Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Pranešimas Sinodui. 2004 m. birželis
Tuesday, 17 November 2009 11:41
There are no translations available.

Lietuvos evangelikų reformatų l.e. pareigas generalinio superintendento kun. R.Mikalausko pranešimas Lietuvos evangelikų reformatų Sinodui (2004-06-25).

Bažnyčios partneriai užsienyje

Lippės Bažnyčia, Vokietija ir Vokietijos reformatų Aljansas

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia -Unitas Lithuaniae- yra labiausiai į Europos šiaurės rytus nutolęs reformatų Bažnyčios Sinodas. Gyvename kaip mažutė reformatų kolonija tarp dominuojančios Romos katalikų ir didelės mažumos laisvamanių bei ortodoksų. Todėl bažnytiniai, krikščioniški arba kitaip kalbant ekumeniniai santykiai su broliškomis bažnyčiomis yra mums labai svarbūs. Mūsų strateginis partneris yra Lippės Bažnyčia ir Vokietijos reformatų aljansas. Lietuvoje jau ne kartą lankėsi Lippes Bažnyčios generalinis superintendentas kun. G.Noltensmeier bei Vokietijos reformatų Aljanso gen. sekretorius kun. dr. H.Scaheferis. Šių partnerių dėka mes šiuo metu turime mūsų Bažnyčioje dirbantį konsultantą kun. Erhardą Mischę. Jis atvyksta kas kelki mėnesiai į Lietuvą ir visą mėnesį dirba, kartu su dvasininkais, Konsistorijos nariais, lankosi parapijose ir sprendžia iškilusius klausimus.

Šiemet liepos 2-4 Vokietijoje vyks Lippės Bažnyčios partnerių susitikimas, kartu su liuteronais iš Šiaulių ir Kelmės ten vyks ir mūsų atstovai: diak. T.Sakas, teologijos studentas R.Stankevičius, diak. S.Švambarienė. Lippėje taip pat bus svečių š Lenkijos, Afrikos, Vengrijos ir Rumunijos, Čekijos ir Slovakijos. Tai jau antras toks suvažiavimas. Prieš keturis metus įvyko pirmasis, kuriame dalyvavau. Pernai, kartu su Lietuvos Liuteronų Bažnyčia atšventėme Tauragėje dešimties metų partnerystės su Lippes Bažnyčia sukaktį. Šią progą Tauragėje ir Biržuose viešėjo Detmodo reformatų distrikto superintendentas kun. Hase bei kunigė Johana Kunz.
Partnerystė su Lippes Bažnyčia yra mums labai reikšminga. Nuo pat Nepriklausomybės atkūrimo mus sieja glaudus bendradarbiavimas įvairiose bažnytinio gyvenimo srityse. Generalinis superintendentas kun. G.Noltensmeieris buvo pagrindinis mūsų Bažnyčios dvasininkų ordinatorius, aktyviai besidomintis bažnytiniu reformatų gyvenimu Lietuvoje. Taip pat mums puikiai pažįstami broliai ir bičiuliai, mūsų bendradarbiai Kristaus misijoje kunigai M.Danys, E.Mische, bažnyčios teisininkas hab. bažnytinės teisės daktaras Herbert Ehnes. Lippės Bažnyčia yra pagrindinė iniciatorė trišalių bažnytinių konsultacijų Lippės, Lenkijos ir Lietuvos reformatų Bažnyčių. Jos vyksta kas keli metai kiekvienoje šalyje. Prieš pora metų Lippėje dalyvavo kun. T.Šernas, kun. K.Daugirdas, kun. R.Mikalauskas. Šiemet šios konsultacijos numatytos spalio mėn. Lodzėje, Lenkijoje. Jų metu aptariami teologiniai klausimai, iškilusios šių Bažnyčių problemos. Lippės Bažnyčia taip pat aukojo nemažai konkrečios finansinės paramos. Ji buvo skirta įsigyti tarnystei reikiamos įrangos: kompiuterių, biuro įrangos, taip pat tarnybiniai automobiliai dvasininkų tarnystei. Paskutinė Lippės Bažnyčios parama buvo panaudota įsigyjant Sinodo vardu 8 vietų mini autobusą Peugeot Expert 2000. Turėdami tokį partnerį, mes per trumpą laikotarpį sugebėjome pasiekti reikšmingų pokyčių atkuriant Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios struktūras ir misiją Lietuvoje. Bažnytinės teisės pagrindų atkūrimas atstatė santaiką didžiojoje dalyje Bažnyčios. Teikia vilties, kad jos pagrindu pavyks sugrąžinti vieningą tarnystės misiją visoje Bažnyčioje. Dr. H. Ehnes teisinė patirtis ir nuoširdus noras dalyvauti darbe nustatant santykius su Valstybe yra vienas puikiausių Lippės Bažnyčios pagalbos mums pavyzdžių. Gal būt ateityje ekumeniniuose susitikimuose derėtų mums paklausti, koks mūsų Bažnyčios indelis kaip partnerių į Lippės bažnytinį gyvenimą?

