Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Grytė Vilius, kuratorius (1883-1953)
Monday, 28 December 2009 18:29
There are no translations available.

Kuratorius Vilius Grytė
1883 01 21 - 1953 12 08

Vilius Grytė gimė 1883 m. sausio 21 d. ir augo pasiturinčio ūkininko šeimoje Klausučių kaime, netoli Biržų. Tėvai augino 5 vaikus: tris sūnus ir dvi dukteris ir visus juos išmokslino. Tėvas buvo susipratęs, pažangus ir tvarkingas ūkininkas. Anuo tarpukario laiku, Viliaus tėvai Klausučių kaime pastatė gražius, miestietiško stiliaus, mūro namus ir kitus trobesius; užveisė didelį vaismedžių sodą ir pažangiai tvarkė ūkį.

Ano metu visos aukštesnės mokyklos buvo gana toli (Latvijoj arba prie Vilniaus). Tėvų sugebėjimas sudaryti sąlygas vaikams pasiekti aukštąjį mokslą, buvo didelis pasiaukojimas. Sūnūs Vilius ir Alfonsas baigė universitetus, Kostas - veterinarijos mokyklą, o dukros - Rygos kalbų institutą.

Vilius, baigęs 1895 m. pradžios mokyklą, įstojo į Slucko ev. reformatų gimnaziją ir ją 1903 mtais baigė. Tais pačiais metais įstojo į Maskvos universiteto filologijos fakultetą ir 1907 m. baigė istorijos skyrių, gaudamas pirmojo laipsnio diplomą. Nuo 1907 iki 1918 m. mokytojavo Pavlovsko (Voronežo gubernijoje) realinėje mokykloje ir mergaičių gimnazijoje.

Grįžus Lietuvon, Vilius Grytė 1919 m. rugsėjo 27 d. buvo paskirtas Biržų gimnazijos direktoriumi, nes Biržų progimnaziją nuo 1920 m. liepos 4 d. buvo nutarta perorganizuoti į gimnaziją. Jam teko suorganizuoti mokytojų personalą, parūpinti gimnazijai patalpas, inventorių, sudaryti mokymo planus. Laimė, kad Biržų krašte buvo žmonių, ypač iš ev. reformatų tarpo, kurie jau iš anksčiau savo vaikus leido į aukštesnes mokyklas ir daugelis jų buvo grįžę iš Rusijos. Todėl suprantama kodėl mokytojų personalas pradžioje buvo suformuotas daugumoje iš ev. reformatų. Daug prisidėjo prie mokyklos darbingumo ne tik paskirtojo direktoriaus pedagoginis patyrimas, bet ir jo būdas: buvo labai pareigingas, taktiškas, ramus ir švelnus su visais - tiek su mokytojais, tiek su mokiniais.

Būdamas ev. reformatų Bažnyčios kuratorius, 1920 m. buvo išrinktas Kolegijos prezidentu ir jai vadovavo vieną kadenciją (3 metus). Ir čia jam teko daug ką organizuoti ir tvarkyti.

1923-1924 metais, paaštrėjus tarpreliginiams santykiams, ypač suaktyvėjo krikščionių demokratų reakcija. Daugelis iš jų žiūrėjo į Biržų gimnaziją, kaip į reformatų lizdą, į kurį stengėsi infiltruoti savo žmones. Direktorius V.Grytė, nors ir buvo pilnai kompetentingas ir visais atžvilgiais tinkamas, Švietimo ministerijos 1924 m. rugpjūčio mėn. buvo perkeltas į Rokiškio gimnaziją toms pačioms direktoriaus pareigoms. Čia jis dirbo iki 1934 rugpjūčio 1 d., kada buvo išleistas pensijon. Sugrįžęs į tėvų ūkį Klausučiuose gyveno iki 1940 m. rugsėjo 1 d., kai buvo pakviestais užimti Pasvalio vidurinės mokyklos direktoriaus vietą. Po metų buvo perkeltas į Biržų vidurinę mokyklą ir ėjo mokytojo pareigas iki 1944 metų rugsėjo, o po to paskirtas šios mokyklos direktoriumi. Šias pareigas ėjo iki 1951 m. kol buvo paskirtas Biržų muziejaus direktoriumi.

1953 m. gruodžio 8 d. grįždamas iš darbo muziejuje staiga gatvėje krito ir mirė. Palaidotas gimtojo Klausučių kaimo kapinėse.

Pasinaudota "Mūsų Sparnais" Nr.40, 71p.