Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Gerulis Eugenijus, kun. dr. (1922-2009)
Wednesday, 30 December 2009 10:07
There are no translations available.

gerulisPRO MEMORIA

Kun. dr. Eugenijus Gerulis
(1922.04.22 - 2009. 12. 28)
Lietuvių evangelikų reformatų JAV išeivijos Sinodo kolegijos vice-prezidentas

Gruodžio 28 d. Jungtinėse Amerikos Valstijose eidamas 88-sius metus mirė emigracijos Amerikoje lietuvių visuomenės veikėjas, žurnalistas ir evangelikų reformatų išeivijoje Sinodo Kolegijos vice-prezidentas, kuratorius, kunigas dr. Eugenijus Gerulis (Eugenijus Snarskis).

Kun. dr. Eugenijus Gerulis gimė 1922 metų balandžio 28 dieną Alytuje, pakrikštytas Kaune. 1929m. su šeima persikėlė į Biržus. Vaikystė ir ankstyvoji jaunystė prabėgo Biržuose, tėvų namuose ant Širvėnos ežero kranto, Radvilų gatvės pabaigoje (namai išliko dab. Pilies g.).

Mokydamasis mokykloje aktyviai sportavo, buvo Biržuose įkurto sporto klubo „Vilkas" krepšinio komandos kapitonas, kuri buvo viena iš stipriausių Lietuvoje.

1941m. pabaigė Biržų gimnaziją, dirbo amatų ir prekybos mokyklose. 1942m. įstojo į Vytauto Didžiojo Universiteto medicinos fakultetą. 1944m. karo audros buvo priverstas pasitraukti iš Lietuvos į Vokietiją. Ten 1946-48m. tęsė medicinos studijas Hamburgo-Pinnebergo Pabaltijo universitete. Buvo šio universiteto jungtinės estų, latvių ir lietuvių krepšinio rinktinės kapitonu. 1949m. persikėlė gyventi į Jungtines Amerikos Valstijas, kur pabaigė medicinos kursus, dirbo Čikagoje. 1950 m. sausio 7d. susituokė su raseiniške Valerija Misevičiūte. 1951m. įsteigė lietuvių evangelikų reformatų žurnalą „Mūsų sparnai". Ilgą laiką buvo šio žurnalo redaktoriumi, parašė jam daug straipsnių, pamokslų.

1952-1985m. dirbo Čikagos rotušės inžinerijos techniku. Dirbdamas studijavo Lojolos universitete Čikagoje žurnalistiką, Čikagos Loop‘o koledže retoriką. Besidomėdamas žmogaus dvasiniu pasauliu studijavo Čikagos Loredo Psichoeintologijos institute psichologiją, Moody Bible institute Čikagoje teologinę pedagogiką. Filosofijos, o ypač teologinio mokslo pagrindų siekė Christian International universitete (Phoenixe, AZ), Lojolos universitete Čikagoje ir Trinity Teologijos seminarijoje (Newburge, IN).

Lietuvių evangelikų reformatų Sinodo emigracijoje sprendimu 1978m. generalinis superintendentas kun. Stasys Neimanas įšventino Jį kunigus.

Per trejus metus paruošė 600 puslapių, dviejų tomų disertaciją „The Essence of Prayer" („Maldos esmė") ir 1983m. Trinity teologijos seminarijoje apgynė. Seminarijos profesorių komisija disertaciją įvertino aukščiausiu žymeniu Summa Cum Laude ir įteikė teologijos daktaro diplomą.

Už nuopelnus Bažnyčiai JAV evangelikų reformatų išrinktas Lietuvių evangelikų reformatų Sinodo emigracijoje kuratoriumi. Sinodo suvažiavimų metu yra ėjęs Sinodo direktoriaus, Sinodo sekretoriaus pareigas.

Kun. dr. Eugenijus Gerulis buvo 1978-1985m. Čikagos evangelikų reformatų bendruomenės dvasininkas. Lietuvių Skautų brolijos evangelikų dvasios vadovas. Ilgą laiką ėjo jam Sinodo patikėtas Lietuvių evangelikų reformatų Sinodo Kolegijos (JAV) vice-prezidento pareigas. Plačių, ekumeninių pažiūrų evangelikų reformatų dvasininkas. Vienas iš lietuvių evangelikų tarybos steigėjų, jos sekretorius. 1980m. Vašingtone, DC, invokacine malda pradėjo JAV kongreso atstovų rūmų sesiją. 1985 m. persikėlė gyventi į St. Petersburgą, Floridoje. Ten įsteigė ir globojo lietuvių evangelikų bendruomenę.