Lietuvių evangelikų reformatų Sinodo Kolegija - JAV, Čikaga
Iš esmės esame viena ir ta pati istorinė Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčia - Unitas Lithuaniae, tik perskirta praeityje geležinės uždangos bei Atlanto, didelio nuotolio. Nepaisant to mūsų santykiai visuomet buvo ir yra patys nuoširdžiausi. Vien tas faktas, kad kai Lietuva buvo dingusi iš pasaulio žemėlapio dėl Sovietinės aneksijos, Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Unitas Lithuaniae visuomet išliko reprezentuojama pasaulio reformatų bendruomenėje dėka Sinodų užsienyje ir Sinodo kolegijos Čikagoje. Tai jie ištisus metus mokėjo narystės mokesčius WARC ir buvo mūsų balsas pasauliniame reformatu forume. Pernai diakonė Erika Brooks viešėjo Sinode Biržuose, aktyvai palaikė diakonių ordinaciją primindama mūsų generalinių superintendentų kunigų S.Neimano ir P.Dylio aiškias ir palaikančias pozicijas tokioms ordinacijoms. Norėčiau priminti, kad Čikagos Sinodo Kolegija kiekvienais metais, atsižvelgdama į mūsų Konsistorijos rekomendacijas, teikia paramas ir stipendijas mūsų Bažnyčios teologijos studentams ir dvasininkams, kitiems nusipelnusiems asmenims. Taip pat spausdintu žodžiu per "Mūsų sparnus" kalba besidomintiems mūsų Bažnyčios aktualijoms bei istorija. Sinodo Kolegijos prezidentas dr. Paulius Slavėnas ir iždininkė M.Neimanaitė palaiko ryšį su Konsistorija Biržuose. Čikagos Sinodo Kolegija konkrečia auka parėmė N. Radviliškio bažnyčios stogo remontą.

Švedijos Misijos Sandoros Bažnyčia
Švedijos Misijos Sandoros Bažnyčia yra mūsų artimiausi užjūrio partneriai- Pasaulinio reformatų aljanso Bažnyčia. Juos atstovai: kun. G. Bondesson, kun. E.Sundsrom jau puikiai pažįstami ir daugkartiniai mūsų Sinodų svečiai, aktyvus partneriai jaunimo stovyklose, dvasinėse konferencijose. Pernai kun. R.Mikalauskas ir diak. G.Gasiūniatė šios Bažnyčios oficialiu kvietimu dalyvavo Stokholme generaliniame Sinode- Asamblėjoje. Ilgus metus šios Bažnyčos gen. superintendentas kun. K. Andersonas buvo WARC Europos regiono vadovas. Jau ne viena mūsų Bažnyčios įvairaus lygio delegacija svečiavosi Švedijoje ir į Lietuvą parsivežė gražių įspūdžių bei vertingos patirties. Ypač konkretus bendradarbiavimas vyksta jaunimo tarnystės srityje tarp jų jaunimo centro SMU bei mūsų Radvilos bei jūrų skautų. Šių metų kovo mėnesį Biržuose įvyko konsultacijos. Jose dalyvavo Švedijos reformatų atstovas iš Nacionalinio Sinodo lygmens Misijos departamento direktorius kun. Bertil Svenson, taip pat pietų distrikto superintendentė kun. Gunnel Jacobsson-Kriz ir atstovas iš Vaksijo parpijos. Šiame susitikime taip pat dalyvavo kunigai D.Gartmann ir E. Mische iš Vokietijos ir kun. Jane Holslag iš Presbiterionų Bažnyčios JAV.

