

Konstantino Kurnatausko senelis Titas buvo studijavęs Vilniaus Universitete filosofiją, vėliau Dorpate teologiją, dirbo Kėdainių reformatų kolegijos mokytoju, taip pat ir kunigu. Kai 1832 m. ši mokykla caro valdžios buvo uždaryta, jį pakvietė Kražių reformatų konvikto inspektoriumi. Ten 1834m. gimė sūnus Oskaras. Oskaras taip pat buvo kunigu, 18 metų iškunigavo Biržuose, su senj. K.Močiulskiu rūpinosi dabartinės Biržų reformatų bažnyčios statyba. 1875 m. priėmė Mintaujos reformatų parapijos kvietimą ir su šeima ten persikėlė. 1878 m. balandžio 9 d. Mintaujoje gimė Konstantinas. Mokėsi Mintaujos ir St.Peterburgo reformatų gimnazijose, 1897 m. įstojo į Dorpato teologijos fakultetą, 1899 m. persikėlė į Karaliaučių, 1901 m. baigė Karaliaučiaus teologijos ir filosofijos fakultetą, įstojo į Leipcigo Universitetą studijuoti filosofiją ir istoriją, 1903 m. Erlangene, Bavarijoje, gavo filosofijos daktaro laipsnį, tais pat metais buvo ordinuotas kunigu. Jam paskirta Kelmės parapija su filijomis Kėdainiuose, Deltuvoje ir Seirijuose. 1905 m. K.Kurnatauskas buvo išrinktas Vilniaus reformatų Kolegijos nariu, 1913 m. pakviestas kunigauti į Vilnių. 1918 m. bolševikams užėmus Vilnių, grįžo į Kelmę ir aptarnavo šią parapiją iki 1938 metų. Ten gyvenant, 1920 m. buvo pakviestas mokytojauti Kelmės progimnazijoje /po kurio laiko gimnazija/, vėliau paskirtas jos direktoriumi, 1925m. kartu su kitais kunigais rūpinosi ir įsteigė Evangelikų teologijos fakultetą prie Kauno Valst. Universiteto, buvo to fakulteto docentu, profesoriumi net Universiteto Senato nariu. 1938 m. mirus Vilniaus Reformatų Bažnyčios Sinodo gen. superint. kun. Mykolui Jastžembskiui, K.Kurnatauskas buvo Vilniaus Sinodo išrinktas Vilniaus gen. superintendentu ir išbuvo šiose pareigose iki 1941 metų. Pasitraukęs į Vakarus apsistojo Lehrtėje, prie Hanoverio /Vokietija/. 1953 m. Lietuvos Reformatų Bažnyčios Sinodo tremtyje buvo išrinktas gen. superintendentu. Prof. dr. gen. superint. kun. Konstantinas Kurnatauskas mirė 1966 m. vasario 3 d. Rastede, prie Oldenburgo /Vokietija/.

Jo darbų sąrašas ilgas: dirbo Vilniaus Sinodo archyvo redakcinėje komisijoje, kuri išspausdino 4 sąsiuvinius dokumentų "Monumenta Reformationis Polonicae et Lithuanicae" /Ref.Bažnyčios istorijos šaltinių rinkinys - 3 tomai ir turinio sąsiuvinis nuo 1911 m. iki 1920 m./; parašė ir išleido knygas: "Jono Kalvino reikšmė reformacijai", "Jobo knygos problema ir graikų tragedija", "Jėzus Kristus Talmude", "Reformatų bažnyčia Lietuvoje", Hebrajų kalbos vadovėlis, "Senojo Testamento svarba krikščioniškai bažnyčiai", "Gyvos parapijos esmė ir uždaviniai", "Karolio Barto teologija", "Jonas Gružauskas- Kelmės ev.reformatų bažnyčios steigėjas", " XVII-to šimtmečio kankinė Lietuvoje" ir kt. Nuo 1925 m. iki 1931 m. redagavo Lietuvos reformatų bažnyčios mėnesinį laikraštį skirtą inteligentams "Mūsų žodis", atstovavo Lietuvos reformatų bažnyčią Pasaulinės Reformatų Bažnyčių Sąjungos /WARC/ kongresuose Cordiffe, Budapešte, Hagoje, Larvike, buvo Jono Laskio /reformatų bažnyčios "Unitas Lithuaniae" įkūrėjo/ draugijos garbės narys.

Toks buvo prof. dr. gen. superintendentas Konstantinas Kurnatauskas, kuris pusę savo amžiaus tarnavo Lietuvos Reformatų Bažnyčiai - savo protėvių garbingam tikėjimui.

Parengta pagal "Mūsų sparnai" Nr.8-9 ir Nr.20

"Sėjėjas" Nr.8 1938 m.