Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Kalėdinis žodis ir malda
Mercredi, 23 Décembre 2009 22:32
There are no translations available.

"Tu - mano sūnus, šiandien tave pagimdžiau" (Ps.2,c)

Mieli, Broliai ir Sesės Kristuje,

Dievo Žodis liudija, jog Išganytojas dangiškojo Tėvo valia atėjo į mūsų pasaulį Jėzuje Kristuje.  Atėjo išpirkti savo kaimenę per auką. Kalėdų žinioje Dievo kaimenei girdime ne tik kalėdines giesmes, bet ir Didžiojo Penktadienio  kryžių, kapo tylą ir Velykų pergalę.  Todėl, šiandien nesibaiminkit dėl ateities! Gerasis Ganytojas jau yra ten. Jis - tavo gyvenime kalba: „Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi" (Apr. 3,20) Meldžiu, lai būna mūsų sielų durys atvertos Jėzui Kristui per ateinančius Viešpaties 2010 -sius metus:

Visagalis Dieve, dangiškasis Tėve, dėkojame tau, jog mūsų pasigailėjai ir atsiuntei Jėzų Kristų, savo Sūnų. Savo kilnybės skaistumą, savo esybės paveikslą, idant mus išgelbėtų iš nuodėmių ir mirties. Perkeltų mus amžinon išganymo karalystėn. Tai - tavo malonės darbas, kad aplankai mus tamsybėje ir mirties šešėlyje. Rodai ramybės kelią. Viešpatie, apdovanok mus savo išmintimi, leisk pažinti tavo Sūnaus atėjime tavo malonę. Ne sau, bet tau gyventume, tavimi pasitikėtume ir meilėje tave garbintume visą savo gyvenimą. Leisk, kad sielvarte ir savo kryžiuje paguodą rastume savo Išganymo vadove - Jėzuje Kristuje. Duok, kad mes turėdami tokį maloningą dangiškąjį Tėvą, saugotumėmės ir priešintumėmės viskam, kas mus nuo tavęs atskiria. Užlaikyk mums ir mūsų vaikams savo šventą, išganingą amžino gyvenimo Žodį ir siųsk savo vynuogynan ištikimus tarnus! Pasigailėk savo Bažnyčios, ateik savo gailestingumu ir gelbėk ją iš nelaimių. Atvesk į savo tiesos šviesą visus, kurie tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus nepažįsta, nei garbina. Leisk, kad jie su visais išrinktaisiais tave šlovintų ir tyrame tikėjime, nuoširdžiame džiaugsme kartu su mums išpažintų: garbė Dievui aukštybėse, o ant žemės ramybė geros valios - Dievo žmonėms. Amen

Linkiu Jums palaimintų Kalėdų švenčių ir Naujų Viešpaties Jėzaus Kristaus Metų!

Jūsų ir Dievo Žodžio tarnas,
kun. Rimas Mikalauskas, generalinis superintendentas

(Kalėdų malda iš Giesmyno su maldų priedu Lietuvos ev. ref. parapijų vartojimui, 1910.Malda 59, naujai red. 2009)