Pasaulio Reformuotų Bažnyčių Aljansas (WARC)
Mūsų Bažnyčia yra tikroji WARC narė nuo 1925 metų. Prieškaryje WARC suvažiavimuose dalyvavo mūsų Sinodo atstovai kuratoriai Yčas, Šepetienė, generalinis superintendentas kun. P.Jakubėnas. Aljansas apjungia 75 milijonų reformatų visame pasaulyje su centru Ženevoje. Taip pat jis turi padalinius atskiruose pasaulio kontinentuose. Prieš du metus kun. R.Mikalauskas dalyvavo Europos WARC suvažiavime Oradejoje Rumunijoje. Šiemet diak. G. Gasiūnaitė vyksta į Pasaulinį WARC suvažiavimą- Generalinę Asamblėją, kuri vyksta kas 7 metai. Paskutinis jos suvažiavimas įvyko Vengrijoje, ten dalyvavo Kolegijos prezidentas dr.P. Jašinskas. Šiemet asamblėja renkasi pirmą kartą Afrikos kontinente - Ganoje, Akros mieste. Gitana pasiliks po jos dar savaitę ir viešės vienoje iš dviejų Ganos Evangelikų Presbiterionų Bažnyčioje. Ji yra daugiau nei 100 metų Lippės Bažnyčios partnerė. Būtent šios Bažnyčios kunigas Setry Niomy šiuo metu yra WARC generalinis sekretorius, dvasininkas atstovaujantis Pasaulinį reformatų aljansą WARC. Beje, abi Ganos reformatų Bažnyčios yra WARC narės. Šių organizaciškai vienos nuo kitos nepriklausomų Bažnyčių istorijos prasideda nuo dviejų misijų 19 amžiuje. Viena misija vyko iš Vokietijos, kita iš Šveicarijos.
Pernai lapkričio mėnesį Lietuvoje lankėsi WARC vice-prezidentas prof. P.Holdrup (Nyderlandai), Vokietijos reformatų aljanso gen.sekretorius kun. dr.H.Schaefer, kun. dr. M.Danys Lippė ir kun. dr. W. Schulz, direktorius J.Laskio vardo reformatų Bibliotekos - vieno svarbiausių Europos ir pasaulio reformatų paveldo centro vadovas.

Gustav Adolf Werk -(GAW)
GAW yra protestantiška Vokietijos organizacija į kurią įeina reformatų, jungtinių ir liuteronų Žemių Bažnyčios bei atskiros parapijos. Ji yra viena iš svarbiausių mūsų rėmėjų per daugelį metų. Jiems mes esame labai dėkingi. Konkretus pavyzdys Biržų parapijos/klebonijos kapitalinis remontas. Be jų pagalbos vargu ar mes būtume galėję atlikti generalinį remontą? Konsistorijos finansinėje ataskaitoje jūs galite rasti konkrečius šios organizacijos indelius į mūsų Bažnyčios atstatymo darbus.

