Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Eilinis XVIII Konsistorijos posėdis Biržuose
Pirmadienis, 30 Lapkritis 2009 10:03
Prieš pat Adventą, šeštadienį, Biržuose susirinko posėdžiauti Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija. Eilinį šios kadencijos XVIII posėdį pradėjo Konsistorijos prezidentė dr. Renata Bareikienė, pakviesdama kun. R. Mikalauską perskaityti Šv. Rašto šiai dienai skirtą skaitinį iš „Gyvenino palydovo" (1Tes 2,1-12) ir malda. Po maldos buvo išspęsti procedūriniai klausimai - ankstesnio posėdžio protokolo patvirtinimas, peržvelgti anksčiau priimti nutarimai. Aptarta kaip jie buvo įgyvendinti. Išklausyti pastebėjimai.

Vienas iš svarbiausių klausimų - finansinė Sinodo padėtis, baigiantis kalendoriniams metams. Sinodo finansininkė Rita Daugienė pristatė finansinę Bažnyčios situaciją, atkreipė dėmesį į aktualiausius šiuo metu kylančius klausimus. Lyginant su  ankstesniais metais į Sinodo sąskaitą įplaukė daugiau aukų, tačiau buvo taip pat daugiau išlaidų. Daugiausia išleidžiama Dvasininkų išlaikymui bei tarnybinėms išlaidoms padengti. Tai - suprantama, nes padaugėjo dvasininkų, jų teikiamų patarnavimų. Į Dvasininkų fondą aukos patenka: pačių dvasininkų patarnavimuose surenkamos aukos ir  gyventojų pajamų mokesčio 2% pervedamos aukos. Nuo šių metų balandžio mėnesio dar prisidėjo Lietuvos evangelikų reformatų parapijų tikslinės aukos dvasininkų išlaikymui. Jos jau pervedamos tiesiai į Sinodo sąskaitą. Džiugu buvo pastebėti, kad per tuos dešimt mėnesių pervedamos aukos iš Vilniaus ir Panevėžio parapijų vis buvo didinamos pačių parapijų valia, be jokio raginimo iš Sinodo vadovybės. Akivaizdu, kad Vilniaus ir Panevėžio parapijos ima lygiuotis mūsų didžiausiai parapijai Biržuose ir įgyja vis didesnę misijos dalį bendrame visos Lietuvos tarnystės kontekste. Tai liudija ir apie dvasininkų šiose parapijose vykdomos tarnystės indėlį. Tokie sprendimai tuo labiau svarbūs, kuomet išgyvename ekonominės negalios metus šalyje. Pasitvirtina Dievo Žodžio mokslas, kad aukojimas labiau priklauso nuo tikėjimo, o ne nuo materialaus pasiturėjimo. Per šiuos metus buvo ženkliai sutapyta pakeitus tarnybinių telefonų naudojimo planus. Dvasininkai savanoriškai jau įnešė į Sinodo kasą savo metinės paramos prie išlaikymo priedus.

Dvasininkų sesijos planus dėl tolimesnės dvasininkų išlaikymo reformos pristatė kun. R.Mikalauskas ir kun. R. Stankevičius. Gausėjant dvasininkų, gausėja jų tarnystės įvairovė bei tarnystės krūvis. Dar daug parapijų vietoje neturi dvasininkų, o patarnavimai yra reikalingi. Didelės tarnybinės išlaidos dvasininkų kelionėms. Atvykstančių dvasininkų patarnavimas sekmadienio pamaldose yra tik maža dalis tos tarnystės, kuri reikalinga parapijai ugdyti ir augti. Poreikis turėti daugiau dvasininkų - išlieka. Reikalinga kurti ekonomines sąlygas naujiems dvasininkų etatams. Objektyvus kiekvieno dvasininko krūvio įvertinimas leistų skirti teisingumo ir racionalumo kriterijus atitinkantį išlaikymą konkrečiam dvasininkui, auginti ekonominį pagrindą papildomiems dvasininkų etatams. Buvo sutarta, kad į artimiausias diskusijas šiuo klausimu Dvasininkų sesijose bus įtraukti Konsistorijos nariai pasauliečiai - Konsistorijos prezidentė kurt. Dr. Renata Bareikienė bei finansų specialistė Danguolė Kairienė. Buvo sutarta, kad nuo kitų kalendorinių metų būtų pereita prie patobulintos dvasininkų išlaikymo tvarkos, pagal numatomas sausio mėnesį Konsistorijoje patvirtintas naujas nuostatas.