1987m. vasarą, iškilmingai švenčiant Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejų Romoje, buvo įgaliotas lietuvių reformatų Bažnyčios išeivijoje atstovauti Vatikane evangelikus, du kartus per audiencijas susitiko su popiežiumi Jonu Pauliumi II, įteikė jam sveikinimo adresą bei evangeliko A.Jurėno į lietuvių kalbą išverstą Šventąjį Raštą.

Dar Čikagoje gyvendamas pradėjo reikštis kaip menininkas. Apsigyvenęs Floridoje piešė paveikslus tušu, akrilu ar aliejiniais dažais. Jo pieštais darbais papuoštas ne vienas žurnalo „Mūsų sparnai" viršelis. Daile taip susižavėjo, kad 1991-1992m. studijavo tapybą St. Pete Beach dailės mokykloje, Florida, dalyvavo parodose. Vienas žymesnių darbų - popiežiaus Jono Pauliaus II motinos lietuvaitės Emilijos Kačerauskaitės portretas, kurį, gavęs dovanų, 1993 metais popiežius iš Lietuvos išsivežė į Vatikaną.

Kun. dr. Eugenijus Gerulis nuoširdžiai domėjosi Lietuvos evangelikų reformatų bažnytiniu gyvenimu. Palaikė ryšį su Lietuvos evangelikų reformatų kunigais, juos rėmė ir broliškai dalinosi savo patirtimi su jaunesniąja kunigų karta Lietuvoje. Savo asmeninėmis piniginėmis aukomis rėmė Biržų evangelikų reformatų parapijos jaunimo veiklą, Biržų evangelikų reformatų bažnyčios vargonų ir pačios bažnyčios remonto darbus. Lankydamasis Lietuvoje 2003 07 20 kun.dr.E.Gerulis pamokslavo Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje, skaitė paskaitą Radvilų pilyje. Lankėsi ir laikė pamaldas Vilniaus ir Kauno ev. reformatų bažnyčiose.

Dr.E.Gerulis džiaugėsi gražia šeima, savo žmoną Valeriją laikė Dievo dovana, su ja susilaukė dukters Laimos ir dviejų sūnų - Rimo ir Andriaus. Labai liūdėjo ir pergyveno Valerijai 2001 metais iškeliavus Anapilin.

Kun.dr.Eugenijaus Gerulio asmenyje JAV lietuviai neteko aktyvaus visuomenės nario. Jis rėmė lietuviškas mokyklas, vienas iš Donelaičio mokyklos Čikagoje steigėjų ir pirmasis šios mokyklos tėvų komiteto pirmininkas. Rūpinosi savo jaunystės mokykla - Lietuvoje, Biržų gimnazija. Tiksline pinigine auka parėmė ją 2006 metais sportiniam inventoriui įsigyti.

Ilgametis lietuvių tautinių kapinių prezidentas. Dainavo Čikagos operos chore, buvo operos valdybos sekretorius. 1987m. lankėsi Vatikane, atstovaudamas pasaulio lietuvius evangelikus. Bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje, rašė straipsnius teatro, literatūros temomis, dalyvavo „Amerikos balso" laidose.

Apdovanotas Lietuvių protestantų sąjungos Kristaus kryžiumi (1982), skautų ordinu.

Gruodžio 31d. kunigo dr. Eugenijaus Gerulio kūnas atguls amžinojo poilsio Čikagos tautinėse kapinėse.

Lietuvos ir užsienio evangelikai reformatai, lietuvių bendruomenė užsienyje ir Lietuvoje neteko nuoširdaus ir patyrusio brolio Kristuje, visuomenės aktyvaus nario, mecenato.

Užuojauta vaikams - dukrai Laimai, sūnums Rimui ir Andriui bei artimiesiems. Tepaguodžia Jus Šv. Rašto žodžiai: „Ir aš išgirdau iš dangaus balsą, kuris liepė : „Rašyk, „Nuo šiol bus palaiminti mirusieji, kurie miršta Viešpatyje. Taip, - sako Dvasia, - jie turi atilsėti nuo savo vargų , nes jų darbai juos lydi" (Apr. 14,13)

Lietuvos evangelikų reformatų, Lietuvos ev. ref. Konsistorijos ir Sinodo vardu
kun. Rimas Mikalauskas
generalinis superintendentas