Partnerhilfe
Partnerhilfe arba lietuviškai - partnerių parama. Tai Vokietijos protestantų- reformatų, liuteronų ir jungtinių evangelikų Bažnyčių sąjungos, kitaip kalbant Vokietijos evangelikų Bažnyčios EKD (Evangelische Kirche in Deutschland) padalinys, komitetas. Jis rūpinasi konkrečia finansine pagalba Rytų Europos evangelikų dvasininkams. Parama yra surenkama iš Vokietijos dvasininkų aukų. Procentinė dalis iš jų asmeninio atlyginimo. Mes kasmet gauname finansinę paramą mūsų dvasininkų ir bažnyčios tarnautojų tarnystei. Ši parama tolygiai mažėja, nes jau esame Europos sąjungos nariais ir turime daugiau patys mokėti ne tik save išlaikyti, bet ir ieškoti galimybių kaip paremti stokojančius tiek mūsų pačios Bažnyčios ribose, tiek už jos ribų. Partnerhilfe parama yra mums labai didelė parama ir ypač dvasininkams bei bažnyčios tarnautojams mažose parapijose ir vietose, kur vykdome misijinį darbą, taip pat paremiant dvasininkų našles ir dvasininką emeritą.

Šveicarijos reformatų Bažnyčia (HEKS)
Nors mes neturime tiesioginių oficialių partnerystes ryšių su Šveicarijos reformatais, bet netiesiogiai per asmeninius kontaktus šis ryšys yra. Šiemet dėka kun. M.Danys HEKS konkrečiai parėmė Kėdainių klebonijos Arnetų namų projektavimo darbus. Taip pat šios Bažnyčios kunigas dr. G. Liocher šiuo metu yra WARC Europos regiono vadovas, kuris laiškų parėmė mūsų Sinodo siekius kurti teisinius pagrindus santykiams su valstybe.

Lenkijos evangelikų reformatų Bažnyčia
Ryšiai nors nėra intensyvūs, bet šilti. Tai mūsų likimo sesė Bažnyčia su kuria mus sieja amžiai nuo Reformacijos pradžios. Dėka aukščiau minėtų konsultacijų, mes turime pastovius susitikimus kas porą metų. Manyčiau, kad per menkai išnaudojame turimus ryšius su šia Bažnyčia. Yra verta pasisemti patirties ir bendradarbiauti pasikeitimų srityje.

Presbiterionų Bažnyčia JAV, Mission Presbytery, Texas
Viena pirmutinių mūsų partnerių. Labai aktyviai bendradarbiavimas vyko dešimtajame dešimtmetyje ypač jaunimo tarnystės srityje. Taip pat visi gerai pamena mūsų Sinodo garbės kuratorių Joną Gylį (John Gillies), kuris ir dabar domisi Bažnyčios gyvenimu Lietuvoje. Sulaukėme konkrečios paramos vaikų namams Medeikiuose. Kun. J.Holslag kaip reformatų parapijos administratorė porą metų tarnavo Klaipėdoje ir puikiai konsultavo mūsų jaunuosiuos dvasininkus ir dvasininkes praktinės tarnystės eigoje. Manyčiau, kad ši partnerystė turi dideles galimybes, kuriomis galime pasinaudoti gerai dirbdami.

Frankfurto evangelikų reformatų nepriklausoma parapija
Frankfurto nepriklausoma reformatų parapija yra mums artima dėl daugelio priežasčių. Formaliai Biržų ev. ref. parapija turi su ja partnerystę. Deja, ji nėra intensyvi, kaip iš tiesų galėtų. Reikia tikėtis, tam dar ateis laikas. Prieškaryje Biržuose tarnavęs kun.F.Barnelis yra šios parapijos parapijiečiams palikęs atminimą apie Lietuvą. Šiuo metu ten tebegyvena kunigo dukterys. Šioje parapijoje buvo remiamas ir dvasinio maisto sėmėsi mūsų kunigas K.Daugirdas. Šios parapijos atstovė Marie Clair pernai dalyvavo Sinode ir ši parpija prisidėjo aukomis remontuojant Švobiškio, N.Radviliškio bažnyčias.

