Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Plepys Mykolas
Monday, 21 December 2009 21:31
There are no translations available.

Kuratorius Mykolas Plepys
1891-1969
Kuratorius Mykolas PlepysLietuviškos spaudos bendradarbis Lietuvoje ir išeivijoje, ilgametis Biržų pašto viršininkas, Lietuvos reformatų Bažnyčios kuratorius Mykolas Plepys gimė 1891 m. lapkričio mėn. 4 d. Pakapinės km., Papilio vls., pakrikštytas Papilio bažnyčioje kun. Andriaus Kadaro. Baigė Biržų pradžios mokyklą, o 1908 m. Biržuose įsteigus keturklasę miesto mokyklą, į ją įstojo ir baigė. Vėliau dirbo telegrafistu Panevėžyje. Per I pasaulinį karą pašauktam į caro kariuomenę Plepiui teko būti Rumunijoje, Austrijoje, Lenkijoje. Užsitarnavo puskarininkio laipsnį. 1917 m. grįžo į Lietuvą, dalyvavo Nepriklausomybės kare Panevėžio batalione. Po karo dirbo Biržų pašte, po kelerių metų buvo paskirtas pašto viršininku. 1928 m. vedė Mariją Dubauskaitę, su kuria susilaukė vaikų - Vlado ir Irenos. 1930 - 34 m.m. redagavo „Biržų žinias", rašė eiles, vedamuosius straipsnius, feljetonus, vaidindavo „Mūzos" draugijos rengiamuose spektakliuose.

Baigiantis II pasauliniam karui su šeima pasitraukė į Vokietiją, ten Hamburge 1949 m. netikėtai mirė jo mylima žmona. Tais pačiais metais su vaikais atvyko į JAV, Čikagą.

Mykolas Plepys buvo uolus reformatas. Buvo išrinktas Lietuvos ev. reformatų Bažnyčios kuratoriumi, dalyvaudavo visuose Sinoduose. Išeivijoje Jis taip pat įsijungė į kultūrinį lietuvišką darbą. Rašinėjo į „Naujienas", o 1951 m. išeivijos lietuvių reformatų Kolegijai pradėjus leisti žurnalą „Mūsų sparnai", tapo nuolatiniu jo bendradarbiu. 1959 m. buvo išrinktas žurnalo redakcijos komisijos nariu. Nuo 1961 m. beveik iki mirties buvo „Mūsų sparnų" teksto rinkėju ir paruošė spaudai 17 numerių. Be to, rašė žurnalui daug įvairių straipsnių. M.Plepys keliomis kalbomis skaitė literatūrą apie Reformaciją. Susidomėjęs čekų reformatoriaus Jano Huso asmenybe išvertė iš ukrainiečių kalbos Z.Byčinskio knygą „Janas Husas". Knyga, deja, lietuvių ev. spaudos centro Čikagoje išleista jau po vertėjo mirties - 1970 metais. Pakartota Apyaušrio 1995 m. Vilniuje.
Artimieji ir pažįstami Plepį prisimena kaip kultūringą, geros širdies žmogų, mylėjusį Lietuvą, savo Bažnyčią, troškusį Joms laisvės. Mykolas Plepys mirė 1969 m. gruodžio 25 d., palaidotas Čikagos Lietuvių tautinėse kapinėse.

Dalia Pronskietytė
Pasinaudojau „Mūsų sparnų" Nr.28, 1970 m. ir Bostone išleistos Lietuvių enciklopedijos 23 t.