Buvo aptartas pasiruošimas pasaulio dviejų didžiausių reformatų sąjungų (WARC ir REC) susivienijimui 2010 m. įvyksiančiame Grand Rapids mieste. Į šį jungtinį suvažiavimą Sinodas 2008 m. nutarė deleguoti kun. Rimą Mikalauską ir kurt. dr. Renatą Bareikienę. Iš Čikagos lietuvių evangelikų reformatų yra gauta tikslinė parama Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo delegacijai. Generalinis superintendentas pasiūlė Konsistorijai atsižvelgti į ekonominio sunkmečio situaciją bei tarnystės Lietuvoje būtinybę ir į suvažiavimą siųsti vieną delegatą - pasaulietį. Tuo sutapyti lėšų tarnystei bei išlaikyti vasaros metu vieną dvasininką tarnystėje Lietuvoje. Konsistorija nepalaikė šio siūlymo ir patvirtino Sinodo jau priimtą nuostatą siųsti du delegatus, įskaitant ir dvasininką. Konsistorijos daugumos nuomone jungtinis pasaulio reformatų suvažiavimas yra labai svarbus tiek Lietuvos, tiek ir Amerikoje gyvenančių lietuvių reformatų istorinis įvykis. Lietuvoje jau yra pakankamai aukštos kvalifikacijos reformatų dvasininkų, kurie yra pajėgus vykdyti vasaros metu dvasinę tarnystę, išvykus vienam dvasininkui į suvažiavimą. Konsistorija - žemesnioji Sinodo institucija, nemano, kad pateikti argumentai yra stiprūs keisti jau priimtus Sinodo sprendimus ir pakartoja jo sprendimą, į kad  suvažiavimą turi vykti visi Sinodo išrinkti delegatai.

Buvo diskutuota apie bažnytinės spaudos naujas perspektyvas. Patenkinamai veikiant Bažnyčios internetinei svetainei, vis tik išlieka labai aktualus bendro bažnytinio spaudinio klausimas. Didelio entuziazmo bei asmeninių pastangų jėgomis Dalijos Gudliauskienės redaguojamos ir leidžiamos „Vilniaus reformatų žinios" yra labai reikšmingos. Deja, išlieka poreikis platesnės apimties, didesnio tiražo leidinys visos Lietuvos ir užsienio reformatams. Sugrįžus kun. S.Švambarienei iš stažuotės JAV, ten jai pabendravus su Lietuvių evangelikų reformatų Čikagoje vadovybe, vėl buvo naujai iškeltas „Mūsų sparnų" Lietuvoje perspektyvos klausimas. Nutarta, kad vėl reikalinga atnaujinti darbą šioje srityje ir peržvelgti mūsų Bažnyčios pajėgumus dėl galimybės bendradarbiauti su Čikagos lietuviais evangelikais reformatais. Bendromis jėgomis pratęsti istoriškai, kultūriškai ir dvasiškai vertingo žurnalo leidybą jau Lietuvoje.

Be aukščiau aptartų klausimų, Konsistorijai buvo pristatyta paskutinio mėnesio generalinio superintendento tarnystės apžvalga; pritarta palaikyti Biržų ev. ref. parapijos Valdybos sprendimus ir paremti vienkartine pašalpa vaikų namuose „Vaiko užuovėja" dirbančias, sykiu studijuojančias darbuotojas. Taip pat tas darbuotojas, kurios dėl šiuo metu esamos sunkios finansinės situacijos bei sunkių šeimyninių sąlygų yra reikalingos paramos. Svarstyti klausimai susiję su senelių namų perspektyvomis. Ekonominis sunkmetis nėra palankus metas tokiems darbams, tačiau daromi teisiniai žingsniai senelių globai ateityje. Konsistorija taip pat svarstė Lietuvos evangelikų sekmininkų vyskupo Rimanto Kupsčio užklausimą generaliniam superintendentui, ar mūsų Bažnyčia palaikytų jų siekius 2011 m. pakviesti Bili Greimo organizaciją evangelizacinei akcijai Vilniuje. Konsistorija nutarė prisidėti prie kvietimo šiai evangelizacinei akcijai.

Išnagrinėjusi visus darbotvarkės klausimus, priėmusi sprendimus ir išklausiusi informacinius pranešimus Konsistorija savo darbą pabaigė kun. Tomo Šerno malda ir bendra 230-ąja giesme.

Kitas eilinis Konsistorijos posėdis numatytas vėl Biržuose, jau naujais 2010 metais, sausio 16 dieną.

InfoRef.lt