Dvasinė tarnystė
Dvasininkų darbas. Per pastaruosius metus Bažnyčioje pastoviai tarnavo tik 6 dvasininkai. Kun. senioras P.Čepas dėl silpnos sveikatos iš vis nebuvo pajėgus šiemet patarnauti. Diak. Tomas Sakas studijavo Vokietijoje, laikinai sugrįždamas Lietuvon, kun. K.Daugirdas tebetęsia daktarines studijas. Deja, šiemet tarnaujančių dvasininkų dar sumažėjo: kunigė J.Holslag taip pat šią vasarą išvyksta laikiniai užimti reformatų parapijos Berlyne dvasininko vietą ir palieka Klaipėdą. Tačiau, viliamės, kad po kurio laiko vėl sugrįš Lietuvon ir talkins dvasinėje tarnystėje.

Šių metų vasario mėn. dvasininkai susirinko į savo sesiją Juodkrantėje. Tai buvo pirmas dvasininkų susitikimas po pernai metų ordinacijų. Antrasis susitikimas įvyko Šiauliuose ir buvo skirtas Sinodo pasiruošimo klausimams. Sekantis susitikimas yra numatytas rugpjūčio mėnesį Sidabrinės sodyboje pas kun. T.Šerną. Į šį susitikimą yra nutarta pasikviesti kunigą iš liuteronų kun. A.Malinauską, kuris dirba šalia reformatų Kėdainių ir Panevėžio parapijose.

Vizitacijos. Šiemet buvo atliktos parapijų oficialios superintendento vizitacijos Šiaulių, Klaipėdos ir Vilniaus parapijose. Taip pat buvo apsilankyta Papilio ir Salamiesčio parapijose.

Šiauliuose dalyvaujant evangelikų reformatų parapijiečiams kalbėjomės apie parapijos reikalus, kunigo gyvenimo sąlygas. Deja, tenka konstatuoti, kad parpija iš esmės neišlaiko kunigo. Nėra bažnyčios pastato, tik namas pritaikytas pamaldoms, liuteronų parapijos žinioje, nėra ir klebonijos, kur gyventų kunigas. Dvasininkas pats išlaiko savo pragyvenimo išlaidas. Parapija neturi savo liturginių indų. Pamaldos vyksta kartu su liuteronais kiekvieną sekmadienį. Tačiau, patalpos žiemos laikotarpiu jau nebešildomos ir dalis reformatų suvilioti atskilusios nuo Sinodo dalies reformatų nustojo lankyti pamaldas ir ėmė lankytis metodistų bažnyčioje. Parapija yra aprūpinta giesmynais, o bažnytinės metrikų knygos dar turi būti sutvarkytos. Parapijiečiai yra patenkinti kun. R.Pukio patarnavimu, deja neturi išgalių jo tarnystę visiškai išlaikyti. Kun R. Pukys yra taip pat labai užimtas patarnaudamas Kelmės, Joniškio, Radviliškio, Šiaulių liuteronų parapijose ir reformatų parapijiečių vizitacijų nėra atlikęs.

Klaipėdoje taip pat nėra bažnyčios, reformatai meldžiasi Baptistų bažnyčioje kas antrą sekmadienį. Pamaldų laikas gan vėlyvas- 16:00. Parapija yra viena mažiausių, kur reformatai yra tik telkiami bendrai maldai. Pagal statistinius duomenis Klaipėdoje yra virs 400 evangelikų reformatų, deja, daugelis iš jų nejaučia poreikio paremti vietinį reformatų surinkimą ir yra atšalę nuo dvasinio gyvenimo. Diak. Sigita Švambarienė aktyviai dirba su vaikais, kiekvieną ketvirtadienį veda vaikų užsiėmimus, per kuriuos vis labiau motyvuojami vaikų tėvai. Deja, dvasininkė taip pat turi pati padengti savo pragyvenimo išlaidas bei nuomoti butą, išlaikyti savo šeimą dirbant papildomus darbus. Tai trukdo misijai. Galima pasidžiaugti Klaipėdoje šiltais ekumeniniais santykiais su Baptistų ir Liuteronų Bažnyčiomis. Parapija yra aprūpinta bažnytinėmis metrikų knygomis, giesmynais ir katekizmais. Liturginių indų vizitacijos metu neturėjo. Išvykus kunigei J.Holslag diak. S.Švamdarienė lieka pagrindine dvasininke Klaipėdoje.

