Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Eilinis (Nr. 20-72) Konsistorijos posėdis Biržuose
Mardi, 16 Mars 2010 10:11
There are no translations available.

Kovo 13 d. Biržuose į XX-tą šios kadencijos posėdį rinkosi Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija. Jame dalyvavo visi Konsistorijos nariai, išskyrus Konsistorijos viceprezidentą kun. Tomą Šerną. Jis negalėjo dalyvauti dėl ligos. Posėdį Šv. Rašto šiai dienai skirtu skaitiniu iš „Gyvenimo palydovo" (Izaijo 51, 12) ir malda pradėjo kun. R.Mikalauskas. Po maldos buvo išspręsti procedūriniai klausimai, perskaitytas ir parašais patvirtintas praeito posėdžio protokolas, apžvelgti priimti sprendimai ir jų vykdymas.

Praeitame (sausio 16 d.) posėdyje buvo patvirtinti bandomajam trijų mėnesių laikotarpiui Dvasininkų tarnystės išlaikymo principai (toliau- DTIP), skirti įvertinti Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo išlaikomų dvasininkų tarnystės krūvius ir nustatyti jų išlaikymo dydžius bei misijos fonde sukaupti lėšų naujiems dvasininkų etatams. Šio posėdžio metu buhalterė R.Daugienė pateikė informaciją apie naujojo dvasininkų tarnystės apmokėjimo metodo taikymą sausio, vasario mėnesiais.

Naujovės tikslas - racionaliai didinti bendrus dvasininkų išlaikymo išteklius šalies ekonominio sunkmečio sąlygomis ir išlaikyti dvasinės tarnystės finansavimo socialinį teisingumą. Pastarieji mėnesiai parodė, jog tikslai buvo pasiekti, naujovė pasitvirtino. Dvasininkų tarnystė yra visiškai išlaikoma iš tikinčiųjų aukų, surinktų Sinodo sąskaitoje. Apie DTIP pirmųjų mėnesių veikimą gauti geri atsiliepimai iš Sinodo buhalterės bei dvasininkų. Galima teigti, kad yra sukurta pažangi dvasinės tarnystės išlaikymo sistema. Konsistorijoje buvo atkreiptas dėmesys, kad DTIP nėra baigtinis procesas, nes gyvenimo praktika iškelia vis naujus klausimus. Jie pirmiausia yra išdiskutuojami dvasininkų sesijose, o vėliau pateikiami Konsistorijos sprendimams. Pastebėta, kad kai kada dvasinė tarnystė nėra išoriškai pastebima, tačiau pareikalauja daug laiko sąnaudų. Taip pat iškyla klausimai, kaip teisingai įvertinti generalinio superintendento tarnystę, kuri susijusi su administraciniu darbu Bažnyčioje. Šis ir kiti dvasinės tarnystės klausimai bus ateityje toliau svarstomi Dvasininkų sesijose, o jose priimti sprendimai bus pateikti kitame Konsistorijos posėdyje. Lyginant su praėjusiais metais ir pradėjus taikyti DTIP, dvasininkų gaunamos asmeninės lėšos sumažėjo, tačiau ilgesnėje perspektyvoje sukaupiama papildomai lėšų naujiems išlaikymo etatams bei atsiranda galimybės kelti aktyviai tarnaujančių dvasininkų išlaikymo sumą. Kaupiamos lėšos dvasininkų - emeritų bažnytinei pensijai ar laikiniems nedarbingumo atvejams.

Kitas svarbus klausymas, išplėstinio konsistorijos posėdžio - priešsinodinės sesijos sušaukimas. Nutarta sesiją sušaukti š.m. balandžio 10 d. 11:00 val. Biržuose. Preliminari dienotvarkė/klausymai Sinodo suvažiavimui: atsakingų Bažnyčios institucijų vadovų: Konsistorijos, Senjorato ir Revizijos komisijos ataskaitos; misijų patvirtinimas; diskusijos dėl parapijų nuostatų papildymo; priimtų Kanonų vykdymas; naujos kadencijos Konsistorijos, generalinio superintendento bei Revizijos komisijos rinkimai. Senjoratas įpareigotas iki kovo 31 d. paruošti išankstinę darbotvarkę ir ją persiųsti Konsistorijos nariams, dvasininkams, kuratoriams ir parapijų vyresniesiems.

Kun. R. Stankevičius supažindino su didžiųjų ir mažųjų parapijų nuostatų papildymo projektu. Jo paruošimo darbui vadovavo kunigai Raimondas Stankevičius ir Tomas Šernas, aktyviai siūlymus teikė Vilniaus ev. ref. parapijos vyresnieji. Visi siūlymai dėl veikiančių parapijų nuostatų priimami iki kovo 29 d. Juos galima siųsti generaliniam superintendentui arba Senjorato kanclerei. Papildytas didžiųjų ir mažųjų parapijų nuostatų projektas bus pateiktas Sinodui. Konsistorijoje buvo sutarta, jog jau būtini iš esmės nauji parapijų nuostatai. Jie turėtų būti suderinti su ruošiamais Kuratorių ir Diakonijos nuostatais. Tai yra didelis darbas ir jam reikalingas laikas. Tikimasi, jog naujos kadencijos Bažnyčios vadovybė šiam darbui skirs dėmesį ir jis bus pristatytas 2011 metų eiliniame Sinodo suvažiavime.

