Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Katalikų kunigas tikinčiųjų širdis tirpdė reformatų bažnyčioje
Vendredi, 22 Janvier 2010 07:58
There are no translations available.

siaures_rytai_logo

 

Ekumeninių pamaldų Biržuose laukia ir kunigai, ir tikintieji. Susitikimus skirtingose bažnyčiose bei tradicinius pokalbius prie kvepiančios mėtų arbatos žmonės lygina su viešnage, padedančia geriau pažinti, suprasti, pamilti.

Moko ieškoti ne konkurentų, bet brolių ir seserų

Antrąją pamaldų dieną Sekmininkų maldos namuose dvasininkai tikinčiuosius pakvietė maldai.Tradicija tapusi krikščionių vienybės savaitė praėjusį pirmadienį pradėta pamaldomis Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje.

Panorusių melstis kartu skirtingų konfesijų tikinčiųjų nuo vakarinės kelionės į šventovę neatbaidė nei tamsa, nei slidžios miesto gatvės, nei kaulus persmelkianti vėsuma. Žiemos šaltį ir tikinčiųjų širdis sėkmingai tirpdė pirmąjį maldų vakarą pamokslą sakęs Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas Dalius Tubys.

Pasak jo, ekumeninių susitikimų laukia ne tik tikintieji, bet ir kunigai. Šiomis dienomis žmonės turi puikią galimybę ne tik geriau pažinti vieni kitus, bet ir suprasti, kad skirtingų konfesijų krikščionys gali vieni kitus vadinti ne konkurentais ar oponentais, bet broliais ir seserimis Kristuje. Tam suvokti, pasak kunigo, reikia kiekvieno tikinčiojo pastangų. „Dievas negali parodyti kelio, jei žmonės nesistengia gyventi taip, kaip yra mokomi, jei jie lieka kaip tušti indai", - kalbėjo dvasininkas. Pradėdamas maldų už krikščionių vienybę savaitę, kunigas D. Tubys tikinčiuosius ragino Dievą pažinti kiekviename apleistajame ir žaizdotajame.

Po pamaldų žmonės skubėjo į evangelikų reformatų bažnyčios klebonijos salę, kur jų laukė šeimininkės ir ant stalo garuojanti mėtų arbata. Ją padėti pilstyti suskubo kunigas Dalius Tubys, nusipelnęs reformatų tikinčiųjų simpatijų. Moterys gyrė jo gebėjimą ne tik pamokslauti, bet ir bendrauti su paprastais žmonėmis. Tuo tarpu kunigas tvirtino, jog tokį vakarą jam esą labai malonu patarnauti bažnyčioje sušalusiems tikintiesiems.

Diskutavo apie ekumenizmą

Vaišindamiesi kartu įvairaus amžiaus ir skirtingų konfesijų biržiečiai dalijosi prisiminimais, patirtimis, mintimis apie ekumenizmą ir jo svarbą.

„Atžalyno" vidurinės mokyklos dvyliktokas Laurynas Jankevičius „Šiaurės rytams" sakė, kad tokie pabuvimai kartu labai keičia žmonių mąstymą. Jis prisiminė senelio pasakojimus, kaip šį, atėjusį į mokyklą po pamaldų evangelikų reformatų bažnyčioje, pravardžiuodavę kitų tikėjimų mokiniai. „Dabar vaikai nebekreipia jokio dėmesio kuriai konfesijai - reformatų, katalikų, sekmininkų, metodistų - tu priklausai. Ekumeninės pamaldos padeda suvienyti Lietuvą", - sakė abiturientas. Jis pastebėjo, jog prie religinės vienybės skatinimo daug prisidėti gali ir vidurinių mokyklų pedagogai. Vaikinas gražiai atsiliepė apie savo mokyklos istoriką Rimantą Mikoliūną, kuris kartą jų klasei įtikinamai kalbėjo apie tai, kad visos religijos yra vienodai gerbtinos.

Evangelikų reformatų bendruomenės narė Renata Mikalauskienė ekumenines pamaldas palygino su vaikščiojimu į svečius. Viešnagių metu esanti puiki galimybė ne tik susipažinti, bet ir suprasti, kad skiriasi tik forma, o esmė yra ta pati. „Būtų gerai dažniau apsilankyti vieniems pas kitus. Verčiau vieną kartą pamatyti nei šimtą kartų išgirsti", - pastebėjo Renata.

Prašė išminties valdžiai ir palaiminimo vargšams

Dvasininkų ir tikinčiųjų vienybės ženklų nestigo ir praėjusį antradienį Evangelinio tikėjimo krikščionių (sekmininkų) maldos namuose vykusiose pamaldose.

„Mes vienas kitą puikiai suprantame", - pristatydamas susirinkusius dvasininkus, sakė sekmininkų pastorius Linas Šnaras. Pamokslauti jis pakvietė Jungtinės metodistų bažnyčios kunigą Raimondą Piečią. Skaitydamas eilutes iš Šventojo Rašto apie išmaldos laukusį luošą neturtėlį prie šventyklos vartų, dvasininkas teigė, kad Dievas visada šnekina žmogų. Tačiau šis jo dažnai negirdi, neišklauso iki galo. Pastorius R. Piečia kvietė visus keltis iš savo dvasinio luošumo ir eiti paskui Kristų. Katalikų bažnyčios kunigas Dalius Tubys paraginimą palydėjo plojimais, prie kurių prisijungė visi susirinkusieji.

Antrąją pamaldų dieną dvasininkai tikinčiuosius pakvietė bendrai maldai. Kunigas D. Tubys ragino melstis už mūsų išrinktus ir dabar labiausiai keikiamus Lietuvos ir Biržų valdžios atstovus, kad jie suprastų nesantys visagaliai, kad Dievas valdininkams suteiktų kuo daugiau sąžinės, kantrybės suprasti žmones bei primintų, jog už viską teks duoti apyskaitą.

Evangelikų reformatų kunigė Sigita Švambarienė malda prašė palaiminimo mažam Biržų miesteliui, jo valdžiai ir paprastiems žmonėms.

Viešnia iš kaimyninės Švedijos, Jungtinės metodistų bažnyčios kunigė Walla Carlson kvietė melstis už pasaulį, už negandas kenčiančius Haičio šalies žmones - ligonius, neturtėlius, benamius.

Sekmininkų pastorius Linas Šnaras palaimos prašė šeimoms. Jis pastebėjo, kad tėvai vis dažniau skiriasi, o jų nesutarimai skaudžiai žeidžia vaikų širdis.

Tikintieji buvo pakviesti trečiąją maldų dieną rinktis į Jungtinę metodistų bažnyčią. Pranešta, jog susitikimo Evangelikų liuteronų šventovėje nebus. Užtat žmonės paraginti ateiti į dvejas pamaldas, organizuojamas ateinantį penktadienį. Vidudienį, 14 valandą, už krikščionių vienybę bus meldžiamasi Smilgių katalikų bažnyčioje (Pačeriaukštės seniūnijoje), o vakare ekumeninės savaitės renginiai bus baigti Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.

Gražina Dagytė

2010-01-21