Vilnius viena stipriausių evangelikų reformatų parapijų. Deja, čia taip pat nėra kunigui skirto gyventi buto ir jo pragyvenimas nėra parapijos išlaikomas. Kunigui yra skiriama surenkamų aukų dalis, kaip parama, tačiau ji vargiai gali padengti net tarnybines išlaidas, o ką ir bekalbėti apie pragyvenimą. Kun. Tomas Šernas išsilaiko iš savo pensijos ir paramos iš Sinodo bei jų partnerių. Situacija komplikuoja nesutvarkyta parapijos teisinė padėtis bei užgrobtos parapijos patalpos. Taip pat surinkimas savo bažnyčioje yra tarsi įnamiai, juridinė situacija neaiški. Pamaldos du kart per mėnesį greičiau iš reikalo nei iš noro. Reikalinga daug dar nuveikti, norint sugrąžinti bent 1990 jų metų parapijos gyvenimą, reikalingas antras dvasininkas. Parapija yra patenkinta kun.T.Šerno tarnyste, ruošiamos vasaros stovyklos.

Salamiestyje susitikau su Jonu Naktiniu ir jo sūnumi bei E.Gudoniene. J.Naktinis- senasis Salamiesčio seniūnas patvirtino, kad ši parapija stipriai sumažėjusi ir turi vos apie 10 parapijiečių. Vargiai įmanomi parapijos rinkimai ir pareiškimas dėl priklausymo Sinodui. Yra silpni ir išblaškyti. Labai aktyvi p. E.Gudonienė. Ji remia suspenduotą dvasininką kun.-diak. A.Kvedaravičių.

Papilyje birželio 17 dieną parapijiečių kvietimu įvyko susitikimas ir pamaldos namuose prieš bažnyčią. Dalyvavo apie 25 parapijiečiai iš artimiausių parapijos - Papilio miestelio seniūnijos. Po pamaldų buvo pakalbėta apie situacija šioje parapijoje. Buvo išaiškintos parapijos seniūnijų ribos ir jose veikiantys seniūnai. Pastarieji nėra rinkti parapijiečių, bet paskirti suspenduoto dvasininko A.Kvedaravičiaus. Taip pat buvo gauti palankūs atsiliepimai apie šiuo metu šioje parapijoje patarnaujančio buvusio katalikų kunigo R.Šiaučiūno tarnyste. Suaktyvėjusi p.A.Kvedaravičiaus ir R.Šiaučiūno veikla Papilio parapijoje yra jaučiama, nes į Biržų ev. ref. parapijos dvasininką jau mažiau per šiuos metus kreiptasi parapijiečių dėl patarnavimų. Deja, parapijiečiai nėra patenkinti esama padėtimi ir kviečia situaciją keisti, minėjo melą ir priešinimą, kuris skleidžiamas iš p.A.Kvedaravičiaus ir jo patikėtinių lūpų. Manyčiau, kad Papilio parapijos situacija būtų viena iš dvasinės tarnystės prioritetų ateinantiems metams, nes tai viena stambiausių parapijų Lietuvoje.

Bažnyčios spauda. Internetas
Sėkmingai Sinodo misijai labai svarbi spauda. Deja, per šiuos metus nepavyko suorganizuoti bažnytinės spaudos. Prašyčiau Sinodo suteikti naujai išrinktai Konsistorijai bei generaliniam superintendentui jos organizavimo reikalą patikėti, kaip vieną iš Sinodo prioritetų. Sinodo spaudos fondas jau šio darbo pradžiai turi pakankamai lėšų.

