Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Cumftas Martynas, kun., superintendentas (1832-1895)
Freitag, den 13. November 2009 um 20:41 Uhr
There are no translations available.

Martynas CumftasVilniaus distrikto superintendentas kunigas Martynas Gothelfas Cumftas
1832-1895

Superint. kun. Martynas Gothelfas Cumftas save kildino iš saksų kolonistų, kurie XVIII a. pradžioje Lenkijos karaliaus ir Lietuvos DK Augusto II buvo pakviesti per Šiaurės karą sugriautiems Biržams atstatyti ir apgyvendinti. Šeimos tradicijoje buvo gyvas atminimas apie protėvius. Būta šimtas su viršum metų, penkios kartos prosenelių, kurių vardus jis žinojo ir didžiavosi. Bet apie patį kun. Martyną Cumftą duomenų nedaug. Biržietis reformatas, buvęs Kolegijos prezidentas Kostas Grundelė 1995 metų „Mūsų sparnų" 75 numeryje rašė, kad Sinodų kanonuose apie Vilniaus distrikto superintendentą duomenų rado mažokai.

Yra žinoma, kad Martynas Gothelfas Cumftas gimė 1832 m., 1850 m. mokėsi Slucko gimnazijoje, o 1853 - 1857 metais Dorpato (Tartu) universitete, Teologijos fakultete. 1857 m. buvo pašventintas diakonu ir paskirtas į Nem.Radviliškio parapiją. 1858 liepos 11d. - pašventintas kunigu, o 1886 m. liepos 6d. Martynas Cumftas gen.superintendento kun.Konstantino Mačiulskio buvo pašventintas Vilniaus distrikto vicesuperintendentu vietoj mirusio Julijono Bergelio. 1893 m. gen.superintendentas Andriejus Kadaras pašventino Vilniaus distrikto superintendentu vietoj mirusio Juozapo Glovecko.

Kun.M.G.Cumftas buvo vedęs  Emilija Mandzelovska, namuose buvo kalbama vokiškai ir lenkiškai. Ji save laikė Lietuvos lenke, „gente lituanus, natione polonus". Mondregovskiai buvo šlėktos iš Gardino pavieto, reformatų kunigai kelios kartos, susigiminiavę su kitomis kunigų šeimomis ir save pristatydavo Dievo Žodžio skelbėjais Lietuvoje nuo Kalvino laikų, nuo kunigaikščių Radvilų Juodojo ir Rudojo laikų. Šeimoje vyravo vokiškos ir lenkiškos tradicijos. Jų vaikai, o jų buvo net aštuoni, nuo kūdikystės mokėjo abi kalbas, o taipgi ir lietuvių, kuria kalbėjo patarnautojai virtuvėje ir kieme.

M.G.Cumftui kunigaujant Nem.Radviliškyje buvo pastatyta mūrinė, pseudogotikos stiliaus bažnyčia ir didelė mūrinė klebonija. Pastačius talpią kleboniją, Cumftai joje įsteigė reformatų mergaitėms auklėti pensionatą. Pasiturinčių šeimų dukros, daugiausia smulkių dvarininkų kilmės, iš Vilniaus krašto ir Latvijos buvo mokomos šeimininkauti, mandagaus elgesio, tinkamai kalbėti ir susirašinėti, muzikos, šiek tiek šokių. Taip pat buvo mokoma bendro lavinimo dalykų, maždaug keturių gimnazijos klasių programa. Norinčias paruošdavo egzaminams į penktąją gimnazijos klasę. Mokė pats kun.Cumftas, jo žmona ir vyresniosios dukterys. Pensionate vienu metu mokėsi 15 mergaičių. Tai buvo parama gausios kunigo šeimos biudžetui, galėjo mokslan leisti savo vaikus. Dukros, baigusios Mintaujos mergaičių gimnaziją ir išlaikiusios valstybės komisijos egzaminus namų mokytojos vardui gauti, grįžo mokytojauti tėvų pensionate. Viena kun.Cumfto dukra Stefanija buvo ištekėjus už kun. Jono Šepečio, anksti mirė. Kita - Elena buvo ištekėjus už veterinaro Petro Nastopkos, išaugino penkis vaikus, kurių vienas - Liubomiras buvo matematikos mokytojas Biržų gimnazijoje, dukra - rašytoja Halina Korsakienė, dailėtyrininkės Ingridos Korsakaitės mama, Jurgos Ivanauskaitės močiutė...

Sūnus Jonas, gimęs 1864 m., baigė Tartu universitete medicinos mokslus, apsigynė disertaciją ir gavo daktaro laipsnį, gyveno Šiauliuose, vertėsi akių gydytojo praktika.
Kun. Cumfto pasekėju buvo sūnus Adomas, perėmęs Nem. Radviliškio parapiją po tėvo mirties 1895 metais.

Pasinaudota „Mūsų sparnai" Nr.49, 75, Jok.Kregždės Lietuvos reformatų raštija"