Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Senjorato regula
Friday, 12 September 2008 19:58
There are no translations available.

Seniorato regula
Kanonas III-2004. Dėl superintendento nuostatų-Seniorato regulos. Sinodas priėmė šias superintendento nuostatas - Seniorato regulą (papildymai ir pakeitimai: kan.III-2005; kan.II-2006 ir kan.III-2006 įtraukti):

I. Generalinis superintendentas. Rinkimai, įgaliojimai
1. Generalinis superintendentas yra Bažnyčios vyriausiasis dvasininkas-senioras ir turi Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčios- Unitas Lithuaniae- Sinodo įgaliojimus ir atsakomybę, nustatytą šia Seniorato regula, Sinodų aktais ir Gdansko Agenda.
2. Gen. superintendentas atstovauja Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčią- Unitas Lithuaniae bendrabažnytiniame t.y. nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje. Reprezentuoja Bažnyčią Valstybės institucijose ir valstybiniuose renginiuose. Už savo veiklą yra atsakingas nacionaliniam t.y. Unitas Lithuaniae Sinodui ir Konsistorijai. (papildymas: kan. II-2006, 1)
3. Gen. superintendentas yra atsakingas už Sinodo dokumentų ir juridinių rekvizitų naudojimą ir saugojimą (juridinio asmens pažymėjimą ir antspaudą). (žr.Gdansko Agenda, Forma ordynowania seniorow, Uržąd Seniorowski, sk.X, p.328) Privalo šios rekvizitus visuomet turėti ir pateikti Sinodo suvažiavimų metu direktoriui, o Konsistorijos posėdžių metu- prezidentui. (papildymas: kan. II-2006, 2)
4. Laikotarpyje tarp Sinodo ir Konsistorijos suvažiavimų gen. superintendentas yra atsakingas išpildant Sinodo aktuose priimtus sprendimus, Konsistorijos protokolinius nutarimus, sprendžia Bažnyčios einamuosius klausimus, jeigu nėra kitaip Sinodo ar Konsistorijos nutarta. (papildymas: kan. II-2006, 3)
5. Gen. superintendentas einamųjų klausimų sprendimus priima ir surašo nutarimus gen. superintendento sprendimų knygoje. Sprendimai privalo būti priimami kaip tai nurodyta Gdansko Agendoje (Forma ordynowania seniorow, Uržąd Seniorowski, sk.VI, p.327 ir Forma obierania Predniejszego superattendenta albo seniora, Uržąd Przednieyszego Superattendenta albo Seniora, sk.IX, p.340) kolegialiai su Konsistorijos nariais, turėti jų daugumos palaikymą. Konsistorija gali kvestionuoti šiuos sprendimus ir atšaukti, jei nėra išpildyta ši sąlyga. (papildymas: kan. II-2006, 4)
6. Gen.superintendentas savo kompetencijos ribose sprendimus tvirtina savo antspaudu, pagal Konsistorijos patvirtintą antspaudų naudojimo tvarką. (papildymas: kan. II-2006, 5)
7. Į gen. superintendento pareigas įeina taip pat distrikto superintendento pareigos (Apibrėžtos Gdansko Agendos (1637) bei kituose bažnytinės teisės aktuose, tol kol išliks vardiniai distriktai.
8. Gen. superintendentas ar vice-superintendentas Konsistorijai ar Revizinei Komisijai pareikalavus teikia ataskaitą už savo darbą. Konsistorijai išreiškus nepasitikėjimą gen. superintendentu (vice-superintendentu), kviečiamas neeilinis Sinodo suvažiavimas, kuriame sprendžiamas tolimesnis gen. superintendento (vice-superintendento) tarnystės klausimas. Iki neeilinio Sinodo suvažiavimo gen. superintendento pareigas eina vice-superintendentas. Negalint eiti pareigų vice-superintendento pareigas eina konsistorijos paskirtas dvasininkas. (pakeitimas: kan.III-2005 neeil.)
9. Gen. superintendentas yra renkamas iš kunigų kandidatų į šias pareigas 3 metų kadencijai Sinode slaptu balsavimu, paprasta balsų dauguma.
10. Gen. superintendentas yra tarnybinė funkcija, o ne garbės vardas ar titulas.
11. Gen. superintendentas yra pirmutinė sinodinė instancija į kuriai adresuojami skundai prieš dvasininkus, kuratorius ar klausimai susiję su Bažnyčios disciplina, reprezentacija ir misija. Antroji sinodinė instancija yra Konsistorija. Galutinė- Sinodas. Sinodo sprendimai yra galutiniai ir neapskundžiami.
12. Kunigas, išrinktasis generaliniu superintendentu, pareigas pradeda eiti, kai tik bus atlikta superintendento ordinacija (Gdansko Agenda, Forma Ordynowania Superattendetow, p. 316). Jei superintendento ordinacija išrinktam generaliniu superintendentui jau buvo atlikta, jis pradeda eiti pareigas iškart po rinkimų rezultatų paskelbimo Sinode.
II. Pareigos
1. Pildydamas savo pareigas gen. superintendentas turi laikytis Gdansko Agendos nuostatos dirbti kolegialiai su dvasininkais, kuratoriais ir Konsistorija t.y. keistis gauta informacija su Konsistorija, dvasininkais ir kuratoriais, informuoti apie savo priimamus sprendimus, išklausyti nuomones.
2. Atsakingas už dvasinės literatūros parengimą, leidimą ir leidžiamos konfesinės literatūros cenzūravimą, jeigu kitaip nenumato Sinodas.
3. Šaukia dvasininkų sesijas ne rečiau kaip 4 kart per metus.
4. Atsakingas už dvasininkų ir kuratorių sielovadą bei tarnystės paramą ir disciplinos klausimus.
5. Atlieka vizitacijas. Vizitacijos yra ordinarios- įprastinės ir exraordinarinės, kurios yra Sinodo pavedimu įpatingoms progoms. (Prawo koscielne 02.02.01, p.162)
6. Turi vizituoti parapijas iki Sinodo suvažiavimo (nuorodos į Kan. II-1615, kan.6-1617, kan.IV-1714 bei GA.) ir pateikti Sinodui raštu vizitacijų pranešimus.
7. Turi pranešti vizitacijos datą, kad kunigas galėtų sušaukti ir mažiausiai prieš savaitę informuoti Surinkimą.
8. Gen. superintendentas, jei mato reikalą, vizitaciją atlieka lydimas dvasininko ar kuratoriaus.
9. Palaikyti ryšį su kuratoriais, rūpintis kuratorių sielovada ir dvasiniu bei konfesiniu švietimu.
10. Teikti Sinodui ar Konsistorijai bažnytinės teisės projektus.
11. Teikti Bažnyčios atstovavimo įgaliojimus (deleguoti juos) vykdant Sinodo aktais apibrėžtą ir gen. superintendentui pavestą dvasinę, ekonominę ar politinę misiją.
12. Atidaro Sinodo suvažiavimą, pirmininkauja renkant Sinodo direktorių, sekretorių ir cenzorių ir perduoda jo vedimą išrinktam Sinodo direktoriui.