Džiaugiuosi, kad pagaliau pavyko pradėti konkrečius žingsnius Sinodo internetinės svetainės sukūrime. Išreiškiu padėką šios svetainės prižiūrėtojui Justui Brazauskui ir kviečiu visus bendradarbiauti jos kūrime teikiant informaciją apie parapijas ir visą Bažnyčios gyvenimą internetiniu adresu: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Pasaulietinė Bažnyčios tarnystė
Auga mūsų Bažnyčios pasaulietinės tarnystės poreikis. Aiškiai pastebimas konkretus seniūnų darbas ir jo efektyvumas. Kur geri seniūnai, pasitikėjimas ir kompetencija, ten ir visos Bažnyčios tarnystės pakilimas. Taip pat Sinodo lygmenyje reikalinga ieškoti kandidatų į kuratorius. Šiai tarnystei reikalingas tam tikras pasiruošimo ir subrendimo laikas. Taip pat konkretus dvasininkų darbas. Tikiuosi, kad šių metų Sinodo suvažiavimas pasitarnaus konkretiems šios tarnystės ugdymo veiksmams įtraukiant ne dvasininkus, bet ir jau tarnaujančius pasauliečius- seniūnus poarapijose ir kuratorius Sinodo lygmenyje.

Vaikų ir jaunimo tarnystė. Radvila
Džiaugiuosi diak. G. Gasiūnaitės darbu kuri puikiai suteikė naujos kokybės vaikų ir jaunimo tarnystei Bažnyčioje. Vaikų stovyklos, jaunimo tarnystė dar pradėta talkinant kun. Dieter Gartmanui tik plečiasi. Svarstomos galimybės kitais metais jau daryti kelių pamainų vaikų stovyklą N.Radviliškyje. Šiemet jau paskelbtos net dvi jaunimo stovyklos: Švobiškyje direktorius G.Vaitiekūnas ir Mockėnuose (Sidabrinės sodyboje) dir. J.Juršytė. Taip pat Biržuose negęsta jūrų skautu veikla. Už tai esame dėkingi vadovams S.Gražienei, R.Šeštokienei ir naujai į šią tanystę atėjusiam V.Kairiui. Nuoširdi padėka mūsų bičiuliams švedų reformatams. Jų mokymai, parama inventoriumi. Jiems remiant įvyko stovykla Briedžių saloje, Širvenos ežere, pernai vasarą. Per jaunimo-vaikų tarnyste pasiekiama vis daugiau žmonių ir šeimų nutolusių nuo Bažnyčios. Tai tiesioginė Bažnyčios misija. Diak. S. Švambarienės vadovaujamos šeimų stovyklos Klaipėdoje taip pat tam yra geras pavyzdys. Vaikų namai "Vaiko užuovėja" yra viena iš rimčiausių pastovių veiklos sričių šioje tarnystėje.

Sunku viską viename pranešime paminėti. Parapijų ataskaitos ir neformalus bendravimas Sinode atskleis daug daugiau džiuginančių pasiekimų, kaip ir vis dar neišspręstų rūpesčių. Dar daug kur esame reikalingi pasistengti. Vienas tokių uždavinių Sinodo dar prieškarinis sprendimas, kad dvasininkai per metus aplankytų bent kartą visų parapijiečių namus. Žmonės pamena kalendavojimus. Deja, N.Radviliškio, Kėdainių, Švobiškio, Papilio ir kt. ev. ref. parapijos dar neturi vietoje tarnaujančio dvasininko. Bent, kad šią spragą užtaisyti yra labai reikalinga seniūnų pagalba, kurie pažintų parapijiečius, kur yra būtinybė padrąsintų šeimas ir pakalbintų dvasininką apsilankyti.

Nuoširdžiai dėkoju visiems bendradarbiams Kristaus vynuogyne ir meldžiu Dievo išminties, sveikatos ir palaimos tolimesniame mūsų bendrame tarnavime Kristaus misijoje Lietuvoje.

Kun. Rimas Mikalauskas
Biržų ev. reformatų parapijos klebonas, l.e. gen. superintendento pareigas

2004 m. birželis, Biržai