Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Eilinis (Nr. 19-71) Konsistorijos posėdis Biržuose
Freitag, den 05. Februar 2010 um 07:13 Uhr
There are no translations available.

Į IXX-ą eilinį šios kadencijos Konsistorijos posėdį susirinko visi nariai, išskyrus gen. superintendentą kun. Rimą Mikalauską, kuris JAV ambasados kvietimu dalyvauja nevyriausybinių organizacijų patirties stažuotėje Amerikoje. Posėdį Dievo Žodžiu (Ps 97) ir malda pradėjo kun. Tomas Šernas. Po maldos buvo išspręsti procedūriniai klausimai, perskaitytas ir parašais patvirtintas praeito posėdžio protokolas, apžvelgti priimti sprendimai ir jų vykdymas.

Pagrindinis posėdžio darbotvarkės klausymas - Dvasininkų tarnystės išlaikymo principų (DTIP) svarstymas ir tvirtinimas. Pranešėjas, kun. Raimondas Stankevičius, pažymėjo, kad vykdant dvasininkų išlaikymo reformą, daug diskutuota dvasininkų sesijų metu, įtraukiant ir Konsistorijos narius pasauliečius: dr. Renatą Bareikienę, Danguolę Kairienę. Dvasininkų tarnystės išlaikymo principai skirti įvertinti Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo išlaikomų dvasininkų tarnystės krūvius ir nustatyti jų išlaikymo dydžius bei sukaupti lėšų misijos fonde naujiems dvasininkų etatams kurti. Misijos fondą sudarys 10% nuo visų įplaukų į Dvasininkų fondą ir tikslinės aukos.

Dvasininkų išlaikymo dydžius sudarys pastovus (bazinis) ir kintamas (pagal tarnystes apimtis) dydis.
Konsistorijos nariai, aktyviai diskutavo, nagrinėjo DTIP ir bendru sutarimu patvirtino Dvasininkų tarnystės išlaikymo principus trijų mėnesių bandomajam laikotarpiui.

Posėdžio metu buvo išklausyti siūlymai dėl naujo parapijų nuostatų projekto. Kun. Raimondas Stankevičius akcentavo, kad yra priimti mažųjų ir didžiųjų parapijų nuostatai. Juos galima papildyti/pakoreguoti arba kurti naują parapijų nuostatų projektą. Kun. Tomas Šernas pažymėjo, kad priėmus Diakonystės Įstatus, keisis ir parapijų nuostatai. Konsistorijos prezidentė dr. Renata Bareikienė siūle nuostatus priartinti/adaptuoti prie dabartinės situacijos. Konsistorija įpareigojo kun. Raimondą Stankevičių ir kun. Tomą Šerną ruošti parapijų nuostatų projektą.

Išnagrinėję klausimus, priėmę sprendimus, Konsistorijos nariai klausėsi kun. Sigitos Švambarienės įspūdžių iš misijos JAV.
Konsistorija darbą baigė malda.

Kitas Konsistorijos posėdis vyks Biržuose š.m. kovo 13 d. 9:45 val.

InfoRef.lt