Posėdžio darbotvarkėje buvo nemažai klausimų, susijusių su vasaros stovyklomis ir kt. renginiais. Apsvarstyti Lietuvos evangelikų reformatų draugijos „Radvila" pirm. E. Mekaitės ir Ž. Kamarausko prašymai finansiškai ir dvasiškai paremti vaikų vasaros stovyklą. Vaikų stovykla „Dovydo giesmė" numatoma 2010 m. liepos 17-24 d. Nemunėlio Radviliškyje. Konsistorija skyrė lėšų dvasinio vadovo darbui bei stovyklos reikmėms. Dvasiniu vadovu paskirtas kun. R. Stankevičius.

Š.m. gegužės 12-17 d.d. iš mūsų bažnyčios artimos partnerės Švedijoje reformuotos bažnyčios, Vaxijo Missionkyrkan parapijos atvyksta 30 žm. grupė. Vizito tikslas - toliau plėtoti jau užmegztą bendradarbiavimą tarp mūsų bažnyčių, skatinti Lietuvos parapijų augimą, stiprėjimą (ypač Kauno evangelikų reformatų. Vaxijo miestas yra Kauno mesto bendradarbiavimo partneris. Svečiai lankysis Vilniuje, Biržuose. Gegužės 16 d. giedos iškilminguose Sinodo pamaldose Biržuose. Konsistorija atsižvelgė, jog svečių sutikimui surasta lėšų iš kitų partnerių Kaune, Biržuose ir iš dalies tenkino Kauno evangelikų reformatų atstovo prašymą, prisidėjo lėšomis atvykstančių svečių priėmimui.

Svarstytas E. Grucytės prašymas dėl jaunų šeimų stovyklos finansavimo. Tradiciškai ši stovykla vykdavo Lietuvos pajūryje. Tačiau, pasunkėjus ekonominiam gyvenimui reikalinga ieškoti pigesnės bazės stovyklai. Buvo nutarta paremti jaunų šeimų stovyklą ir dalinai ją finansuoti iš jaunimo ir moterų projektams skirtų lėšų. Stovyklą organizuoti Molėtų rajone, kun. Tomo Šerno sodyboje.

Kun. S. Švambarienė supažindino su vaikų ir jaunimo projekto renginių planu, kuriam yra gautas dalinis finansavimas iš Gustav Adolf Verke (Vokietijos evangelikų bažnyčių) projekto.

Konsistorija aptarė gautų aukų Sinodui iš lietuvių reformatų Čikagoje. Pagal aukotojų pageidavimą tikslines aukas paskirstė gavėjams. Dalis jų skirta Dvasininkų fondui ir vaikų namams „Vaiko užuovėja". Nutarta vaikų namams skirtus pinigus pavesti paskirstyti „Vaiko užuovėjos" tarybai. Konsistorija nuoširdžiai dėkoja mūsų broliams ir seserims Amerikoje, kurie nepaisant ir jų šalyje ištikto ekonominio sunkmečio tebeaukoja savo tėvų ir protėvių bažnyčiai Lietuvoje.

Posėdyje įvertintas bažnytinės internetinės svetainės ( www.ref.lt ) priežiūros darbas. Pripažintas svetainės aktualumas. Už svetainės techninę dalį atsakingas biržietis Almantas Dilys, o žinių atnaujinimą - jos redaktoriai kun. R. Stankevičius, lektr. E. Tamariūnas. Buvo aptarti planai svetainėje talpinti žinias anglų kalba. Nutarta skirti minimumą lėšų svetainės redaktorių darbui vienai valandai per dieną išlaikyti iš Sinodo spaudos fondo. Iki šiol šis darbas nebuvo finansiškai įvertintas.

Buvo aptarti Sinodo turto parapijose klausimai. Pritarta prašymui dėl galimybės parapijai konkrečiu nekilnojamu turtu disponuoti ilgalaikiams projektams. Bažnytinė teisė reglamentuoja, kad parapijų nuosavybėje esantis nekilnojamas turtas negali būti be Konsistorijos ar Sinodo žinios naudojamas ilgalaikiams projektams jį suteikiant trečioms šalims panauda ar išnuomojant.

Konsistorijos susirinkimo metu buvo išnagrinėta daug klausimų, priimti sprendimai, pasikeista informacija. Posėdžio pabaigoje Konsistorijos nariai išklausė generalinio superintendento įspūdžių iš vizito Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur jis dalyvavo NVO patirties kursuose. Taip pat pranešimą apie Pasaulio reformatų aljanso regionų atstovų darbinę konferenciją, kurioje pirmą kartą istorijoje Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios atstovui buvo patikėta atstovauti Europos regioną.

Konsistorija darbą baigė malda.

Priešsinodinė sesija arba kitas jau išplėstinis Konsistorijos posėdis numatytas Biržuose 2010 m. balandžio 10 d. 11:00 val.

InfoRef.lt