III. Išlaikymas /Tarnybinės išlaidos
1. Skiriama iš Sinodo gaunamų aukų.
2. Asmeninių tikslinių aukų.
3. Kuratorių metinio mokesčio.
4. Dvasininkų deklaracijos

IV. Vice-superintendentas
1. Kunigas kandidatas gen. superintendento rinkimuose užėmęs pagal surinktus balsus antrą vietą, užima Bažnyčios vice-superintendento (vice-senioro) pareigybę.
2. Vice-superintendento pareiga - pavaduoti gen. superintendentą jo prašymu arba jam atostogaujant, arba tuomet kai senioras negali eiti savo pareigų iki artimiausio eilinio ar neeilinio Sinodo suvažiavimo.
3. Vice- superintendento įgaliojimus gali sustabdyti tik eilinis arba neeilinis Sinodas.
4. Vice- superintendentas yra tarnybinė funkcija, o ne garbės vardas ar titulas.

V. Garbės senioro vardas
1. Pagerbiant dvasininko pavyzdingą ir ilgametę tarnystę Sinodas gali suteikti garbės senioro vardą.
2. Garbės senioro vardas nesuteikia jokių konkrečių pareigų ar teisų.

VI. Distriktų superintendentai
1. Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčia-Unitas Lithuaniae tik nominaliai sudaro du distriktai, bet teisiškai yra viendistriktė Bažnyčia.
2. Nominaliems distriktams tapus realiais, šaukiami distriktų sinodai ir renkami distriktų superintendentai.
3. Distrikto superintendentas yra Bažnyčios distrikto vyriausias dvasininkas.
4. Distrikto superintendentas atstovauja savo distriktą laike tarp distriktinių sinodų ir jiems yra atskaitingas, tačiau išlieka galutinė atsakomybė pieš nacionalinį Sinodą.
5. Distrikto superintendento pareigos nustatytos Gdansko Agendoje 1637 bei Sinodo Aktuose.

VII. Disciplinarinės procedūros
(papildymas kan.III-2006)
1. Gen. superintendetui nepasitikėjimas išreiškiamas Konsistorijoje kvalifikuota balsų dauguma.

2. Išreiškus nepasitikėjimą Konsistorijoje, Gen. superintendento pareigas iki Sinodo suvažiavimo perima vice-superintendetas. Vice-superintendetui atsisakius ar negalint šių pareigų eiti, Konsistorija paskiria laikinai, iki Sinodo suvažiavimo, eiti šias pareigas vieną iš Sinodo dvasininkų, šiuo atveju turi būti numatyta neeilinio Sinodo suvažiavimo data ne vėliau kaip po dviejų mėnesių.

3. Konsistorijai sprendžiant nepasitikėjimo klausimą gen. superintendentu ir nesurinkus reikiamos kvalifikuotos balsų daugumos Konsistorijoje, gen. superintendetas toliau eina savo pareigas. Kitas balsavimas dėl nepasitikėjimo gali būti keliamas Sinodo suvažiavime.

4. Sinodui atmetus Konsistorijos nepasitikėjimą gen. superintendentu, Konsistorija yra paleidžiama ir rengiami naujos kadencijos Konsistorijos rinkimai.